2
Low yɛgm ɛsɛl ayadŋu
Lɛgŋ sig ɛm a, kokoba ↄb ɛsɛl ayadŋu ok ↄkm Israɛl eyŋ ecʼaraŋn. Ɔny ecʼaraŋn a yɛji, low yɛgm ɛsɛl ayadŋu bʼow anŋ. -Li bʼow mɛwl ɛm -lʼok ↄny wus ów yadŋ eci yɛgm ɛm, ɛtŋ -li bʼow -nʼim toŋ -lʼɛgbr Es Ɛw Ɛs a eke sↄg ɛl a yɛji. Nɛnɛ anake -li bʼow -lʼɛsŋ es abur ow kpru ŋuŋn ɛl a. Agŋ nↄnↄ bʼow igŋ ɛl ugŋ kok ów mramra ɛtŋ ɛl sosiɛm, wɛl bʼow yayr Nyam e low nawrɛ ecʼejagb a. Ɛtŋ eke os ɛŋn e low am okr ɛl ɛrmij nↄnↄ a sosiɛm, -li bʼow -lʼɛju ↄny sodad ekʼɛl obi -li tutar ab ɛm. Gbɛkↄ ow anŋ ibn, ekʼɛl eci jɛj ok a am eku ɛtŋ gbre bʼow ɛŋn ɛl fafa.
Tasi ɛm a, afr ɛrm ɛsɛl eke kok sikpl a, Nyam ɛwm ɛl es nɛnɛ cɛ, kↄ nʼↄny lʼok wɛl gbre ij usu a. Yogŋ nʼawŋ wɛl ŋgbraka ɛm ncebn ɛm ɛtŋ nʼam ɛw wɛl es toŋ ke jɛj ok e lɛgŋ a ów. Ɛbɛn nɛny nyam, lɛgŋ sig ɛm e wus ab af ecʼagŋ eke kok sikpl a yɛji, Nyam ɛwm ɛl es nɛnɛ cɛ. Gbɛkↄ eke nʼↄŋ mij gbɛl a an ok wus ɛman agŋ eŋuŋ a fɛŋ a, li sↄg Noe ekʼam ↄb kokoba ɛlu es an nyim nyim e lebl a lele agŋ lↄbŋ ɛjecʼab. Ɛbɛn eke Sodↄm lele Gomↄr ab yɛji ɛŋn es abur ana. Nyam ↄŋ al ow ŋuŋn ɛl ɛtŋ ow el low eke kʼel sɛwl agŋ eŋuŋ eci, ke ow yɛ́gm ɛl low eke bʼow ɛŋn ɛl a. 7-8 Ɛtŋ kin, Lↄt ir ɛb ów mramra ɛsɛl ecʼaraŋn, kↄ in obi ɛm a lʼel ɛgŋ nyim nyim. Sos bʼↄwʼr es nↄnↄ wɛl ecʼes an ŋuŋ a sosiɛm. Tasi ɛm a, nʼam ɛkn ɛtŋ nʼam iri wɛl ecʼów eŋuŋ a fɛŋ ɛtŋ lɛgŋni nyam nyam fɛŋ, in ecʼɛgŋ nyim nyim ecʼɛrm ab ɛm, ow am ijrʼr gbre. Gbɛkↄ Nyam sↄgʼr agŋ amua ecʼaraŋn. Ow am yɛgm eke Ɛs Kↄtↄkↄ ↄtu e ki sↄg agŋ eke bi kok cɛcɛ a gbre ɛm. Ɛtŋ lʼↄtu eke li kʼɛdŋn agŋ eŋuŋ a lʼɛw es, toŋ ke jɛj ok e lɛgŋ a ów, ke nʼↄ́ŋ wɛl gbre. 10 Li bʼow nʼↄŋ agŋ a fɛŋ eke bʼan es, ɛl e sos megl ecʼów aw eŋuŋ ɛm a gbre. Agŋ amua ↄny ów nɛnŋn e kok ecʼɛmn, ɛtŋ -li bʼifn Nyam ecʼes ɛw a.
Low yɛgm ɛsɛl ayadŋu amua ↄnyn ɛl sosi ↄmn nↄnↄ. -Li bʼɛfu es ɛtŋ -lʼurumn eke -li ki wɛwr afr ecʼabŋ any ɛsɛl a. 11 Ɛtŋ kin afr ɛrm ɛsɛl bↄbↄ yɛji ókm abŋ amua ów af ɛtŋ -li wɛwrmn wɛl Nyam ecʼany af. Ke afr ɛrm ɛsɛl ↄny lɛc ɛtŋ ↄny abusu nↄnↄ akm low yɛgm ɛsɛl ayadŋu amua. 12 Agŋ amua anŋ ɛsɛ mindey ekʼↄnym nuŋ ɛm ↄny, ke wɛl kok eke kʼↄgŋ meb ke wɛl ibi ab af. -Li bi wɛwr yecʼa eke -lʼuwm any a ɛtŋ -li bʼow -lʼuw ɛsɛ mindey amua af. 13 Na anake el gbre a eke -li bʼow -nʼɛŋn ɛl ecʼów eŋuŋ a sosiɛm a. -Li bʼerur -li kok ɛl ecʼów aw eŋuŋ a e low lɛgŋ owr fitaŋ. Ɛtŋ eke -li bi kok es gbɛgbl ↄny ab a, ow bʼiŋn ɛl sos ɛm eke -li kʼↄny yadŋ -lʼok ↄny, ɛtŋ yogŋ eke -li bʼanŋ a bʼel nɛnŋn lele ɛ́s ab. 14 -Li bi gɛgŋm anyamn es -lʼↄl ↄyↄw nfaci ij eci, sɛgŋ fɛŋ sikpl kok owi bʼaw ɛl ɛtŋ -li bʼↄdu agŋ ekʼɛw fuɛfuɛ a -lʼeb. -Lʼel agŋ eke sɛgŋ fɛŋ os ɛŋn owi bʼokr ɛrmij. Nyam ecʼofn a anŋ ɛl af. 15 -Lʼigŋ ejagb mamn a -lʼɛlu es ɛtŋ -lʼirm. -Lʼeb ebr a eke Balam, Bosↄr jim a eke wɛl ↄŋ os low ŋuŋ kok ecʼa eb a. Ɛtŋ Balam yɛb os a ɛjuʼr, 16 gbɛkↄ lʼiri in e low ɛluam a ecʼabr ɛnym a e low: gbaŋkↄ yↄw kpɛtɛŋ nyam eke ám dadm odad, dad odad ɛgŋ owr e lebl ɛm ɛtŋ lʼɛdŋn kokoba ↄb ɛs Balam eci nyamb owi a eke blel kok a.
17 Low yɛgm ɛsɛl ayadŋu amua anŋ ɛsɛ simij ↄmu eke mij anm ɛm ab af, -nʼanŋ ɛsɛ jru ekʼas luku eke kʼan mij ok wus, ke lɛf ɛlu ↄny oc es ab af. Nyam ɛw ɛl usu es ncebn ibr ab ɛm. 18 Ɛɛ, ɛl e nɛnym es igŋ eci sodad a eke low kaka anm ɛm ab ɛm, agŋ a eke ow kʼibnm yɛji ŋgboŋ agŋ ekʼam ir ɛb eke elm Nyam ecʼebr a ecʼaraŋn a, -li bʼↄdu -lʼeb wɛl. Ow sosiɛm, -li bʼɛcr sos megl af eci ɛ́s ɛm ecʼów aw ab ɛm, 19 ɛtŋ -li bʼɛwar wɛl lewi ij. Ke ɛl obi a -lʼel ów aw a eke bi ŋuŋn ɛl a eci madu. Tasi ɛm a, eke ob nyam bʼakm ɛy es, ke in e madu sʼel a. 20 Agŋ ekʼuw Jesu Krist ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ lel ɛy e Sↄg Ɛs ab any a, igŋ wus ecʼów ↄbr ↄbr a ok es, sica eke -li yɛb batŋ ów ↄbr ↄbr a ɛwl ↄdu eb ɛl ɛtŋ akm ɛl es a, ow bʼow ↄŋ ɛl eci manŋn el owi a bʼow ɛw marɛm akm lisig a. 21 -Lʼuw low nɛnyɛmbri nyam ecʼejagb ab any, gbɛkↄ -li wal Nyam odad lala a eke wɛl yɛgm ɛl a -lʼɛlu es. Ekʼow el ɛbɛn a, yecʼeke blel akpl ɛl ecʼa el ke -li kʼuwmn low nɛnyɛmbri nyam ecʼejagb ab any. 22 Sica low na ekʼɛŋn ɛl a, am ↄŋ nyandrɛ odad na low ij: Ɔwr bʼɛwl im ij yecʼa eke lʼɛgbl a ɛtŋ «gbroko eke wɛl ok mij a, bʼɛwl im fefl es kↄdↄg ɛm».
2:5 Nuŋ Ɔb 6.1–7.24. 2:6 Nuŋ Ɔb 19.24. 2:10 afr ecʼabŋ any ɛsɛl a:aŋa Piɛr, tasi ɛm a, am dad afr ɛrm ɛsɛl akpasu mum nyam ecʼodad. Bibl any uw ɛsɛl bɛb bi tutr ekʼow el afr ɛrm ɛsɛl eŋuŋ eke ok wus a (ɛ̀kn Jud akr 6). Bɛb bi tutr ekʼow el afr ɛrm ɛsɛl amamn a; ɛtŋ agŋ likpr ecʼa -li bi tutr eke afr ɛrm ɛsɛl akpasu na ɛm, wɛl bʼɛŋn eŋuŋ lel amamn ab (bɛ̀bmn Jud akr 8). 2:15 Awl 22.1-35. 2:22 Nyandrɛ 26.11.