10
Kampun Ayarafenurá Ma Monó Tiyain Baya Ino
*Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, siretí ankan ída mo áunono van muno. Pefá kámá barafá Tiyarafenu ano konan dákan tetin tináuyan an uanten oriyákan inká non aúbaná pe uantáden mairá betin avían ena ufá kádakharen mino. Mosesin ma yakhafen orein kéká minó ano konan má un nompin má monó non péken mino. *Inká minó ano enará ukhein avúavápó ma afoká uádan dunan nen mino. *Inká minó ano enará ukhein avúavápó ma afoká uádan non nen mino. Mai fara vara seyo, enará ukhein onámaná anon betin má oriyákan mai finten non nein baréin mai onámaná Yisas Karaisi ino. *Tiyarafenu ano ma aviren oriyáken maen betí ankan pinté ma kokhon mano variyain avúava san ída amusin uren pasen kámá barafá aruren asuse en mino.
*Betí ankan ma variyaré einí ukhein avúavá baranuna van mi Tiyarafenu ano fe o útúben mi setin aní ukhen mino. Tiretí ankan ída vá manáa kéká an deya kampun ayarafenurá monó tiantano. Para vara seyo, Tiyarafenui vompon dóki ano máa sikhen mino. “Banasi ano omá dunan má non má niyáken pamúku avúavasíen iyaren mino.” Eks 32:6
*Manáa kéká an deya ída vá pamúku avúavasí ono. Máan tiyaren tuenti‑tri tauseni (23,000) ano maná damú ana furein mino. *Inká mai kéká ano ma Bafan akhenóka uan oniyaré in ma osafáe ano untádan purein mifo vá betí ankan an ída vá dano. 10 *Manáa kéká ano ma aveantumpin baya siyaré ein an ída vá dano. Para vara seyo, mai avúava san mi vetin aren asuse ino van Tiyarafenu ano vanta ma aruan purin enisori siantan erein mino. 11 Mai avúava sinta ma vetin amaniná ma afoká ukhein manon tetin aní ukhen mino. Ma vara ma mo kípan akhempá ma vá tiferuna nanin banta ano afova varano van mi Tiyarafenui vompon dókifin uvamádan baréin mai inka afoká ukhen mino. 12 Tiretí ankan mantaan ákona ukhé uno sireya aniana iyare mai avúavápin tiretin má dere erave ankamin nampo yafían ná ákona ono.
13 Mai avúavá tiretin amaniná dákó inten mifo fefá ma varé ein kéká ano mai ma variyaona akhenókafin orikhen mifo afovasá ono. Mai akhenóka kayo ano siretin maman bararasí uranti ída mantaan ákona inae siren Tiyarafenu ano vei yoraríen ída áin mai akhenóka ano moéken kákaní iyan mino. Tiretimpin ma akhenóka erintin maen béi aa yosirantiya sireti akhen uvesin mai akhenóka ano siretin ída maman bararasí inten mino.
Kampun Ayarafenun Ma Íkun Uan Amin Má Bafani Yunan Nan Avúavá Bá Baya Ino
14 Máan tukhen mifo séi ma sinunu ukheruna sirona kéka soe, kampun ayarafenurá ma monó tiantan avúava sará péde nentasá bano. 15 Tiretí ankan kama inin má bain nanin banta ompo vá téi ma sian amiyaruna vaya mai furá tiya rafu sireti yantasá daídeya afová ono. 16 *Bafani yunan kain takhoká ma kápi fintena uvaini non niyá tiferuna anon Yisas Karaisini nare vái manafin kasé bá tiféuno. Inká bereti ma kisiré niyá tiferuna anon Yisas Karaisini au vái manafin kasé bá tiféuno. 17 *Máan tukhein nan mi mana vereti finte ma kisiré niyá tiferuna anon mai setí ankan mana vukhafan bá tifékun mai anon aní iyan mino. 18 *Isareri kéká ano ma íkun uan amiyáken ma mai fintena varen mo niyaré ein avúavá anon Tiyarafenu vá manafiní iyaren mifo ovare vá me ineno.
19 *Nái yana sará téi siamiya rafuno. Mai ma kampun ayarafenu kayorá ma monó ten noin kéká ano ma fura ayarafenu kayon bá uno siren ma íkun uan amiyain mai kákan danasá bará tiya rafuno. 20 *Ída uron mino. Tiyarafenu rasa íkun uan amiyan naifo mai namu aunantái íkun uan amiyái siretí ankan má mai namu aunantá ma monó tiantan avúavá ída varano van mi siamiyá uno. 21 *Tiretí ankan ída kanaíeya Bafani kápi finte vá namu aunani kápi finte vá non niyáke inká ída kanaíeya Bafani yunan kain takhókáke vá namu aunani yunan kain takhókáke vá dunan nan nono. 22 *Nái avúavasá bariya rafono. Bafan mano ma Isareri kékái namu avúava san ma uman ameiní ino vará tiretí ankan béin aran amiya rafono. Tetisi ákona ano veni ákona esantakhen minó té iniya rafono.
Tiyarafenu Aví Ma Yaní In Ma Moéken Kákaní Ukhein Baya Ino
23 *Tiretí ankan mai minó danasinta kasaé baranté uno siya ompo minó danasinta ano va ayainten naino. Ída ino. Minó danasinta kasaé baranté uno siya ompo minó danasinta ano va siretíi mumunan ákona uantanten naino. Ída ino. 24 *Tiretí ankan ma vanona van ída vá iniyákeya ena kéká ma aya inona vará ineno.
25 Nái safúna kayó sarí urantiya miyaní inte fo mai van ída vá nan nafi áa ídá nan nafi seya kokhon ineine iyákeya mai fara vá bare mo nano. 26 Mai fara vara seyo, minó ma varará ma vain danasinta mai Tiyarafenun nina ino. Íbo 24:1
27 Ída ma monó tiyain banta ano ma ve amápin ma yunan nano van aviren orintiya mai kasae vá orono. Oresin ma yunan amintiya mai ída vá kokhon ineine iyákeya fara vá máde nano. 28 *Nan nompo manáa kéká ano ma siamiyáken ma yunan kayo mai kampun ayarafenurá ákonte ukhein dunan pon mino ma sintiya mai vetin ará namu uantan nampo ída vá máde nano. 29 Tiretí ankan ma nanteya maifin ída uman ban mifo mai ma siamin nain kéká ano ma ódaren ará uman daantan nain nan mi siamiyá uno.
Mai anarái séi ma ída variyaruna avúavá ma ena ano varano sintí mai ídá kanaí é barante rafuno. 30 *Tiyarafenu ma susu siantádé timusin iyá nanuna yunan nan mai fará uman barante rafuno.
31 *Dunan má non masá nante fo áa manáa yanasá barante fo mai Tiyarafenu aví ma maman daní in avúavá kasá barano. 32 *Tireti ma varanona yanáká ída vá áesin Yutan kayo fi áa ena anan nanin banta fi áa monó nanin banta fi vá eraven ankan mino. 33 *Téi má deren mai aa yakhafiyákéi minó nanin banta ma amusin amenuna yanasinta anan bariyá uno. Intéa yanasá tempin kama ukhen nafi mai ída sesi sinunurá bariyá umpo ena nanin banta ma ayaintin Tiyarafenu ano vetin evaránen aviraren ukhein danasinta anan bariyá uno.
* 10:1 Eks 13:21‑22; 14:22-29 * 10:3 Eks 16:35 * 10:4 Eks 17:6; Nam 20:11 * 10:5 Nam 14:29-30 * 10:6 Nam 11:4, 34; 1Ko 10:11 * 10:8 Nam 25:1-9 * 10:9 Nam 21:5-6 * 10:10 Nam 16:41-49 * 10:16 Mat 26:26-28 * 10:17 Rom 12:5 * 10:18 Riv 7:6 * 10:19 1Ko 8:4 * 10:20 Diu 32:17; Rev 9:20 * 10:21 2Ko 6:15-16 * 10:22 Diu 32:21 * 10:23 1Ko 6:12 * 10:24 Rom 15:1-2 * 10:28 1Ko 8:7 * 10:30 1Ti 4:4 * 10:31 Kor 3:17 * 10:32 Rom 14:13 * 10:33 1Ko 9:20-22