11
*Yisas Karaisi ma aní ukhein ánain ma séi vákuriyarunaí e vá tiretí ankan téi ma aní iyaruna sínain bákurono.
Banasifin Ma Funtákein Avúavaká Monó Tin Baya Ino
Tiretí ankan ma séin nan para ineine iyákeya ma inká téin tisimein baya ma siretin tiamékuya ma fákakheona van mi amo siyá uno. *Timusin iyá umpo mana yaná tiretí ankan afová ono van muno. Minó bantai ánon mi Yisas Karaisi van mi inká anasii ánon mi ve avafun ban mi inká Yisas Karaisin ánon mi Tiyarafenu van mino. Ánontá ma yóki yádáken amúken ma inká sakhanampa vaya sé iyain banta kéká ano mai vei ánon Yisas Karaisin nan ída iniyan mino. Ánontá ma ída yóki yádáken amúken ma inká sakhanampa vaya sé iyain nanin kayo mai ve avafun nan ída iniya inká be ánon do ma minó do varukheiníi iyan mino. Anasi ano ma ve ánontá ma ída yafinten ná be ánon do asíkarasá kavino. Anasi ano ma ánon do asíkará kaven do varukhen in nan ma ayave van inten ná be ánontasá dóki yafino. *Banta ano ma ída ánontá dóki yafin nain mai véi Tiyarafenui aman manon mi váken beni kakhan mái van mifo anasi ma vain mai vantai kakhan mái van mino. *Mai fara vara seyo, vanta ano ída anasi finté afoká ukhen mifo vanta fintéi anasi ano afoká ukhen mino. Banta ano anasi aya ino vara uvanten naifo anasi ano vanta aya ino van mi uvanten mino. 10 Máan tukhantin anasii ánontá ma van nain dóki ano vá béimpin ma vain ákonai aní danasí ino. Mai fara vara seyo enisori kayo ano yafíken mino.
11 Bafani vanasi uno ma sikhein ábasufin ída kanaíen anasi ano ádun bantin inká banta ano ádun bantin inten mino. 12 Para vara seyo fefá Tiyarafenu ano vanta aufói anasi uvantaréin mi saréa anasi ará pinté banta afoká iyan mifo minó daná Tiyarafenu fintéi erikhen mino. 13 Tireti yantasá ma vaya yaimono. Anasi ano ma ánontá ída yo yafinton Tiyarafenurá ma amúkin nain mai kama avúavasá inten nafino. 14 Banta ano ma ánon do ifáin ayasí iyain mai seti vanasi ano ma variyaruna avúavái siretin aní iyan mifo mai vanta ano ídá ayave iyan nafino. 15 Mai fara vara seyo, anasi kayoi auí danasí ukhen betin ánontá dáken amusin amino van mi Tiyarafenu ano ayá ánon do amikhen mino. 16 Máan tukhen mifo manáa ano ma senti vaya kayo van ma kokhon baya sinten maen Tiyarafenui ena monó kayofin ída ena avúavá bain mai ánain ída vákurinten mino.
Bafani Au Vá Nare Vá Ma Nan Baya Ino
17 Taréa ma séi siamenuna vaya mai siretí ankan ma amo sin baya va sente rauno. Ída ino. Mai fara vara seyo, siretí ankan ma átaru iyaonafin kama yaná manáai afoká é iyan mifo namu yaná anan esantakhé iyan mino. 18  *Ma vaya seno van iyáké téi ma inéku mae siretí ankan ma monó átaru iyá eona fin asivúare eraran aúban daintenan mai vaya me sisimíká mai van puran tino sé iniyá uno. 19 Máan tiyái mai ma aúban dainteona finté mai intéa kéká anó pura sen Tiyarafenui anunu ánain bákuriyan nafi mai siretiyantái afová inono.
20 Bafani yunan nantá ma manafin e átaru uve mai yunan ma neinisa iya vaono. Ída ino. 21 Mai fara vara seyo, séin ma sisimí ineruna siretin pinté manáa ano ída ave into siretíi yunan afasí iyáke kokhon uvaini nare óen en nan inká manáa kéká ano arafan nan é iyan mino. 22 Tiretí ankani yunan má non má ma nan namun ídá ba rafono. Tiretí ankan Tiyarafenui mono san paen danasí ureya monó nanin banta vá ída ma yunan bain kéká bá ayavé amiya rafono. Téi náiesá té tiretin tiamente rafuno. Mai avúava san tiretin amo sente rafuno. Ída uron mino.
Yisasi Ma Vereti Vá Uvaini Vá Bei Eyo Iyampon Kayo Amein Baya Ino
(Matiu 26:26-29; Maki 14:22‑25; Ruku 22:14-23)
23 Mai fara vara seyo, séi ma Bafan pintena vareruna vayan tiretimpin tiádékun oriyan mino. Namuro ayampin ma véin amin nain inuran manan Bafan Yisasi ano vereti orun mamaren 24 Tiyarafenu susu siantáden kisiren temí, “Ma se sui siretin ayaino van amé uno. Máan tiyáke vá tiretí ankan ten nan inisinte vá baro.” 25  *Bereti ma amin naran maen mai ma einí ana en uvaini kápi orun mamaren temí, “Ma kápi mai Tiyarafenu vá ma auyen avúaváká kasen ban mi sesi naren banaé umpo máan mana e niyáke vá ten nan inisinte vá baro.” 26 Mai fara vara seyo, siretí ankan mai vereti vá mai kápi finte vá ma niyasin maen mai anon Bafani furin baya sian dákó iya vasin mi véi ovaránen erinten mino.
Tetisi Sivútivá Daíden Ma Bafani Au An Dakhein Dunan Nan Baya Ino
27  *Máan tukhein nan mi mana vanta ano ma mai vereti vá Bafani kápifin má ma niyáken ma ída funtákein avúavasí ma inain mai véi Bafani au vá nare vái fainí uren ume avúavái varen mino. 28 Máan tukhein nan mi mai vereti vá kápifin má ma nano sinte vá ei ineine vá aú bá daíde inire vá nano. 29 Mai fara vara seyo, mana vanta ano ma Bafani au van ída kamaen inin nan ma mai vereti vá kápifin má ma nanten mai ano veyantái Bafan mano ma yaíden amin nain uman o maman be amaniná kainten mino. 30 Mai anarái siretí ankan pinté kokhon ná ano ída ákona van aí bariyan maen manáa ano inka fúken mino. 31 Máan tukhen mifo setisi ineine vá tú bá ma yaídé ma nékun maen Tiyarafenu ano setin ída yaiminten mino. 32  *Máan tonté tifé umpo Bafan mano ma setinti sivútivá daíden ma uman timé iyain mai anon tetin puntariyain mai varará nanin banta vá ída uman bará tifanté uno. 33 Máan tukhen mifo vá mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, Bafani yunan nanovan ma átaru inte vá ben avein maran ná ono. 34 Arafan uron ma furinti e amá nare ma yunan nare e átaru inona mai anon e amaniná ída uman e mamádan nono.
Ínaimpá ma séi oronté maé ena vá mo inin amenté uno.
* 11:1 1Ko 4:16 * 11:3 Esé 3:16; Efe 5:23 * 11:7 Esé 1:26-27 * 11:8 Esé 2:18-23 * 11:18 1Ko 1:10-12 * 11:25 Eks 24:6-8; Ibu 8:8-13 * 11:27 Ibu 10:29 * 11:32 Ibu 12:5-6