12
Kantá Aunan Ma Amusin Amiyain Baya Ino
Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, Kantá Aunan mano ma siretin mana mana amiyain amusin nan taréa vompon uvaman amenté uno. Mai fara vara seyo, Kantá Aunan mano ma amiyain amusin ída afová ukhen ná mai kamaé tiameno van muno. *Tiretí ankan ma ara ara yanáká ma monó tiyan nan maen mai yanasinta ano siretíi ineine yo yarifaádaya ída vaya siyain ayarafenu kayorá monó tiantiyare ono. *Máan tiukhein nan mi siretin tiamiyá uno. Tiyarafenui Kantá Aunan má ma vaya siyain kéká ano ída kanaíen Yisasin amaniná aau amino van Tiyarafenun tiaminten mino. Inká ída ma Kantá Aunan ban nain kéká ano ída kanaíen Yisasin nan Bafan mino sinten mino.
*Ara ara monó dorarí in amusin ma amé iyain mai mana Kantá Aunan manon mai amusin kayo amé iyan mino. Banasi ano monópin ara ara yorarí é iyan mifo mai mana Bafani yorarí anan é iyan mino. Tiyarafenu ano ara ara aa sákéi setin túpin doriyan mifo mai mana Tiyarafenu anan báken mi minó pin doriyan mino.
Minó nanin banta aya ono van mi Kantá Aunan mano monó dorarí in amusin mana mana simikhen mino. Kantá Aunan mano manáa kéká kama ineine ma amin afova vá banasi ma monó baya sian amin má amiyáken inká ena kéká mai Tiyarafenui vaya ma ovaren me yaíden afová in amusin amen ukhen mino. Kantá Aunan mano manáa kéká mai ákonaen ma mumunan in amusin amiyáken inká ena kékái aí banta ma ayofan ákona amen ukhen mino. 10 Manáa kéká mai enará ukhein aní danasí ma in ákona amiyáken inká ena kékái sakhanampaí ma in afova amen ukhen mino. Inká manáa kéká mai ena aunantasá baya siyan nafi áa Tiyarafenui Kantá Aunan tasá baya siyan nafi siren ma afová in ákona amikhen mino. Máan tiyáken inká manáa kéká mai ara ara vaya finté ma vaya sin amusin amiyáken inká mai vaya ma vaéan amin afova ena kéká amen ukhen mino. 11  *Mana Kantá Aunan manon beyantá mana mana ano ma kanaíen doraren avúaváká ten ákona vá afova vá amídú ukhen mino.
Mana Aufin Ma Kokhon Bukhafa Vain Baya Ino
12  *Banta aufin mai ara ara yanái van mifo mai mana vukhafa fintéi yákó ukhen mino. Yisas Karaisini monó nanin bantafin máan manan ukhen mino. 13  *Tetí manáa ano Yutan kéká bá tifékun manáa ano ena anan kéká bákan manáa ano ída miyan ban doran kéká bákan inká manáa ano kusen ban kéká ban ukhen mino. Máan tukhan maen mana Kantá Aunan manon Yisas Karaisimpin monó non pétintádá mai Kantá Aunan manan minó ano manté tiféuno.
14 Máan tukhan mana vukhafa fintéi ara ara yaná ban mifo ída mana yaná ana van mino. 15 Arantan mano sen téi ída ayan bákéi ída au vukhafafin bá uno sinten mifo mai véi aui mana vukhafan ban mino. 16 Inká átaren mano sen téi átaren mi váké ída auu varuna séi ída au vukhafafin bá uno sinten mifo véi aui mana vukhafan ban mino. 17 Minó bukhafa ano auu ana ma vantin mai inté uren ná baya ininten nafino. Inká minó bakhafa ano ma mana átaren mana ma váken mai inté uren ná manáa yaná auna inten nafino. 18 Tiyarafenu ano veyan ma anunu ein barurái mana mana vukhafa uvaman kaudú uran ban mino. 19 Au vukhafafin mana yaná ana varé intin mai intesá in nainten nafino. 20 Mai ída kanaí in nainten mifo mana vukhafafin mi ara ara yaná ban mino.
21 Auu ano ída kanaíen ayan nan ída éin nan iyá uno sintin inká ánon mano ída kanaíen arantan nan ída éin nan iyá uno sintin inten mino. 22 Manáa ída ákona vain bukhafa mai vanta aufin ída vano sen baré intin au vukhafa ano ída kamaen ban nainten mino. 23 Manáa vukhafa ída kama ukhen mino ma sétiferunan tuí uaké kama iyá uno. Inká manáa siyave vukhafa ma vain mi mai ena ano onana siré aúpasíi iyá tiféuno. 24 Manáa vukhafa mai veni yoran ída van mino siyá tifé umpo Tiyarafenu ano minó bukhafa ovare evare uan manafin kaúden ída aví bain bukhafa ino ma siyaona mai kama e yafiseno van mi kain ban mino. 25 Máan tukhein nan mi veraran ída aúban daiminten mifo ventá dafisin maran mi inten mino. 26 Mana vukhafa ano ma aí o yosin maen minó bukhafa anon ai san éiyan mino. Inká mana vukhafa ma maman daní in maen mai minó bukhafa anon amusin éiyan mino.
27  *Minó ano Yisas Karaisini au vukhafan bákeya mana mana ano veni mana vukhafan barú ukha ono. 28  *Tiyarafenu ano ma Yisas Karaisini au vukhafafin asotú uran bain kéká maen masi van mino. Esé ma vain mai vaya varen orin banta kéká bákan mairá sakhanampa kéká bákan ukhen mino. Inká kanú manausí ma ukhein kéká mai afova amin kayo vá enará ukhein aní daná ma uvaran kayo vá bákan inká aí ma ayofan amusin ma mantein kayo vá ena nanin banta ma kasaen aya orin kéká bákan ukhen mino. Inká mai ma yoran danasintará ma yafíken doran amin kéká bákan inká ara ara vaya finté ma vaya sin kéká bá bákan ukhen mino. 29 Minó ano aná baya varen orin kéká ban nafino. Ída ino. Inká minó anó sakhanampa kéká ban nafino. Ída ino. Inká minó anó afova ma amin kéká ban ná inká enará ukhein aní danasí ma in ákona mai minópin ná ban nafino. Ída ino. 30 Inká minó ano aná ayofan amusin mantan ná inká ara ara vaya ma sin amusin mai minosá timikhan ná inká mai vaya kayo ma o vaéan amin amusin minó anó manté tife rafuno. Ída uron mino. 31  *Máan tukhen mifo ena nanin banta ayain amusin ma varan nará moéke anunu ono.
Ena Van Ma Anunu In Avúavá Ano Moékakhen Mino
Máan tin nompo mai yanasinta ma esantakhein avúavá mai siaméku inin nono.
* 12:2 Aba 2:18-19 * 12:3 1Yn 4:2-3 * 12:4 Rom 12:6 * 12:11 1Ko 7:7 * 12:12 1Ko 10:17 * 12:13 Kar 3:28 * 12:27 Rom 12:5 * 12:28 Efe 4:11-12 * 12:31 1Ko 14:1