3
Monópin Ma Aruve Asivein Baya Ino
Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, fefá téi ma siretí ankan má báké monó baya inikhein nanin bantafin ma vaya siamiyainisa iyare rauno. Ída ino. Yisas Karaisini avúavápin arará iyampon kayo an mi yakhenái vara rákena avúavá ánain ma vákuriyain kékápin ma vaya siamiyainíi iyaré uno. *Pefá tiretí ankan ída ákona yunan narí ukhareya saréa yere máan manan ukhen nái arará iyampon ma nan anu máa ameiníi iyá uno. *Mai fara vara seyo, ume avúavá ánain para vákuriya vákeya afá aváen má anan maran eya aruve asive iya nan mai anon tiretíi avúavá aní iyan mino. Máan ma iyaona anon ída Bafani vanasi ano ma einíi iya ono. *Pará ída ma monó inin kéká ano ma variyain avúavá bariyayá mana ano se séi Porin ánain mi vákuriyá uno siyá inká ena ano se séi Aporosin ánain mi vákuriyá uno siyá ba rafono.
*Aporosi iyé bará inká téi Pori iyé bákuyá berasantá aruve asive iya rafono. Berasan pinté uareya mumunan ono van mi Bafan mano mai yoran berasan timikhá doriyá uno. Téi ma yanayun pafasirékun Aporosi non amiran maen Tiyarafenu anon e ampamádé iyan mino. Máan tukhan mi yanayun ma fafasé iyain má non ma amé iyain mái aví ída van mifo Tiyarafenu ma e ampamádé iyan mai veyáká avíi van mino. *Danayun ma fafasin banta vá non ma amin banta vá ano maman manafiní ukhen mana anarái yoriyain pasen míkan ma yoriyá inaintái miyan mádú mádú inten mino. Mai fara vara seyo, setí ankan manafin mi Tiyarafenui yorararí iyá tiféku siretí ankan beni yunan bara vá má bái va ompo seti sina vaono.
Monó Doran Banta Kayo Van Ma O Sian Má Uvaran Bantará Dan Bain Baya Ino
10 Tiyarafenui sarisarirái afova van ma má uvariyain banta an davé namádan dafédékun mi ena kayo ano mairá má uvariyan mino. Uvariyan mifo mai namádantá ma má uvaran nain kéká ano vá kamaen dafíben ná uvarano. 11  *Mai fara vara seyo, Tiyarafenu ano Yisas Karaisin maman namádaní uren pe yafédan bain mana ano ída kanaíen ena namádan daferanten mino. 12 Máan tukhein mai namádantá ma má uvaran nain mano kasaen kori fi siriva fi kama onámaná kayo fi yaa fo safi namí po safi inká uviti ayan po safi uvaranten mino. 13  *Uvaranten mifo Tiyarafenu ano ma vanasii avúavá daíden kó tiantan nain damúi má uvaran banta kayoi yoran amáká afoká inten mino. Maí damú anan minó nanin bantai yoran irafin ma iyó einíi urantin iyé kama yorarí iná inká iyé namu yorarí iyan nafi yákó inten mino. 14 Iye anó mai namádantá má uvantá intin ná ída ira khanten nafi mai vanta anon bei miyan baranten mino. 15 Máan tinten mifo iyen amasá ira kanten nafi mai yoran bantai yoran tavifái o afeyoranten mino. Máan tintin mai ma ira anamuná pinté ma e yúden karan ereiníi en mi má uvaran banta kayo ano anan para vanten mino.
Monó Namun Ma Vain Mai Vanasi Ino
16  *Tiretí ankan Tiyarafenui kákan monó namun mi van nan ma veni Kantá Aunan mano ma siretimpin bain mai ídá afová ukhe rafono. 17 Tiyarafenui kákan monó namun ma namu inain bantan Tiyarafenu ano véin namu inten mino. Mai fara vara seyo, Tiyarafenui kákan monó namun kantasí ukhayai sireti vanasi ano mai veni kákan monó namun mi va ono.
Ída Ma Vanasii Aví Daní In Baya Ino
18 Tiretí ankan ída vá tiretiyan kampun tiantiya vá baro. Ma vara ráke yanasintará ma afova vantiya siretiyan maman asuse vanta kayo an dakhare vá ínaimpáké Tiyarafenu avorasá kama afova ma vain banta kayoí ono. 19 Mai fara vara seyo, ma vara ráke afova ano Tiyarafenu avorá asuse ukhan mi veni vompon dókifin máa sikhen mino.
“Manáa kéká ano ma vara ráke afova fóké ma minó danasinta variyain nan ma kana variyá uno ma siyain mai
Tiyarafenu ano maman betíi oyivan ma munteiníi uádé iyan mino.” Yop 5:13
20 Evaránen Tiyarafenui vompon dókifin máa sikhen mino.
“Manáa nanin banta ano setimpin afova van mino sen ininten mifo
Bafan mano mai ineine afová ukhantin paen danasíi inten mino.” Íbo 94:11
21 Máan tukhein nan mi minó daná mai siretin ninan ban mifo vanta aví ma yaní in avúavá ifasá oro. 22 Porin má Aporosin má Pitan má mai siretin ayain kéká ino. Inká ma vara vá ayun ma fara van má purin má taréa vá inká inuran má minó daná bá mai siretí ina yanái vákaya 23 inká tireti Yisas Karaisin ninan banan béi Tiyarafenu inan ban mino.
* 3:2 Ibu 5:12-13; 1Pi 2:2 * 3:3 1Ko 1:10-11 * 3:4 1Ko 1:12 * 3:5 Apo 18:4, 11, 27-28 * 3:8 Mat 16:27; Efe 2:20-22 * 3:11 Ais 28:16; 1Pi 2:4-6 * 3:13 1Ko 4:5 * 3:16 1Ko 6:19; 2Ko 6:16