4
Yisas Karasini Kama Vaya Ma Varen Orin Banta Kékái Vaya Ino
Máan tukhen mifo Aporosi rasan nará Yisas Karaisini yoran bantá kanan mi váken beni aúpá bayan kamaen dafíben tisimiyan mino seya vanasi ano vá afová ono. *Ena ina yanáká dafíantano van ma mana vanta aviádantin báken maen ben nina yanákasá dafían ákona uantano. Téi kama e sá doriya rafu áa namue sá doriya rafu mai seyantá ída afová ukhé umpo sireti safo áa ena kéká ano fi ma sen tivútivá daíde afová inteya mai sító daná ino. Teyan nan kama anan é doriyá uno siyá umpo Bafan beyaká anan tenti yoran daíden afová uren mai kama yoraríi e ono sen inká mai namu yoraríi e ono sen tisiminten mino. *Máan tukhen mifo vanasii avúavá ma yaíden afováin damú ma ída erikhanti ma yoriyaruna sivútivá ída vá daimiyáke áesin ná baré intin Bafan mano vá me yaimino. Bafan ma eriven maen tetisi súpin ma aúpáké bariyá onuna yaná maman dákó kakhakheintá kaúdantin tetí ma yoriyaruna sivútiváká ten Tiyarafenu ano miyan timídú inten ino.
Koriní Nanin Banta Ano Vetiyan Amo Siyan Ma Amaan Baya Sein Mino
*Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, Aporosi rasan mano siretíi ayainí uvé ayaéku ma ma siamiyaruna yanasinta one afová ono van mi siamiyá uno. Tiyarafenui vompon dóki ano ma sikhein baya amaniná ída vá ena vaya kayo maman asotú ono. Máan ma inte mae ída mana ano ma yoriyain avúava san maman daní ureya ena ano ma yoriyain nan maman bararasí inono. *Intéa yaná ma variyaona anó tiretin maman enará ukhen nafino. Intéa kama yanasá Tiyarafenu ano siretin ída amikhen nafino. Tiretí ankan ma kama yaná amikhanti ma kama yorarí iyanteya ída vá tesi ákonarái yoriyá uno se vá e amo seno.
Tiretí ankan ma ineona ano minó dana san ma iyaré eruna inka vareruna mai kin an davé tetisi ákonará bátifanté uno sireya setin me ampin nompo mai kana ino. Tiretí ankan ma kin an dante mae mai setin má deren kiní uvé tiretin má banté uno. Mai fara vara seyo, kó tiantáden ma furino van kana ino sikhein banta kéká an mi yen Tiyarafenu ano seti aposeri kayo maman dákosí urá bátifékun enisori kayo vá banasi vá ano setin toman paen danasí iyan mino. 10 Tetí ankan Yisas Karaisini asuse yoran banta an dakhéku mae siretí ankan ma iniyaona ano Yisas Karaisin má túpá ukhé minó daná afová ukhé uno siya ono. Tiretí ankan Tiyarafenui ákona váká bá tiféuno sireya setin nan ída ákona vákan ban mino siya ono. Tiretí ankan banasi ano setin mi simo siren betin nan intiyan mino siya ono. 11  *Taréa ma vá tiferuna yamú mai sirafan nan iyáké maé non nan tii iyáká tuí dana san iyákun banasi ano siruren tisiren iyákan ída setin timá ban mino. 12  *Tetí ankan ma vanuna van mai ákonaé tiyan póké dódékun mai ano setin tiya iyan mino. Tetí ankan ma aufon usintein kéká kamaé avábá uantiyáké tetin ma sirono van iyáká maé bempákéi vá tiféuno. 13 Banasi ano ma namu vaya sen tisiká betí ankampin puntákein baya anan tiamiyá uno. Taréa ma vá tiferuna yamú mai vanasi ano setin maman kanti ma karúdiyaimpin ma karúdeiníi iyá bá tiféuno.
Pori Ma Monó Afóen An Mi Yakhé Uno Ma Sein Baya Ino
14 Ma ma uvariyaruna vompon mai siretin ayave ameno vara uvariya raumpo se sikhafana an mi yakhen nái siretin afova vaya siameno van muno. 15  *Tiyan míkan tauseni (10,000) vanta ano ma Yisas Karaisini vaya ma siamiyain kéká pinté mana anon tiretin afóen an dé iyan mino. Para vara seyo, séi ma Tiyarafenui kama vaya siretin tiamiyaruna mai Yisas Karaisimpin tiretin afóen an mi yakhé tiretin naren tiamé uno. 16  *Máan tukhái sen tan deya se ma variyaruna avúavá ánain bákurono van mi siretin tiamiyá uno. 17  *Mai van mi siretin ayainti séi ma variyaruna avúavá barano van mi Timotin tiantékun tireti vaonafá oriyan mino. Para vara seyo, véi anon te sikhá an dakhen Bafantá kamaen monó tiantiyái véin nan tinunu ukhé uno. Inte avúavá kasá Yisas Karaisini vaya minó akhempá ma vain nanin bantafin afova amiya rafu mai vayan béi siaminten mino.
18 Téi afová ukhékun manáa kéká ano séin nan ída ovaránen e sonantéí uno siren betí ankan ma variyain avúava san betiyan amo siyan mino. 19 Amo siyan mifo Bafan mano séin nan orino van ma anunu intí téi ma oréku mae mai ma vetíi avúaváká ma ve amo siyáken kákan baya siyain kayo ano mai fura sen ná Tiyarafenui ákona ano vetimpin baná ban nafi mai o onanté uno. 20  *Mai fara vara seyo, Tiyarafenui Yafisin pintena vaya ana ma siyain mano ída kanaí inten mifo Tiyarafenui ákona vasá báken dorano. 21 Tiretí ankan nái yanasá ino vará iya fono. Téin nan tiretin mo uman amiyáken asino va rafono, áa vempáké kamaen avábá uantano vará iniya rafono.
* 4:2 Ruk 12:42 * 4:5 1Ko 3:8 * 4:6 Rom 12:3 * 4:7 Rom 12:6 * 4:11 2Ko 11:23-27 * 4:12 Mat 5:44; 2Te 3:8 * 4:15 Kar 4:19 * 4:16 Fir 3:17 * 4:17 Apo 19:22 * 4:20 1Ko 2:4