3
Bara Khípan Akhempá Ma Namu Avúavá Afoká Inain Baya Ino
*Timoti oe, ma ma siamenuna vaya yere vá afová ono. Ma vara ma mo kípano van iyantin maen mai namu avúava suron mi afoká inten mino. Mai fara vara seyo, vanasi ano moníká inin kaúden beyan ma van nain nan manan iniyáken be amo siren au khakan inten mino. Máan tiyáken Tiyarafenu van tiren intiyan betíi anóe afóeni vaya átakharé uren betin ma susu siantan avúavá ída vantin maen inká Tiyarafenui kantasí ukhein danasinta van inian paen danasí inten mino. Betimpin ída avábá in má ena nanin banta ma ume ampiantan avúavá bá ena nanin banta van kampun baya e sian more mere iyan betí aurá ída kamaen dafisinten mino. Máan tiyáken kama avúavápin ída amusin bantin maen ena nanin banta ma aí amin nain nan manan ininten mino. Betíi arona kayo avían namuro ayampin amiyan aau vain daná ino sen ída ovaren me ininten mino. Inká au khákan daná mamádantin édaviyantin maen bara rákena amusin in avúava san moéken anunu iyáken Tiyarafenun me oyan aminten mino. *Betí ankan mai yan bukhafará anan monó té iyan mifo Tiyarafenu ma monó tiantan avúavápin ma ákona vain me oyan amé iyan mino. Máan avúaváká ma vain kéka sará péde nentasá bano.
Máan kéká anon banasii mápin peren kuven iyáken aran nan avúavápó mai ma ída ákona vain nanin kayo ano ma umeí uren mai umampin bain kéká máka siyan mino. Máan tiyákan mai namu avúava sinta ano vetintá dafisiyan mino. Máan kéká ano ena ena yamú auyen avúaváká ma monó tin dakhafé iyan mifo mai ída uron mi fura yaná afová iyan mino. *Mai afova ma amiyain kéká ano Mosesi ma fura vaya siamiyákan ma Yanesin nú Yambresin nú ano oyampá baya siyaré ein an mi yiyan mino. Betíi ineine ano asuse ukhan ída fura mumunan mái van pasen Tiyarafenu ano vetin oyan amen mino. Máan tein mifo ída ayáká báken mi Yanesin nú Yambresin nú amaniná ma afoká ein avúavá dákó intin ódaren betí ma variyá ein avúava san namun iyaré uno sen afová inten mino.
Pori Ma Manáa Yoran Timotin Amein Baya Ino
10 Máan tinten mifo Timoti oe, séi ma siamiyaruna vaya vá tivútivá bá inká téi ma varano van tiádékun bain má éi afová ukha ono. Inká intéa mumunan masá bákerá ena avábá iyá kama avúavá baré oriya rafu mai yeren afová ukha ono. 11  *Téin ma uman timiyáká ma sí pinté erikheruna éi afová ukha ono. Inká téi ma Antioki safi Aikoniamu safi Ristará barura safi ma váké umampin oriyákun ma Bafan mano mai uman kayo finte siya iyá ein éi afová ukha ono. 12  *Mai fura ino. Yisas Karaisintá mumunan iyáké kama avúavá ana variyá bano van muno ma sin nain kéká ano uman o yosinten mino. 13 Máan tinten mifo namu vanta kéká bá dan bukhafará ana ma kama ukhan ma vetin aúpin namu ukhein kéká bá anon kampun bayafó ena nanin banta siamen nóken betiyan deren mai kampun baya kayorá mumunan inten mino.
14 Máan tinten mifo mai ma afova variyaona yanasinta mai fura yaná ifo fákaan ákona ukhe vá bano. Para vara seyo, éi afová en nan mai fura vaya khayon tiamiyaren mifo mai rasá ákona mumunan kaono. 15 Éi ma e anoní iyanan maen Tiyarafenui kantasí ukhein Bompon Dóki finte nan Yisas Karaisintá ma ákona mumunan esin ma Tiyarafenu ano evaránen aviran nain afovan amikharen mino. 16  *Tiyarafenui Aunan manon ma vara ráke vanta inin amíkan mi Tiyarafenui vompon dókifin minó baya uvamádan báken tetin tiya íkái kama yaná bá namu yaná bá afová iyá tiféuno. Mai vaya anon tetin maman puntáden puntákein avúavá ma varan afova simiyan mino. 17 Tiyarafenu ano mai aa sákéi minó damú ma kama yoran mana ma variyan ban avúavái maman ákona usintiyan mino.
* 3:1 1Ti 4:1 * 3:5 Mat 7:15, 21; Tai 1:16 * 3:8 Eks 7:11 * 3:11 Apo 13:14-52; 14:5, 8-20 * 3:12 Mat 16:24; Yon 15:20; Apo 14:22 * 3:16 Rom 15:4