4
Máan tukhein nan mi mai ma maná damusí intin ma vei yafisin maman dákó ono van iyáken ma eriven ayun para vain má púkein kéká bá ma yaimin nain Tiyarafenu vá Yisas Karaisin má avorái éin ákonaé tiamiyá uno. Kama yamu safi áa namu yamu safi mai Tiyarafenui vaya fara vá tiame oriya vano. Ei vanasi vempáke sá maman puntariyákeya namu avúavá baran nafo sireya ará ákona uantiya vá ákona e kama afova vaya siameno.
*Mai fara vara seyo, maná damusí ma intin maen banasi ano funtákein baya ma siamiyasin ída ininten mino. Betíi anunu ánain mi yakhafen mai amusin en inin nain baya ma siamin nain kayo van mi yosinten mino. Betí ankan mai fura vaya me oyan amiren maen maní baya kayo ánain mi yakhafinten mino. Máan tinten mifo ara ara avúavá ma yákó iyantiya afová ukhe vá bano. Bafani yorantá ma aí o yosin nan ída vá periyáke vanasi ma o aviádesin Karaisi vaípá ma erin nará ineno. Máan tiyáke Tiyarafenu ma amikhan nain doran ná dóan piseno.
Pori Ma Kama Yorarí Uren Bei Miyan Nan Ave Ukhein Baya Ino
*Tiyarafenun ma susu siantan uvaini ma vanaein an dé pefái se saunan amikhé uno. Máan tukhékun tenti furin inka ádesí ukhen mino. *Téi kama siruvirí uré téin ma simikhá ein doran dóan kíparéi Yisas Karaisini Kama Vaya ma siamin doran ákona uan pákaré bá uno. *Máan tukhéi Bafan ma erin nain damúi funtákein avúavá póké me yaíden mi mai ma savaimpin o aní uvin ma amusin amiyainíen mi siminten mino. Teya va siminten naifo mai ma funtákein avúavá bariyan ma veni erin nan ave ukhein kéká bá deren kama amusin aminten mino.
Pori Ma Timotin Nan Aine Vá Ereno Sein Baya Ino
Aine vá aa van dosire se vaípá ereno. 10  *Mai fara vara seyo, Demasi ano vara ráke yanasinta van anunu iyan pasen mi séin me ampiren Tesaroniká barufá orikan Karesensi mai Karesiá barafá oríkan inká Taitasi mai Daramesiá akhempá orin en mino. 11 Máan tuvin mi Ruku anan téin má ban mifo vá erinte mae Makin masá avire ereno. Para vara seyo, véin ten tiyaen dorarí ukhen mino. 12 Tikikasin pefá tiantékun Efesasí barufá orikhen mino. 13  *Éi ma eriyáke vá Troasí barurá Karapusintá tesi yante afuin me yavamádékun ban mifo mai vá bompon dóki kayo vá inká mairá ma sipisipi aurá ma uvanteruna vompon dóki ma yékun bain masá bare ereno. 14  *Aeni fóké ma manáa yaná uvaran banta Areksanda ano séin uman timiyain baré intin Bafan mano mai avúavákái anona véin uman aminten mino. 15 Tetí ankan ma siamiyaruna vaya kayo van béi oyampá baya sé iyan mifo véin tasá dafían ákona ono.
16 Esé araíen ma kó daimin banta avorá tiviren oriyan maen minó ano séin me ampikharen mifo mana ano ída séin má baren mino. Mai avúavasí ma ein Tiyarafenu ano vetíi ume ampiantano van mi inikhé uno. 17 Máan tiyá umpo Tiyarafenui Kama Vaya siamintin minó ena anan nanin banta ano inino van mi Bafan mano séin má báken ákona simiren purin pintena siyaen mino. 18 Namu avúavá sinta ano ma séin dakhafiyan pintena Bafan mano siya uren kamaen tiviren orintí bei inaru yafisimpin oronté uno. Minó damú Tiyarafenu avisá maman daní iyá bano. Mai fura ino.
Porini Kípan Baya Ino
19  *Pirisiran má Akuíran má inka mai ma Onesiforusini kéká bápin ná tenti simusin baya yesin orino. 20  *Erastusi ano Koriní barurá e kharemí maé inká Trofimusin aí iyaimpin Miretusí barurá me afa é uno. 21 Mará aine erivesin ná iyon in damú afoká ino. Yuburusin má Pudensin má Rinusin má Krodian má inká minó mumunan kéká bá anon amusin baya yan éi vaonafá oren mino. 22 Bafan mano siretin aunampin bantin ná beni sarisari ano siretin má bano.
* 4:3 1Ti 4:1 * 4:6 Fir 2:17 * 4:7 1Ti 6:12 * 4:8 1Ko 9:24-25 * 4:10 Apo 15:37-39; 2Ko 8:23; Kor 4:14 * 4:13 Apo 20:6 * 4:14 Ais 59:18; Rom 2:6 * 4:19 Apo 18:2; 2Ti 1:16-17 * 4:20 Apo 19:22; 20:4; Rom 16:23