3
Yi toque'n Habacuc tan nachle'n Kataj junt tir
Yi xtxolbile'j yi xomtzaj, ya'stzun yi yol Habacuc, yi elsanl stzi' Ryos yi toque'nt tan nachle'n Kataj.
Wajcaw, na wek ẍchi'u', na ja wit yi ẍe'n cunin tane'nu' sajle'n tunintz. Nin ja wit cyakil yi e'chk takle'n balaj yi bnixnak tanu' sajle'n. Ta', bne'u' junt tir yi e'chk takle'na'tz skaxo'l, chi yi bnixnak tanu' sajle'n, bantz kilol ketz. Ẍchaje'u' yi banl talma'u' sketz. Mpe sajnak colp wi'u' ske'j, poro ẍchaje'u' yi poreru' sketz.
Tz'ul Kataj Ryos junt tir, yi kaRyosil, yi wi'nin xanil. Cho'n lsaj i' le ama'l Temán, nin le wi'wtz Parán. Yi pak'puchal yi tetz k'ej sbajk xtxekul cyakil e'chk ama'la'tz, yil tz'ult. Nin yil bajij yi e'chk xtxolbila'se'j, cyakil wunak scyak'e' chik'ajsbil tetz. Na cho'n tz'ul i' tul jun pak'puchal yi i cunin xlitz' tane'n.* Nin tz'elepon wi'nin e'chk k'ak' le k'ab yil tz'ul tan ẍchajle'n scyetz wunak yi at porer i'. Sbajxok wi'nin ya'bil swutz, yi chin xo'wbil nin. Nin tz'ul xomok yi quimichil wutz coc. Syucank yi wuxtx'otx' yil xcye' cu'n i' tibaj. Nin cyakil wunak yi ate' bene'n tzi'n lakak nación, ẍchixobok yil quil nin wutz i'. Cyakil e'chk wutz yi at sajle'n tunintz copon nil. Nin cyakil yi e'chk ju'wtz xitok. Na yi i' tetz at nin i'-tz le xe'tzbil tzaj.
Ja wil jun xtxolbil chi tul wutzicy' tane'n. I'tz yi e' aj Cusán yi chin q'uixc'uj nin ate' cu'nt. Nin ncha'tz quitane'n yi e' aj Madián, ja oc yab ẍchiwi' na qui't na pujx cya'n yi mbil chiban tan bi'l yi xo'w yi ate' cu'nt. ¡Wajcaw! ¿Tz'ul pe'u' ntin tan oyintzi' scye'j yi e' malnaka'tz, yi wi'nin na chijuchun, chi na ban tzanla' yi na el pok'? Qui' lo'. ¿Tz'ul pe'u' ntin tan paj yi na chi'ch c'u'lu' scye'j e' wunak yi ni'cu'n e' tu yi mar yi tunin na ojkel tu'? Qui'. Yil tz'ulu' tib ẍcheju' tan oyintzi', ¿i'tz pe' tan oyintzi' tu' scye'j yi e' wunaka'tz? Qui'. Ej nin yil saju' tul yi care'tu' tetz oyintzi', ¿i'tz pe' tan oyintzi' tu' scye'j e' mal nak? Qui'. Yi mero tajbilu' yil tz'ulu' te'j i'tz tan chicolche'n yi e' tanumu'.
Ej nin yil tz'ulu', list atit yi e'chk ma'clu' tan oyintzi', chi tane'n yi arco yi na xcon tan c'oxle'n e'chk flech. Ej nin tan yi poreru' jepon c'apx wi'nin ama'l wuxtx'otx'. 10 Nin cyakil e'chk ju'wtz ẍchilucnek yil quil nin wutzu'. Nin tz'ul jun chin wutzile'n a'bal. Nin ẍch'ink yi pak'bil mar yil ẍchek'e'n tib. 11 Qui't txekun yi k'ej tu yi xaw tan paj yi pak'puchal yi flechu', nin yi litz'unil yi lansu'. 12 Nin yil saj colp wi'u', mbenu' bene'n tzi'n wi munt tan chiyak'pe'n cyakil e'chk nación. 13 Poro Wajcaw, ya'stzun sbne'-tz tanu' tan kacolpe'n yi o' tanumu'. Na tz'ocoponu' tan ẍch'eye'n yi ketz kareyil yi je'nak xtxa'olu' tetz ajcaw ske'j. Na ẍchilo'onk len yi e' kacontr tanu'. Sbajk woq'uilu' chica'l. Copon woq'uilu' tircu'n jalen te yi xe'. 14 Squimok yi cyajcawil yi kacontra'tz. Ite'n nin yi tetz flech sbiyonk cu'n. Chu'l yi e' kacontra'tz tib chichej tan kabiyle'n, yi o' tanumu'. Nin chu'l lajke'l chi na ban jun chin wutzile'n cyek'ek' a'bal. Chu'l lajke'l tan kabiyle'n cu'n yi o' tal prow tanumu' yi qui'c rmeril tan kacolol kib. Ẍchitze'enk ẍchic'u'l cuntu' yil chu'l tan kabajse'n klo'.
15 Poro yi ilu' teru' Ta', chin cham nin ilu', na ba'n na xonu' wi mar te yi ẍcheju'. Nin ba'n na xonu' tib yi pak'bil mar yi wi'nin spumil at. 16 I tzun yi bene'n wilol yi e'chk xtxolbila'tz, nin yi bene'n wital yi mbi tal Ryos swetz, nintzun inxobtz. Qui't a'w yol wa'n tan yi xo'w yi atin cu'nt. Qui't quiwix wukan tan paj, nin qui'c mu'ẍ inwalor bantz. Poro qui'c na ban yi mbil bajij tzantzaj, na ilenin tzinch'iwe' yi tona' tz'oc Kataj Ryos tan tak'le'n chicaws cyakil yi e' kacontra'tz.
17-18 Nin yil bajij yi e'chk xtxolbila'tz ẍchintzatzink nin swak'e' ink'ajsbil tetz Kataj Ryos, yi colol wetz. Swak'e' ink'ajsbil tetz, mpe qui'k xu'min e'chk wi' ibẍ, mpe qui'k ltak' wutz e'chk wi' uva, mpe qui'k lwutzin e'chk wi' oliw, mpe qui'k ltak' yi cojbil e'chk ujul. Mpe nink chisotz cyakil yi awun yi ate' bene'n tzi'n wi munt, nin mpe nink chisotz cyakil e' cne'r tu wacẍ tan paj yi qui'ct chiwa', quil chimbisun tan paj yi e'chk xtxolbila'se'j, ma na ilen nin ẍchintzatzink nin swak'e' ink'ajsbil tetz Kataj Ryos, na i' colol wetz. 19 Na i' na ak'on inwalor, tan inxone'n lajke'l chi na ban jun masat yi qui na je' trimpuj. Nin cho'n nchimben tcy'al wi'wtz bantz incolol wib ẍchik'ab yi e' incontr.
* 3:4 Sal 50:3. 3:17-18 Sal 25:5; 68:19-20; Heb 12:11-17.