SOFONÍAS
Tx'olbil Xo'l Yi Liwre'j
Yi Sofonías ja a'tij te yi tiemp yi at tzaj Nahúm nin at e' yi na cyal yi ncha'tz te yi tiemp yi ta'te'n Habacuc (640—608 A.C.). Nin ja ban i' tane'n yi munl chi jun elsanl stzi' Ryos te yi tiemp yi na cawun tzaj yi rey Josías.
Yi Sofonías na tzan i' tan xtxole'n yi txant tan tule'n yi jun k'ej yil ticy'saj Ryos c'u'l scye'j yi e' yi qui xomche' te yi tetz tajbil. Yi jun tiempa'tz i'tz jun tiemp yil tz'oc Ryos tan pujle'n xtisya', nin tan tak'le'n chicaws tircu'n yi e' wunak, nin tan xite'n wi'nin e'chk tnum yi chin contr nin e' scye'j yi e' aj Israel chi tane'n Gaza, Ascalón, Asdod tu Ecrón. Yi e'chk tnuma'tz e' cu'n filistey, nin chiwisin quib tu Israel.
Poro ncha'tz ja tal i' yi tz'ul chan chicaws yi e' aj Israel, na yi e' cyetz chin juchul il nin e'. Ncha'tz talnak yi tz'ocopon Ryos tan nuc'le'n junt tir yi chitnumil yi xitnak, yil tz'opon yi tiempil.
Yi liwre'j na tzaj wi' tan jun chin k'ajsbil yi na ẍchaj yi quil tz'el cu'n Israel swutz.
Yi Weklil Yi Liwre'j
Yi bajx wekl (Cap. 1:1–2:3) na jilon te yi k'ejlal yil ẍchaj Ryos yi ẍchi'chbe'n c'u'l.
Yi ca'p wekl (Cap. 2:4-15) na jilon te yi e'chk caws yi tz'ul squibaj cyakil nación.
Yi toxe'n wekl (Cap. 3) na jilon te yi chicaws yi e' aj Jerusalén tu yi ẍe'n cu'n sjalok junt tir chibanl.
1
Je yi xtxolbile'j yi tal Kataj Ryos tetz Sofonías yi elsanl stzi' i', te yi tiemp yi na cawun tzaj yi rey Josías* yi cy'ajl Amón, le ama'l Judá. Yi taj Sofonías Cusi bi'. Nin yi bi' yi taj Cusi, i'tz Geldaías. Nin yi bi' yi taj Geldaías i'tz Amarías. Ma Amarías Ezequías bi' yi tetz taj.
Yi k'ejlal yil ẍchaj Ryos yi ẍchi'chbe'n c'u'l
Je yol Kataj Ryose'j: “Tz'elpon cu'n tircu'n wa'n swutz. Tircu'n yi mbi cu'n at bene'n tzi'n wi munt stzajk wa'n.
Tircu'n yi e' wunak scyuch' yi e' txuc chelpon cu'n wa'n swutz, na ẍchiquimok tircu'n yi e' txuc wa'n yi na chixon wuxtx'otx', scyuch' yi e' yi na chixicy'in, scyuch' yi e' yi najlche' xe a'. Ncha'tz yi e' wunak yi chin juntlen nin cyajtza'kl, tircu'n chelpon cu'n wa'n swutz.”
Ej nin je junt yol Kataj Ryose'j yi tz'elpon k'ab te'j: “Ẍche' incawse' yi e' aj Judá. Ncha'tz yi e' yi najlche' Jerusalén ẍche' incawse'. Copon inxitul tircu'n yi e'chk teblal yi jun ryosa'tz yi na bi'aj Baal yi na tzan lok'e'n wutz Jerusalén. Ncha'tz yi e' pale' yi na chixcon tetz yi jun ryosa'tz, chelpon cu'n wa'n swutz tircu'n.
Tircu'n yi e' yi na chije' wi'ak chica'l tan lok'e'n wutz e'ch tx'uml, chelpon cu'n wa'n swutz. Ncha'tz yi e' yi na chimeje' tan na'wse'n imbi' tu yi junt chiryosil yi na bi'aj Milcom, tircu'n yi e'a'tz chelpon cu'n wa'n swutz.
Ncha'tz tircu'n yi e' yi na quil cyen inchusu'n, chelpon cu'n wa'n swutz. Tircu'n yi e' yi qui na cho'c tan injoyle'n tan jakle'n cyajtza'kl swetz, tircu'n yi e'a'tz, chelpon cu'n wa'n swutz,” stzun Kataj Ryos.
Cya'l bin jun jilon swutz Kataj Ryos. Kayut'e' kib, na ato' txe' quen yi jun k'ejlal yil ticy'saj i' c'u'l scye'j cyakil jilwutz wunak. Na txumijt ta'n tan chiquimse'n cu'n cyakil yi e' contr. Cho'n cu'n ẍchibne' ta'n chi na patij jun tx'ixwatz. Nin ja wi't chixansij yi e' xtxocum ta'n.
“Tul yi jun k'eja'tz, nocpon tan tak'le'n chicaws yi e' wi'tz bajxom, scyuch' chicy'ajl, nin cyakil yi e' yi na el cyalma' tan xconse'n be'ch cyetz awer nak.§
Ncha'tz yil tz'opon yi jun k'ejlala'tz yil wicy'saj inc'u'l scye'j yi e' malnaka'tz, ẍche' incawse' cyakil yi e' yi na chixom te cyajtza'kl yi e' awer nak yi na chicy' tz'itpuj tibaj yi xe' yi marquil e'chk puert.* Ncha'tz ẍche' incawse' cyakil yi e' yi na cho'c tan oyintzi' nin tan chisuble'n wunak tan chicambal chime'bi'l bantz cyak'ol tetz chiryosil,” chij Ryos.
10 Je junt yol Kataj Ryose'j, yi tz'elpon k'ab te'j: “Nin tul yi jun k'ejlala'tz, wi'nin sich' sbajok tan jakle'n ich'eya'n swutz cunin yi sawanil yi tapij yi na bi'aj Sawan Tetz Cay. Nin wi'nin ẍchiẍch'ink yi e' wunak yi ate' le ca'p cantón. Ej nin quibite' wi'nin jincane'n yil saj nil yi e'chk kotx'.
11 Wi'nin o'kl ẍchibne' yi e' aj Jerusalén yi najlche' le cantón yi na bi'aj Mortero, na ẍchiquimok cyakil yi e' aj lijens, tu cyakil yi e' aj tx'exul wutz pwok yi najlche'-tz.
12 Nin tul yi jun tiempa'tz ni'cu'ntz chi nink xconk jun txekbil wa'n tan chijoyle'n cyakil yi e' yi na cyew quib le tnum Jerusalén. Na nocpon tan tak'le'n chicaws cyakil yi e' yi le wutz cyetz cyajtza'kl ba'n ate't, yi e' yi na cyal squibil quib: ‘Qui'c tulbil kacaws tan Ryos’.
13 Tan yi cyajtza'kla'tz tz'elpon majij cyakil chime'bi'l, nin copon woc' chica'l. Sbnixok chica'l cya'n, poro quil chinaje' txe'. Scyawe' wi'nin wi' uva swutzak chicojbil poro quil baj yi ta'al cya'n.”
14 ¡Ato' txe' quen yi jun k'ejlala'tz yil ticy'saj Ryos c'u'l scye'j yi e' wunak!§ ¡Ato' txe' quen yi jun k'ejlala'tz, na tz'ul chan! ¡Wi'nin jincane'n sbajok le jun k'ejlala'tz, na chin xo'wbil nin sbne'! Na nicy't nin yi e' yi chin cham nin e', ẍchiẍch'ink tan xo'w.
15 Ẍchaje' Ryos yi ẍchi'chbe'n c'u'l, scye'j yi e' contr. Nin wi'nin sotzaj c'u'lal tz'ul ẍchiwutz, nin ẍchitije' wi'nin q'uixc'uj. Tircu'n slo'onk. Chin tz'inunin tunin sbne'. Wi'nin muj sbne' tcya'j, nin chin tz'o'tz nin tunin sbne' tircu'n wuxtx'otx'.
16 Tul yi jun k'ejlala'tz ẍch'ink e'chk chun tan ẍchajle'n yi xe'tok jun chin oyintzi'. Xitok e'chk tnum, yi tapij cu'n solte'j. Ej nin xitok e'chk torre yi nim wutz tkan, kale chicolone't quib yi e' sanlar.
17 Ncha'tz je na tal Kataje'j: “Tz'opon e'chk il wa'n ẍchiwutz wunak, nin ni'cu'n ẍchibne' chi ik e' moyi'ẍ, na ja chijuch quil tzinwutz. Tz'elpon kojij chiẍch'el chi na el kojij a'. Nin tenaji'n cu'n sbne' chiwankil, chi na ban xtxa' cne'r yi junit muluj na ban,” chij Kataj.
18 Tul yi jun k'ejlala'tz yil ẍchaj tib yi ẍchi'chbe'n c'u'l Ryos, quil xcye' sakal nka oro tan chiclaxe'n wunak, na sotzok tircu'n yi e'chk takle'na'tz tan yi ẍchi'chbe'n c'u'l Ryos yi ni'cu'n tu k'ak'. Tz'ocpon Kataj Ryos tan chixite'n cu'n cyakil yi e' wunak yi ate' wi munt, tul jun ntzi' tkuj.
* 1:1 2R 22:1—23:30; 2Cr 34:1—35:27. 1:5 2R 23:4-14. 1:7 Hab 2:20; Zac 2:13; Ap 8:1. § 1:8 Na elepont yi at e' yi ja xcon jun jilwutz be'chok cya'n yi chin junt len nin, yi ntin ja xcon cya'n wunak yi apart chiryosil. Cha'stzun te yi Kataj Ryos ja oc i' tan makle'n chiwutz yi e' xonl Israel tan qui chixome'n te yi xtxolbila'tz. Ncha'tz na taj si'le'n Dt 22:5. * 1:9 I'tz jun yab ajtza'kl yi ja jal tenẍchan yi ja oc le chiwi' wunak tan chibnol tane'n. Na taj si'le'n 1S 5:1-5. Ni'cu'n xtxolbil yi na xob jun katanum tetz jun tucruj yi na opon tzica'l cwe'n k'ej, na nk'e'tz e' ẍchakum alma', i'tz jun tu' txuc yi qui'c eka'n ta'n. Na bi'aj superstición le castiy. 1:11 Ya'stzun yi ama'l yi ja xcon scyetz yi e' aj lijens tetz jun c'aybil. 1:11 Kale na tx'exe't wutz pwok, na bi'aj le castiy “casa de cambio”. § 1:14 Is 13:6; Ez 30:1-3; Jl 1:15; Am 5:18, 20; 8:9-14; Mal 3:2; Ap 6:17.