2
Ma jalu', axwok yi qui'c mu'ẍ tal itx'ix, txumwok cunin yi mbi na iban, te yi ntaxk cxe'lwok cu'n swutz, chi na ban jun boc'oj ch'im yi jun ntzi' tkuj na tzaj tan k'ak'.
Txumwok cunin yi ntaxk saj yi ẍchi'chbe'n c'u'l Ryos tzitibaj, yi ntaxk ul yi jun k'ejlala'tz, yi xcyek tan ixite'n len, chi na ban xak tze' tan cyek'ek'.*
Ma yi axwok itetz yi qui na itocsaj itib nim tu itajtza'kl, yi axwok yi na ibanwok tane'n tircu'n yi ca'wl Ryos, joywok bin puntil tan qui tele'n Ryos te ic'u'l. Banwok yi e'chk takle'n balaj, nque'nwok c'ulutxum, nin qui cunin batz sjalok colbil itetz, yil tz'ul yi jun k'ejlal yil ẍchaj Ryos yi ẍchi'chbe'n c'u'l squibaj cyakil jilwutz wunak.
Yi e'chk caws yi tz'ul squibaj cyakil nación
Qui't jal jun wunak le tnum Gaza, nin xitok yi tnum Ascalón. Sk'ejl cu'n chelpon laju'n cyakil yi e' aj Asdod. Ncha'tz yi e' aj Ecrón chelpon laju'n le cyetz chitanum.
Lastum axwok aj Creta, yi najlquixwok jalu' tzi mar Canaán. Je icawse'j yi alijt cyen tan Kataj Ryos: “¡Xitok yi jun ama'la'tz wa'n nin cya'l jun snajank tul!
Yi jun ama'la'tz yi at tzi mar, tz'ocpon tetz jun ama'l tetz pstorbil tu', kalel bnixe't chipe'mil cne'r yi e' intanum.”
Yil tz'ul tzaj Kajcaw tan quich'eye'n nin tan tak'le'n chibanl yi e' aj Judá yil ẍchiclaxok cyen, scye'jtzaje' tzun yi e'chk ama'la'tz. Cho'n chocpontz tan pstore'n cyawun tul, nin ẍchiwitok xo'lak e'chk k'uchbe'n ca'l yi sjalok le tnum Ascalón.
8-9 Je yol Kataj Ryose'j, yi tz'elpon cu'n te'j, yi Ryos yi na xcye' te cyakil, yi kaRyosil yi o' xonl Israel: “Witnak yi cyoque'n yi e' aj Moab tan ijisle'n,§ nin wilnak e'chk takle'n cachi' yi nchiban yi e' aj Amón* tzite'j, na nin e' oc tan ijisle'n nin tan cyetzal e'chk ama'l cwent itanum. Cha'stzun te jun cu'n yol swale' nin yi ni'cu'n sbne' yi tnum Moab chi banak Sodoma. Nin yi tnum Amón, ni'cu'n sbne' chi banak Gomorra. Na ntin tx'i'x tu atz'um na jaltz Sodoma tu Gomorra, nin chin tz'inunin tunin tane'ntz. Poro yi e' weri intanum yil chiclax cyen, chocpon tan majle'n len cyakil yi me'bi'l yi at tul yi tnum Moab tu yi tnum Amón. Nin scye'jtzaje' tircu'n yi e'chk ama'la'tz,” stzun Ryos bantz.
10 Ya'stzun ẍchojo'nil yi quil yi e' aj Moab scyuch' yi e' aj Amón, tan paj yi cyoque'n tan chijisle'n yi e' tanum Ryos, nin tan paj yi cyoque'n tan majle'n chitx'otx' yi e' tanum yi Ryos yi cya'l na xcye' quen te'j.
11 Chin xo'wbil nin sbne' Kataj Ryos scye'j. Copon xitul cyakil chiryosil yi e' wunaka'tz. Nin ntin yi tetz bi' sna'wsok bene'n tzi'n wi munt.
12 ¡Ncha'tz axwok aj Etiopía, cxlo'onkwok tan yi spar Kataj!
13 Ncha'tz axwok aj Asiria,§ tz'ocpon Kataj Ryos tan ixite'n cu'n, nin chin tz'inunin tunin sbne' yi tnum Nínive. Tz'ocpon tetz jun ama'l yi chin tz'inunin tu'.
14 Tircu'n e'chk stze'il chica'l tz'elpon ticy'le'n. Nin xconk e'chk ca'l tetz chipe'mil cne'r, nin tetz chinajbil smaron txuc. Ẍchiwitok yi tucruj wi'ak e'chk tkan ca'l yi scyajk cyen txiclij. Nin ẍchiẍch'ink yi e' ch'oc lakak jul yi at wutzak xan.
15 Lastum yi tnuma'tz, wech na wi'nin na cyocsaj quib nim tu cyajtza'kl, nin qui na chibisun tan jun chicontr. Le wutz cyetz cyajtza'kl yi cya'l nin jun tnum bene'n tzi'n wi munt yi nim te'n cu'nk k'ej ẍchiwutz cyetz. Poro xitu'n cu'n sbne' tircu'n chitnumil, nin ntin smaron txuc ẍchinajanktz tul. Cyakil yi e' wunak yil chicy'aktz, ẍchitze'enk len te yi mbi cu'n squile', nin mbinin sbne' chin chiwutz tan ẍchajle'n yi qui'c mu'ẍ xac yi luwara'tz ẍchiwutz.
* 2:2 Sal 1:4; Jer 13:24; Os 13:3. 2:3 Is 55:6-7; Jl 2:12-14. 2:5 Is 14:29-31; Jer 47:1-7; Ez 25:15-17; Jl 3:4-8; Am 1:6-8; Zac 9:5-7. § 2:8-9 Is 15—16; 25:10-12; Jer 48; Ez 25:8-11; Am 1:13-15. * 2:8-9 Jer 49:1-6; Ez 21:28-32; 25:1-7; Am 1:13-15. 2:8-9 Gn 19:19-24. 2:12 Is 18:1-7. § 2:13 Is 10:5-34; 14:24-27; Nah 1—3.