3
Yi chicaws yi e' aj Jerusalén
Lastum yi e' aj Jerusalén, tz'ul chicaws, na ntin xo'qui'n cya'n. Chin pajol ca'wl nin e'. Na e' te'n na cho'c tan chibuchle'n chitanum.
Qui na quibit yi ca'wl Kataj Ryos. Qui na ocpon jun yol te'j chiwi'. Qui na k'uke' chic'u'l te Ryos, nin qui na chijak ẍch'eybil cyetz tetz.
Yi chibajxom ni'cu'n e' tu león yi na chiẍch'in tan we'j, na na cho'c tan xile'n cye'j yi e' prow wunak. Nin yi e' pujul xtisya', ni'cu'n e' tu xo'j,* yi qui na chitzakpuj mu'ẍ tal chime'bi'l wunak, na na cyetzaj tircu'n.
Ej nin at e' elsanl stzi' Ryos, yi e' c'oxol yol scye'j wunak. Nin e' subul nak. Ncha'tz yi e' pale' na el k'ej yi ca'l Kataj cya'n, nin na chipaj yi ca'wl Ryos yi chin xan nin.
Ma yi Kataj Ryos, at nintz Jerusalén. Ej nin ntin e'chk takle'n balaj na ban. Cyakil nin jalchan na lajluchax yi tetz balajil. Poro yi e' mal nak qui na chitx'ixwij mu'ẍ tal te cyetz quil.
Je na tal Kataj Ryose'j: “Ja chixit yi e'chk nación wa'n, ja chicu' inwoq'uil yi e'chk torre yi ate'-e'n wi'ak tapijil chitnumil. Ja chinxcye' tan chisotzaje'n cyakil yi e' wunak yi najlche' tul. Cya'l jun yi nak xon tbe' jalu'. Chin tz'inunin tunin tane'n.
Le wutz wetz wajtza'kl, yi e' aj Jerusalén ja klo' cyek inchi', ja klo' cho'c c'ulutxum yi woque'n tan chinuc'le'n klo'. Yi nink cho'c c'ulutxum, qui klo' lxit chinajbil wa'n. Poro yi e' cyetz jalcunin ncho'c tan banle'n cyakil jilwutz yab ajtza'kl, cha'stzun te quil chiclax.
Cha'stzun te chich'iwe' bajx, na tz'ul chan yi k'ejlal yil no'c tan tak'le'n quil yi e'chk nación. Na ja bixe' wa'n tan chimolche'n cyakil jilwutz wunak tetz cyakil jilwutz nación tan wicy'sal inc'u'l scye'j, yi jun ẍchi'chbe'n inc'u'la'tz yi nternin slamcank. Cyakil yi wuxtx'otx' stz'e'ok tan yi walor yi ẍchi'chbe'n inc'u'l.
Yi ẍe'n cu'n ljal junt tir chibanl, yi e' xonl Israel
”Te yi jun tiempa'tz ya'stzun yil no'c tan xtx'ajle'n len cu'n cyakil jilwutz chiyol wunak, bantz junit ẍchibne' tan banle'n tane'n chimunl tzinwutz.
10 Yi e' intanum yi elnake' xit cho'n ẍchisajk jalaj icy'en yi tzanla' cwent Etiopía. Chu'l tzinwutz tan jakle'n pawor swetz, nin tz'ul e'chk oy cya'n tan toye'n swetz.
11 Axwok jun c'oloj intanum, te yi jun tiempa'tz qui't cxtx'ixwijwok tan yi e'chk takle'n cachi' yi ibanak cyen tzinwutz, na tz'elpon incy'al yi jun itajtza'kla'tz yi na itocsaj itib nim. Qui't jal jun yi nink tocsaj tib nim tu tajtza'kl wi yi ju'wtze'j yi chin xan nin.
12 Na ntin ẍchicyajk cyen yi e' tal wunak wa'n yi na cyocsaj quib juy tu cyajtza'kl, yi e' yi cho'n k'uklij chic'u'l swe'j.
13 Yi cobox xonl Israela'tz yi ẍchicyajk cyen, ntin ẍchibne' e'chk takle'n balaj. Quil chijalcu'n jun wi cyak', nin quil cho'c tan chisuble'n wunak. Ẍchiwank, nin ẍchu'jek lak'bal, nin quil chixob tetz jun takle'n,” stzun Ryos.
Yi chibitz yi e' aj Jerusalén tzantzaj
14 ¡Chibitzinku' e'u' aj Sión! ¡Nimit chiwi'u' sban tan yi tzatzin yi at ẍchixo'lu' e'u' xonl Israel! ¡Chitzatzinku' e'u' aj Jerusalén, chitzatzinku' tetz cu'n cyalma'u'!
15 Na ja tzaj wi' yi chicawsu' tan Kataj Ryos, nin ja oc i' tan chilaje'n len yi chicontru'. Yi Kataj, yi kaRyosil yi o' xonl Israel, cho'n at skaxo'l. Qui't tzun kaxob tetz jun takle'n yil tz'ul skawutz.
16 Te yi jun tiempa'tz stz'a'lchok scye'jtz yi e' aj Jerusalén: “¡Quil chixobu' e'u' aj Sión, quiwit!”
17 Na yi Kajcaw yi chiRyosilu' cho'n at ẍchixo'lu'. ¡Chin cham nin i' tan oyintzi', nin tz'ocpon tan chicolche'nu'!§ Wi'nin na tzatzin i' scye'ju'. Wi'nin na pek' i' scye'ju', nin stk'e' i' jun ac'aj quitz'ajbilu'. Nin sbitzink i' ẍchixo'lu', tan yi tzatzin yi at cu'nt.
18 Na sjalok jun chin tzatzi'n tetz i',* chi ik jun chin k'ej na tzan.
Je na tal Kataj kaRyosile'j: “Tz'elpon incy'al yi bis o'kl yi at te italma', tan yi sotze'n yi ja ul tziwutz, nin tz'elpon incy'al yi tx'ixwe'n tzitetz.
19 Tul yi jun tiempa'tz nocpon tan chixite'n cu'n cyakil yi e' yi na chitzan tan ixite'n itetz. Nin nocpon tan quich'eye'n cyakil yi e' yi ate' ẍchixo'lu' yi ni'cu'n e' tu jun tal cne'r yi co'x. Nin nocpon tan chimolche'n tzaj junt tir cyakil yi e' yi elnake' xit. Qui'c ik'ej ẍchiwutz wunak jalu', poro yil tz'opon yi jun tiempa'tz, sjalok ik'ej ẍchiwutz cyakil jilwutz wunak bene'n tzi'n wi munt.
20 Tul yi jun tiempa'tz nocpon tan imolche'n junt tir. Nin sjalok ibanl junt tir. Sjalok wi'nin ik'ej ẍchiwutz cyakil wunak yi ate' bene'n tzi'n wi munt. Yi in wetz yi in iTaj Jehová, jun cu'n nelpon cu'n te'j yi xtxolbila'se'j yi na wal nin,” stzun Ryos bantz.
* 3:3 Sal 10:8-10; Pr 28:15; Is 1:23; Jer 5:6; 22:17; Ez 22:6, 25-27; Miq 3:1-4, 9-11. 3:13 Is 63:8; Jn 1:47; Col 3:9; Ap 14:5. 3:13 Sal 23:2-4; Is 65:10; Jer 23:4; Ez 34:13-16, 23-28; Miq 4:4; 5:4, 5; 7:14; Ap 7:15-17. § 3:17 Is 9:6; 12:1-6; 63:12; Heb 7:25. * 3:18 Jl 2:21-27; Zac 9:9-10; Is 12:6; Sal 42:2-4. 3:19 Is 40:10-11; 61:7; Jer 31:8; 33:9; Ez 34:11-16; 39:26; Miq 4:6-7; Jn 10:7-16.