JOEL
Tx'olbil Xo'l Yi Liwre'j
Joel bi' yi yaj yi tz'ibanl tetz yi liwre'j. Qui na el katxum tetz na'j scyetz i', nka na' nsaje't, nka mbi tiempil yi stz'ibxij yi liwr ta'n. Ntin na tal yi i' yi cy'ajl Petuel.
Yi xe' yi chusu'n yi at tul yi jun liwre'j i'tz, yi at tulbil jun chin chicaws yi e' aj Israel tan paj yi qui na cyocsaj yol Ryos. Ncha'tz cyakil yi e' mas tnum yi qui na cyek ẍchi' Ryos tz'ak'lok cyetz chicaws. Nin yi jun tiempa'tz na bi'aj DÍA DEL SEÑOR le castiy. Ma le kayol na elepont yi k'ejlal yil ticy'saj Ryos c'u'l scye'j yi e' tetz contr.
Yi Weklil Yi Liwre'j
Yi bajx wekl (Cap. 1:1–2:11) na ẍchaj yi toque'n Joel tan c'ase'n cyajtza'kl tan chibansal quib tu Ryos.
Yi ca'b wekl (Cap. 2:12-27) na ẍchaj yi list Ryos tan cuyle'n chipaj yi nink chibansan quib tuch'.
Yi toxe'n wekl (Cap. 2:28–3:21) na ẍchaj yi e'chk techl yi sbajok yi ntaxk tz'ul yi k'ejlal yil ticy'saj Ryos c'u'l scye'j yi e' tetz contr, ej nin yi balaj tiemp yi na ch'iwan scyetz yi e' xonl Israel.
1
Yi lo'one'n yi e'chk ujul cyak'un sac'
Je yi xtxolbile'j yi talnak Ryos chi tul wutzicy' tane'n tetz yi elsanl stzi' i' yi na bi'aj Joel, yi cy'ajl Petuel, tan talol scyetz yi e' xonl Israel.
Axwok wi' banl wi', ncha'tz axwok yi atixwok bene'n tzi'n Judá, bitwok tzaj yi xtxolbile'j. Qui otoj na bajij yi xtxolbile'j yi na bajij tzixo'lwok jalu', mpe ik te yi tiemp yi ate' tzaj yi e' imam ite'.
Ej nin ba'n tzitxol yi e'chk takle'na'tz scyetz e' initxa', nin yi e' cyetz ba'n chitxol scyetz yi cyetz chinitxajil. Ma yi e' cyetz chinitxajil, ba'n chitxol scyetz yi e' mas chixonl yi ẍchitz'ok sbne' opon tunintz.
Ba'n tzitalwok yi xtxolbile'j: Cyakil yi kujul, ja tzaj cu'n cyak'un sac'.* Qui'c nin jun wi' nclax cyen, na junawes xomche' tan bajse'n, na yi na clax tk'ab jun, xomt tzaj junt tan bajse'n.
Yi mbi na ẍchaj yi sotzaj c'u'lal yi ncyak' yi e' sac'
Ma jalu' axwok yi na oc a' tiwi', elk iwatl, bisunwok nin ok'enwok, na mpe ik yi ta'al uva qui't ljal. Na tz'elepon majij tzitetz.
Na yi jun c'oloj sac'a'tz yi nchu'l pok' le itanum, chin cham nin e'. Ni'cu'n e' tu jun c'oloj sanlar yi nchu'l tan oyintzi' tzite'j. Chin xo'wbil nin e', na yi chitzi', ni'cu'n tu cye' balum yi na xcye' tan woch'le'n cyakil e'chk takle'n.
Nin cyakil e'chk wi' uva yi awij ita'n, ja el cu'n cya'n swutz. Ncha'tz c'uplu'n cu'n ncyulej yi e'chk wi' ibẍ. Tircu'n yi jalc'oq'uil ja baj chibajsal, nin ja baj chitrimpul cyakil. Chin sakt nin mban cyen e'chk k'ab tze' cya'n, na ja baj yi jalc'oq'uil cya'n.
Axwok intanum, ok'enwok chi na ok' jun xun yi na quim yi trat te yi umewe'n tlen tu' ate't. Nin chi na oc yi be'ch tetz te yi jun xuna'tz yi na ẍchaj yi wi'nin na bisun, ya'stzun banwok itetz tan ẍchajle'n yi na cxbisun.
Ncha'tz chok'ok yi e' pale', na qui't tz'opon e'chk oy xe inca'l, na qui't jal wutz yi cojbil, nin qui't jal win tan itoyil swetz.
10 Ncha'tz cyakil yi e'chk ama'l bene'n tzi'n Israel, sbisunk, na chin tz'inunin tu' sbne'. Qui'ct xtxa'xal yi e'chk cojbil, na yi triw yi awij ita'n, tircu'n ja el cu'n swutz. Ncha'tz yi uva, tircu'n ja skej, nin yi e'chk wi' oliw tircu'n ja chitz'umin.
11 Ncha'tz yi axwok yi na cxak'uj wi cojbil, bisunwok. Ok'enwok, na qui'ct cosech sbne'. Qui'ct cosech bene'n tzi'n Israel, na tircu'n ja lo'on. Qui'ct uva, qui'ct triw, nin qui'ct cebada sbne'.
12 Na tircu'n yi uva yi awij, ja skej. Nin ja lo'on cyakil e'chk ujul ibẍ. Ncha'tz yi granado, tu yi palmera, nin yi mansa'n tu e'chk mas jilwutz lo'baj yi at, tircu'n ja lo'on, nin cyakil wunak cwent Israel, na chibisunlen.
13 Ncha'tz axwok pale' tu axwok yi na cxak'uj xe inca'l, bisunwok. Wekwok itib te e'chk be'chok yi na ẍchaj yi na cxbisun. Ok'enwok tan yi sotzaj c'u'lal, na qui't jal ixi'n triw tu win xe inca'l tan itoyil swetz.
14 Chakwoke' bin cyakil itanum, yi e' wi' banl wi', scyuch' cyakil wunak. Nin bixek jun k'ej ita'n tan muc'le'n we'j tan jakle'n cuybil ipaj. Xanswok yi jun k'eja'tz, nin ba'n tzimol itib le ca'l Ryos. Nin cuk iwutz tetz.
15 Lastum axwok na txant tan tule'n yi k'ejlal yil tz'ul yi Kataj Ryos tan tak'le'n chicaws yi e' tetz contr. Chin xo'wbilt cunin sbne' na chin cham nin i', na na xcye' te cyakil.§
16 Skawutz cu'n ja el majij kawa'. Nin skawutz cu'n ja tzaj yi tzatzi'n xe ca'l Kataj.
17 Nin cyakil yi ij yi cu'nak awij, qui't je'ul. Nin yi ixi'n triw ja wi't skej jak' tx'otx'. Chin bisbil nin e'chk c'ojaj tu e'chk cu'lbil ixi'n triw, na quil jal cosech.
18 Ncha'tz na chiẍch'in cyakil txuc tan we'j. Teẍ tunin cho'jkel yi tal prow wacẍ tan joyle'n chiwa', poro qui't jal cya'n. Ncha'tz yi e' cne'r wi'nin e' ẍchiquimok tan paj yi qui'c chiwa', na tircu'n yi ch'im ja wi't skej.
19 Poro yi ilu' teru' Wajcaw, cho'n na cu' inwutz teru', na ja tz'e' cyakil yi e'chk ama'l bene'n tzi'n tan k'ej. Ja tz'e' cyakil yi e'chk ama'l tetz pstorbil tu e'chk wi' tze' yi at bene'n tzi'n.
20 Ncha'tz cyakil e' smaron txuc na cu' chiwutz teru', na ja skej cyakil e'chk tzanla', nin ja skej cyakil yi ama'l tetz pstorbil yi at bene'n tzi'n.*
* 1:4 Dt 28:38; Jl 2:2-11; Am 4:9; 7:1. 1:6 Ap 9:8. 1:12 Os 4:3; Am 4:6-9. § 1:15 Is 13:6; Ez 30:2-3; Sof 1:14-18. * 1:20 Am 7:4-5.