2
Yi xo'wbilil yi k'ej yil tz'oc Ryos tan chicawse'n cyakil nación
Ma jalu' axwok intanum, oken e'chk chun ita'n le wi'wtz Sión, yi wi'nin xanil. Oken e'chk tampor tu e'chk ma'cl ita'n, tan c'ase'n cyajtza'kl wunak, na txant tan tule'n yi jun k'ejlala'tz, yil tz'oc Kataj Ryos tan chicawse'n yi e' contr. Ej nin tan paj yi chin xo'wbil sbne', wi'nin ẍchilucne' cyakil wunak bene'n tzi'n wi munt.
I'tz jun k'ej yi chin tz'o'tz nin sbne'. I'tz jun k'ej yi chin muj nin sbne', na wi'nin sbak' sbne'. Na chu'l jun c'oloj sanlar yi chin cham nin e'. Yil chu'l, snojk cu'n cyakil yi cojbil cya'n. Cho'n cu'n sbne' chi na ban yi na je'ul yi k'ej tibaj cyakil yi e'chk ama'l, yi cheb cuntu' na xcye' tan lajluchaxe'n cyakil tan yi tetz pak'puchal. Yi jun xtxolbila'tz, qui otoj na bajij, nin sbne' opon tunintz, qui'c junt tir yi ya'tzk sbne'.
Yi jun c'oloj sanlara'tz, ni'cu'n e' tu k'ak' yi tircu'n na tz'e' ta'n. Na yi k'ak', ntaxk nin opon te'j jun takle'n, yi na tz'e' tan yi stz'a'l, nin yi na icy' paj, iẍnin na cyaj cyent yi xtxak'ak'il. Na yi ntaxk chu'l yi e' sanlara'tz, chumbalaj nin tane'n cyakil yi e'chk ama'l bene'n tzi'n, ni'cu'n chi tane'n yi ama'l Edén. Poro yil chicy' yi e' sanlara'tz nsken xit tircu'n. Chin tz'inunin tunin sbne' cyen cyakil yi ama'l cya'n. Qui'c nin jun yi nink clax cyen ẍchik'ab.
Ni'cu'n e' tu chej yil chisaj nil skibaj, nin wi'nin cho'jkel chi quitane'n e' chej tetz oyintzi'.
Nin ẍchijincank chi na jincan jun care't tetz oyintzi', nka chi na jamcan yi k'ak' yi na oc k'a'kl jun c'oloj xak xtze'. Ya'stzun ẍchibne' cyetz tan yak'pe'n cyakil e'chk ju'wtz. Na e' cu'n jun c'oloj sanlar yi chin cham nin e', nin yi list quitane'n tan oyintzi'.*
Cyakil wunak ẍchilucnek tan xo'w ẍchiwutz. Ẍchislak'laxk tan xo'w.
Na yi e' sanlara'tz, chin cham nin e' sbne' tan oyintzi'. Nin wi'nin na ẍcho'jkelk, nin ba'n na chijepon wi'ak e'chk tapij. Sbejnin na chiben tan oyintzi' na qui na chixob tetz alchok.
Junit ẍchibne' tircu'n. Quil chipit quib squibil quib, ma na cy'a'n len chibe' cya'n. Yil tz'oc c'oxle'n e'chk flech scye'j, quil chixob nin quil che'l xit, ma na sbejnin lchiben tan oyintzi'.
Chin list nin e' sbne' tan cambaje'n e'chk tnum, na chocopon pok' tul. Nin chijepon tibaj e'chk tapij. Nin ẍchixonk wi'ak ca'l, nin chocpon tulak, na cho'n chocpon tulak e'chk wentanu' chi na ban jun alk'om.
Yil tz'ul Kajcaw tan oyintzi' scye'j yi e' tetz contra'tz
10 Poro yil tz'ul tzaj Kajcaw, syucank cyakil yi tcya'j tu yi wuxtx'otx' ta'n. Tz'ocpon muj swutz yi k'ej tu yi xaw, nin qui't chitxekun yi tx'uml.
11 Sbajxok Kajcaw ẍchiwutz yi e' tetz sanlar yil tz'ul tzaj. Chin wi' nin i' sbne' tan cawu'n, na yi wi' i' tan yol, icy'nakte'n cu'n sbne' swutz jun chin k'ancyok.
Inti yi e' tetz sanlara'tz yi na chitzan tan banle'n tane'n yi tetz ca'wl, qui ajlbe'n cyetz.
Chin xo'wbil nin sbne' yi jun k'eja'tz yil tz'ul tzaj Kajcaw tan tak'le'n chicaws yi e' tetz contr. Chin xo'wbil nin sbne'. Nin cya'l nin jun nink xcye' tan muc'le'n yi jun k'eja'tz'.
Yil tz'oc Kajcaw tan chimoxe'n wunak tan je'n chitx'ixpul yi cyajtza'kl
12 Poro je yol Kajcawe'j, te yi ntaxk ul yi jun tiempa'tz: “Tajwe'n cxu'ltwok tzinwutz. Tajwe'n tzibansaj itib swuch' tetz cu'n italma'. Tajwe'n tzimuc'wok we'j tan ẍchajle'n yi jun cu'n na cxbisunwok tan itil, na tajwe'n cxbisunwok ta'n, nin tajwe'n yil cxok'wok tan jakle'n cuybil ipaj swetz,”§ stzun Kajcaw yi kaRyosil.
13 Mas balaj yi jun cu'n kabisunk tan kil swutz yi nink ko'c tan rit'e'n tu' be'ch ketz. Ba'nt cu'n yi nink katx'ixpuj yi kajtza'kl tan koque'n junt tir jak' ca'wl yi kaRyosil. Na at wi'nin banl talma' i', nin na el k'ajab i' ske'j. At pasens i' tan cuyle'n kapaj na at wi'nin lok' ib tuch'.* List atite't i' tan cuyle'n kapaj tan qui katijol kacaws.
14 Na kol katx'ixpuj yi kajtza'kl, qui cunin batz qui't ltak' kacaws, ma na i yi banl talma' i' stk'e' sketz. Nin stk'e' i' yi e'chk ujul tu win sketz, bantz koyil tetz, na i' yi kaRyosil.
15 Oken bin yi chun ita'n wi'wtz Sión. Nin molwoke' cyakil katanum tan jun txumu'n yi wi'nin eka'n ta'n. Nin bixek jun k'ej ita'n tan muc'le'n we'j tan jakle'n cuybil ipaj tetz kaRyosil.
16 Molwoke' yi e' tanum Ryos, bantz chixansal quib. Ba'n che' imolwok yi e' tijlc'u'lal, scyuch' yi e' nitxa', mpe ik yi e' tal ni' yi na chitxutxune't. Nin ncha'tz yi e' yi watok cunin chume', tajwe'n tan cyule'n len.
17 Ncha'tz e'u' pale', nin yi e'u' yi na chak'uju' te tak'un Kajcaw, chok'oku' swutz Ryos. Chok'oku' le ama'l yi at xo'l yi puertil yi ca'l Ryos tu yi patbil tx'ixwatz. Nin ba'n cyalu' tetz Kajcaw:
“Ta', cuyu' kapaj yi o' tanumu'. Quil tak'u' ama'l tan cyoque'n yi e' kacontr tan xcy'akli'n ske'j. Quil tak'u' ama'l tan koque'n jak' chica'wl, na ko quil tz'ocu' tan kuch'eye'n, scyale' yi e' awer naka'tz: ‘La'k tzun ẍchamil yi cyetz chiRyosil,’ che'ch sbne'.”
Yil tz'el k'ajab Ryos te yi tetz tanum
18 Poro kol chijaku' cuybil chipaju' tetz Ryos, tz'ok'ok tzun c'u'l te yi tetz tanum. Nin tz'elpon k'ajab i' scye'ju'. Nin je tzun stale'tze'j:
19 “Ma jalu' swak'e' junt tir imbanl tzitibaj. Swak'e' triw tetz iwa'. Swak'e' win tetz itc'a'. Nin swak'e' aceit tzitetz tan xcone'n tetz icumir. Swak'e' cyakil yi tajwe'n tzitetz. Nin quil wak' ama'l scyetz yi e' awer nak tan chitze'ene'n tzite'j.
20 Ncha'tz chelpon inlajul yi e' icontr, yi e' sac' tane'n, yi cho'n nchisaj je'n tzi'n. Cho'n nchiben inlajul le e'chk ama'l yi tz'inunin tu'. Cyakil yi e' yi bajxche' ẍchiwutz yi e' mas, nchiben impitol xe C'a' Mar tan chibek'xe'n. Ma yi e' yi xomche't tzaj, cho'n ẍchiben wa'n xe yi mar Mediterráneo, bantz chiquime'n. Sk'ayok, nin xewank yi chiwankil. Ya'stzun sbajok scye'j, na wi'nin e'chk takle'n yi chin juntlen nin mbaj chibnol,” stzun Kajcaw sbne'.
21 Stzatzink junt tir yi e'chk ama'l bene'n tzi'n wi munt. Nin qui't tajwe'n tan kaxobe'n te yi mbi sbajok, na sbnixok wi'nin e'chk takle'n balaj tan Kajcaw.
22 Ncha'tz yi e' smaron txuc yi ate' xo'l xtze', qui't chibisun nin quil chixob, na xtxa'xank junt tir yi e'chk ama'l bene'n tzi'n. Sjalok junt tir wutz cyakil jilwutz lo'baj. Sjalok wi'nin wutz ibẍ. Nin qui'c nin caril uva sbne'.
23 Ncha'tz axwok yi najlquix wi'wtz Sión, cxtzatzinkwok te Kajcaw yi kaRyosil, na stk'e' i' a'bal tzitetz yil tz'opon yi tiempil, na stk'e' i' yi bajx a'bal yi na oc e'chk ij ttx'otx'. Ej nin ncha'tz stk'e' i' yi a'bal yi tajwe'n jalen yil je' e'chk cosech, chi yi ntulej i' sajle'n.
24 Snojk junt tir e'chk c'ojaj tan triw, na sjalok balaj cosech. Ncha'tz sjalok wi'nin uva tan banle'n win. Ncha'tz sjalok wi'nin aceit tetz cumir.
25 Ej nin stale' Kajcaw sketz: “Tzinxe'lse' cyakil yi mmitz'ak wok sajle'n tunintz te yi tiemp yi ncho'c yi e' sac' tan bajse'n icosech. Na in nchichakon nin yi e' sac'a'tz.
26 Poro yi jalu', qui't lbajij yi xtxolbila'tz na sjalok iwa'. Xwankwok jalen yil noj ic'u'l. Ej nin cxocpon tan tak'le'n ink'ej yi in yi in itajcawil nin iRyosil, na sbnixok wi'nin e'chk takle'n balaj tu e'chk milawr wa'n tzixo'lwok. Nin qui't wak' ama'l tan tele'n ik'ej yi axwok intanum.
27 Cha'stzun te axwok xonl Israel, tajwe'n tz'el itxum tetz, nin tajwe'n tzitocsaj yi xomchin tzite'j. Na ntin cu'n in, in iTaj. Qui'c junt yi nink tz'oc tetz iRyosil. Nin qui't lwak' ama'l tan tele'n ik'ej, yi axwok itetz yi axwok intanum.
Yil tz'ul yi espíritu tetz Kataj Ryos
28 ”Yil wi't bajij yi e'chk xtxolbila'tz swak'e' yi inespíritu tzitetz icyakil cu'n.§ Ej nin chocopon initxa' tan xtx'olche'n xo'l yi wetz wajbil. Nin yi e' tijlc'u'lal ẍchiwutzicy'aj e'chk balaj wutzicy'. Ncha'tz yi e' xicy tz'ocopon ẍchajol tib e'chk balaj takle'n ẍchiwutz tul wutzicy' tane'n.
29 Nin ncha'tz swak'e' yi inespíritu squibaj yi e' imos yaj tu xna'n, nin ẍchitxole' yi wetz wajbil. Ya'stzun tzimbne' tzite'j te yi jun tiempa'tz.
30 Ej nin ncha'tz, tzinchaje' e'chk lmak techl tzi'n tcya'j. Nin sjalok chich' tu k'ak' nin e'chk sib yi icunin chin sbak' tane'n bene'n tzi'n wuxtx'otx'.
31 Chin tz'o'tz nin sbne' wutz yi k'ej, ma yi xaw chin chich'* nin sbne' yubil yi ntaxk ul yi jun k'ejlala'tz yi chin xo'wbil nin,” stzun Kataj Ryos.
32 Poro cyakil yi e' yil cu' chitzi' tan na'wse'n bi' Kajcaw, ẍchiclaxok cyera'tz tk'ab yi quimichil. Na cho'n sjalok claxe'n wi'wtz Sión, le tnum Jerusalén, chi alijt cyen tan Kajcaw. Na cyakil yi e' yi bixba'n che' tan chiclaxe'n cyen, ẍchiclaxok nin cyera'tz tan Kajcaw.
* 2:5 Ap 9:7-9. 2:10 Am 8:9; Ap 8:12. 2:11 Ap 6:17. § 2:12 Dt 4:29; Jer 29:13. * 2:13 Ex 34:6; Neh 9:17; Sal 86:15. 2:17 Sal 79:10. 2:27 Is 42:8; 45:5-6, 18; Ez 36:11. § 2:28 Hch 2:17-21. * 2:31 Mt 24:29; Mc 13:24-25; Lc 21:25; Ap 6:12-13. 2:32 Ro 10:13. 2:32 “Cyen” en la Versión 60 na tal “remanente” ya'stzun yi e' yil chiclaxok cyen yil ẍchaj tib yi ẍchi'chbe'n c'u'l Ryos yil tzaj wi' yi tiemp tetz q'uixc'uj.