MALAQUÍAS
Tx'olbil Xo'l Yi Liwre'j
Yi bi'aj “Malají” le chiyol yi e' aj Israel na elepont “yi inchakum”. Yi e'chk xtxolbile'j yi alijt cyen tan Malaquías ja bajij o' cient yob yi ntaxk ul itz'ok Kajcaw Jesucristo. Ej nin yi templo, nsken wi't bnix junt tir. Ncha'tz yi e' pale', na chitzan tan banle'n chimunl le templo tan cha'tz tu'. Poro chin q'uixbel nin ate' cu'n yi e' wunak na qui't na chixom te e'chk ca'wl yi tz'iba'nt cyen na cya'l jun jak buch tib tan chichusle'n te e'chk ca'wla'tz. Cha'stzun te ja cabej chic'u'l yi e' xonl Israela'tz te Ryos. Ncha'tz buchij che' yi e' me'ba', scyuch' yi e' prow xma'lca'n cyak'un yi e' ric. Ej nin te yi jun tiempa'tz at wi'nin yaj yi ja chipax quib tu quixkel tan cha'tz tu'.
Ja tzun xcon Malaquías tan Ryos tan makle'n chiwutz yi e' pale' scyuch' yi e' tetz tanum tan tule'n tx'akx chic'u'l yi trat yi bnixnak cyen ta'n scyuch' chimam chite'.
Yi Weklil Yi Liwre'j
Yi bajx wekl (Cap. 1:1-5) na ẍchaj yi wi'nin na pek' Kataj Ryos scye'j yi e' tetz tanum.
Yi ca'p wekl (Cap. 1:6–2:9) na ẍchaj yi chipaltil yi e' pale'.
Yi toxe'n wekl (Cap. 2:10-17) na ẍchaj yi chipaltil yi e' xonl Israel.
Yi cyaje'n wekl (Cap. 3:1-4) na ẍchaj yi at tulbil yi Mesías.
Yi to'e'n wekl (Cap. 3:5-15) na ẍchaj yi jun cu'n chicawsok yi e' pajol ca'wl.
Yi kake'n wekl (Cap. 3:16–4:6) na jilon te yi oy yi stk'e' Ryos scyetz yi e' c'ulutxum tu chicaws yi e' pajol ca'wl.
1
Wi'nin na pek' Ryos scye yi e' xonl Israel
Yi xtxolbile'j na jilon te chicaws yi e' xonl Israel yi at tulbil squibaj, yi alijt cyen tan Kataj Ryos tetz Malaquías* tan xtxolil scyetz. “Axwok xonl Israel, ilenin na wal yi wi'nin na chimpek' tzite'j, chij Kataj. Poro yi axwok na ital swetz: ‘¿Mbi puntilil mbanu' tan ẍchajle'n yi na pek'u' ske'j?’ Ma jalu' je puntile'j: ¿Nk'e'tz ptzun quitz'un quitzicy quib yi e' imam k'ajtzun Jacow tu Esaú? Bintzi nin, quitz'un quitzicy quib, poro ja chimpek' mas te Jacow. Ma te Esaú, ilenin qui nchimpek' mas te'j. Ej nin ja no'c tan po'tze'n cyakil yi e'chk ju'wtz kale najlche't yi e' xonl i'. Nin ja oc cyen wa'n tetz jun ama'l tz'inunin tu'. Ntin e'chk smaron txuc najlche'-tz tul.
”Mpe nink cyal yi e' aj Edom: ‘Ja wi't kalo'on, poro kocpon tan xtxicbaje'n junt tir tircu'n yi lo'onakt,’ swale' scyetz: ‘Ba'n cxo'cwok tan xtxicbaje'n junt tir, poro quil wak' ama'l tzitetz, na nocpon tan xite'n cu'n cyakil yi na ibanwok.’ Ej nin stz'a'lchok te iluwar: ‘Ya'stzun chi'ama'l yi e' malnak. Ej nin ya'stzun yi ama'l yi na chi'ch c'u'l Ryos te'j, tetz bin k'ej ben sak.’
”Yi axwok itetz xonl Israel, tz'elepon itxum tetz yi xtxolbila'se'j,§ nin tzitale'wok: ‘Chumam nin porer yi Kataj Ryos, na ncha'tz na lajluchax yi tetz porer joylaj len yi mojomil yi katanum Israel.’ ”
Yi toque'n Kataj Ryos tan ẍchajle'n scyetz yi e' pale' yi e' len pajol ca'wl
Je yol Kataj Ryose'j scyetz yi e' pale': “Yi e' cy'ajol na cyak' chik'ej chitaj, nin yi e' mos na cyak' chik'ej chipatrón. Poro yi axwok itetz, qui na itak' mu'ẍ tal ink'ej, wech in iTaj, nin in Cawl itetz. ¿Nxac tzun qui na itak'wok ink'ej? Poro chin pajpuj nin axwok, na na ital: ¿Mbi na kaban tan telse'n k'eju'? Je ipaltile'j: Na itoywok pam swetz yi cy'a'n il c'ol* ta'n, yi nk'e'tz tz'aknak cu'n, nin na nin cxtzane't tan jakle'n swetz: ¿Mbi puntilil nkaban tan telse'n k'eju'? Na itak'wok ch'on tetz walma', tan paj yi qui na itak'wok k'ej yi wetz inaltar, kale na ipatwit e'ch itx'ixwatz tzinwutz. I tane'n tziwutz itetz, yi nk'e'tz xan yi na itoy e'chk awun swetz yi moyi'ẍ, nka yi co'x quikan, nka yabi'ẍ. Pilwok bin tan toye'n e'chk awuna'tz scyetz itajcawil. ¿Ẍchitzatzink ptzun tzite'j? Nxac tzun na itoy e'chk oya'tz swetz, wech in yi Ryos yi cya'l na xcye' quen swe'j. Na cxo'cwok tan jakle'n ibanl, poro ko na xcon yi e'chk jilwutz oya'tz ita'n, quil cxo'cwok tan xtxumle'n yi ẍchintzatzink tzite'j. Je inyole'j: 10 Ba'nt cu'n yi nink tz'oc jun tzitetz tan jople'n cu'n yi puertil yi templo, bantz quil tz'oc jun tan tocse'n k'ak' wi inaltar tan cha'tz tu', na yi in wetz qui na chintzatzin tzite'j, nin quil tzincujij mas yi e'chk oya'tz yi na itoy swetz, na in yi Ryos. 11 Bene'n tzi'n wi munt ẍchixo'l cyakil jilwutz wunak, at e' yi na cyak' chik'ajsbil swetz, nin yi na chipat insens tan tak'le'n ink'ej, nin na cyoy chumbalaj oy swetz. 12 Ma yi axwok itetz ntin na el ink'ej ita'n, na le wutz itetz itajtza'kl i'tz, yi ba'n tz'el k'ej yi wetz inaltar ita'n, poro yi altara'tz at k'ej, na ya'stzun inmes kale na chinwane't tane'n. 13 Yi axwok itetz na ital: ‘Ja icy' kapaj tan banle'n tane'n yi e'chk munle'j.’ Nin tan yi xtxolbila'tz yi na ital, na cxtzanwok tan telse'n ink'ej. Ej nin ncha'tz na itxum yi na chintzatzin te jun oy yi na ul ita'n tzinwutz yi alk'a'n tu' na itulej, nka le iwutz itetz itajtza'kl na chintzatzin te jun wacẍ yi co'x, nka yi yabi'ẍ. 14 Poro tz'ul icaws tircu'n axwok yi juntlen itajtza'kl, yi at itawun yi balaj, poro na itoy jun yi ploj swetz. Na yi in wetz in yi wi'tz Rey, nin at e' ẍchixo'l cyakil nación bene'n tzi'n wi munt yi mas tcu'n na cyek ẍchi' imbi' tziwutz itetz,” stzun Ryos.
* 1:1 Yi bi'aj Malaquías, i'tz “Malají” le hebrey, nin na elepont: “Inchakum,” nka “Wetz inángel”. 1:3 Gn 25:23-26; Ro 9:13. 1:4 Is 34:5-17; 63:1-6; Jer 49:7-22; Ez 25:12-14; 35:1-15; Am 1:11-12; Abd 1-14. § 1:5 Yi xtxolbila'se'j i'tz tan lajluchaxe'n ẍchiwutz yi e' xonl Israel, yi ilenin na pek' Ryos scye'j. Na tane'n ẍchiwutz cyetz yi ja cyaj cyen tilol Ryos e', poro qui', na ja chicawsij tan paj yi e' pajol ca'wl. Nk'e'tz Ryos ncolin cyen e', ma na e' cyetz qui nin nk'uke' chic'u'l te'j, nin ja chijoy junt chiryosil, cha'stzun te na chicawsij. * 1:7 Ncha'tz na jop yi ajtza'kl yi mbi na icy' tc'u'l jun yi na opon xe ca'l Kataj tan jakle'n banl tetz (Mt 5:23-25; Jn 4:24). 1:8 Lv 22:18-25; Dt 15:21. 1:10 Is 1:13; Am 5:21-24.