14
Wi'tzbil tlen ẍchitx'aconk yi e' aj Jerusalén scye'jak chicontr
Txant tan tule'n yi k'ejlal yil tz'ul Kajcaw tan chicawse'n yi e' wunak. Ej nin te yi jun tiempa'tz chocpon chicontr yi e' judiy le tnum Jerusalén, nin copon chijatxol yi e'chk me'bi'l ẍchixo'l yi ẍchicambaje'tz. Te yi jun k'ejlala'tz tz'ocpon Kajcaw tan chimolche'n cyakil yi e' nación tan cyoque'n tan oyintzi' scye yi e' aj Jerusalén. Nin ẍchixcyek yi nacióna'tz scye'j. Scyetzaje' cyakil yi e'chk takle'n yi at xe'ak chica'l yi e' aj Jerusalén. Chocpon tan chipo'tze'n xna'n. Ej, nin nchiben pres mas nicy' te yi wunaka'tz yi ate' tnum. Ntin cobox ntzi' ẍchiclaxok cyen. Tz'ocpon tzun yi Ryos yi Kajcawil tan oyintzi' scye yi nacióna'tz, nin stz'oyintzink scye'j chi na ban i' tentz. Le yi jun k'eja'tz cu'ul txiclok wi yi ju'wtz Oliw, yi cho'n at swutz len Jerusalén, nin sjalok jun siwun yi cho'n xe'tok tzaj lilen nin cho'n tz'ul tzajk jalen Jerusalén. Sjatxe' tib yi jun ju'wtza'tz yi na bi'aj Oliw. Jalaj mben ẍkansal tib leje'nak, nin yi jalajt licu'nak. Ma yi axwok itetz cxelpon ojk tul yi jun siwuna'tz yi sjalok txo'l yi cob ju'wtza'tz. Na yi jun siwuna'tz tz'opon stzi' te yi ama'l Azal, yi at le jalajt. Cxelpon ojk chi nchiban cyen yi e' imam ite', yi bajije'n yi coblaj nob te yi na cawun tzaj yi rey Usías le ama'l cwent Judá. Tz'ul tzun yi Kajcaw yi kaRyosil scyuch' cyakil yi e' tetz ángel* yi xomij chiwi' te'j.
Te yi jun tiempa'tz qui'c tkan skil sbne', nin qui'c mas che'w sbne'. Quil jal junt tiemp ni'cu'n chi yi jun tiempa'tz. Ntin at swutz Ryos yi ẍe'n cu'n sbne'. Te yi jun tiempa'tz, quil jal tkan k'ej, nin quil tz'oc tz'o'tz. Ncha'tz yi lak'bal tz'ocpon tetz sk'ejl. Nin tz'elu'l balaj a' le tnum Jerusalén, yi quil tzaj le tiemp cresum, nin quil tzaj le tiemp k'alaj. Nicy' te yi a'a'tz tz'opon tul yi Mar Muerto, nin yi ni'cyt cho'n tz'opon jalen tul yi mar Mediterráneo. Te yi jun tiempa'tz, scawunk Kajcaw, yi kaRyosil, squibaj cyakil wunak bene'n tzi'n wi munt. Cyakil cu'n tzun wunak tz'elpon chitxumtz tetz yi ntin cu'n i', i' Ryos. Nin quil china'wsaj bi' junt ryos. 10 Nin cyakil yi ama'l txo'l Geba jalen Rimón, tz'ocpon cyen tetz jun chin ẍk'ajlaj, yi nim ate'n swutz yi mas ama'l cwent Judá. Cho'n xe'tok tzaj yi jun ẍk'ajlaja'tz le ama'l Geba yi at xlaje'n (norte) Jerusalén, nin cho'n tzajpon tul yi ama'l Rimón yi at xlajcu'n (sur) Jerusalén. Scyajk cyen tzun Jerusalén wi'wtz, swutz yi mas tnum, nin sjalok wi'nin wunak tul. Ẍchinajank te yi sawan yi na bi'aj Tetz Benjamín jalen te yi sawan yi na bi'aj Xtx'u'c (kale xitnakit yi sawan yi na bi'aj Antiw). Ncha'tz ẍchinajank wunak kale atit yi ca'l yi nim wutz tkan tetz Hananeel, jalen kale atit yi mulin tetz aceit tetz rey. 11 Jun cu'n yol, ẍchinajank wi'nin wunak le tnum Jerusalén, nin qui't xit yi tnuma'tz junt tir. Qui't chixob yi e' aj Jerusalén tetz jun chicontr sbne' opon tunintz.
12 Ma yi nación yi e' oc tan oyintzi' te Jerusalén, tz'ocpon Kajcaw yi kaRyosil tan chicawse'n cunin. Itz'enle'n sk'ayok chichi'bel. Ncha'tz chiwutz tu cyak', sk'ayok. 13 Le jun tiempa'tz, chelpon yab te cyakil yi e'chk takle'n yi sbajok scye'j, nin tz'ocpon xya'yil chiwi' tan paj. Cyakil e' ẍchibiye' quib squibil quib. Chocpon tan oyintzi' squibil quib. 14 Ncha'tz yi e' aj Judá yi najlche' Jerusalén, chocpon tan oyintzi' scye'j. Chixcyek tzun tan majle'n wi'nin me'bi'l scye yi e' nación yi najlche'-tz naka'jil Israel. Ẍchicambaje' wi'nin me'bi'l, chi tane'n sakal, oro tu be'chok. 15 I te'n nin castiwa'tz yi na tzan scye yi e' nacióna'tz, copon squibaj cyakil chichej tu chicamey tu chimula' nin chiburu', chicyakil cu'n yi ekum ektz yi xomche' scye'j.
16 Yi nsken wi't bajij yi xtxolbila'se'j, cyakil yi e' jilwutz wunak yi ẍchiclaxok cyen ẍchixo'l yi e', yi e' opon tan oyintzi' scye'j yi e' aj Jerusalén, cho'n nin chopontz Jerusalén cyakil nin yob, tan tak'le'n chik'ajsbil tetz yi wi'tz Rey, yi Kataj Ryos yi cya'l jun na xcye' quen te'j. Na cyakil nin yob chopontz Jerusalén tan ticy'se'n yi wutz k'ej Scabte'.§ 17 Nin ko at jun k'u'j wunak yi quil chopon Jerusalén tan lok'e'n wutz kaReyil, yi Kataj Ryos, qui'c a'bal sbne'-tz le chitanum. 18 Nin ko quil chopon yi e' aj Egipto, tan ticy'se'n yi jun k'eja'tz, ite'n nin tzun cawsa'tz stk'e' Ryos scyetz. Nin ite'n nin cawsa'tz tz'ul squibaj alchok k'u'j wunakil yi quil chiben tan banle'n tane'n yi wutz k'ej Scabte'. 19 Ya'stzun chicastiw yi e' aj Egipto sbne', scyuch' alchok k'u'j wunak yi quil chiben tan banle'n tane'n yi jun k'eja'tz.
20 Te yi tiempa'tz tz'ocpon len tz'iba'n yi yol: “Xansa'nt tan xcone'n tetz Kataj” te'jak chicampanu' yi e' chej. Nin tircu'n yi e'chk ẍwok' yi xconk le ca'l Kataj, chin xan nin sbne', chi xanil e'chk lak yi na xcon te yi altar. 21 Ej nin tircu'n yi e'chk ẍwok', yi na xcon Jerusalén tu yi na xcon Judá chin xan nin sbne' swutz Kataj Ryos. Xconk e'chk ẍwok'a'tz tan xtxicyle'n ẍchi'bel chitx'ixwatz yi e' yil chu'l tan toye'n tetz Ryos. Ej, nin te yi jun tiempa'tz qui't aj c'ayinl sjalok le templo yi Kataj Ryos yi cya'l na xcye' quen te'j.
* 14:5 Na tal “santos” le castiy. Na jop yi e' ángel yi xomche' te Ryos yil tz'ul tzaj (Sal 89:7; Mt 25:31; Jud 1:14). 14:6 At q'uixbel tan lajluchaxe'n skawutz yi mbi na tal yi hebrey. 14:10 Yi Geba cho'n at tibe'n nka al norte tetz Jerusalén, nin at lo' beluj kilómetro xo'l tu Jerusalén. Yi Rimón cho'n at tzak' cu'n Jerusalén nka al sur. At lo' nicy' cient tu wajxak kilómetro xo'l tu Jerusalén. § 14:16 Lv 23:39-43.