13
”I tzun te yi jun tiempa'tz, smulk'ink jun chin a' yi ba'n xcon cyak'un yi e' xonl k'ajtzun rey Luwiy scyuch' yi e' aj Jerusalén tan xtx'ajle'n len yi quil tu chiya'pl. Ej nin, cupon inxitul yi e'chk ryos yi banij cuntu' tane'n, yi ate' tul cyakil yi e'chk tnum cwent Israel. Qui't tzun na'wsij chibi' junt tir. Ncha'tz chelpon inlajul cyakil yi e' elsanl chitzi' yi ryosa'tz, scyuch' yi e' espíritu cwent Bayba'n. Jun cu'n sbajok yi xtxolbile'j, na in Ryos.
”Alchok scyetz yil tz'oc tan xtxole'n e'chk xtxolbil yi nk'e'tz in na a'lon, scyale' yi e' taj xtxu' tetz: ‘Tajwe'n tan aquime'n, na yi e'chk la'jil yi na awal, nk'e'tz yol Kataj.’ ¡Ej, nin ite'n nin taj xtxu', chocpon tan biyle'n cu'n tan spar, na na tocsaj tib chi ik jun mero elsanl intzi'!
”Te yi tiempa'tz ẍchitx'ixwok yi e' yi na cyocsaj quib elsanl intzi', tan yi e'chk takle'n yi na cyal yi nk'e'tz bintzij. Cya'l jun tz'ocpon tan jople'n chiwutz wunak, tan tu' yi na xcon be'ch tetz jun mero elsanl intzi' ta'n. Ma na scyale' len: ‘Nk'e'tz in jun elsanl stzi' Ryos. Na yi in wetz, in tu' jun ak'unwil xo'l co'n. In tzaj nitxa' yi inxe'tle'nix tan ak'un wi cojbil.’ Ej, nin kol tz'oc jun tan jakle'n: ‘¿Poro mbi eka'n tan e'chk q'uixpnak yi at te awankil?’ Stza'we' tzuntz: ‘Cho'n mbnix xe chica'l e' wamiw.’ ”
Yi q'uixc'uj yi ẍchitije' yi e' tanum Ryos
Je yol Kataj Ryos: “¡Tz'icy'pon ch'ich'* le wankil yi pstor yi xconk wa'n, yi jun yi txiclij tzinxlaj! ¡Squimok i', nin chelpon xit yi e' tawun, nin yi in wetz qui't no'c tan quich'eye'n!
8-9 Ẍchiquimok mas ni'cy te yi wunak yi najlche' le tnume'j. Ntin cobox ntzi' tal ẍchiclaxok cyen. Na chicy'pon tul k'ak' tane'n bantz skojaxe'n te cyalma'. Chicy'pon tul k'ak' tane'n chi na ban yi sakal tan telse'n stz'ilil, nin chumbalaj nin ẍchibne' chi na ban yi oro yi na el stz'ilil. Chocpon tzuntz tan na'wse'n imbi' tetz cu'n cyalma'.§ Nin tzimbne' tane'n yi cyajbil. Swale' scyetz: ‘Axwok intanum,’ nin yi e' cyetz scyale' swetz: ‘Yi ilu', ilu' Kajcawil, ilu' kaRyosil.’ Jun cu'n sbajok yi xtxolbile'j, na yi in wetz, in Ryos nin na ne'l cu'n te inyol.”
* 13:7 Mt 26:31; Mc 14:27. “Ch'ich'” na elepont “espada” le castiy. Nin yi espada na elepont yi caws Ryos. 13:8-9 Le tnume'j: na jop cyakil yi ama'l cwent Israel. 13:8-9 Is 1:25; 48:10. § 13:8-9 Zac 12:10—13:1.