12
Yi cyele'n yi e' aj Jerusalén liwr
I bin jalu', cyakil yi xtxolbile'j yi tal Kataj Ryos i'tz yi mbi cu'n sbajok te Israel. Yi Kajcawa'tz yi ja bnix yi tcya'j ta'n, nin yi ja cu' xe' yi wuxtx'otx' ta'n, nin yi ja bnix yi wunak ta'n, i' a'lon cyen yi xtxolbile'j:
“Tz'ocpon Jerusalén wa'n chi jun cu'lbil quic'a' wunak, yi nojnak tan chicaws yi xcyek tan tocse'n xya'yil chiwi' cyakil yi e'chk tnum yi ate' solte'j Israel. Na chocpon cyakil yi e'chk tnuma'tz tan oyintzi' te Jerusalén nin scye'j e'chk mas tnum cwent Judá. Nin te yi jun tiempa'tz tz'ocpon Jerusalén wa'n tetz jun chin c'ub tane'n, yi chin al nin yi quil chixcye' yi e'chk nación tan xicyle'n. Na alchok scyetz yil buch tib tan xicyleje'n, sq'uixpok ta'n. Tircunin tzun yi e'chk nación yi ate' solte'j Jerusalén ẍchimole' quib tan oyintzi' te'j. Poro nocpon tan chixo'wse'n yi chichej, nin tz'ocpon xya'yil chiwi' yi e' yi ate'e'n scye'j yi cheja'tz. Chocpon chichej yi e' nacióna'tz wa'n tetz moyi'ẍ, nin nocpon tan chiq'uicy'le'n yi e' xonl Judá ẍchik'ab. Yil quil yi e' wi'tz cyajcawil yi e' aj Judá yi xtxolbila'se'j, scyale' tzuntz squibil quib: ‘I'tz Kataj Ryos yi na tzan tan tak'le'n chiwalor yi e' katanum, yi e' aj Jerusalén,’ che'ch tzun sbne'-tz.
”Nin tul yi jun tiempa'tz chocpon yi e' aj Judá wa'n chi xtxak'ak' yi nternin na k'ak'an txo'l si', nin chitane'n jun chin boc'oj k'ak' txo'l tkan triw yi chin skejtnin. Na sbajk chitz'e'sal yi e' tnum yi ate' le chimax nin yi e' tnum yi ate' le chisbal, tircu'n yi e'chk nacióna'tz yi ate' nakajil Israel. Nin yi e' aj Jerusalén, ẍchinajank junt tir le cyetz chitanum.
”Poro bajx ẍche' inclaxe' yi e' xonl k'ajtzun Judá yi ate' solte'j len Jerusalén, bantz quil cyocsaj quib nim tu cyajtza'kl yi e' xonl k'ajtzun Luwiy yi najlche' le tnum Jerusalén. Poro ncha'tz, nocpon tan chicolche'n yi e' yi ate' le tnum Jerusalén, yi e' yi qui'c chiwalor tan oyintzi'. Chocpon wa'n chi banak yi k'ajtzun rey Luwiy yi chin cham nin i' banak tan oyintzi'. Nin yi e' xonl Luwiy sjalok chiwalor chi tane'n walor Ryos, chi tane'n yi ángel yi k'ajbil Kataj, yi bajxij ẍchiwutz. Te yi tiempa'tz, alchok nación yil tz'oc tan oyintzi' te Jerusalén, tz'elpon cu'n wa'n swutz.
10 ”Ej nin yil quil yi e' xonl k'ajtzun rey Luwiy, scyuch' yi e' aj Jerusalén, yi jun yi icy'nak ch'ich' cya'n le wankil* cyak'un yi e' imam ite', swak'e' tzun jun chitxumu'ntz, yi xcyek tan chibisune'n te yi mbi cu'n nchiban cyen, nin ẍchijake' cuybil chipaj. Sjalok tzun jun chin bis o'kltz ẍchixo'l, chi yi bis o'kl yi na jal le jun najal yi na quim jun ẍutuj cy'ajol. 11 Sjalok yi jun chin bis o'kla'tz le tnum Jerusalén. Chumam nin sbne' yi jun bisa'tz yi sbajok, chi yi bis yi mbajij tentz te'j Hadad-rimón wi ẍk'ajlaj cwent Meguido. 12 Ẍchijunal cu'n ẍchibisunk lakak e'chk najal. Apart yi e' yaj nin apart yi e' xna'n, na cyakil yi e' xonl k'ajtzun Luwiy ẍchibisunk scyuch' quixkel. Na ẍchibisunk yi e' xonl k'ajtzun Natán scyuch' quixkel. 13 Nin ẍchibisunk yi e' xonl k'ajtzun Leví scyuch' quixkel. Ncha'tz ẍchibisunk yi e' xonl k'ajtzun Semei scyuch' quixkel. 14 Na cyakil yi e' najal cwent Israel ẍchibisunk len. Ẍchibisunk len yi e' yaj apart, nin ẍchibixunk len yi e' quixkel apart.
* 12:10 Jn 19:37; Ap 1:7. 12:11 Yi mero bintzij i'tz, cya'l jun na el xtxum tetz yi mbi mbajijtz wi yi ẍk'ajlaja'tz ntin na ẍchaj yi sjalok jun chin bis o'kl.