17
Yi xcyewe'n Husai tan xite'n yi tajtza'kl Ahitofel
Ncha'tz te ite'n nin k'eja'tz nin tal Ahitofel yi tetz xtxumu'n tetz Absalom:
—List wutane'n tan chimolche'n coblaj mil yaj, kol tak'u' ama'l swetz tan imbene'n, ninin te akale'ne'j tan stz'amle'n Luwiy. Na ja wi't el cu'n swutz tan yi k'e'xe'n yi at cu'nt, nin qui'ct ẍchamil tan colol tib. Na ya'stzun yi jun tkuj yil kaxcye' tan xo'wse'n. Ej nin cyakil yi e' yi xomche' te'j chelepon ojk tan xo'w. Ntin yi rey kabiye' cu'n. Tan yi xtxolbila's kaxcyek tan chixome'n cyakil wunak te'ju'. Na ntin na taju' yil quim yi rey. Ej nin yil xom chiwi' te'ju' sjalok tzatzin paz tul cyakil katanum cwent Israel.
Ba'n mban yi xtxumu'n Ahitofel swutz Absalom scyuch' yi e' mas wi' banl wi'. Nintzun cawun Absalom, itzun tal:
—Cun chakwok Husai, yi arquita, tan kubital yi tetz xtxumu'n.
Itzun yi tpone'n Husai, nintzun tal Absalom tetz:
—Je xtxumu'n Ahitofele'j. ¿Ba'n pe' kaxom te'j nka qui? ¿Mbi na awal atz tan yi tetz xtxumu'n?
—Max c'u'lu' ta', poro le wutz wetz wajtza'kl ja xupsij Ahitofel te xtxumu'n. Na na el xtxumu' tetz yi teru' taju' scyuch' yi e' tetz sanlar yi xomche' te'j, e' cu'n cham tan oyintzi' nin qui na chixob tetz jun. Pyor tcu'n jalu', na wi'nin na chi'ch chic'u'l. Ni'cu'n quitane'n jalcu'ne'j chi na ban jun ti oso xo'l wutz yi na el majij e' tal. Ncha'tz yi taju' i jun yaj yi na'wnakt tan e'chk oyintzi' nin te jun akale'ne'j quil wit chixo'l yi e' yi xomche' te'j. Ja wi't tew tiba'tz tul jun picy nka alchok ama'l yi nojquen swutz. Na kol chilo'on cobox scye'j yi e' teru' sanlaru' tul oyintzi', alchok scyetz yil tbit yi xtxolbile'j stz'ocopon tan yolche'n: “Yi e' yi ja xon chiwi' te Absalom ja chitz'akon tk'ab Luwiy tul oyintzi'.” 10 Nin yil quibit wunak yi xtxolbila'tz, ẍchixobok, tuml yi e' yi at chiwalor tan oyintzi', scyuch' yi e' yi ni'cu'n e' tu e' smaron león yi qui na clax jun ẍchiwutz. Na at le chiwi' cyakil atanum yi taju' i' jun wi'tz aj oyintzinl, nin yi e' yi xomche' te'j, at chichamil tan oyintzi'. 11 Ma jalu' bin, yi wetz intxumu'n i'tz, qui' polo' teru' tz'ocu' tan chimolche'n cyakil yi e' katanum yi najlche' cwe'n tzi'n, le tnum Berseba jalen je'n tzi'n cwent yi tnum Dan. Na nim cu'n e' yi ja xom chiwi' te'ju'. Ej nin tajwe'n cu'n yi ilu' bajxij ẍchiwutz tan oyintzi'. 12 Kalena's tzun ko'c tan oyintzi' scye'j, nin qui'c na ban mbi jilwutz ama'l kale ate't. Cho'n cu'n kaban tan oyintzi' scye'j chi na ban yi k'ab che'w, yi na ac' cyakil yi cojbil ta'n. Cya'l jun claxk tkak'ab, tu'k yi rey. 13 Ej nin kol tew tib tul jun tnum, ba'n kaben kacyakil cu'n tan k'uche'n cu'n yi tapijil yi jun tnuma'tz, nin quil jal siquier jun tal c'ub tetz senil yi tapij, stzun Husai bantz tetz Absalom.
14 Yi quibital Absalom scyuch' yi e' wi' banl wi' yi xtxumu'n Husai, ja tak' jun chin tzatzin scyetz, itzun cyaltz: “Ba'n kaxom te yi tajtza'kl Husai, na mas balaj cu'n swutz yi tajtza'kl Ahitofel.” (Ja bixe' yi jun xtxolbila'tz cyak'un, na ya'stzun tajbil Kataj tan xite'n cu'n yi ajtza'kl yi ntak' Ahitofel scyetz. Na yi tajbil Kataj Ryos i'tz tan po'tze'n Absalom tan qui cyaje'n cyen tetz rey.) 15 Ma tetz Husai nin ben tan yol scyuch' yi e' pale', Sadoc tu Abiatar, itzun taltz scyetz: “Je yol Ahitofel tetz Absalome'j, scyuch' yi e' mas wi' banl wi', yi ẍe'n chiban tan stz'amle'n Luwiy. Ej nin je yole'j yi nwal wetz scyetz. 16 Ma jalu' benk bin mantar cyanu' jalucu'ne'j tan talche'n tetz Luwiy yi tajwe'n tan quicy'e'n jalaj icy'en yi a' Jordán te yi akale'ne'j, na qui'c meril tan chicyaje'n cyen tan watl kale atit yi ama'l kale na chicy'e't wunak wi a' Jordán, na ko ya'tz, qui cunin batz ẍchiquimok yi rey scyuch' cyakil yi e' yi xomche'-tz te'j.”
17 Ma yi cob chicy'ajl yi e' pale', Jonatán tu Ahimaas, cho'n ate' nakajil yi a' yi na mulk'in, yi na bi'aj “En-rogel”, tan ẍch'iwe'n jun stziblal yi mbi na bajij Jerusalén. Cho' ate' le jun ama'la'tz na qui'c rmeril tan cyoque'n Jerusalén, na sken el chitxum tetz yi ko tz'i'lwij chiwutz tnum ẍchiquimok cyak'un yi e' yi xomij chiwi' te Absalom. Tan tu' yi xtxolbila'tz ja xcon jun xun cyak'un yi e' pale' tan talche'n stziblal scyetz. Ninin te jun tkuja'tz nin e' ben lajke'l tan talche'n yi puntil tetz Luwiy. 18 Poro at jun xicy yi xk'ukwil, e' i'lon, nintzun bentz tan talche'n tetz Absalom. Poro nin el chitxum Jonatán tu Ahimaas tetz. E' cwe'n tzun tbe' lajke'l. Cho'n tzun cyopone'ntz xe ca'l jun aj Bahurim, nin cyew quibtz tul jun julil a' yi at wutzk'anil yi jun ca'la'tz. 19 Ej nin yi txkel yi jun yaja'tz nin bentz tan jople'n cu'n stzi' yi jula'tz tan yi jopselil. Nin je'n ẍchitol mu'ẍ ixi'n triw tib yi jopsel. Cya'l jun i'lon yi xtxolbile'j. 20 Itzun yi cyopone'n yi e' yi xomij chiwi' te'j Absalom tan chijoyle'n, nin chijak tkanil yi e' xicy tetz yi jun xna'na'tz:
—¿Na' ate't yi nocx Jonatán tu Ahimaas?
—Ja wi't chicy'. Cho'n nchiben le cu'nak tan cyopone'n stzi' a' Jordán, stzun xna'n bantz.
Chibene'n tzun yi e' sanlar tetz Absalom tan chijoyle'n, poro qui nin e' jal cya'n. E' pakxe'ntz tzun Jerusalén. 21 Yi nsken chicy' yi e' sanlar tetz Absalom, nintzun e' je'n tzaj Jonatán tu Ahimaas tjul, nin e' ben lajke'l tan talche'n yi mbi ila'tz yi nsken txumxij cyak'un Absalom. Ej nin cyaltz tetz Luwiy:
—Ẍchibne' list quibu' jalcu'ne'j, na tajwe'n tan quicy'e'nu' jalaj icy'en yi a' Jordán, na yi xtxumu'n Ahitofel i'tz tan tule'n chan tan oyintzi' nin tan quimse'nu'.
22 Jalcu'n chibnol list quib yi rey Luwiy scyuch' cyakil yi e' yi xomche' te'j, nin te ite'n nin akale'na's e' icy'tz jalaj icy'en yi a' Jordán. Yi tule'n skil yi junt eklok nsken chicy' tircu'n wi a'.
23 Inti Ahitofel, yi tele'n xtxum tetz yi qui nin chixom te tetz tajtza'kl, nintzun wekxij yi tetz buru' ta'n tan pakxe'n xe yi tetz ca'l le tetz tnumil. Ej nin octz tan banle'n cyakil yi tajwe'n ẍchixo'l yi tetz najal. Ma yi wi't bnixe'n ta'n, nintzun je ẍchi'mbal tibtz te ptzo'mil yi ca'l, nin quimtz. Cho'n mukxe'n i'-tz kale mukxe't yi k'ajtzun taj.
Yi tpone'n Luwiy le tnum Mahanaim
24 Ma tetz Luwiy, opone'n nin bantz le tnum Mahanaim. Ej nin te ite'n nin tiempa'tz na chitzan cu'n Absalom scyuch' cyakil yi e' yi xomche' te'j tan icy'e'n tzaj wi a' Jordán tan cyopone'n le ama'l cwent Galaad. 25 Ma tetz Absalom, sken oc cyen Amasa ta'n tetz cyajcawil yi e' tetz sanlar, tetz xel Joab. Yi Amasa-a'tz, i' cy'ajl Itra jun xonl yi e' tu Ismael. Ej nin tuch' i' ban yi xna'n Abigail, yi tal na' Nahas, yi titz'un na' Sarvia, yi xtxu' Joab.
26 Cho'n tzun cwe'n yi campament Absalom scyuch' yi e' tetz tanum tul yi ama'l cwent Galaad, tan chibnol list quib tan oyintzi' scyuch' yi e' sanlar tetz Luwiy. 27 Itzun yi cyopone'n Luwiy Mahanaim, nintzun e' eltzaj tan c'ulche'n Sobi yi tal na' Nahas, yi cho'n najlche' le tnum Rabá cwent Amón. Nin ncha'tz el tzaj Maquir, yi cy'ajl Amiel tan chic'ulche'n. I' jun aj Lodebar. Ncha'tz el tzaj Barzilai, yi aj Rogelim cwent Galaad. 28 Cya'n e'chk takle'n cya'n tan xcone'n tetz Luwiy, chitane'n e'chk tx'ach, palancan tu e'chk ẍwok' tx'otx'. Ncha'tz cya'n ixi'n triw, cebada, arin tetz triw, cy'a'nixi'n, jawẍ, tu jun jilwutz txicun yi na bi'aj lentejas. 29 Ncha'tz cy'a'n cya'n cabil wunak txuc, tu lech nin ques tetz wacẍ tu chiw, tan wane'n yi rey scyuch' cyakil yi e' yi xomche' te'j. Na le wutz cyetz cyajtza'kl yi na chiquim tan we'j tu saktzi' nin yi nsken chik'e'xij tan xo'n tul yi ama'l yi tz'inunin tu'.