18
Yi stz'ako'ne'n Absalom nin yi ẍe'n quime'n
Itzun ban tetz Luwiy, nintzun bentz tan quilwe'n yi e' tetz sanlar yi ko list ate't tan oyintzi'. Nintzun bixe' cyajcawil yi jujun k'u'j sanlar ta'n, jun bajxom te jujun mil, nin jun bajxom te jujun cient sanlar. Ej nin ncha'tz ox k'u'j e' ele't yi e' sanlar ta'n. Jun k'u'j e' oc jak' ca'wl Joab, nin junt k'u'j e' oc jak' ca'wl Abisai, yi tal na' Sarvia yi titz'un Joab. Ma yi toxe'n k'u'j cho'n e' octz jak' ca'wl Itai yi aj Gat. Ej nin tal Luwiy scyetz:
—Chinxomok nin tzite'j tan oyintzi'.
—Quil sbanu' juna'tz ta', na ilu' kareyil, na yi e' kacontr qui'c cyetz tuch' kol ke'l ojk ketz. Cob cuntu' lke'l, nin lkaquim. Ma na mast cu'n chitzatzink yi nink quimu' swutz yi nink kaquim lajuj mil kaxone'n. Cha's tzun te' mas balaj yi nink cyaju' tzone'j Mahanaim tan tak'le'n tzaj ẍch'eybil ketz ko tajwe'n, che'ch yi e' sanlar bantz tetz Luwiy.
—Ba'n cyajtza'klu'. List wutane'n tan banle'n cyajbilu', stzun Luwiy bantz scyetz.
Cho'n c'olewe'n cu'n Luwiy xlaj yi tzawanil yi tnum, nin yi e' tetz sanlar wi'nin cyele'n cu'n swutz i' quibnin chitane'n yi bixe'n tan i. Cienti'n nin mili'n tzan cyele'n. Ncha'tz cawunin i' scyetz Joab, Abisai tu Itai, yi e' wi'tz bajxom scyetz yi jujun k'u'j sanlar, tan chibnol pawor tetz i': “Banwok jun chin pawor swetz. Joywok puntil tan qui q'uixpe'n Absalom, na chin xicye't nin i'.” Ej nin cyakil yi e' sanlar quibit yi ca'wla'tz yi tal i' scyetz yi bajxoma'tz. Ej cho'n tzun e' bene'n yi e' sanlar wutz wutz tan oyintzi' scyuch' yi e' chitanum yi xomij chiwi' te Absalom.
Yi jun oyintzi'a'tz cho'n toque'n tul jun chin tx'ac'aben yi at cwent yi ama'l tetz Efraín. Ma yi e' aj Israel, yi xom chiwi' te Absalom qui nin chitx'acon. Na ja chixcye' yi e' sanlar yi xomij chiwi' te Luwiy tan chibiyle'n cu'n. Te yi jun k'eja'tz nim cu'n sanlar nchiquim. At lo' junak mil yi nchisotz te jun k'eja'tz. Yi oyintzi' ja ben lo'on tul cyakil yi ama'la'tz. Ej nin nim tcu'n e' quim tan yi xo'wbilil yi tx'ac'aben swutz yi e' yi nchiquim tan spar. Ma tetz Absalom cho'n tzun ate'ntz tib jun mula' yi toque'n noj jun c'oloj sanlar cwent Luwiy swutz i'. Ej nin tan paj yi xo'w, ja el ojk yi mula' nin icy' jak jun chumam wi' bakch. Ja tzun cyaj xaplij yi xi'il wi' Absalom xo'l yi e'chk k'ab tze'. Ej nin ele'n nin ojk ban tetz mula'. Jalt nin Absalom cyaj cyen ch'inlok xo'l e'chk k'ab tze'. 10 At jun yaj yi til yi mbi mbajij te Absalom, nintzun ben tan talche'n tetz Joab:
—Bitzaju' ta' Joab. Ana' chan cunin ja wil yi ch'inlij Absalom xo'l k'ab jun wi' bakch.
11 —¿Yi ko ya'tz mawil, nxac tzun quinin ncu' awi'tsalx? Na tetz cu'n klo' walma' jak lo' wak' lajuj piẍ asakal tu jun balaj asinch, stzun Joab tetz yi jun sanlara'tz.
12 —Qui' lo' ta', mpe ik jun mil piẍ sakal tak'u' swetz, quil tzinnimsaj inc'u'l tan biyle'n cu'n yi cy'ajl kareyil, na ja wit yi ca'wl yi tal i' teru', tu Abisai nin Itai. “Banwok jun chin pawor swetz. Joywok puntil tan qui q'uixpe'n Absalom, na chin xicye't nin,” chij i' ban scyeru'. 13 Ma yi nink ncu' imbiyol qui'c lo' xac mimban. Na cyakil yi na bajij na opon twi' yi rey. Ej nin yi ilu' teru' quil tz'ocu' tan incolche'n.
14 —Nxac na chintzan tan tz'ak'le'n intiemp tzawe'j, stzun Joab bantz.
Je'n tzun tcy'al Joab ox ne'ẍ flech nin bentz tan xuyle'n te talma' Absalom na itz'e't i' te yi ch'inlij i' xo'l k'ab jun bakcha'tz. 15 Chisaje'n tzun lajuj sanlar yi chin xicye't nin e', yi xomche' te Joab tan ẍch'eye'n, nintzun e' baj cu' chitxolil quib solte'j Absalom yi ch'inlije't jak tze', nin e' octz tan wi'tze'n cu'n tan yi cyetz chima'cl. 16 Cawune'n tzun Joab tan tocse'n yi chun tan stzajse'n yi oyintzi', nintzun e' tane' yi e' sanlar tan chibiyle'n yi e' sanlar cwent Absalom, nin e' pakxij kale atit Joab. 17 Te yi chipakxe'n kale atit Joab, e' octz tan mukle'n yi wankil Absalom. Cho'n tzun bene'n jo'li'n tul jun chin jul yi at, nin ja chinojsaj yi jula'tz tan jun c'oloj c'ub. Ma cyakil yi e' sanlar yi ja xom chiwi' te Absalom nintzun e' el ojk tulak e'chk chinajbil.
18 Te yi itz' tzaj Absalom ja bnix jun balaj techl yi c'ub cu'n le joco'j yi na bi'aj “tetz rey”. Nin oc tk'ol yi bi' i' te yi jun c'uba'tz, na yi tajtza'kl i' i'tz: “Qui'c weri incy'ajl yi itz'e't tan cyaje'n cyen tetz ink'ajbil.” Jalu' at yi jun c'uba'tz nin na bi'aj “C'ubil k'ajtzun Absalom”.
19 Ma yi nsken mukxij yi wankil Absalom, nintzun tal Ahimaas, yi cy'ajl Sadoc tetz Joab:
—Ta' Joab, tak'e'u' ama'l swetz tan imbene'n lajke'l tan talche'n yi tziblal tetz kareyil yi ja oc Kataj Ryos tan banle'n xtisya' scye'j yi e' tetz contr, na ja clax i' ta'n chik'ab, stzun Ahimaas tetz Joab.
20 —Ibin jalu' yi aẍa'tz quil xcon tan talche'n yi stziblal tetz kareyil. Tetz jun tir ban xcon poro qui jalu', na yi cy'ajl kareyil ja quim, stzun Joab tez Ahimaas.
21 Bene'n tzun tlol Joab tetz jun sanlar yi aj Etiopía:
—I bin jalu', ba'n cẍben atz tan talche'n stziblal tetz yi rey te e'chk takle'n yi mawil yi mbajij.
Nintzun aj cu'n wutz yi sanlara'tz wuxtx'otx' tan tak'le'n k'ej Joab, nin lajke'l nin bene'ntz tan talche'n yi stziblal. 22 Ma tetz Ahimaas, nintzun jilon nin tetz Joab:
—Max c'u'lu' ta', tak'u' ama'l swetz tan inxome'n nin wutz coc yi yaja'tz.
—¿Mbi xac na awaj cẍben, aẍ jun c'oloj xicy, na quil tz'ak'lij jun oy tzatz tan yi stziblal yi na awaj cẍben tan talche'n?
23 —Qui'c tzban ta', na ya'tz wajbil tan imbene'n.
—¡Lajke'l bin yaj! Ba'n cẍben, stzun Joab tetz.
Chin lajke'l nin bene'n tetz Ahimaas. Cho'n tzun bene'n i' tul yi be' yi na icy' tul yi joco'j. Cha'stzun te ja bajxij i' swutz yi aj Etiopía.
24 Itzun te yi bajije'n yi xtxolbila'tz cho'n c'olchij Luwiy xo'l yi cob puert tetz yi tapij yi at solte'j yi tnum. Ej nin cho'n ate'n jun sanlar tibaj yi tapija'tz kale atit puertil tnum tan q'uicy'lomi'n. Bene'n tilol yi chin lajke'l nin tane'n jun yaj tan tule'n tnum. 25 Nim wi' i' ban tan talche'n tetz rey. Nintzun tal yi rey:
—Ko ẍchuc na jo'jkel tan tule'n chan, balaj stziblal cy'a'na'tz ta'n.
Itzun te yi tule'n yaj naka'j, 26 nintzun til nin yi aj warta'tz junt yaj yi chin lajke'l nin tane'n yi tzan tule'n.
—¡Tz'ul junt, chij, chin lajke'l nin tane'n tan ojke'l!
—Ncha'tz juna'tz, balaj stziblal cya'n ta'n, chij yi rey.
27 —Te yi tz'ojkel i', chinch wetz i'tz Ahimaas, yi cy'ajl Sadoc, tzun yi wart.
—Chumbalaj ko i' i a'tz, na i' jun balaj yaj nin cya'n balaj stziblal ta'n, chinch wetz, chij yi rey bantz.
28 Yi tule'n i', i'tz Ahimaas. Ej nin ja cu' mejlok jale'n cu'n cwe'n yi wutz plaj wuxtx'otx' tan tak'le'n k'ej yi rey. Yi wi't k'ajlane'n nin tetz yi rey, nintzun taltz:
—Ntyoẍ tetz Kataj, yi kaRyosil, na ja xcye' i' tan chixite'n cu'n yi e' yi ncho'c tan contri'n te'ju'.
29 —¿Ba'n pe' atit yi incy'ajl Absalom? chij yi rey.
—Ntin ja wil yi ja chimol quib jun c'oloj sanlar, te yi na tzan Joab, yi wi'tz ajcaw squib yi e' sanlaru', tan inchakle'n tzaj te'ju', poro qui nin mme'l intxum tetz yi mbi mbajij.
30 —Ba'n cẍa'j nin tzone'j nin txiclin cu'n tan ẍch'iwe'n.
I nin tulej Ahimaas. 31 Ninin te jun tkuja's ule'n nin ban yi sanlar aj Etiopía, itzun taltz tetz rey:
—Cy'a'n balaj tziblal wa'n teru' ta'. Jalu' ja oc Kataj Ryos tan colche'nu' chik'ab cyakil yi e' contru'.
32 Jakol tzun yi rey tetz yi aj Etiopía:
—¿Ma yi incy'ajl, yi xicy Absalom, ba'n pe' atit i'?
—Lok bajij xtxolbila'tz te cyakil yi e' contru' chi mbajij te jun xicya'tz ta'. Ej nin lok bajij scye'j cyakil yi e' yil chicham cu'n quib tan contri'n te'ju', stzun yi aj Etiopía bantz.
33 Nintzun saje'n bu'k jun chin wutzile'n bis o'kl te Luwiy, nin je'-tz te yi cuart yi ate'n tib yi sawanil yi tnum. Ej nin te yi je'n cu'n, wi'nin tok'e'n, wi'nin chunane'n i'. Itzun na taltz, “Absalom, Absalom, lastum aẍ, lastum aẍ incy'ajl. Ba'n klo' yi ik in nchinquim swutz incy'ajl nquim. ¡Ay Absalom! ¡Ay Absalom! aẍ jun c'oloj incy'ajl. Lastum nin klo' aẍ,” stzun Luwiy bantz.