6
Yi joyol Luwiy puntil tan tponse'n klo' junt tir yi caẍa' jalen Jerusalén
I tzun bantz nin tzun e' cu' molol junt tir Luwiy cyakil yi e' sanlar yi txa'ijche't tan chixcone'n cwent Israel. Yi cyajlal yi e' sanlara'tz i'tz junaklaj mil. Cho'n tzun cyopone'ntz le ama'l cwent Judá yi na bi'aj Baala, na nin bixe'-tz ta'n tan ticy'le'n tzaj yi caẍa' kale at cu'n e'chk ca'wl Kataj, tan topone'n Jerusalén. Ya's tzun yi caẍa'a'tz kale na na'wsit yi bi' Kataj Ryos yi cya'l jun na xcye' quen te'j, yi jun Ryosa'tz, yi cho'n at c'olchbil ẍchixo'l yi e' querubim. 3-4 Cho'n cyajnak cyen yi caẍa'a'tz le ca'l Abinadab, yi ate'n wi jun ju'wutz. Cho'n tzun je'n nin yi caẍa'a'tz cya'n tibaj jun ac'aj care't yi ocnin wacẍ tan jute'n. Bajx che' tzun yi cob cy'ajl Abinadab, yi Uza tu Ahío, ẍchiwutz yi wacẍ tan ẍchajle'n chibe'. Bajxij Ahío swutz yi caẍa'. Nin benake' nin Luwiy scyuch' cyakil yi e' sanlar tan bitz, nin tan bixl tetz cu'n cyakil chichamil tan tak'le'n chik'ajsbil tetz Ryos te yi xomche' te yi caẍa'a'tz. Wi'nin chibene'n tan bitz te yi e'chk arpa tu e'chk salterio, nin pandero tu castañuela nin e'chk platillo. Ma yi cyopone'n le ama'l yi na a'lchij “Er tetz Nacón”, nin tzun ben Uza tan stz'amle'n yi caẍa' tetz Ryos, tan qui tele'n trimp, na txant qui e' je tzotp yi e' wacẍ. Poro nin je' lajpuj wi' Kataj te Uza tan paj yi mben i' tan stz'amle'n yi caẍa'. Ta'ste'n tzun je'n pac'lok xlaj yi caẍa'. Nin jun cu'n ban, nin el cu'n swutz.
Ma yi Luwiy nin tzun je' lajpuj mu'ẍ wi' i', na nin quim Uza tan Ryos. Cha'stzun te toque'n cyen bi' yi luwara'tz tan Luwiy tetz Pérez-uza, nin ite'n nin bi' yi ama'la'tz jalu'. Nin tzun oc jun chin xo'w tetz Luwiy te jun k'eja'tz, tan paj yi xtxolbil yi ban Kataj Ryos te Uza: “¡Siquier nink tzinnimsaj wib tan ticy'le'n nin yi caẍa' tetz Kataj!” stzun i' bantz. 10 Nin tan paj yi qui't tak' tib tan ticy'le'n nin yi caẍa' le tnum tetz Luwiy, nin tzun cawuntz tan bene'n ticy'le'n xe ca'l Obed-edom, jun yaj yi aj Gat. 11 Ox tzun xaw ban yi caẍa' xe ca'l yi yaja'tz, nin tak' Kataj yi banl tibaj i' tuml yi najal.
Yi bene'n tcy'al Luwiy yi caẍa'a'tz le tnum Jerusalén
12 Yi tbital yi rey Luwiy yi nsken tak' Kataj banl tibaj Obed-edom tuml yi e' najal i' nin ncha'tz tibaj cyakil yi tetz me'bi'l tan tu' yi at cyen caẍa' Kataj scyuch', nin tzun xtxum Luwiytz tan bene'n tan ticy'le'n tzaj yi caẍa', tan tpone'n le tetz tanum. Bene'n tzuntz tan ticy'le'n tzaj tan toponse'n le tetz tnum nin wi'nin stzatzine'n i' yi bene'n tcy'al. 13 Itzun yi je'n quicy'al yi e' ekum yi caẍa', ntintzun e' xontz kak' xo'l cyakan nin e' tane'-tz tan xo'n. Toque'n tzun Luwiy tan biyle'n jun mam tor tu jun cne'r yi nternin k'ant tetz chitx'ixwatz swutz Kataj.
14 Ma tetz Luwiy ntin at jun xbu'k lino wutz tkan i' nintzun oc tan bixl tan tak'le'n k'ej Kataj. 15 Bene'n tzun quicy'al Luwiy scyuch' cyakil e' xonl Israel yi caẍa' tan chije'n pone'n Jerusalén. Te yi na chixon na chibitzin len nin na tzan su' cya'n tan yi tzatzi'n yi ate' cu'nt. 16 Ma yi topone'n yi caẍa' le tnum tetz Luwiy, nin tzun eltzaj Mical yi me'l k'ajtzun Saúl tan xmaye'n le wentanu', nin yi bene'n tilol yi wi'nin bixine'n nin wi'nin na tz'itpun Luwiy swutz yi caẍa', chin tx'ixwil nin ban swutz i'.
17 Cho'n tzun topone'n yi caẍa' Kataja's cya'n le jun mantial yi ya'tz nin xac yi bnixe'n tan Luwiy. Toque'n tzun Luwiy tan pate'n tx'ixwatz tu e'chk oy yi na ẍchaj yi at tzatzin paz ẍchixo'l tu Ryos. 18 Yi baje'n wi' yi munl i' tan pate'n e'chk tx'ixwatza'tz, nin tzun tak' banl squibaj cyakil yi e' tanum tan bi' Kataj Ryos, yi jun yi cya'l na xcye' cyen te'j. 19 Nin tzun tak' Luwiy jujun pam tu cob torta scyetz cyakil wunak, jun yi banijt tan dátiles cu'n, nin junt yi banijt tan pasas. Yi wi't baje'n cya'n, nin tzun e' ajtz xe'ak chica'l.
20 Ncha'tz nin ben Luwiy xe tetz ca'l tan tak'le'n chibanl yi e' tetz najal. Poro nin el tzaj Mical yi me'l k'ajtzun Saúl tan yol tetz:
—¡Chumbalaj nin ptzun mbanu'tz, yi ilu' rey, yi mbaj ẍchajol tibu' ẍchiwutz yi e' xun yi esclaw tu mos tu', na ja ẍchaj tibu' ẍchiwutz chi jun yaj yi qui'c nin noc xtx'ix!
21 —Bintzij yi ayol, chij Luwiy —ja chimbixin, poro cho'n nchimbixin swutz Kataj Ryos, na i' nchintxa'one'n tan woque'n cyen tetz rey cwent tircu'n Israel tetz xel k'ajtzun ataj nin tetz xel yi e' xonl i'. Cha'stzun te na chimbixin swutz yi Wajcaw. 22 Nin sbne' opon tunintz swocse' wib juy swutz i'. Nocopon tetz jun yi qui'c k'ej. Ya'stzun atz atxumu'n poro yi e' esclawa'tz yi na awal tzaj e' te'n chocpon tan tak'le'n ink'ej, chij Luwiy tetz Mical.
23 Ma yi Micala'tz qui nin talaj i' jun tal te yi ntaxk quim.