7
Yi sukil Ryos banl tib Luwiy
I tzun bantz yi nsken wi't jal tzatzin paz tan Kataj ẍchixo'l yi e' xonl Israel scyuch' yi e' mas jilwutz wunak yi ate' solte'j, nin yi nsken opon yi rey tan najewe'n le palacio, nintzun jilon Luwiy tetz Natán, yi elsanl stzi' Ryos:
—I bin jalu' Natán, cho'n najlchin tul yi jun balaj ca'le'j, yi xan tze' cu'n. Ma yi caẍa' kale at cu'n e'chk ca'wl Kataj cho'n at tul jun mantial tu'. ¿Ba'n pe' le wutz teru' yil no'c tan banle'n jun balaj ca'l tan toque'n yi caẍa'a'tz tul? stzun Luwiy tetz Natán.
—Ba'n bin, ba'n tz'ocu' tan banle'n yi ca'l Kataj yi txumijt tanu', na xomij Kataj tan ẍch'eye'nu', chij Natán bantz.
Poro yi toque'n akale'n nin tzun jilon Kataj tetz Natán: “Ba'n cẍben tan xtxole'n yi xtxolbile'j tetz yi inchakum Luwiy. Nin alaj tetz, yi ya'stzun yol Jehová yi iRyosil: ‘Nk'e'tz aẍ cẍocpon tan banle'n jun inca'l tan innajewe'n tul. Na jetza'tz yi cyele'n tzaj yi e' axonl wa'n jak' ca'wl e' aj Egipto jalen jalu', qui'c jun tir jajk chin najan xe jun balaj ca'l, ma na ntin ja na'tij tul mantial tu'. Nin tul cyakil yi tiemp yi ja na'tij ẍchixo'l yi e' axonl, qui'c jun tir jajk wal tetz jun ajcaw yi ja bixe' wa'n tan chicawe'n yi e' intanum, tan toque'n tan banle'n jun inca'l, yi xan tze' cu'n, tan innajewe'n tul.’
”Ncha'tz alaj tetz yi inchakum Luwiy yi i'tz yi in, yi in Jehová, yi jun yi cya'l na xcye' quen te'j, yi na chintzan tan talche'n nin yi xtxolbile'j tetz: ‘Ja cẍe'l tzaj wa'n te yi awak'un tetz pstor cne'r, nin tan axome'n wutz chicoc yi e' awawun, bantz acyaje'n cyen tetz wi'tz bajxom scye'j e' intanum, yi e' xonl Israel. Ja chinxom tzawe'j, alchok ama'lil kale na ncẍa'j nint. Nin tircu'n yi e' acontr yi e' oc tan oyintzi' tzawe'j, ja che'l cu'n wa'n swutz. Nin ja jal wi'nin ak'ej wa'n, chi tane'n chik'ej yi e' lmak wunak yi ate' bene'n tzi'n wi munt. 10 Nin nk'e'tz ntina'tz, ma na ja bixe' jun ama'l wa'n scyetz cyakil yi e' atanum, nin cho'n nin nchopontz wa'n tan chinajewe'n tul. Cya'l jun na tzan tan ixuxe'n, nin qui't na chopon yi e' mal nak tan ibuchle'n, chi banak cyen tul yi tiemp 11 tetz yi e' pujul xtisya', yi e' cawun tibaj yi e' atanum Israel. Qui't lwak' ama'l scyetz acontr tan cyoque'n tan axuxe'n. Ej nin ilenin ẍchijalok axonl wa'n yil ẍchicawunk. 12 Nin yil sken cẍquim, nin yi nsken ẍmukxij xlaj amam ate', tzimbixbaje' jun axonl yil tz'oc cyen tetz rey. 13 I' tzun tz'ocpontz tan banle'n yi jun inca'la'tz, nin scawunk i' tetz ben k'ej ben sak. 14 Nocpon tetz taj i', nin i' tz'ocpon tetz incy'ajl. Poro kol tz'oc jun axonl tan juchle'n jun til tzinwutz, nocpon tzuntz tan cawse'n nin slo'onk wa'n, chi na ban jun yaj te cy'ajl. 15 Ej nin quil tzincy'ajlen yi banl walma' tzawibaj, chi mimban quen te Saúl, na yi tele'n yi banl walma' tibaj, cho'n tzun wak'oltz tzatz, na ja cẍo'c cyen wa'n tetz rey. 16 Tetz ben k'ej ben sak sjalok jun axonl wa'n yi at derech tan cawu'n,’ ” stzun Kataj bantz tetz Natán tan tlol tetz Luwiy.*
17 Toque'n tzun Natán tan xtxole'n tetz Luwiy, quib yi baj tbital tetz Kataj Ryos. 18 Ej nin yi wi't tbital Luwiy yi xtxolbila'tz, nin tzun bentz tan yol tu Kataj Ryos le mantial Kataj. I tzun taltz tetz: “Ilu' Cawl wetz, ilu' inRyosil, max c'u'lu'. Qui'c eka'n wa'n, nin qui'c eka'n cya'n e' inxonl, poro ja wi't jal kak'ej tanu'. 19 Ilu' Kataj Ryos, ja jilonu' te yi mbi cu'n sbajok scye'j yi e' inxonl yi ẍchicawunk tzantzaj. Ej nin cyakil yi xtxolbila'tz i'tz yi ca'wlu' yi na tzanu' tan kachusle'n te yi tajbilu'. Ej nin i'tz tetz cyakil wunak yi ate' bene'n tzi'n, na ilu' teru', ilu' Cawl ketz kacyakil cu'n. 20 Poro in tu' jun xconsbe'tzu'. Nin qui'c mas yol na jal wa'n tan tyoẍine'n teru' Ta', na ilijt cyakil intxumu'n tanu'. 21 Poro yi ilu' teru' ja banu' yi teru' tajbilu' nin ja lajluchax yi e'chk takle'n balaj yi na tzanu' tan suke'n swetz. 22 Chumam nin yi teru' k'eju' Ta', nin ilu' Cawl ketz. Ej nin qui'c nin junt at bene'n tzi'n che'nk chi ilu' teru', na qui'c junt Ryos at, nin ya'tz elnak katxum tetz. 23 Ma yi o' ketz yi o' xonl Israel, o' tanumu'. Ej nin qui'c junt jilwutz wunak chi kutane'n ketz yi ja ke'l tzaj colpuj tanu' chik'ab yi e' aj Egipto, bantz koque'n tetz mero tanumu'. Ja jal yi k'eju' bene'n tzi'n tan e'chk balaj milawr yi mbanu' ske'j. Ej nin tan tetzalu' yi teru' ama'lu', ja che'l laju'n yi e' wunak yi ate', scyuch' chiryosil. Ej nin ja che'l tzaj tanu' te yi na chitzan kamam kate' tan cyoque'n tul. 24 Bixba'nt tanu' tan koque'n yi o' xonl Israel tetz mero tanumu', tetz ben k'ej ben sak. Ej nin bixba'nt tanu' tan toque'nu' tetz kaRyosil.
25 ”Cha'stzun te ilu' Kataj Jehová, lok tz'el cunu' te yi yolu' yi ja wi't suku' tetz yi ẍchakumu'e'j. Ej nink tz'el cunu' te yi yolu' yi ja wi't suku' scyetz e' inxonl. 26 Ilen nink lok tz'ak'lij k'ej yi bi'u' Ta', nin ilen nink tz'a'lchij yi ilu' yi Ryos yi cya'l na xcye' quen te'j. Ilu' kaRyosil yi o' xonl Israel, ma yi in wetz, in tu' xconsbe'tzu'. Lok tz'ocu' tan chibixbaje'n yi e' inxonl tetz rey sbne' opon tunintz. 27 Yi ilu' teru' Ta', ilu' yi Ryos yi na xcye' te cyakil, nin ja wi't talu' tetz yi ẍchakumu'e'j, yi jun cu'n, sjalok e' inxonl yi ẍchicawunk sbne' opon tunintz. Cha'stzun te yi ja nimsaj inc'u'l tan c'uche'n yi pawore'j teru' Ta'. 28 Bintzi cunin ilu' inRyosil, nin cyakil xtxolbil yi ja wi't suku' swetz tz'elepon cu'nu' te'j. 29 Cha's tzun te, lok tak' tzaju' yi banlu' squibaj e' inxonl nin lok che' q'uicy'leju' sbne' opon tunintz, na yi ilu' teru' Ta', ilu' Cawl ketz, nin ja wi't suku' cyakil e'chk takle'na'tz swetz,” stzun Luwiy bantz tetz Kataj.
* 7:16 1R 2:4; Sal 89:31-34; 132:11-12. 7:19 “Ca'wlu'”, ya'stzun yi na elepont yi yol “torah” yi at tul yi yol Kataj le hebrey (Ex 16:28). Ej nin cyakil yi xtxolbila'tz yi talnak Ryos tetz yi rey Luwiy na elepont yi at tulbil jun xonl i' tan cawu'n wuxtx'otx' squibaj cyakil wunak tetz ben k'ej ben sak. Si'leju' Gn 49:10; Lc 1:31-33; Hch 2:29-32; Ef 1:8-10.