10
Suki'nt yi chelpon yi tanum Kataj liwr
Jakwok tetz Kataj tan saje'n a'bal te yi tiemp tetz k'alaj, na i' ta'w e'chk k'ancyok, nin tz'ul tunin kojol yi a'bal wi icojbil. Qui'c nin caril sbne', nin xtxa'xank cyakil.
Yi chiyol yi e' aj wutz mes tuml yi e'chk chiryos yi banij cuntu', i'tz la'jil tu'. Ej nin tircu'n yi na ẍchaj tib ẍchiwutz yi e' nachol, nk'e'tz bintzij. Yi e'chk takle'n yi na cyal yi sbajok, nk'e'tz bintzij na qui'c xe'. Nin yi chiyol yi na xcon cya'n tan mayse'n junt, qui'c eka'n ta'n. Cha'stzun te yi e' intanum na' cuntunin na cha'j nint tu cyajtza'kl, na ni'cu'n e' tu jun txob tal awun yi qui'c jun pstor cyetz.
Cha'stzun te je na tal Kataje'j: “Ẍchi'chok inc'u'l scye yi e' pstora'tz, nin ẍche' incawse' yi e' bajxoma'tz.” Tz'ocopon Kataj Ryos tan chicolche'n yi e' tetz tawun, yi e' xonl k'ajtzun Judá. Ej nin stak'e' chiwalor chi yi walor jun chej yi qui na xob tan oyintzi'.
Nin cho'n tz'elu'l Jun ẍchixo'l yi e' aj Judá-a'tz yi ni'cu'n tu jun balaj c'ub* yi xicyol tetz jun tapij yil xcon tan chicolche'n. Ncha'tz tz'ocpon i' chi jun estaque tetz chiquiwel. Nin tz'ocpon i' chi jun Arco yi wi'nin na c'oxon flech. Ej nin ẍchixo'l yi e' aj Judá-a'tz cho'n ẍchijalok wi'tz bajxom tetz oyintzi'.
Ni'cu'n ẍchibne' yi e' aj Judája'tz, chi jun c'oloj sanlar, yi na baj chitzek'sal yi tx'otx' tbe' tan yi quikanbe'n. Chocpon tan oyintzi', na xomok Kataj Ryos scye'j, nin ẍchixcyek scye chicontr yi ate'e'n te'j chej, nin tz'elpon chik'ej cya'n.
Je na tal Kataje'j: “Swak'e' chiwalor yi e' xonl Judá, nin ẍchiclaxok yi e' xonl k'ajtzun Ẍep wa'n. Nin ẍchimbajxok ẍchiwutz yil chipakxtzaj junt tir le cyetz chitanum, na wi'nin na el ink'ajab scye'j. Ni'cu'ntz chi qui'k jun tir nno'c tan chilaje'n len, na yi in wetz in chiRyosil yi na wit chiyol yi na cho'c tan innachle'n.
Yi e' xonl Efraín chin cham nin ẍchibne' chi jun c'oloj sanlar. Nin ẍchitzatzink chi ik win lbaj cya'n. Nin yi e' chinitxa', yil quilnin yi ja jal chiwalor, ẍchitzatzink tzuntz scye'j. ¡Wi'nin tzun ẍchitzatzinktz swe'j!” stzun Kataj Ryos.
“Nocpon tan chichakle'n tzaj junt tir, nin chicopon inmolol tircu'n, nin ẍchiclaxok wa'n. Spuc'unk junt tir chiwutz chi e' banake' tentz.
In no'cnak tan chixite'n len bene'n tzi'n tulak e'chk tnum. Poro nu'l tx'akx junt tir ẍchic'u'l tzantzaj, nin tz'opon jun k'ej yi ẍchipakxok junt tir scyuch' chinitxajil tzone'j le chitanum.
10 Chelu'l wa'n Egipto, nin nocpon tan cyelsene'l tzaj Asiria, nin nchiben incy'al Galaad nin Líbano, nin spuc'unk chiwutz, nin quil tz'ak yi ama'la'tz tetz cyetz.
11 Chicy'u'l wi yi mar tetz Egipto, na quil wak' ama'l tan chibek'xe'n tan yi pak'bil mar. Stzajk yi tzanla' Nilo wa'n. Chin sk'ej nin tunin sbne' yi ticy'be'n yi jun tzanla'a'tz. Nin tz'elpon chik'ej yi e' aj Asiria wa'n. Ncha'tz yi e' aj Egipto, tz'elpon chichamil wa'n.
12 Swak'e' chiwalor yi e' aj Judá, nin sk'ukek chic'u'l swe'j yil chiben ẍchiwutz tan oyintzi'. Jun cu'n yol, nelpon cu'n te tircu'n yi nwal, na in Ryos,” chij Kataj.
* 10:4 Is 28:16. 10:4 Is 22:23; 33:20. 10:4 2R 13:17; Ap 19.