9
Yi chicaws yi e' wunak yi najlche' lakak e'chk tnum yi ate' naka'jil Israel
Ej, i tzun bantz nintzun opon jun stziblal tan Kataj Ryos tan chixo'wse'n yi e' wunak yi najlche' lakak ama'l cwent Hadrac nin le tnum Damasco: “Wetz tircu'n yi e'chk tnum cwent Siria,* chi tane'n chi'ama'l yi e' xonl Israel, wetz tircu'n. Ncha'tz wetz yi ama'l Hamat tu yi e'chk tnum yi at naka'j, chi tane'n Tiro tu Sidón tu tircu'n yi e' chiwunakil yi chin list nin e'. Ja bnix tapij solte'j yi tnum Tiro cyak'un, nin ja cho'ctz tan molche'n oro tu sakal chi na oc molche'n c'ub yi muluji'n cu'n na ban. Poro qui'c na ban na nocpon tan majle'n len tircu'n yi e'chk me'bi'la'tz ẍchik'ab, nin mben c'oxij tircu'n yi tnum wi mar, nin tz'ocpon k'a'kl yi tnum.
”Ej, nin yil quil yi e' wunak cwent Ascalón tircu'n yi e'chk takle'na'tz, ẍchixobok swetz. Nin yi e' aj Gaza ẍchitije' q'uixc'uj, nin yi e' aj Ecrón, quil jal chiwalor. ¡Qui'c rey sbne' tan cawu'n le tnum Gaza, nin qui'c jun wunak snajank le tnum Ascalón! Ma le tnum Asdod ẍchinajank jun k'u'j wunak yi nk'e'tz junit chixe', ma na e' len cu'n awer nak, nin tan yi jun xtxolbila'tz, tz'elpon chinimel yi e' filistey wa'n. Tz'elpon incy'al yi chichib le chitzi' yi atit nin ẍch'el, nin qui't lwak' ama'l tan toque'n jun jilwutz t'imbil le chitzi' yi xan. Poro ẍchixo'l yi e' wunaka'tz at jujun yi ẍchicyajk cyen tetz wetz. Na chocpon tetz cyajlal yi e' aj Judá. Ma yi e' aj Ecrón, ni'cu'n ẍchibne' ẍchixo'l yi e' aj Judá chi e' banake' yi e' jebuseo tentz. Nin list in tan chicolche'n yi e' wetz yi ate' jak' inca'wl. List in tan chicolche'n ẍchik'ab alchok chicontril yil chu'l tan chibiyle'n. Cya'l jun tz'ocpon tan chibuchle'n junt tir, na yi in wetz, in nocpon tan chiq'uicy'le'n,” chi Kataj Ryos.
Yi chireyil yi e' xonl Israel yi at tulbil
¡Axwok jun c'oloj aj Jerusalén, yi najlquix wi Sión, tzatzinwok nin bitzinwok tan yi tzatzin yi atix cu'nt! Na tz'ul yi iReyil yi chin jicyuch nin te'j tajtza'kl tan cawu'n, nin yi cya'l jun xcyek quen te'j. Quil tocsaj tib nim tu tajtza'kl, na cho'n tz'ul te'j jun ne'ẍ buru' yi mam, tal tu' jun ekum ektz tu'.
10 Copon xitul yi e'chk care't tetz oyintzi' yi at ẍchik'ab yi e' xonl k'ajtzun Efraín, nin qui't chijal chej tetz oyintzi' Jerusalén, nin copon xitul i' yi e'chk ma'cl tetz oyintzi'. Tan i' sjalok tzatzin paz bene'n tzi'n wi munt. Nin scawunk squibaj e'chk nación nin wi'ak e'chk mar. Nin scawunk te yi ama'l kale atit yi tzanla' Eufrates, jalen bene'n tzi'n wi munt.
Yil tz'oc junt tir Israel tetz jun lmak tnum
11 Je yol Kataj Ryose'j: “Axwok jun c'oloj aj Jerusalén, swutz cu'n yi ẍch'el yi katrat nocpon tan cyelsene'l tzaj yi e' ixonl liwr, yi pres quitane'n tul jun chin jul tane'n.§
12 ¡Ma yi axwok itetz yi pres iwutz, nin yi k'ukle't ic'u'l tan itele'n liwr, pakxenwok le ama'l tetz colo'n ib!* Jun cu'n yol wale' nin tzitetz yi tzicambaje' cob tir mas yi ibanl swutz yi q'uixc'uj yi na cxtzan tan muc'le'n.
13 Na yi wetz c'oxbil inflech tetz oyintzi', i'tz yi e' aj Judá, nin xconk jun chin flech wa'n yi i'tz yi e' xonl Efraín. Ma yi e' yi najlche' wi ju'wtz Sión chocpon wa'n chi jun spar, nin nchiben wa'n tan oyintzi' scye'j tircu'n yi e' awer nak, yi e' aj Grecia,” chij Kataj.
14 Ẍchaje' tib yi Kajcaw yi kaRyosil tcya'j ẍchiwutz yi e' tetz tanum, nin mben c'oxol i' yi tetz flech chi na ban xlitz'. Nin i' te'n nin i' tz'ocpon tan cwe'se'n yi chun, nin tz'ul i' scye yi e' contr tul jun chin salchcam, yi na saj licu'n tzi'n.
15 Yi Kataj Ryos, i' tz'ocpon tzuntz tan chicolche'n yi e' tetz tanum. Nin yi e' cyetz chocpon tan yak'pe'n e'chk c'ub yi na chic'oxtzaj chicontr scye'j. Nin sbajk chicontr cya'n. Ẍchitzatzink yi e' intanum chi ik jun c'oloj win nchije' c'ajol.
16 Te yi tiempa'tz, tz'ocpon Kataj Ryos tan chicolche'n, nin tan chijutz'e'n tzaj yi e' tetz tanum, chi na chimolxij jun c'oloj awun. Nin sjalok chik'ej ẍchiwutz cyakil wunak. Cho'n sjalok chik'ej le cyetz chitanum. Ni'cu'n sbne' pak'puchal chik'ej chi na txekun yi e'chk c'ub yi wi'nin na litz'un, yi at te'j jun coron.
17 ¡Chumbalaj nin sbne' tircu'n chi'ama'l yi e' xonl Israel, nin chin yube'n nin sbne'! Na spuc'unk yi triw tu yi uva, nin ẍchich'uyok yi e' xun scyuch' yi e' xicy, nin chin yube'n nin ẍchibne'.
* 9:1 Yi Damasco ya'stzun yi capital tetz yi nación Siria. 9:7 Yi e' Jebuseo, cho'n najlche' ẍchixo'l yi e' xonl Israel banak, nin yi e' aj Ecrón ni'cu'n ẍchibne' tzantzaj. Na taj si'le'n 1R 9:20-21. 9:9 Mt 21:5; Jn 12:15. § 9:11 Na elepont yi ate' pres, nka ilen nin na tzan chibuchle'n, nin tz'ocpon Ryos tan cyelsene'l tzaj tul yi jun chin q'uixc'uja'tz. * 9:12 Yi ama'l tetz colo'n i'tz Jerusalén. 9:14 Jud 14-15; Ap 1:7; 19:11-16.