4
Yi tilol Zacarías jun chin wutzile'n cantil tu cob wi' oliw chi tul wutzicy' tane'n
Ej i tzun bantz, nintzun ul junt tir yi ángel yi jilon swetz bajx cu'n, nin oc tan inc'ase'n, chi na je' c'asu'n jun yi chin tza'j nin tan watl. “¿Mbi na awilnin?” chij i' bantz swetz. “Na wilnin jun chin cantil yi oro cu'n, yi cho'n at cu'lbil yi aceitil tzwi'e'n. Nin at juk k'ab yi jun cantila'tz kale na cu'lnewe't k'ak'. Nin yi aceit cho'n na cutzaj tul juk tal ne'ẍ tuw jalen te yi jujun cu'lbil aceita'tz. Nin xlajak yi jun cantila'tz at cob wi' oliw. At jun le sbal, nin junt le max,” chinch bantz tetz yi ángel.
Nintzun injaktz tetz yi ángel: “Ilu' teru' ta', ¿mbi na elepont?” “¿Qui pe' na el atxum tetz?” chij i' swetz. “Qui'” chinch bantz.
“Yi tajbil Kataj i'tz tan tpone'n yi xtxolbile'j twi' Zorobabel, nin je yole'j: ‘Quil k'uke' ic'u'l scye jun c'oloj sanlar, nin quil k'uke' ic'u'l te ichamil cuntu'. Ma na k'ukek ic'u'l te weri inespíritu, stzun Kataj Ryos, yi Ryosa'tz yi cya'l na xcye' quen te'j. Quil xcye' yi jun chin wutz* tan makle'n be' Zorobabel, na copon nil swutz i'. Tz'ocpon tzun Zorobabeltz tan je'se'n tircu'n yi templo jalen te yi wi'tzbil c'ub. Nin yi e' wunak scyale': ¡Chin yube'n nin yi templo! ¡Chumbalaj nin! che'ch sbne',’ ” chij yi ángel bantz swetz.
8-9 Ej nintzun tal Kataj yi xtxolbile'j swetz: “Zorobabel lcu'san xe' yi templo nin i' te'n nin i' lje'sempon tircu'n.” Tan yi xtxolbila'tz tz'elpon chitxumu' tetz yi i'tz Kataj Ryos, yi Ryosa'tz yi cya'l na xcye' quen te'j, yi nchinchakon tzaj tan xtxole'n yi xtxolbile'j scyeru'. 10 “Yi xe'te'n cu'n yi ak'un, sjalok wi'nin e' yi chitxume' yi quil jepon tamp yi ak'on, nin yi nink bnix qui'c wutzil sbne'. Poro tzantzaj yi e'a'tz ẍchitzatzink te Zorobabel, na squile' yi txant cuntu' tan xcyewe'n i' tan je'se'mpon yi jun chin ak'una'tz yi qui tu' ilwutz ban le xe'tzbil tzaj,” stzun Kataj.
Ncha'tz tal yi ángel: “Yi juk tal txekbila'tz, na elepont yi wutz Kataj Ryos yi na tzan tan tilwe'n yi mbi cu'n na bajij bene'n tzi'n wi munt,” stzun yi ángel bantz swetz.
11 “Ej, nin ¿mbi na elepont yi cob wi' oliw yi ate' xlajak yi cantil? 12 ¿Nin mbi na elepont yi cob k'ab yi oliwa'tz yi cho'n na saj yi aceitil tul tal ne'ẍ tuw yi oro cu'n yi na opon tul e'chk cantil?” chinch bantz tetz. 13 “¿Qui pe' na el atxum tetz yi mbi na elepont?” chij i' swetz. “Qui' ta', qui na el intxum tetz,” chinch tetz. 14 “Yi cob oliwa'tz, na elepont yi cob yi je'nake' txa'ij, nin je'nakt aceit ẍchiwi' tan chixcone'n tetz Kataj Ryos, yi taw cyakil yi munt” chij yi ángel bantz swetz.
* 4:7 Yi “wutz”, na elepont yi porer Bayba'n yil xconk ta'n tan makle'n klo' yi tak'un Kataj tan xtxicbaje'n yi tetz templo.