5
Yi tilol Zacarías jun toloj u'j yi at tz'iba'n le cabil xlaj chi tul wutzicy' tane'n
Ej, i tzun bantz, nintzun wil jun toloj u'j chi tul wutzicy' tane'n, yi na xon tcya'j yi at tz'iba'n swutz. “¿Mbi'tz yi june'j yi na awil nin?” chij yi ángel ban swetz. “Na wilnin jun toloj u'j yi at tz'iba'n swutz, nin yi na xon tcya'j. Yi tkanil yi jun u'ja'tz i'tz beluj metr, nin cyaj metr tu ni'cy yi wutz,” chinch bantz tetz.
“Ej nin tul yi jun u'ja'tz, cho'n tz'iba'n tircu'n chicaws yi e' xonl Israel yi at tulbil squibaj. Nin cabil len xlaj tz'ibane't. Na qui'c na ban yi ko alk'om jun, nka la'j jun. Qui'c na ban. Tircu'n e' quil che'l liwr tk'ab yi chicaws yi tx'aklij ẍchiwutz. Na je yol Kataje'j yi Ryosa'tz yi cya'l na xcye' quen te'j: ‘In nocpon tan chicawse'n yi e' alk'om, nin yi e' yi na xcon imbi' cya'n tetz quiwel chiyol, tan ẍchajle'n yi ik chelpon cu'n te'j. Nin yi jun cawsa'tz xcyek tan woque'n cu'n chica'l. Qui't jal tzaj e'chk ptzo'm tu e'chk xanil chica'l,’ stzun Kataj,” chij yi ángel bantz swetz.
Yi tilol Zacarías jun xna'n chi tul wutzicy' tane'n tul jun ma'lbil yi mo'tx tu'
Ej nintzun ul junt tir yi ángel tan yol swetz: “¡Ma jalu', xmaynin!” stzun yi ángel swetz. “¿Mbi tzun i ila'tz?” chinch bantz. “I'tz jun chin mo'tx yi na xcon tan ma'le'n yi quil yi e' wunak yi najlche' tzone'j Israel,” chij yi ángel bantz swetz.
Yi jun ma'lbila'tz lamij stzi' tan jun jobsel yi ploma' cu'n. Je'n tzun jakijtz, nin tul yi jun ma'lbila'tz ben wilol yi c'olchij jun xna'n. “Yi jun xna'na'tz na elepont yi e' yi juntlen cyajtza'kl,” chij yi ángel bantz swetz. Cwe'n tzun pitol yi ángel yi jun xna'na'tz tul yi ma'lbil, nin cu' jopol stzi' yi mo'tx tan yi jobsel yi ploma' cu'n.
Ej, nin junt kujt nin, bene'n wilol yi chije'n jobtuj cob xna'n, yi at len chixicy', yi cyek'ek' tu' na chije'san tcya'j. Yi chixicy' ni'cu'n tu chixicy' cigueña.* Cy'a'n tzun yi jun ma'lbila'tz cya'n yi cyele'n xicy'in. 10 “¿Na' mbene't quicy'al yi ma'lbila'tz?” chinch banintz tetz yi ángel yi wuch' tan yol. 11 “Cho'n mben cya'n Babilonia, nin chocpon tan je'se'n jun tyoẍil. Ma yil bnix cya'n, jepon tzuntz cya'n wi jun ujbil,” stzun yi ángel bantz.
* 5:9 Yi “cigueña” i'tz jun jilwutz txuc yi chin tkan nin quikan, nin at lo' jun metr tkan yi jujun chixicy', nin yi chichot chin tkan nin.