6
Yi tilol Zacarías cyaj care't tetz oyintzi' chi tul wutzicy' tane'n
Ej, i tzun bantz, nintzun wil junt xtxolbil. Nin wil yi chije'n jobtuj cyaj care't tetz oyintzi', yi kinij quitane'n tan chej. Cho'n tzun ate'-tz txo'l cob chin wutz yi brons cu'n. Yi bajx care't kinij cya'n chej yi cyak cye'j. Ma yi ca'p care't kinij cya'n chej yi k'ek cye'j. Yi toxi'n care't kinij cya'n chej yi sak cye'j. Ma yi cyaji'n care't kinij cya'n chej yi way cye'j.
“Ilu' jun c'oloj Wajcaw, ¿mbi na elepont yi cyaj care'te'j?” chinch bantz tetz yi ángel. “Yi cyaj care'ta'tz, na elepont cyaj tojkbil cyek'ek'* yi na eltzaj swutz Kataj Ryos, yi Ryos yi taw cyakil yi munt. Yi care't yi kinij cya'n chej yi k'ek cye'j, cho'n mben le jun tnum je'n tzi'n. Nin yi jun yi kinij cya'n chej sak cye'j, cho'n mben le yi tnum yi at toque'n tzi'n. Ma yi care't yi kinij cya'n chej yi way cye'j, cho'n mben le tnum yi at cwe'n tzi'n,” chij yi ángel bantz swetz.
Ej, nintzun e' eltzaj yi e' chej yi way cye'j, na nternin na el cyalma' tan chibene'n tan xo'n bene'n tzi'n. “Quibene'nk tan xo'n bene'n tzi'n wuxtx'otx',” stzun yi ángel ban scyetz. Ej nin ya'tz nin tzun cyulejtz.
Yi wi't wilol yi xtxolbila'se'j, nintzun ẍch'in tzaj yi ángel swetz: “¡Xmaywe' nin yi e', yi ja chiben le yi tnum je'n tzi'n! Cho'n nchiben tan tak'le'n chicaws yi e' wunaka'tz. Nin yi jun cawsa'tz ja xcye' tan mayse'n c'u'l Ryos”, stzun yi ángel bantz swetz.
Yi je'n yi coron twi' Josué, yi wi'tz pale'
I tzun bantz, nintzun cawun tzaj Kataj Ryos swetz: 10 “Quilo'k tan stz'amle'n yi oy yi ja ul cyak'un Heldai, Tobías tu Jedaías, yi pres banake' Babilonia, na ja chipakxij tan najewe'n junt tir le katanum. Yil molxij yi e'chk oya'tz ba'n cẍben xe ca'l Josías yi cy'ajl Sofonías. 11 Te yi oya'tz yi oro cu'n tu sakal ba'n cẍo'c tan banle'n jun chumbalaj coron, nin ba'n tzawak'e'n yi corona'tz twi' Josué yi wi'tz pale', yi cy'ajl Josadac. 12 Nin alaj tetz: ‘Yi Ryos yi cya'l na xcye' quen te'j, na tzan tan talche'n: Yi jun yaj yi na a'lchij Xlum tetz, xlumink chan te yi tetz xe', nin tz'ocpon i' tan je'se'n junt tir yi wetz intemplo. 13 Tz'ocpon i' tan je'se'n yi templo junt tir, nin stz'ak'lok k'ej i' chi na ak'lij k'ej jun wi'tz rey. Nin sc'olek wi jun balaj c'olchbil tan cawu'n. Nin sc'olek quen yi wi'tz pale' xlaj i', nin sjalok jun chin tzatzin paz ẍchixo'l. 14 Ma yi jun chin corona'tz, cho'n tz'opon tul yi templo tan cyule'n tx'akx Tobías tu Heldai tu Jedaías nin tu Josías yi cy'ajl Sofonías tkac'u'l,’ ” stzun Kataj Ryos bantz swetz.
15 Ncha'tz chu'l wunak joylaj tan ch'eya'n tan je'se'n yi templo. Nin tan yi xtxolbila'tz tz'elepon chitxumu' tetz yi jun cu'n, Kataj Ryos, yi cya'l na xcye' quen te'j, nchinchakon tzaj tan xtxole'n yi tajbil i' scyeru'. Nin yi xtxolbila'tz sbajok yil cyak'u' ama'l tan quibitalu' yi yol Kataj Ryos, nin yil cho'cu' c'ulutxum tan banle'n tane'n yi tetz ca'wl.
* 6:5 Yi cyaj tojkbil cyek'ek': Na elepont cyaj ẍchakum Ryos yi chixconk tan tak'le'n chicaws wunak. Na taj si'le'n: Sal 104:4; Jer 49:36; Ez 37:9; Ap 7:1-3; 9:13-16. 6:8 “Je'n tzi'n” na elepont “norte” le castiy. 6:11 Le castiy na tal cobox coron, poro yi mero bintzi i'tz, jun chin coron yi chumbalaj nin.