7
Yi jun jilwutz muc'le'n we'j yi qui na tzatzin Kataj Ryos te'j
I tzun bantz le cyaj tajlal yi beluji'n xaw (yi na bi'aj Quisleu) tul yi cyaji'n yob tan yi rey Darío tan cawu'n, nintzun cawun tzaj Kataj tetz Zacarías yi elsanl stzi' i'. Nin te yi tiempa'tz, yi e' aj Betel nin saj chichakol cob yaj yi na chibi'aj Sarezer tu Regem-melec, scyuch' coboxt tan jakle'n chibanl tetz Kataj Ryos. Ncha'tz tan jakle'n cyajtza'kl scyetz yi e' elsanl stzi' i', nin scyetz yi e' wi'tz pale' yi ate' le yi templo tetz Kataj Ryos. “¿Kocpon pe' il tan banle'n tane'n yi bis, nin tan muc'le'n we'j lakak o'i'n xaw cyakil yob, chi kutane'n leje'nak tzaj tunintz?” che'ch bantz.
4-5 Ej, nintzun tal Kataj Ryos, yi cya'l na xcye' quen te'j: “Zacarías, chij i'. Alaj yi xtxolbil yi swale' nin tzatz scyetz tircu'n yi e' xonl Israel, nin scyetz yi e' wi'tz pale': ‘Yi axwok itetz ja el oxc'al tu lajujix yob ita'n tan muc'le'n we'j, na cyakil nin yob yi na jepon yi o'i'n xaw tu yi na jepon yi juki'n xaw na imuc'wok we'j, nin na ibanwok tane'n yi bis. Poro yi na iban yi e'chk imunla'tz, nk'e'tz tan tak'le'n ink'ej. Nin yi na cxwanwok ẍchixo'l cmon yi na bajij jun tzatzi'n, i'tz ntin tan nojse'n tu' ic'u'l, nin nk'e'tz tan tak'le'n weri ink'ej,’ cẍchij sban” chij Kataj. Ma jalu', ¿nk'e'tz ptzun ite'n nin xtxolbila'tz talnak Kataj scyetz yi e' elsanl stzi' i' tiemp tzaj, tan cyoque'n tan makle'n chiwutz yi e' chimam chite'u' te yi e'chk takle'n yi chin ploj nin yi na chiban tul yi tiemp yi at tzaj tzatzin paz ẍchixo'l, nin te yi tiemp yi wi'nin chixone'n wunak banak Jerusalén? Ej nin yi ite'n nin quitane'n yi e'chk mas tnum yi ate' inakajil. Ej nin ite'n nin quitane'n yi e'chk tnum cwent Néguev, nin yi e' yi najlche' je'n tzi'n wi'wtz.
Yi cyele'n xit yi e' xonl Israel tan paj yi qui e' oc c'ulutxum jak' ca'wl Kataj Ryos
Saje'n tzun tlol Kataj Ryos yi xtxolbile'j tetz Zacarías tan tlol scyetz yi e' yi e' opon tan jakle'n cyajtza'kl tetz Kataj: “In yi Ryos yi cya'l na xcye' quen swe'j, ej nin je inca'wle'j, yi walnak tiemp tzaj: Puntil cu'n tzitulej yi icawu'n. Banwok bin ba'n tetz junt. Elk ik'ajab tzitibil itib. 10 Quil cxo'c tan chibuchle'n yi e' xma'lca'n, nin quil cxo'c tan chibuchle'n yi e' me'ba' yi qui'c chitaj chitxu'. Ncha'tz quil cxo'cwok tan chibuchle'n yi e' awer nak, nin yi e' me'ba' yi qui'c at scyuch'. Quil tzitxum yi ẍe'n tziban tan banle'n mal tzitibil itib.” 11 Poro yi e' wunaka'tz tentz qui nin e' ban tane'n yi yol Kataj, qui nin ocpon te'j chiwi'. Na ni'cu'ntz chi ik e' len cu'n chcan ban. Qui nin quibit yi ca'wl Kataj Ryos. 12 Chin tze'tzuj nin ban te cyalma', chi quiwel jun diamante, tan qui tocompone'n yi ẍchusu'n tu yi ca'wl Kataj tetz cyalma', yi talnak tan yi tetz espíritu scyetz yi e' elsanl stzi' i' tan chitxolil scyetz. Cha'stzun te ẍch'uye'n yi ẍchi'chbe'n c'u'l Kataj scye'j. Wech i' Ryos yi cya'l na xcye' quen te'j. 13 Na nin tal i': “Yi e' cyetz qui nin mmocpon inyol te chiwi' yi woque'n tan chimoxe'n. Ncha'tz tzun intz, qui't tzimbit chiyol jalu', yil cho'c tan na'wse'n imbi'. 14 Cha'stzun te ja che'l inxitul tulak e'chk tnum yi qui cyajske'n, chi ik jun chin salchcam mmo'c tan chixite'n len bene'n tzi'n. Ma yi cyetz chiluwar ja oc cyen tetz jun ama'l yi tz'inunin tunin tane'n, kale qui't jalwit puntil tan najewe'n jun wunak tul. ¡Chin yube'n nin banak chitanum tenẍchan! Ma jalu' tan chipaj ja oc tetz jun ama'l yi tz'inunin tu',” chij Kataj.