16
ܩܝܡܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ ܓܘ ܡܝ̈ܬ‌ܐ
ܡܬ‌ܝ 28‏:1‏-8؛ ܠܘܩܐ 24‏:1‏-12؛ ܝܘܚܢܢ 20‏:1‏-10
ܟܲܕ ܥܒ݂ܝܼܪܵܗ̇ ܫܲܒܬܵ‌ܐ، ܡܲܪܝܲܡ ܡܲܓ݂ܕܠܵܝܬܵ‌ܐ ܘܡܲܪܝܲܡ ܝܸܡܵܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂، ܘܫܵܠܘܿܡ، ܙܒ݂ܝܼܢܗܘܿܢ ܒܸܣܡܹ̈ܐ ܕܐܵܬ‌ܝܼ ܗܘܵܘ ܘܡܵܫܚܝܼ ܗܘܵܘ ܠܝܼܫܘܿܥ. ܘܒܨܲܦܪܵܐ ܕܚܲܕ݇ܒܫܵܒܵܐ، ܒܙܪܵܩܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ. ܘܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ ܓܵܘ ܓܵܢܵܝܗ‌ܝ: ”ܡܵܢܝܼ ܒܸܬ ܡܲܚܕܸܪ ܐܸܠܲܢ ܠܟܹܐܦܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ؟“ ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܝܼܪܗܘܿܢ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܹܐܦܵܐ، ܕܝܼܗܘܵܐ ܓܘܼܪܵܐ، ܡܘܼܚܕܸܪܵܐ. ܥܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܠܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܘܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܥܠܲܝܡܵܐ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ، ܠܒ݂ܝܼܫܵܐ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ ܚܘܵܪܬܵ‌ܐ، ܘܙܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ. ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܠܵܐ ܙܵܕܥܝܼܬܘܿܢ، ܠܝܼܫܘܿܥ ܢܵܨܪܵܝܵܐ ܒܸܛܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ، ܗ̇ܘ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܙܩܝܼܦܵܐ. ܩܝܼܡ ܠܹܗ، ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܠܲܐܟ݂ܵܐ. ܚܙܹܝܡܘܼܢ، ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܘܼܟܵܐ ܕܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ. ”ܐܝܼܢܵܐ ܙܹܠ݇ܡܘܼܢ ܘܐܡܘܿܪܘܼܢ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܠܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ، ܕܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܓܠܝܼܠܵܐ. ܬܵܡܵܐ ܒܸܬ ܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܠܹܗ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.“ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ، ܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܲܒ݂ܪܵܐ، ܒܥܘܼܓ̰ܵܒܵܐ ܘܪܲܬܪܲܬܬܵ‌ܐ، ܘܠܐܢܵܫܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܣܵܒܵܒ ܒܸܙܕܵܥܵܐ ܝܗܘܵܘ.
ܝܫܘܥ ܡܚܙܘܝܐ ܓܢܗ ܠܡܪܝܡ ܡܓ݂ܕܠܝܬ‌ܐ
ܡܬ‌ܝ 28‏:9‏-10؛ ܝܘܚܢܢ 20‏:11‏-18
ܒܨܲܦܪܵܐ ܕܚܲܕ݇ܒܫܵܒܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܝܼܡ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ، ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܠܡܲܪܝܲܡ ܡܲܓ݂ܕܠܵܝܬܵ‌ܐ، ܗ̇ܝ ܕܦܘܼܠܛܵܐ ܝܗܘܵܐ ܡܸܢܘܼܗ̇ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܫܹܐܕܹ̈ܐ. 10 ܘܗ̇ܝ ܐܙܝܼܠܔ ܠܵܗ̇ ܘܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܠܐܵܢܝܼ ܕܗܘܝܼܹܐ ܝܗܘܵܘ ܥܲܡܹܗ، ܘܐܵܢܝܼ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܗܘܵܘ ܬܵܥܙܝܼ ܘܒܸܒܟ݂ܵܝܵܐ. 11 ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܕܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܚܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܐܸܠܘܼܗ̇، ܠܵܐ ܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ.
ܝܫܘܥ ܦܝܫܐ ܚܙܝܐ ܠܬܪܝ ܬܠܡܝ̈ܕܐ
ܠܘܩܐ 24‏:13‏-35
12 ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܵܗܵܐ، ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܠܬܪܹܝ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܒܕܡܘܼܬܵ‌ܐ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ، ܟܲܕ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܠܚܕܵܐ ܡܵܬܵ‌ܐ. 13 ܐܲܢܹܐ ܬܪܹܝ ܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܘܡܘܼܚܒܸܪܗܘܿܢ ܠܐܵܢܝܼ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ، ܘܐܘܼܦ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܠܵܐ ܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ.
ܝܫܘܥ ܫܕܘܪܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܡܟܪܙܝ
ܡܬ‌ܝ 28‏:16‏-20؛ ܠܘܩܐ 24‏:36‏-49؛ ܝܘܚܢܢ 20‏:19‏-23؛ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 1‏:6‏-8
14 ܒܚܲܪܬܵ‌ܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܠܚܲܕܸܥܣܲܪ ܟܲܕ ܝܬܝܼܒܹܐ ܠܣܘܼܦܪܵܐ، ܘܠܝܼܡܵܝ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵ‌ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܝܗ‌ܝ ܘܠܩܸܫܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܠܸܒܵܝܗ‌ܝ ܕܠܵܐ ܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܠܐܵܢܝܼ ܕܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܩܝܼܡܵܐ. 15 ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܙܹܠ݇ܡܘܼܢ ܠܟܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܘܡܲܟܪܸܙܘܼܢ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܒܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܵ‌ܐ. 16 ”ܗ̇ܘ ܕܗܲܡܸܢ ܘܥܵܡܹܕ ܒܸܬ ܦܵܪܹܩ، ܘܗ̇ܘ ܕܠܵܐ ܗܲܡܸܢ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܕܝܼܢܵܐ، 17 ”ܘܐܵܢܝܼ ܕܗܲܡܸܢܝܼ ܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ: ܒܸܬ ܦܲܠܛܝܼ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܒܫܸܡܝܼ، ܘܒܸܬ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܚܵܕܬܹ̈‌ܐ، 18 ”ܒܸܬ ܫܵܩܠܝܼ ܚܘܼܵܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܐܸܢ ܣܲܡܵܐ ܕܡܵܘܬܵ‌ܐ ܫܵܬ‌ܝܼ ܗܸܟ̃ ܠܹܐ ܚܲܙܕܸܓ ܠܗܘܿܢ، ܘܒܸܬ ܡܲܬܒ݂ܝܼ ܐܝܼܕܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ ܥܲܠܔ ܡܪ̈ܝܼܥܹܐ ܘܒܸܬ ܒܵܣܡܝܼ.“
ܣܘܠܩܐ ܕܝܫܘܥ
ܠܘܩܐ 24‏:50‏-53؛ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 1‏:9‏-11
19 ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ، ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܘܼܐܣܩܵܐ ܠܫܡܲܝܵܐ ܘܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 20 ܘܐܵܢܝܼ ܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܘܡܘܼܟܪܸܙ ܠܗܘܿܢ ܒܟܠܔ ܕܘܼܟܵܐ، ܘܡܵܪܲܢ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪ ܗܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܘܡܲܩܘܹܐ ܗܘܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢܵܝ̈ܗ‌ܝ ܒܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܗܘܵܘ.