15
ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܩܕܡ ܦܝܠܛܘܣ
ܡܬ‌ܝ 27‏:1‏-2، 11‏-14؛ ܠܘܩܐ 23‏:1‏-5؛ ܝܘܚܢܢ 18‏:28‏-38
ܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܒܨܲܦܪܵܐ، ܣܘܼܙܓܸܪܗܘܿܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܥܲܡ ܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܘܥܲܡ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܥܲܡ ܟܠܹܗ ܟܢܘܼܫܝܵܐ، ܘܐܣܝܼܪܗܘܿܢ ܠܝܼܫܘܿܥ ܘܠܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܘܣܘܼܦܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܠܦܝܼܠܵܛܘܿܣ. ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ؟“ ܘܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܹܗ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܐܡܝܼܪܘܼܟ݂.“ ܘܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܩܵܒ݂ܠܝܼ ܗܘܵܘ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܒܪܵܒܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ. ܡܸܢܕܪܸܫ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܠܹܐ ܝܘܸܬ ܓ̰ܲܘܘܼܒܹܐ، ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܸܬ ܟܡܵܐ ܒܸܩܒ݂ܵܠܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠܘܼܟ݂؟“ ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܠܵܐ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܘܼܦ ܚܕܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ.
ܦܝܠܛܘܣ ܣܘܦܝܗ ܝܫܘܥ ܠܝܗܘܕܝ̈ܐ
ܡܬ‌ܝ 27‏:15‏-26؛ ܠܘܩܐ 23‏:13‏-25؛ ܝܘܚܢܢ 18‏:39‏–19‏:16
ܒܟܠܔ ܥܹܐܕܵܐ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܥܵܕܲܬ ܕܫܵܪܹܐ ܗܘܵܐ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܚܲܕ ܐܲܣܝܼܪܵܐ ܩܵܐ ܥܲܡܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܐܵܢܝܼ ܛܵܠܒܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ. ܘܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܐܲܣܝܼܪܵܐ ܫܸܡܹܗ ܒܲܪ ܐܲܒܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܕܸܪܝܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܡܵܪ̈ܘܿܕܹܐ، ܐܵܢܝܼ ܕܒܩܸܛܠܵܐ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܗܘܵܘ ܫܓ݂ܘܼܫܝܵܐ. ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܕܥܵܒܹܕ ܗܘܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ، ܐܲܝܟ݂ ܕܟܹܐ ܥܵܒܹܕ ܗܘܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ. ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ: ”ܒܵܥܹܝܬܘܿܢ ܕܫܵܪܹܝܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ؟“ 10 ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܝܵܕܹܥ ܗܘܵܐ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܕܡ̣ܢ ܒܲܚܸܠܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܣܘܼܦܹܐ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܠܝܼܫܘܿܥ. 11 ܐܝܼܢܵܐ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܚܘܼܦܸܛ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܢܫܵܐ ܕܫܵܪܹܐ ܗܘܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܠܒܲܪ ܐܲܒܵܐ. 12 ܡܸܢܕܪܸܫ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܒܵܥܹܝܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܹܢ ܠܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܕܒܸܩܪܵܝܹܗ ܝܬܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ؟“ 13 ܘܐܵܢܝܼ ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܗܘܿܢ: ”ܙܩܘܿܦ ܠܹܗ.“ 14 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܝܠܹܗ؟“ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܩܘܸܚܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܙܩܘܿܦ ܠܹܗ.“ 15 ܘܒܥܹܐ ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܕܥܵܒܹܕ ܗܘܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܟܸܢܫܵܐ ܒܵܣܡܵܐ ܗܘܵܐ ܠܹܗ. ܫܪܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܠܒܲܪ ܐܲܒܵܐ، ܘܣܘܼܦܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ ܕܦܵܐܹܫ ܡܸܚܝܵܐ ܠܙܩܝܼܦܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܡܸܚܝܵܐ ܒܫܵܘܛܹ̈ܐ.
ܢܛܘܪ̈ܐ ܡܣܚܘܪܐ ܒܝܫܘܥ
ܡܬ‌ܝ 27‏:27‏-31؛ ܝܘܚܢܢ 19‏:2‏-3
16 ܗ̇ܝܓܵܗ ܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ ܠܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܠܓܵܘ ܕܵܪܬܵ‌ܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܦܪܵܛܘܿܪܝܼܢ ܘܩܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܠܵܗ̇ ܣܝܼܥܬܵ‌ܐ. 17 ܘܡܘܼܠܒܸܫ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܐܲܪܓܘܵܢܵܐ، ܘܓܕܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܟܸܬܘܹ̈ܐ ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܒܪܹܝܫܹܗ. 18 ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܸܕܪܵܝܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ، ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܫܠܵܡܵܐ ܠܘܼܟ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ.“ 19 ܘܡܵܚܝܼ ܗܘܵܘ ܒܙܹܠܵܐ ܥܲܠܔ ܪܹܝܫܹܗ، ܘܪܵܝܩܝܼ ܗܘܵܘ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ، ܘܒܵܪܟܝܼ ܗܘܵܘ ܥܲܠܔ ܒܸܪ̈ܟܵܟܵܝܗ‌ܝ ܩܲܕܡܘܼܗ‌ܝ، ܘܣܵܓ݂ܕܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ. 20 ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܡܘܼܣܚܸܪܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ، ܫܘܼܠܸܚ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܓ̰ܘܼܠܹ̈ܐ ܕܐܲܪܓܘܵܢܵܐ، ܘܡܘܼܠܒܸܫ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܓ̰ܘܼܠܹ̈ܐ ܕܓܵܢܹܗ، ܘܦܘܼܠܸܛ ܠܗܘܿܢ ܕܦܵܐܹܫ ܡܸܚܝܵܐ ܠܙܩܝܼܦܵܐ.
ܙܩܦܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ
ܡܬ‌ܝ 27‏:32‏-44؛ ܠܘܩܐ 23‏:26‏-43؛ ܝܘܚܢܢ 19‏:17‏-27
21 ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܩܸܘܪܝܼܢܵܝܵܐ، ܫܸܡܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ، ܒܵܒܵܐ ܕܐܵܠܸܟܣܲܢܕܪܘܿܣ ܘܕܪܘܼܦܘܿܣ، ܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ، ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܩܠܵܐ. ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܚܪܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܕܛܵܥܹܢ ܗܘܵܐ ܠܙܩܝܼܦܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ. 22 ܘܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܠܓܵܓ݂ܘܿܠܬܵ‌ܐ، ܕܘܼܟܵܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܦܘܼܫܸܩܬܵ‌ܐ ”ܕܘܼܟܵܐ ܕܩܲܪܩܲܦܬܵ‌ܐ.“ 23 ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܚܲܡܪܵܐ ܠܸܫܬܵܝܵܐ، ܚܒ݂ܝܼܛܵܐ ܒܡܘܼܪܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܫܬܹ‌ܐ ܠܹܗ. 24 ܘܙܩܝܼܦ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، ܘܦܘܼܠܸܥ ܠܗܘܿܢ ܠܓ̰ܘܼܠܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܕܪܵܝܬܵ‌ܐ ܕܦܸܫܟܹ̈ܐ، ܟܠܔ ܚܲܕ ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܫܵܩܹܠܔ.
25 ܣܵܥܲܬ ܕܬܫܲܥ ܝܗܘܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܚܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܠܙܩܝܼܦܵܐ. 26 ܘܟܬܝܼܒ݂ܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܥܸܠܬܵ‌ܐ ܕܡܵܘܬܹܗ: ”ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ.“ 27 ܘܙܩܝܼܦ ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܹܗ ܬܪܹܝ ܓܲܝܵܣܹ̈ܐ، ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܘܚܲܕ ܡ̣ܢ ܣܸܡܵܠܹܗ. 28 ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܬܘܼܡܸܡܵܐ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܥܲܡ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܘܼܫܒܸܢܵܐ.“ 29 ܘܐܘܼܦ ܐܵܢܝܼ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼ ܗܘܵܘ ܓܵܕܦܝܼ ܗܘܵܘ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܘܫܵܥܫܝܼ ܗܘܵܘ ܪܹ̈ܝܫܵܝܗ‌ܝ ܘܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܝܵܐ ܣܵܬܪܵܢܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܘܒܵܢܝܵܢܹܗ ܒܬܠܵܬܵ‌ܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ، 30 ”ܦܲܨܝܼ ܓܵܢܘܼܟ݂ ܘܨܠܝܼ ܡ̣ܢ ܙܩܝܼܦܵܐ.“ 31 ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܓܵܚܟܝܼ ܗܘܵܘ ܚܲܕ ܥܲܡ ܕܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ܘܥܲܡ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܠܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܦܘܼܪܸܩ ܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܓܵܢܹܗ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܦܲܪܸܩ ܠܵܗ̇. 32 ”ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܨܵܠܹܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܙܩܝܼܦܵܐ ܕܚܵܙܲܚ ܘܗܲܡܸܢܲܚ ܒܝܼܹܗ.“ ܐܘܼܦ ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܙܩܝܼܦܹܐ ܥܲܡܹܗ ܡܲܣܚܸܪܝܼ ܗܘܵܘ ܒܝܼܹܗ.
ܡܘܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ
ܡܬ‌ܝ 27‏:45‏-56؛ ܠܘܩܐ 23‏:44‏-49؛ ܝܘܚܢܢ 19‏:28‏-30
33 ܟܲܕ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܣܵܥܲܬ ܕܬܪܸܥܣܲܪ، ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܚܸܫܟܵܐ ܥܲܠܔ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܗܲܠܔ ܣܵܥܲܬ ܕܬܠܵܬ. 34 ܘܒܣܵܥܲܬ ܕܬܠܵܬ، ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܹܝܠܝ ܐܹܝܠܝ، ܠܡܵܢܵܐ ܫܒܲܩܬܵܢܝ؟“ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܦܘܼܫܸܩܬܵ‌ܐ: ”ܐܲܠܵܗ‌ܝܼ، ܐܲܠܵܗ‌ܝܼ، ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܫܒ݂ܝܼܩܸܢܘܼܟ݂؟“ 35 ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܸܠܝܹܐ ܝܗܘܵܘ ܬܵܡܵܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܠܐܹܠܝܼܵܐ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܠܹܗ.“ 36 ܘܪܚܝܼܛ ܠܹܗ ܚܲܕ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܘܡܠܹܐ ܠܹܗ ܐܸܣܦܘܼܓܵܐ ܚܲܠܵܐ ܘܐܣܝܼܪܹܗ ܒܙܹܠܵܐ ܕܡܲܫܬܹ‌ܐ ܗܘܵܐ ܠܹܗ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܫܒ݂ܘܿܩܘܼܢ ܕܚܵܙܲܚ ܐܸܢ ܒܸܬ ܐܵܬܹ‌ܐ ܐܹܠܝܼܵܐ ܘܡܲܨܠܹܐ ܠܹܗ.“ 37 ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܣܘܼܦܝܵܐ ܠܹܗ ܪܘܼܚܹܗ. 38 ܘܣܸܬܪܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܦܪܝܼܛܵܐ ܠܬܪܹܝ ܣܵܗܡܹ̈ܐ، ܡ̣ܢ ܥܸܠܸܠܔ ܘܗܲܠܔ ܠܬܸܚܬ. 39 ܘܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܪܲܒ ܡܵܐܐ ܕܟܸܠܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܟܸܣܠܹܗ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܣܘܼܦܝܵܐ ܠܹܗ ܪܘܼܚܹܗ، ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝܗܘܵܐ.“
40 ܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܐܘܼܦ ܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ ܒܸܚܝܵܪܵܐ ܡ̣ܢ ܪܸܚܩܵܐ. ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܡܲܪܝܲܡ ܡܲܓ݂ܕܠܵܝܬܵ‌ܐ، ܡܲܪܝܲܡ ܝܸܡܵܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܙܥܘܿܪܵܐ ܘܕܝܘܿܣܹܐ، ܘܫܵܠܘܿܡ، 41 ܐܲܝܢܝܼ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪ ܝܼܫܘܿܥ ܐܝܼܡܲܢ ܕܗ̇ܘ ܓܵܘ ܓܠܝܼܠܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܥܵܒ݂ܕܝܼ ܗܘܵܘ ܚܸܠܡܲܬ ܐܸܠܹܗ. ܘܪܵܒܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܕܐܣܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܹܗ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.
ܩܒ݂ܪܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ
ܡܬ‌ܝ 27‏:57‏-61؛ ܠܘܩܐ 23‏:50‏-56؛ ܝܘܚܢܢ 19‏:38‏-42
42 ܘܟܲܕ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܪܲܡܫܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܝܼܗܘܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܗܲܕܲܪܬܵ‌ܐ، ܕܝܼܠܹܗ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܫܲܒܬܵ‌ܐ، 43 ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܝܵܘܣܸܦ، ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܪܵܡܬܵ‌ܐ، ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܐ ܡܝܘܼܩܪܵܐ، ܕܒܓܵܢܹܗ ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܩܘܼܫܕܸܪܹܗ ܘܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܠܟܸܣ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܘܛܠܝܼܒ ܠܹܗ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ. 44 ܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܡܝܼܬ ܠܹܗ. ܘܩܪܹܐ ܠܹܗ ܠܪܲܒ ܡܵܐܐ ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ ܕܐܸܢ ܡܝܼܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܥܕܵܢܵܐ. 45 ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܡ̣ܢ ܪܲܒ ܡܵܐܐ، ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܠܝܵܘܣܸܦ. 46 ܘܙܒ݂ܝܼܢܹܗ ܝܵܘܣܸܦ ܟܸܬܲܢ، ܘܡܘܼܨܠܹܐ ܠܹܗ ܠܦܲܓ݂ܪܵܐ ܘܟܘܼܪܡܸܟ݂ ܠܹܗ ܒܟܸܬܲܢ، ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܓܵܘ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܩܝܼܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܓܵܘ ܩܵܝܵܐ، ܘܡܘܼܚܕܸܪܹܗ ܟܹܐܦܵܐ ܥܲܠܔ ܬܲܪܥܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ، 47 ܡܲܪܝܲܡ ܡܲܓ݂ܕܠܵܝܬܵ‌ܐ، ܘܡܲܪܝܲܡ ܝܸܡܵܐ ܕܝܘܿܣܹܐ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ.
15:24 ܡܙܡܘܪܐ 22‏:18 15:28 ܐܫܥܝܐ 53‏:12 15:29 ܡܙܡܘܪܐ 22‏:7؛ 109‏:25 15:34 ܡܙܡܘܪܐ 22‏:1 15:36 ܡܙܡܘܪܐ 69‏:21 15:38 ܡܦܩܢܐ 26‏:31‏-33