14
ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܒܒܥܝܐ ܕܩܛܠܝ ܠܝܫܘܥ
ܡܬ‌ܝ 26‏:1‏-5؛ ܠܘܩܐ 22‏:1‏-2؛ ܝܘܚܢܢ 11‏:45‏-53
ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܬܪܹܝ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܥܹܐܕܵܐ ܕܦܲܛܝܼܪܹ̈ܐ، ܘܒܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܒܦܸܠܡܵܐ ܕܵܒ݂ܩܝܼ ܗܘܵܘ ܠܝܼܫܘܿܥ ܘܩܵܛܠܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܠܵܐ ܒܥܹܐܕܵܐ، ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܫܓ݂ܘܼܫܝܵܐ ܓܵܘ ܥܲܡܵܐ.“
ܝܫܘܥ ܦܝܫܐ ܡܫܝܚܐ ܒܝܕ ܡܪܝܡ
ܡܬ‌ܝ 26‏:6‏-13؛ ܝܘܚܢܢ 12‏:1‏-8
ܟܲܕ ܝܼܫܘܿܥ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܥܲܢܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܓܸܪܒ݂ܵܢܵܐ، ܘܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܠܣܘܼܦܪܵܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܥܲܡܘܼܗ̇ ܫܵܛܝܼܦܬܵ‌ܐ ܕܒܸܣܡܵܐ ܕܢܵܪܕܝܼܢ ܪܹܝܫܵܝܵܐ ܘܡܵܪܹܐ ܛܝܼܡܵܐ ܪܵܒܵܐ، ܦܬܝܼܚܵܐ ܠܵܗ̇ ܫܵܛܝܼܦܬܵ‌ܐ ܘܫܘܼܦܸܟ݂ ܠܵܗ̇ ܒܸܣܡܵܐ ܥܲܠܔ ܪܹܝܫܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܝܼܗܘܵܘ ܬܵܡܵܐ ܟܪܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܐܵܗܵܐ ܚܘܼܣܪܵܢܵܐ ܕܒܸܣܡܵܐ؟ ”ܟܹܐ ܡܵܨܹܐ ܗܘܵܐ ܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܙܘܼܒܢܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܬܠܵܬܡܵܐܐ ܕܝܼܢܵܪܹ̈ܐ ܘܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܠܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ،“ ܘܛܲܪܛܸܡܝܼ ܗܘܵܘ ܥܲܠܘܼܗ̇. ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܫܒ݂ܘܿܩܘܼܢ ܠܵܗ̇، ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܡܲܠܝܘܼܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܘܼܗ̇؟ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܝܼ. ”ܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܒܟܠܔ ܥܕܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܒܵܥܹܝܬܘܿܢ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܟܠܔ ܥܕܵܢܵܐ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ”ܐܵܗܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܵܗ̇ ܗ̇ܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܡܨܹܐ ܠܵܗ̇. ܐܲܝܟ݂ ܠܩܒ݂ܵܪܬ‌ܝܼ ܡܫܝܼܚ ܠܵܗ̇ ܦܲܓ݂ܪܝܼ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܥܕܵܢܵܐ. ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܟܠܔ ܕܘܼܟܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܡܘܼܟܪܸܙܵܐ ܐܵܗܵܐ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܒܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܵ‌ܐ، ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܗܘܼܡܙܸܡܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܵܗ̇، ܠܕܟ݂ܵܪܵܐ ܐܸܠܘܼܗ̇.“
ܝܗܘܕܐ ܣܟ݂ܪܝܘܛܐ ܣܦܘܝܐ ܠܝܫܘܥ
ܡܬ‌ܝ 26‏:14‏-16؛ ܠܘܩܐ 22‏:3‏-6
10 ܗ̇ܝܓܵܗ ܝܼܗܘܼܕܵܐ ܣܟܲܪܝܘܿܛܵܐ، ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܬܪܸܥܣܲܪ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ، ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܟܸܣ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܕܣܲܦܹܐ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ. 11 ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܚܕܹܐ ܠܗܘܿܢ ܘܥܒ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܩܵܘܠܵܐ ܥܲܡܹܗ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼ ܠܹܗ ܙܘܼܙܹ̈ܐ. ܘܗ̇ܘ ܛܵܥܹܐ ܗܘܵܐ ܒܵܬܪ ܦܸܪܣܲܬ ܠܣܲܦܘܼܝܹܗ.
ܦܨܚܐ ܥܡ ܬܠܡܝ̈ܕܐ
ܡܬ‌ܝ 26‏:17‏-25؛ ܠܘܩܐ 22‏:7‏-14، 21‏-23؛ ܝܘܚܢܢ 13‏:21‏-30
12 ܒܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܦܲܛܝܼܪܹ̈ܐ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܕܵܒ݂ܚܝܼ ܦܹܐܪܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ، ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܠܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܲܝܟܵܐ ܒܵܣܡܵܐ ܠܘܼܟ݂ ܕܐܵܙܲܠ݇ܚ ܘܗܲܕܪܲܚ ܩܵܬܘܼܟ݂ ܕܘܼܟܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ؟“ 13 ܘܫܘܼܕܸܪܹܗ ܬܪܹܝ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܙܹܠ݇ܡܘܼܢ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܘܒܸܬ ܬܵܦܹܩ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܛܥܝܼܢܵܐ ܬܲܠܡܵܐ ܕܡ̈ܝܼܵܐ. ܙܹܠ݇ܡܘܼܢ ܒܵܬܪܹܗ. 14 ”ܘܠܐܲܝܟܵܐ ܕܥܵܒܹܪ ܐܡܘܿܪܘܼܢ ܠܡܵܪܵܐ ܕܒܲܝܬܵ‌ܐ: ’ܪܲܒܝܼܲܢ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ، ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܘܼܟܵܐ ܕܐܵܟ݂ܠܹܢ ܦܸܨܚܵܐ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕܝܼ̈؟‘ 15 ”ܘܗ̇ܘ ܒܸܬ ܡܲܚܙܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܸܠܝܼܬܵ‌ܐ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ، ܫܘܼܘܝܼܬܵ‌ܐ ܘܗܘܼܕܸܪܬܵ‌ܐ. ܬܵܡܵܐ ܗܲܕܪܘܼܢ.“ 16 ܘܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܘܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܗܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܦܸܨܚܵܐ.
17 ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ ܪܲܡܫܵܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܥܲܡ ܬܪܸܥܣܲܪ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ. 18 ܘܟܲܕ ܝܬܝܼܒܹܐ ܝܗܘܵܘ ܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ: ܚܲܕ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡܝܼ ܒܸܬ ܣܲܦܹܐ ܠܝܼ.“ 19 ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܵܢܝܼ ܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܸܦܫܵܡܵܐ، ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܚܲܕ ܒܚܲܕ: ”ܩܵܡܘܿ ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ؟“ 20 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ: ”ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܬܪܸܥܣܲܪ ܕܒܸܛܡܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡܝܼ ܒܡܵܐܢܵܐ. 21 ”ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܘܵܝ ܠܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ ܕܒܐܝܼܕܹܗ ܦܵܐܹܫ ܣܘܼܦܝܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ. ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܝܗܘܵܐ ܠܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܝܠܝܼܕܵܐ.“
ܐܟ݂ܠܪܡܫܐ ܐܚܪܝܐ ܕܡܪܢ
ܡܬ‌ܝ 26‏:26‏-30؛ ܠܘܩܐ 22‏:15‏-20؛ ܐ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ 11‏:23‏-25
22 ܘܟܲܕ ܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܝܗܘܵܘ، ܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܲܚܡܵܐ، ܘܒܘܼܪܸܟ݂ ܠܹܗ، ܘܩܨܹܐ ܠܹܗ، ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܫܩܘܿܠܘܼܢ، ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܦܲܓ݂ܪܝܼ.“ 23 ܘܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܟܵܣܵܐ، ܘܫܘܼܟܸܪܹܗ، ܘܒܘܼܪܸܟ݂ ܠܹܗ، ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܫܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܟܠܵܝܗ‌ܝ. 24 ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܵܗܵܐ ܕܸܡܝܼ ܝܠܹܗ ܕܘܲܥܕܵܐ ܚܵܕܬܵ‌ܐ، ܕܡ̣ܢ ܓܹܒܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܫܘܼܦܟ݂ܵܐ. 25 ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܚܹܪܢܵܐ ܠܹܐ ܫܵܬܹܝܢ ܡ̣ܢ ܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ ܕܓܸܦܬܵ‌ܐ ܗܲܠܔ ܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܵܬܹܢܵܗ̇ ܚܲܕܬܵ‌ܐ ܒܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“ 26 ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܫܘܼܒܸܚ ܠܗܘܿܢ، ܐܣܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܙܲܝ̈ܬܹ‌ܐ.
ܝܫܘܥ ܒܐܡܪܐ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܒܬ ܣܪܒ݂ ܠܗ
ܡܬ‌ܝ 26‏:31‏-35؛ ܠܘܩܐ 22‏:31‏-34؛ ܝܘܚܢܢ 13‏:36‏-38
27 ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܟܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܬ ܫܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ:
ܒܸܬ ܡܵܚܹܝܢ ܠܪܵܥܝܵܐ ܘܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܒܘܼܪܒܸܙܹܐ ܥܸܪ̈ܒܘܼܗ‌ܝ. 28 ”ܐܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܩܵܝܡܹܢ، ܒܸܬ ܐܵܙܹܠ݇ܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܓܠܝܼܠܵܐ.“ 29 ܐܝܼܢܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܟܠܵܝܗ‌ܝ ܫܵܒ݂ܩܝܼ ܠܘܼܟ݂، ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܫܵܒ݂ܩܹܢܘܼܟ݂.“ 30 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܘܼܟ݂، ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܐܵܗܵܐ ܠܲܝܠܹܐ، ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܬܲܪܬܹܝ ܓܵܗܹ̈ܐ ܩܵܪܹܐ ܩܵܪܘܿܝܵܐ، ܬܠܵܬ ܓܵܗܹ̈ܐ ܒܸܬ ܣܵܪܒܹܬ ܠܝܼ.“ 31 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܡܲܙܝܸܕ ܗܘܵܐ ܠܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܗܵܘܝܵܐ ܕܡܵܝܬܹܢ ܥܲܡܘܼܟ݂، ܠܹܐ ܣܵܪܒܹܢܘܼܟ݂.“ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ.
ܝܫܘܥ ܓܘ ܓܕܣܡܢ
ܡܬ‌ܝ 26‏:36‏-46؛ ܠܘܩܐ 22‏:39‏-46
32 ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܕܘܼܟܵܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܵ‌ܐ ܓܲܕܣܹܡܵܢ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܝܬܘܿܒ݂ܘܼܢ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܗܲܠܔ ܕܐܵܙܹܠ݇ܢ ܘܨܲܠܹܝܢ ܨܠܘܿܬܵ‌ܐ.“ 33 ܘܠܘܼܒܸܠܔ ܠܹܗ ܥܲܡܹܗ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܠܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܸܦܫܵܡܵܐ ܘܠܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܒܥܵܘܩܵܢܵܐ. 34 ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܦܫܝܼܡܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܵܢܝܼ ܗܲܠܔ ܡܵܘܬܵ‌ܐ. ܦܘܼܫܘܼܢ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܘܗܘܹܝܡܘܼܢ ܪܥܝܼܫܹܐ.“ 35 ܘܪܚܝܼܩ ܠܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܘܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ، ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܨܲܠܘܼܝܹܐ ܕܐܸܢ ܡܵܨܝܵܐ ܥܵܒ݂ܪܵܐ ܡܸܢܹܗ ܐܵܗܵܐ ܣܵܥܲܬ. 36 ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܲܒܵܐ، ܒܵܒܝܼ، ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܡܵܨܹܝܬ ܥܵܒ݂ܕܹܬ، ܡܲܥܒܸܪ ܡܸܢܝܼ ܐܵܗܵܐ ܟܵܣܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܨܸܒ݂ܝܵܢܝܼ، ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܨܸܒ݂ܝܵܢܘܼܟ݂.“
37 ܘܕܝܼܪܹܗ ܠܟܸܣ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܚܸܙܝܵܝ ܠܹܗ ܕܡܝܼܟܹܐ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ: ”ܫܸܡܥܘܿܢ، ܕܡܝܼܟ݂ܵܐ ܝܘܸܬ؟ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܥܵܒ݂ܕܹܬ ܗܘܵܐ ܫܵܗܲܪܬܵ‌ܐ ܚܕܵܐ ܣܵܥܲܬ؟ 38 ”ܪܥܘܿܫܘܼܢ ܘܨܲܠܹܝܡܘܼܢ ܕܠܵܐ ܥܵܒ݂ܪܝܼܬܘܿܢ ܠܓ̰ܘܼܪܵܒܵܐ. ܪܘܼܚܵܐ ܟܹܐ ܒܵܥܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܙܲܒܘܼܢ ܝܼܠܹܗ.“ 39 ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܡܸܢܕܪܸܫ ܘܨܘܼܠܹܐ ܠܹܗ ܡܐܲܝܟ݂ ܗ̇ܝ ܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ. 40 ܘܕܝܼܪܹܗ ܡܸܢܕܪܸܫ ܘܚܸܙܝܵܝ ܠܹܗ ܕܡܝܼܟܹܐ ܣܵܒܵܒ ܥܲܝ̈ܢܵܝܗ‌ܝ ܝܘܼܩܪܸܢܹܐ ܝܗܘܵܘ ܒܫܸܢܬܵ‌ܐ، ܘܠܵܐ ܝܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܕܝܼ ܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ ܐܸܠܹܗ. 41 ܘܓܵܗܵܐ ܕܬܠܵܬ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܵܕܝܼܵܐ ܕܡܘܿܟ݂ܘܼܢ ܘܡܲܢܝܸܚܘܼܢ، ܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܚܲܪܬܵ‌ܐ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܣܵܥܲܬ. ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܣܘܼܦܝܵܐ ܒܐܝܼܕܵܬܹ̈‌ܐ ܕܚܲܛܵܝܹ̈ܐ. 42 ”ܩܘܼܡܘܼܢ ܕܐܵܙܲܠ݇ܚ، ܗܵܐ ܩܘܼܪܒܸܢܹܗ ܗ̇ܘ ܕܣܲܦܹܐ ܠܝܼ.“
ܣܦܝܬ‌ܐ ܘܕܒ݂ܩܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ
ܡܬ‌ܝ 26‏:47‏-56؛ ܠܘܩܐ 22‏:47‏-53؛ ܝܘܚܢܢ 18‏:3‏-12
43 ܟܲܕ ܗ̇ܘ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܗܘܵܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܝܼܗܘܼܕܵܐ ܣܟܲܪܝܘܿܛܵܐ، ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܬܪܸܥܣܲܪ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ، ܘܥܲܡܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܪܵܒܵܐ، ܒܣܲܝܦܹ̈ܐ ܘܚܘܼܛܪܹ̈ܐ، ܦܝܼܫܹܐ ܫܘܼܕܪܹܐ ܡ̣ܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ. 44 ܘܝܼܗܘܼܕܵܐ ܣܲܦܝܵܢܵܐ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܝܗܘܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܗ̇ܘ ܕܢܵܫܩܹܢܹܗ، ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ. ܕܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܘܠܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܒܗܸܫܝܲܪܘܼܬܵ‌ܐ.“ 45 ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܣܲܦܝܵܢܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܪܲܒܝܼ، ܪܲܒܝܼ،“ ܘܢܫܝܼܩ ܠܹܗ. 46 ܘܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܥܲܡܹܗ ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ. 47 ܗ̇ܝܓܵܗ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܥܲܡ ܝܼܫܘܿܥ ܓܪܝܼܫ ܠܹܗ ܣܲܝܦܵܐ ܘܡܚܹܐ ܠܹܗ ܠܪܹܓܵܐ ܕܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܦܪܝܼܡܵܐ ܠܹܗ ܢܵܬܹܗ. 48 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܲܝܟ݂ ܕܥܲܠܔ ܓܲܝܵܣܵܐ ܦܠܝܼܛ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠܝܼ ܒܣܲܝܦܹ̈ܐ ܘܒܚܘܼܛܪܹ̈ܐ ܕܕܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ؟ 49 ”ܟܠܔ ܝܘܿܡ ܟܹܐ ܗܵܘܹܝܢ ܗܘܵܐ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܠܘܼܦܹܐ ܒܗܲܝܟܠܵܐ ܘܠܵܐ ܩܵܡ ܕܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ. ܐܸܠܵܐ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܵܗܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܬܘܼܡܸܡܹܐ ܟܬܵܒܹ̈ܐ.“ 50 ܗ̇ܝܓܵܗ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܘܥܪܝܼܩ ܠܗܘܿܢ. 51 ܘܚܲܕ ܥܠܲܝܡܵܐ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܒܵܬܪܹܗ، ܕܸܪܝܵܐ ܟܸܬܲܢ ܠܦܲܓ݂ܪܹܗ ܫܘܼܠܚܵܝܵܐ. ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، 52 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܓ̰ܘܼܠܵܐ ܕܟܸܬܲܢ ܘܥܪܝܼܩ ܠܹܗ ܫܘܼܠܚܵܝܵܐ.
ܝܫܘܥ ܩܕܡ ܓܘܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ
ܡܬ‌ܝ 26‏:57‏-68؛ ܠܘܩܐ 22‏:54‏-55، 63‏-71؛ ܝܘܚܢܢ 18‏:13‏-14، 19‏-24
53 ܠܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܝܼܫܘܿܥ ܠܟܸܣ ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ، ܘܓ̰ܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܬܵܡܵܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ. 54 ܘܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܒܵܬܪ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܪܸܚܩܵܐ ܗܲܠܔ ܓܵܘ ܕܵܪܬܵ‌ܐ ܕܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ، ܘܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܥܲܡ ܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ ܒܸܫܚܵܢܵܐ ܩܲܕܡ ܢܘܼܪܵܐ. 55 ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܟܠܹܗ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܛܵܥܝܼ ܗܘܵܘ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܥܲܠܔ ܝܼܫܘܿܥ ܕܡܲܡܝܸܬ‌ܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ، ܘܠܵܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܗܘܿܢ. 56 ܪܵܒܵܐ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܲܓܵܠܬܵ‌ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܣܵܗܕܘܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ ܠܵܐ ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܥܲܡ ܥܘܼܕܵܠܹܐ.
57 ܘܩܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: 58 ”ܐܲܚܢܲܢ ܫܡܝܼܥ ܠܲܢ ܕܐܡܝܼܪܹܗ: ’ܐܵܢܵܐ ܒܸܬ ܬܵܠܚܹܢܹܗ ܐܵܗܵܐ ܗܲܝܟܠܵܐ ܒܸܢܝܵܐ ܒܐܝܼܕܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܒܬܠܵܬܵ‌ܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܸܬ ܒܵܢܹܝܢ ܚܲܕ ܐܚܹܪܢܵܐ ܠܵܐ ܒܸܢܝܵܐ ܒܐܝܼܕܵܬܹ̈‌ܐ.‘ “ 59 ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܐܵܗܵܐ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܠܵܐ ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܵܗ̇. 60 ܗ̇ܝܓܵܗ ܩܝܼܡ ܠܹܗ ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܒܹܝܦܲܠܓܵܐ، ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡ̣ܢ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܠܹܐ ܝܘܸܬ ܓ̰ܲܘܘܼܒܹܐ ܠܐܲܢܹܐ ܕܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠܘܼܟ݂؟“ 61 ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܫܬܝܼܩܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ. ܡܸܢܕܪܸܫ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܒܘܼܪܟ݂ܵܐ؟“ 62 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ. ܘܒܸܬ ܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܚܲܝܠܬܵܢܵܐ ܘܒܹܐܬܵܝܵܐ ܥܲܠܔ ܥܢܵܢܵܐ ܕܫܡܲܝܵܐ.“ 63 ܘܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܟ̰ܘܼܢܟ̰ܸܪܹܗ ܓ̰ܘܼܠܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܐܚܹܪܢܵܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܘܲܚ ܠܣܵܗܕܹ̈ܐ؟ 64 ”ܗܵܐ ܫܡܝܼܥ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܹܗ ܓܘܼܕܵܦܵܐ. ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ؟“ ܘܐܵܢܝܼ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܕܝܼܢܗܘܿܢ ܕܚܲܝܵܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܠܡܵܘܬܵ‌ܐ. 65 ܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܸܪܵܩܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ، ܘܟܘܼܣܹܐ ܠܗܘܿܢ ܦܵܬܹܗ، ܘܩܲܪܦܸܚܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ ܘܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܢܲܒܝܼ.“ ܘܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ ܡܵܚܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ ܒܟ̰ܲܦܘܼܠܹ̈ܐ.
ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܒܣܪܒ݂ܐ ܠܡܪܢ
ܡܬ‌ܝ 26‏:69‏-75؛ ܠܘܩܐ 22‏:56‏-62؛ ܝܘܚܢܢ 18‏:15‏-18، 25‏-27
66 ܘܟܲܕ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܠܬܸܚܬ ܓܵܘ ܕܵܪܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܚܵܡܬܵ‌ܐ ܕܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ، 67 ܘܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ ܟܲܕ ܒܸܫܚܵܢܵܐ. ܚܝܼܪܵܗ̇ ܒܝܼܹܗ ܘܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ: ”ܐܘܼܦ ܐܲܢ݇ܬ ܥܲܡ ܝܼܫܘܿܥ ܢܵܨܪܵܝܵܐ ܝܘܸܬ ܗܘܵܐ.“ 68 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܣܪܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܘܠܵܐ ܦܲܪܡܘܼܝܹܐ ܡܘܼܕܝܼ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܲܬ‌ܝ.“ ܘܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܠܒܲܕܲܪ ܠܨܘܼܦܵܐ، ܘܩܪܹܐ ܠܹܗ ܩܵܪܘܿܝܵܐ. 69 ܡܸܢܕܪܸܫ ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ ܗ̇ܝ ܚܵܡܬܵ‌ܐ ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܬܵܡܵܐ ܝܗܘܵܘ: ”ܐܘܼܦ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܝܠܹܗ.“ 70 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܡܸܢܕܪܸܫ ܣܪܝܼܒ݂ ܠܹܗ. ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܟܸܠܝܹܐ ܝܗܘܵܘ ܬܵܡܵܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ: ”ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܐܲܢ݇ܬ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܝܘܸܬ، ܘܐܘܼܦ ܓܠܝܼܠܵܝܵܐ ܝܘܸܬ، ܣܵܒܵܒ ܗܲܡܙܲܡܬܘܼܟ݂ ܡܲܕܘܼܥܹܐ ܝܠܵܗ̇.“ 71 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܡܲܚܪܘܼܡܹܐ ܘܠܸܡܝܵܝܵܐ: ”ܠܹܐ ܝܵܕܥܹܢ ܠܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܕܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ.“ 72 ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܩܪܹܐ ܠܹܗ ܩܵܪܘܿܝܵܐ ܓܵܗܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝ. ܘܕܟ݂ܝܼܪܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܝܼܫܘܿܥ ܕܐܡܝܼܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܐܸܠܹܗ: ”ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܩܵܪܹܐ ܩܵܪܘܿܝܵܐ ܬܲܪܬܹܝ ܓܵܗܹ̈ܐ، ܒܸܬ ܣܵܪܒܹܬ ܠܝܼ ܬܠܵܬ ܓܵܗܹ̈ܐ.“ ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܸܒܟ݂ܵܝܵܐ.
14:1 ܡܦܩܢܐ 12‏:1‏-27 14:7 ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ 15‏:11 14:18 ܡܙܡܘܪܐ 41‏:9 14:24 ܐܪܡܝܐ 31‏:31‏-34 14:27 ܙܟ݂ܪܝܐ 13‏:7 14:62 ܕܢܝܐܝܠܔ 7‏:13