13
ܢܒܝܬ‌ܐ ܒܘܬ ܬܠܚܬ‌ܐ ܕܗܝܟܠܐ
ܡܬ‌ܝ 24‏:1‏-2؛ ܠܘܩܐ 21‏:5‏-6
ܟܲܕ ܒܸܦܠܵܛܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܗܲܝܟܠܵܐ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܡܲܠܦܵܢܵܐ، ܚܙܝܼ ܐܲܢܹܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܘܐܲܢܹܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ.“ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܸܬ ܐܲܢܹܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ؟ ܠܹܐ ܦܵܐܹܫ ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܥܲܠܔ ܟܹܐܦܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܣܬܝܼܪܵܐ.“
ܢܝܫܢܩ̈ܐ ܘܪ̈ܕܘܦܝܐ
ܡܬ‌ܝ 24‏:3‏-14؛ ܠܘܩܐ 21‏:7‏-19
ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܥܲܠܔ ܛܘܼܪܵܐ ܕܙܲܝ̈ܬܹ‌ܐ، ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܗܲܝܟܠܵܐ، ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܐܲܢܕܪܹܐܘܿܣ ܒܢܲܦ̮ܫܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܡܘܿܪ ܐܸܠܲܢ، ܐܝܼܡܲܢ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܐܲܢܹܐ، ܘܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܲܢܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܬܘܼܡܸܡܹܐ؟“ ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܗܸܫܝܲܪ ܕܐܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܡܲܚܠܸܛ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ”ܣܵܒܵܒ ܪܵܒܵܐ ܒܸܬ ܐܵܬ‌ܝܼ ܒܫܸܡܝܼ ܘܒܸܬ ܐܵܡܪܝܼ: ’ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ،‘ ܘܒܸܬ ܡܲܚܠܸܛܝܼ ܠܪܵܒܵܐ. ”ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܵܡܥܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܦܠܵܫܹ̈ܐ ܘܚܲܒܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܦܠܵܫܹ̈ܐ، ܠܵܐ ܙܵܕܥܝܼܬܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܲܢܹܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܗܵܘܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܗܸܫ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܫܘܼܠܵܡܵܐ. ”ܒܸܬ ܩܵܝܡܵܐ ܐܘܼܡܬܵ‌ܐ ܥܲܠܔ ܐܘܼܡܬܵ‌ܐ، ܘܒܸܬ ܩܵܝܡܵܐ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܥܲܠܔ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܪ̈ܵܘܕܵܢܹܐ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܘܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܟܸܦܢܹ̈ܐ ܘܫܓ݂ܘܼܫܝܹ̈ܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܢܹܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܹ̈ܐ ܝܢܵܐ. ”ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܗܸܫܝܲܪ، ܣܵܒܵܒ ܒܸܬ ܣܲܦܝܼ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܒܹܝܬ ܕܝܼܢܹ̈ܐ، ܘܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܵܬܹ̈‌ܐ ܒܸܬ ܡܵܚܝܼ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܩܲܕܡ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܫܲܠܝܼ̈ܛܹܐ ܒܸܬ ܟܵܠܹܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܝܼ ܠܣܵܗܕܘܼܬܵܝܗ‌ܝ. 10 ”ܐܝܼܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܟܪܸܙܵܐ ܐܵܗܵܐ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ. 11 ”ܐܝܼܡܲܢ ܕܠܲܒܠܝܼ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܣܲܦܘܼܝܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܠܵܐ ܐܵܟ݂ܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܡ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܥܕܵܢܵܐ ܕܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ، ܐܸܠܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܵܐܹܫ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܗ̇ܘ ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܠܹܗ، ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ، ܐܸܠܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ. 12 ”ܒܸܬ ܣܲܦܹܐ ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܠܐܲܚܘܿܢܵܐ ܠܡܵܘܬܵ‌ܐ، ܘܒܵܒܵܐ ܠܒܪܘܿܢܹܗ، ܘܒܸܬ ܩܵܝܡܝܼ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܝ̈ܗ‌ܝ ܘܒܸܬ ܡܲܡܝܸܬ‌ܝܼ ܠܗܘܿܢ. 13 ”ܘܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܣܸܢܝܹܐ ܡ̣ܢ ܟܠܔ ܐܢܵܫܵܐ ܒܘܼܬ ܫܸܡܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܡ̇ܢ ܕܚܵܡܹܠܔ ܗܲܠܔ ܚܲܪܬܵ‌ܐ، ܗ̇ܘ ܒܸܬ ܦܵܪܹܩ.
ܐܘܠܨܢܐ ܓܘܪܐ
ܡܬ‌ܝ 24‏:15‏-28؛ ܠܘܩܐ 21‏:20‏-24
14 ”ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܛܲܢܦܘܼܬܵ‌ܐ ܕܚܵܪܵܒܵܐ ܒܸܟܠܵܝܵܐ ܒܕܘܼܟܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܗܘܵܐ ܟܠܝܼܬܵ‌ܐ، (ܗ̇ܘ ܕܩܵܪܹܐ ܦܲܪܡܹܐ)، ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܒܝܼܗܘܼܕ ܥܵܪܩܝܼ ܠܛܘܼܪܵܐ. 15 ”ܘܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܥܲܠܔ ܐܓܵܪܹܐ، ܠܵܐ ܨܵܠܹܐ ܘܠܵܐ ܥܵܒܹܪ ܠܸܫܩܵܠܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܓܵܘ ܒܲܝܬܹܗ. 16 ”ܘܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܐ، ܠܵܐ ܕܵܐܹܪ ܠܒܵܬܪܹܗ ܠܸܫܩܵܠܵܐ ܠܒ݂ܝܼܫܬܹܗ. 17 ”ܘܵܝ ܠܒܛܝܼܢܹ̈ܐ، ܘܠܡܲܡܸܨܵܢܹ̈ܐ ܒܐܵܢܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ. 18 ”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܨܲܠܹܝܡܘܼܢ ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܥܪܵܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܣܸܬܘܵܐ. 19 ”ܣܵܒܵܒ ܡܸܢܕܪܸܫ ܒܐܵܢܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܕܠܹܐ ܝܠܹܗ ܗܘܝܼܵܐ ܡܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܹܗ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵ‌ܐ ܕܒܸܪܝܵܐ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܗܲܠܔ ܐܵܕܝܼܵܐ، ܘܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡܸܢܕܪܸܫ 20 ”ܘܐܸܢ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܡܲܟܪܹܐ ܗܘܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ، ܠܹܐ ܦܵܪܹܩ ܗܘܵܐ ܐܘܼܦ ܚܲܕ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܓܘܼܒܝܹ̈ܐ ܕܓܘܼܒܹܐ ܠܹܗ، ܡܘܼܟܪܹܐ ܠܹܗ ܠܐܵܢܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ. 21 ”ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܐܵܡܹܪ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ: ”ܗܵܐ ’ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ،‘ ܝܲܢ ’ܬܵܡܵܐ ܝܠܹܗ،‘ ܠܵܐ ܗܲܡܸܢܝܼܬܘܿܢ. 22 ”ܣܵܒܵܒ ܒܸܬ ܩܵܝܡܝܼ ܡܫܝܼܚܹ̈ܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ ܘܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ ܘܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܘܕܘܼܡܵܪܹ̈ܐ، ܕܡܲܚܠܸܛܝܼ ܐܸܢ ܡܵܨܝܵܐ ܐܘܼܦ ܠܓܘܼܒܝܹ̈ܐ. 23 ”ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܗܸܫܝܲܪ، ܣܵܒܵܒ ܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ.
ܐܬܝܬ‌ܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܚܩܪܐ
ܡܬ‌ܝ 24‏:29‏-31؛ ܠܘܩܐ 21‏:25‏-28
24 ”ܘܒܐܵܢܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܗ̇ܘ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ، ܫܸܡܫܵܐ ܒܸܬ ܚܲܫܟܸܢ، ܘܣܲܗܪܵܐ ܠܹܐ ܝܵܗܒܹܠܔ ܒܲܗܪܹܗ، 25 ”ܘܟܵܘܟ݂ܒܹ̈ܐ ܒܸܬ ܢܵܦܠܝܼ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ، ܘܚܲܝܠܵܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܫܥܸܫܹܐ. 26 ”ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܸܬ ܚܵܙܝܼ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܥܲܠܔ ܥܢܵܢܵܐ ܥܲܡ ܚܲܝܠܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܘܚܸܩܪܵܐ. 27 ”ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܸܬ ܫܲܕܸܪ ܡܲܠܲܐܟ݂ܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܒܸܬ ܓ̰ܲܡܸܥ ܠܓܘܼܒܝܘܼ̈ܗ‌ܝ ܡ̣ܢ ܐܲܪܒܥܵܐ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ، ܘܡ̣ܢ ܡܲܪܙܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܗܲܠܔ ܡܲܪܙܵܐ ܕܫܡܲܝܵܐ.
ܛܘܦ̮ܣܐ ܡ̣ܢ ܐܝܠܢܐ ܕܬܐܢ̈ܐ
ܡܬ‌ܝ 24‏:32‏-35؛ ܠܘܩܐ 21‏:29‏-33
28 ”ܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܡܲܬܠܵܐ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܟܹܐ ܪܵܟܟ݂ܝܼ ܦܲܥܘܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܒܲܪܛܸܢܝܼ ܛܲܪ̈ܦܘܼܗ‌ܝ، ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܡܛܹܐ ܠܹܗ ܩܲܝܛܵܐ. 29 ”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܒܹܗܘܵܝܵܐ، ܝܕܹܥܡܘܼܢ ܕܩܘܼܪܒܵܐ ܝܠܹܗ، ܩܲܕܡ ܬܲܪܥܵܐ. 30 ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܠܹܐ ܥܵܒܹܪ ܐܵܗܵܐ ܕܵܘܪܵܐ ܗܲܠܔ ܕܗܵܘܝܼ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ. 31 ”ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܒܸܬ ܥܵܒ݂ܪܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢܝܼ̈ ܠܹܐ ܥܵܒ݂ܪܝܼ.
ܐܘܦ ܚܕ ܠܐ ܝܕܥ ܝܘܡܐ ܝܢ ܣܥܬ
ܡܬ‌ܝ 24‏:36‏-44؛ ܠܘܩܐ 17‏:26‏-36
32 ”ܐܝܼܢܵܐ ܒܘܼܬ ܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܘܒܘܼܬ ܗ̇ܝ ܣܵܥܲܬ، ܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܝܵܕܹܥ ܐܘܼܦ ܠܵܐ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ ܘܠܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܒܵܒܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ. 33 ”ܚܙܹܝܡܘܼܢ، ܪܥܘܿܫܘܼܢ، ܘܨܲܠܹܝܡܘܼܢ، ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܝܼܠܵܗ̇ ܥܕܵܢܵܐ. 34 ”ܐܲܝܟ݂ ܐܢܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܕܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܒܣܵܦܵܪ: ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܒܲܝܬܹܗ، ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܠܪܹ̈ܓܵܘܵܬܘܼܗ‌ܝ ܘܠܟܠܔ ܐܢܵܫܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ، ܘܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܠܢܵܛܘܿܪܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܪܥܝܼܫܵܐ. 35 ”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܪܥܝܼܫܹܐ، ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܒܸܬ ܐܵܬܹ‌ܐ ܡܵܪܵܐ ܕܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܒܪܲܡܫܵܐ ܝܲܢ ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܠܲܝܠܹܐ ܝܲܢ ܒܩܪܵܝܬܵ‌ܐ ܕܩܵܪܘܿܝܵܐ ܝܲܢ ܒܨܲܦܪܵܐ، 36 ”ܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܡܸܢܫܸܠܬܵܢܹܐ ܘܡܲܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܝܼܟܹܐ. 37 ”ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ، ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܠܟܠܵܘܟ݂ܘܿܢ: ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܪܥܝܼܫܹܐ.“
13:14 ܕܢܝܐܝܠܔ 9‏:27؛ 11‏:31؛ 12‏:11 13:19 ܕܢܝܐܝܠܔ. 12‏:1 13:24 ܝܘܐܝܠܔ 2‏:31؛ 3‏:15 13:25 ܐܫܥܝܐ 13‏:10؛ 34‏:4 13:26 ܕܢܝܐܝܠܔ 7‏:13