12
ܡܬܠܐ ܕܡܪܐ ܕܟܪܡܐ
ܡܬ‌ܝ 21‏:33‏-46؛ ܠܘܩܐ 20‏:9‏-19
ܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܒܡܲܬܠܹ̈ܐ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܢܨܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܟܲܪܡܵܐ، ܘܡܚܹܐ ܠܹܗ ܠܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܘܼܗ‌ܝ ܣܝܵܓ݂ܵܐ، ܘܚܦܝܼܪܹܗ ܓܵܘܹܗ ܡܲܥܨܲܪܬܵ‌ܐ، ܘܒܢܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘܹܗ ܒܘܼܪܓ̰ܵܐ، ܘܣܘܼܦܹܐ ܠܹܗ ܠܦܲܠܵܚܹ̈ܐ، ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܒܣܵܦܵܪ. ”ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܕܵܢܵܐ ܕܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ، ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܪܹܓܹܗ ܠܟܸܣ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܫܵܩܹܠܔ ܗܘܵܐ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ ܡ̣ܢ ܟܲܪܡܹܗ. ”ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܘܡܚܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، ܘܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܣܦܝܼܩܵܐ. ”ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܡܸܢܕܪܸܫ ܚܲܕ ܪܹܓܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܘܠܗ̇ܘ ܕܘܼܪܒܸܢܗܘܿܢ ܪܹܝܫܹܗ ܘܡܘܼܣܠܹܐ ܠܗܘܿܢ. ܘܫܘܼܕܸܪܹܗ ܪܹܓܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܘܠܗ̇ܘ ܩܛܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ. ܘܠܪܵܒܵܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܕܫܘܼܕܸܪܹܗ، ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܡܚܹܐ ܠܗܘܿܢ، ܘܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܩܛܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ. ”ܒܚܲܪܬܵ‌ܐ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܦܝܵܫܵܐ ܚܲܕ ܒܪܘܿܢܵܐ ܡܘܼܚܸܒܵܐ. ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܠܟܸܣܠܵܝܗ‌ܝ، ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ’ܒܸܬ ܢܵܟ݂ܦܝܼ ܡ̣ܢ ܒܪܘܿܢܝܼ.‘ ”ܐܝܼܢܵܐ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܒܪܘܿܢܵܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܒܓܵܢܵܝܗ‌ܝ: ’ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܝܵܪܘܿܬܵ‌ܐ، ܬܹܝܡܘܼܢ ܩܵܛܠܲܚ ܠܹܗ، ܘܒܸܬ ܗܵܘܝܵܐ ܕܝܼܲܢ ܝܵܪܬܘܼܬܵ‌ܐ.‘ ”ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܘܩܛܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، ܘܪܘܼܦܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܠܒܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܟܲܪܡܵܐ.“ ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܥܵܒܹܕ ܡܵܪܵܐ ܕܟܲܪܡܵܐ؟ ܒܸܬ ܐܵܬܹ‌ܐ ܘܒܸܬ ܩܵܛܹܠܔ ܠܐܵܢܝܼ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ، ܘܒܸܬ ܝܵܗܒܹܠܔ ܟܲܪܡܵܐ ܠܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ. 10 ”ܠܵܐ ܩܪܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܐ:
ܟܹܐܦܵܐ ܕܡܘܼܣܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܲܢܵܝܹ̈ܐ، ܗ̇ܘ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܟܹܐܦܵܐ ܕܩܘܼܪܢܝܼܬܵ‌ܐ؟
11 ”ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܐܵܗܵܐ ܘܥܘܼܓ̰ܵܒܵܐ ܝܠܹܗ ܒܥܲܝܢܲܢ̈.“ 12 ܘܒܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܸܕܒ݂ܵܩܹܗ، ܣܵܒܵܒ ܝܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܕܥܲܠܵܝܗ‌ܝ ܡܚܹܐ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܲܬܠܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܙܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܸܢܫܵܐ. ܘܫܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ.
ܐܠܗܐ ܘܩܣܪ
ܡܬ‌ܝ 22‏:15‏-22؛ ܠܘܩܐ 20‏:20‏-26
13 ܘܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܕܡܲܢܦܸܠܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ ܒܗܹܡܸܙܡܵܢܹܗ. 14 ܐܲܢܹܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܲܠܦܵܢܵܐ، ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܘܸܬ، ܘܠܹܐ ܬܲܚܡܸܢܸܬ ܡܘܼܕܝܼ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܸܬ ܐܵܡܪܝܼ، ܘܠܹܐ ܝܘܸܬ ܡܲܫܦܸܪܵܢܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ ܟܹܐ ܡܲܠܦܸܬ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܝܵܗܒܲܚ ܟܸܣܦܵܐ ܕܪܹܝܫܵܐ ܩܵܐ ܩܹܣܲܪ ܝܲܢ ܠܵܐ؟ ܝܵܗܒܲܚ ܝܲܢ ܠܵܐ ܝܵܗܒܲܚ؟“ 15 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܡܲܫܦܲܪܬܵܝܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܓ̰ܲܪܘܼܒܝܼ ܝܬܘܿܢ؟ ܡܲܝܬܹܝܡܘܼܢ ܠܝܼ ܚܲܕ ܕܝܼܢܵܪܵܐ ܕܚܵܙܹܢܹܗ.“ 16 ܘܡܘܼܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ. ܘܗ̇ܘ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ: ”ܕܡܵܢܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܗܵܐ ܨܘܼܪܬܵ‌ܐ، ܘܕܡܵܢܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܗܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵ‌ܐ؟“ ܘܐܵܢܝܼ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܕܩܹܣܲܪ.“ 17 ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܗܲܒ݂ܠܘܼܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܩܹܣܲܪ ܠܩܹܣܲܪ، ܘܡܸܢܕܝܼ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ.“ ܘܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ.
ܝܫܘܥ ܘܙܕܘܩܝ̈ܐ
ܡܬ‌ܝ 22‏:23‏-33؛ ܠܘܩܐ 20‏:27‏-40
18 ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܙܲܕܘܼܩܵܝܹ̈ܐ، ܐܵܢܝܼ ܕܠܹܐ ܗܲܡܸܢܝܼ ܒܩܝܵܡܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ، ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: 19 ”ܡܲܠܦܵܢܵܐ، ܡܘܼܫܹܐ ܟܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܒܹܐܡܵܪܵܐ، ܐܸܢ ܡܵܐܹܬ ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܘܦܵܝܫܵܐ ܒܲܟ݂ܬܹܗ ܘܟܲܕ ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ، ܫܵܩܹܠܔ ܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ ܠܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܘܡܲܩܸܡ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܠܐܲܚܘܿܢܘܼܗ‌ܝ، 20 ”ܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ. ܗ̇ܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܒ݂ܝܼܪܹܗ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܘܡܝܼܬ ܠܹܗ، ܘܠܲܝܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ. 21 ”ܗ̇ܘ ܕܬܪܹܝ ܓܒ݂ܝܼܪܹܗ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܐܲܚܘܿܢܘܼܗ‌ܝ ܘܡܝܼܬ ܠܹܗ، ܐܘܼܦ ܗ̇ܘ ܠܲܝܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܗ̇ܘ ܕܬܠܵܬܵ‌ܐ. 22 ”ܫܲܒ݂ܥܘܿܢܬܵܝܗ‌ܝ ܓܒ݂ܝܼܪܵܐ ܠܗܘܿܢ ܗ̇ܝ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܘܠܵܐ ܩܵܡ ܗܵܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ. ܘܒܚܲܪܬܵ‌ܐ ܕܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܘܼܦ ܗ̇ܝ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܡܝܼܬ ܠܵܗ̇. 23 ”ܒܩܝܵܡܬܵ‌ܐ، ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܐܲܝܢܝܼ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܒܸܬ ܗܵܘܝܵܐ؟ ܣܵܒܵܒ ܫܲܒ݂ܥܘܿܢܬܵܝܗ‌ܝ ܓܒ݂ܝܼܪܵܐ ܠܗܘܿܢ.“
24 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܒܸܚܠܵܛܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ؟ 25 ”ܣܵܒܵܒ ܒܩܝܵܡܬܵ‌ܐ ܕܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ، ܠܹܐ ܓܵܒ݂ܪܝܼ ܘܠܹܐ ܡܲܓܒܸܪܝܼ، ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܒܫܡܲܝܵܐ ܝܢܵܐ. 26 ”ܒܘܼܬ ܩܝܵܡܬܵ‌ܐ ܕܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ، ܠܵܐ ܩܪܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܣܲܢܝܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ: ’ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ، ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܝܼܣܚܵܩ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂‘؟ 27 ”ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ، ܐܸܠܵܐ ܕܚܵܝܹ̈ܐ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܒܸܚܠܵܛܵܐ ܝܬܘܿܢ.“
ܦܘܩܕܢܐ ܒܘܫ ܓܘܪܐ
ܡܬ‌ܝ 22‏:34‏-40؛ ܠܘܩܐ 10‏:25‏-28
28 ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܫܡܝܼܥܵܝ ܠܹܗ ܒܸܕܪܵܫܵܐ. ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܕܨܦܵܝܝܼ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܠܙܲܕܘܼܩܵܝܹ̈ܐ، ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡ̣ܢ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܲܝܢܝܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܕܟܠܵܝܗ‌ܝ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ؟“ 29 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܗ̇ܘ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ: ܫܡܹܥ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ، ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܕ ܝܼܠܹܗ. 30 ”ܘܡܲܚܸܒܸܬ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܘܼܟ݂ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܸܒܘܼܟ݂، ܘܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܓܵܢܘܼܟ݂، ܘܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܪܸܥܝܵܢܘܼܟ݂، ܘܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܚܲܝܠܘܼܟ݂. ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ، 31 ”ܘܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܬܪܹܝ ܟܹܐ ܕܵܡܹܐ ܐܸܠܹܗ، ܕܡܲܚܸܒܸܬ ܠܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܓܵܢܘܼܟ݂. ܠܲܝܬ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ.“ 32 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܣܵܦܪܵܐ: ”ܨܦܵܝܝܼ ܪܲܒܝܼ، ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܘܼܟ݂، ܕܚܲܕ ܝܼܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܠܲܝܬ ܚܲܕ ܐܚܹܪܢܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܸܢܹܗ، 33 ”ܘܕܡܲܚܸܒ ܠܹܗ ܐܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܸܒܹܗ، ܘܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܚܝܼܵܠܹܗ، ܘܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܓܵܢܹܗ، ܘܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܪܸܥܝܵܢܹܗ، ܘܕܡܲܚܸܒ ܠܫܒ݂ܵܒܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܠܓܵܢܹܗ، ܐܵܗܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܕܸܒ݂ܚܹ̈ܐ ܡܘܼܩܕܹ̈ܐ.“ 34 ܝܼܫܘܿܥ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܒܗܵܘܢܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܠܹܐ ܝܘܸܬ ܪܸܚܩܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“ ܘܠܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܩܘܼܫܕܸܪܹܗ ܙܵܘܕܵܐ ܠܒܲܩܘܼܪܹܗ.
ܒܘܩܪܐ ܕܝܫܘܥ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܝܫܐ
ܡܬ‌ܝ 22‏:41‏-46؛ ܠܘܩܐ 20‏:41‏-44
35 ܟܲܕ ܡܲܠܘܼܦܹܐ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܓܵܘ ܗܲܝܟܠܵܐ، ܒܘܼܩܸܪܹܗ: ”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ ܝܼܠܹܗ؟ 36 ”ܣܵܒܵܒ ܕܵܘܝܼܕ ܒܓܵܢܹܗ ܐܡܝܼܪܹܗ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ:
ܐܡܝܼܪܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܵܪܝܼ، ’ܝܬܘܿܒ݂ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܝܼ ܗܲܠܔ ܕܡܲܬܒܸܢ ܕܸܫ̃ܡܸܢܘܼܟ݂ ܟܘܼܒ݂ܫܵܐ ܬܚܘܿܬ ܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܟ݂.‘ 37 ”ܐܸܢ ܕܵܘܝܼܕ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܩܪܵܝܹܗ ܝܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܒܪܘܿܢܹܗ؟“ ܘܟܸܢܫܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܟܹܐ ܫܵܡܹܥ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܒܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ.
ܡܪܥܫܬ‌ܐ ܒܘܬ ܣܦܪ̈ܐ
ܡܬ‌ܝ 23‏:1‏-36؛ ܠܘܩܐ 20‏:45‏-47
38 ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܟܲܕ ܡܲܠܘܼܦܹܐ: ”ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܗܸܫܝܲܪ ܡ̣ܢ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܡܲܚܸܒܝܼ ܕܚܵܕܪܝܼ ܒܠܒ݂ܝܼܫܝܵܬܹ̈‌ܐ ܝܲܪ̈ܝܼܟܹܐ، ܘܡܲܚܸܒܝܼ ܕܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܵܪܝܼ ܠܗܘܿܢ ܫܠܵܡܵܐ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ، 39 ”ܘܪܹܝܫܵܐ ܕܡܵܘܬܒܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܵܬܹ̈‌ܐ ܘܡܸܫܬܘܼܝܵܬܹ̈‌ܐ، 40 ”ܘܟܹܐ ܐܵܟ݂ܠܝܼ ܒܵܬܹ̈‌ܐ ܕܐܲܪ̈ܡܸܠܝܵܬܹ‌ܐ، ܘܒܡܲܫܦܲܪܬܵ‌ܐ ܡܲܪܝܸܟ݂ܝܼ ܨܠܵܘܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ. ܐܲܢܹܐ ܒܸܬ ܩܲܒܠܝܼ ܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ.“
ܙܘܙܐ ܕܐܪܡܠܬ‌ܐ
ܠܘܩܐ 21‏:1‏-4
41 ܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܒܹܝܬ ܓܲܙܵܐ، ܘܒܸܚܝܵܪܵܐ ܒܟܸܢܫܵܐ ܕܒܸܕܪܵܝܵܐ ܝܗܘܵܘ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܓܲܙܵܐ. ܘܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝܼܪܹ̈ܐ ܒܸܕܪܵܝܵܐ ܝܗܘܵܘ ܪܵܒܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ. 42 ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܐܲܪܡܸܠܬܵ‌ܐ ܡܸܣܟܹܢܬܵ‌ܐ، ܘܕܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܬܪܹܝ ܦܘܼܠܣܹ̈ܐ. 43 ܩܪܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܵܗܵܐ ܐܲܪܡܸܠܬܵ‌ܐ ܡܸܣܟܹܢܬܵ‌ܐ ܕܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܓܲܙܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܕܪܵܝܵܐ ܝܢܵܐ. 44 ”ܣܵܒܵܒ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡ̣ܢ ܙܵܘܕܘܼܢܝܘܼܬܵܝܗ‌ܝ ܕܪܹܐ ܠܗܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܨܘܿܪܘܼܬܘܼܗ̇ ܕܪܹܐ ܠܵܗ̇، ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܵܗ̇، ܟܠܵܗ̇ ܚܲܝܘܼܬܘܼܗ̇.“
12:1 ܐܫܥܝܐ 5‏:1‏-2 12:11 ܡܙܡܘܪܐ 118‏:22‏-23 12:19 ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ 25‏:5 12:26 ܡܦܩܢܐ 3‏:6 12:30 ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ 6‏:4‏-5 12:31 ܟܗ̈ܢܐ 19‏:18 12:36 ܡܙܡܘܪܐ 110‏:1