11
ܥܒ݂ܪܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ ܠܐܘܪܫܠܡ
ܡܬ‌ܝ 21‏:1‏-11؛ ܠܘܩܐ 19‏:28‏-40؛ ܝܘܚܢܢ 12‏:12‏-19
ܘܟܲܕ ܩܘܼܪܒܸܢܗܘܿܢ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܥܲܠܔ ܓܹܒܵܐ ܕܒܹܝܬ ܦܵܓܹ̈ܐ ܘܒܹܝܬ ܥܲܢܝܵܐ، ܠܟܸܣ ܛܘܼܪܵܐ ܕܙܲܝ̈ܬܹ‌ܐ، ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܬܪܹܝ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܙܹܠ݇ܡܘܼܢ ܠܐܵܗܵܐ ܡܵܬܵ‌ܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܠܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘܘܼܗ̇ ܒܸܬ ܡܲܫ݇ܟ̰ܚܝܼܬܘܿܢ ܓ̰ܲܥܫܵܐ ܐܣܝܼܪܵܐ ܕܗܸܫ ܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܪܟܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ. ܫܪܹܝܡܘܼܢ ܘܡܲܝܬܹܝܡܘܼܢ ܠܹܗ. ”ܘܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܒܲܩܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ: ’ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܬܘܿܢ ܐܵܗܵܐ؟‘ ܐܡܘܿܪܘܼܢ ܐܸܠܹܗ: ’ܡܵܪܲܢ ܒܵܥܹܐ ܠܹܗ، ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܒܸܬ ܫܲܕܸܪܹܗ ܠܲܐܟ݂ܵܐ.‘ “ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܘܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܓ̰ܲܥܫܵܐ ܐܣܝܼܪܵܐ ܩܲܕܡ ܬܲܪܥܵܐ ܠܒܲܕܲܪ ܒܥܵܠܘܿܠܵܐ، ܘܫܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ. ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܸܠܝܹܐ ܝܗܘܵܘ ܬܵܡܵܐ ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܒܸܫܪܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܓ̰ܲܥܫܵܐ؟“ ܘܐܵܢܝܼ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܦܩܝܼܕܵܝ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ. ܘܫܒ݂ܝܼܩܵܝ ܠܗܘܿܢ. ܘܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܓ̰ܲܥܫܵܐ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܘܕܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܓ̰ܘܼܠܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܘܪܟܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ. ܪܵܒܵܐ ܫܲܘܝܼ ܗܘܵܘ ܓ̰ܘܼܠܵܝ̈ܗ‌ܝ ܒܐܘܼܪܚܵܐ، ܘܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܦܵܪܡܝܼ ܗܘܵܘ ܦܲܥܘܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܢܹ̈ܐ، ܘܫܲܘܝܼ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ. ܘܐܵܢܝܼ ܕܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܗܘܵܘ ܩܲܕܡܘܼܗ‌ܝ ܘܒܵܬܪܹܗ ܡܲܩܘܸܚܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ، ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ. 10 ”ܘܒܪܝܼܟ݂ܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܵܒܲܢ ܕܵܘܝܼܕ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ“ 11 ܘܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܠܗܲܝܟܠܵܐ، ܘܚܝܼܪܹܗ ܠܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܘܼܗ‌ܝ ܒܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ. ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ ܪܲܡܫܵܐ، ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܠܒܹܝܬ ܥܲܢܝܵܐ ܥܲܡ ܬܪܸܥܣܲܪ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ.
ܐܝܠܢܐ ܕܬܐܢ̈ܐ
ܡܬ‌ܝ 21‏:18‏-19
12 ܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ ܘܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܥܲܢܝܵܐ، ܟܦܝܼܢܹܗ، 13 ܘܚܙܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܪܸܚܩܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܒܝܼܹܗ ܛܲܪ̈ܦܹܐ. ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ ܒܗܹܒ݂ܝܼ ܕܡܲܫ݇ܟ̰ܸܚ ܗܘܵܐ ܒܝܼܹܗ ܡܸܢܕܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܹܗ ܡܸܢܕܝܼ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܛܲܪ̈ܦܹܐ، ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ. 14 ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܡ̣ܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܘܗܲܠܔ ܥܵܠܲܡ ܠܵܐ ܐܵܟܹܠܔ ܐܢܵܫܵܐ ܡܸܢܘܼܟ݂ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ.“ ܘܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ.
ܝܫܘܥ ܕܟ݂ܘܝܐ ܠܗܝܟܠܐ
ܡܬ‌ܝ 21‏:12‏-17؛ ܠܘܩܐ 19‏:45‏-48؛ ܝܘܚܢܢ 2‏:13‏-22
15 ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܦܲܠܘܼܛܹܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܒܸܙܒ݂ܵܢܵܐ ܝܗܘܵܘ ܘܙܲܒܘܼܢܹܐ ܓܵܘ ܗܲܝܟܠܵܐ، ܘܡܘܼܚܕܸܪܹܗ ܠܦܵܬܘܿܪܹ̈ܐ ܕܨܲܪ̈ܵܦܹܐ ܘܟܘܼܪ̈ܣܝܼܹܐ ܕܐܵܢܝܼ ܕܙܲܒܘܼܢܹܐ ܝܗܘܵܘ ܝܵܘܢܹ̈ܐ. 16 ܘܠܵܐ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܐܢܵܫܵܐ ܕܡܲܥܒܸܪ ܗܘܵܐ ܡܵܐܢܵܐ ܓܵܘ ܗܲܝܟܠܵܐ، 17 ܡܘܼܠܦܵܝ ܠܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܕܒܲܝܬ‌ܝܼ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܨܠܘܿܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ؟ ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܸܦܝܼܬܵ‌ܐ ܕܓܲܝܵܣܹ̈ܐ.“ 18 ܘܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܣܵܦܪܹ̈ܐ، ܘܛܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܩܵܛܠܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܙܵܕܥܝܼ ܗܘܵܘ ܡܸܢܹܗ ܣܵܒܵܒ ܟܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܟܹܐ ܥܲܓ̰ܒܝܼ ܗܘܵܘ ܒܝܘܼܠܦܵܢܹܗ. 19 ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ ܪܲܡܫܵܐ، ܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܠܒܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ.
ܨܠܘܬ‌ܐ ܕܗܝܡܢܘܬ‌ܐ
ܡܬ‌ܝ 21‏:20‏-22
20 ܒܨܲܦܪܵܐ ܟܲܕ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܗܘܵܘ ܝܼܫܘܿܥ ܘܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܐܘܼܪܚܵܐ، ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܗ̇ܘ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ ܒܪܝܼܙܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܩܪܹܗ. 21 ܕܟ݂ܝܼܪܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܪܲܒܝܼ، ܗܵܐ ܗ̇ܘ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ ܕܠܝܼܛ ܠܘܼܟ݂، ܒܪܝܼܙ ܠܹܗ.“ 22 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܹܗ: ”ܗܵܘܝܵܐ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܒܐܲܠܵܗܵܐ. 23 ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡ̇ܢ ܕܐܵܡܹܪ ܠܐܵܗܵܐ ܛܘܼܪܵܐ: ’ܦܘܼܫ ܫܩܝܼܠܵܐ ܘܪܘܼܦܝܵܐ ܒܝܵܡܵܐ،‘ ܘܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܒܠܸܒܹܗ، ܐܸܠܵܐ ܗܲܡܸܢ ܕܡܸܢܕܝܼ ܕܛܵܠܹܒ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ، ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܐܸܠܹܗ. 24 ”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ: ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܒܨܠܘܿܬܵ‌ܐ، ܘܗܲܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܕܒܸܬ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ، ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 25 ”ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܟܵܠܹܝܬܘܿܢ ܠܨܲܠܘܼܝܹܐ، ܦܲܚܠܘܼܢ ܠܐܢܵܫܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ، ܕܐܘܼܦ ܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܫܡܲܝܵܐ ܦܲܚܸܠܔ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܢܵܗܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ، 26 ”ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܠܵܐ ܦܲܚܠܝܼܬܘܿܢ، ܐܘܼܦ ܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܫܡܲܝܵܐ ܠܹܐ ܦܲܚܸܠܔ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܢܵܗܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ.“
ܒܘܩܪܐ ܒܘܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
ܡܬ‌ܝ 21‏:23‏-27؛ ܠܘܩܐ 20‏:1‏-8
27 ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܕܪܸܫ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܘܟܲܕ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܓܵܘ ܗܲܝܟܠܵܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ، 28 ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ”ܒܐܲܝܢܝܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܸܬ ܐܲܢܹܐ؟“ 29 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܒܸܬ ܒܲܩܪܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܒܘܼܩܵܪܵܐ. ܐܸܢ ܓ̰ܲܘܸܒܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܒܸܬ ܐܵܡܪܹܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܐܲܝܢܝܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܸܢ ܐܲܢܹܐ. 30 ”ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵ‌ܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ؟ ܐܡܘܿܪܘܼܢ ܐܸܠܝܼ.“ 31 ܐܵܢܝܼ ܬܘܼܚܡܸܢܗܘܿܢ ܓܵܘ ܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܸܢ ܐܵܡܪܲܚ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ، ܒܸܬ ܐܵܡܹܪ ܐܸܠܲܢ: ’ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܠܵܐ ܗܘܼܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܝܼܹܗ؟‘ 32 ”ܘܐܸܢ ܐܵܡܪܲܚ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ.“ (ܒܸܙܕܵܥܵܐ ܝܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ ܐܲܝܟ݂ ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܟܹܐ ܚܵܫܒ݂ܝܼ ܗܘܵܘ ܠܝܘܿܚܲܢܵܢ.) 33 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܹܗ: ”ܠܹܐ ܝܵܕܥܲܚ.“ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܐܵܡܪܹܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܐܲܝܢܝܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܸܢ ܐܲܢܹܐ.“
11:9 ܡܙܡܘܪܐ 118‏:25‏-26 11:17 ܐܫܥܝܐ 56‏:7 11:17 ܐܪܡܝܐ 7‏:11