10
ܩܢܘܢܐ ܒܘܬ ܪܦܝܬ‌ܐ ܕܒܟ݂ܬ‌ܐ
ܡܬ‌ܝ 19‏:1‏-12
ܩܝܼܡ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܬܚܘܼܡܵܐ ܕܝܼܗܘܼܕ، ܠܡܲܪܙܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܕܝܘܿܪܕܢܵܢ، ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ، ܘܡܲܠܸܦ ܗܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܕܪܸܫ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܥܵܕܲܬ. ܩܘܼܪܒܸܢܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܠܓ̰ܲܪܘܼܒܹܗ، ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܐܸܢ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܐܢܵܫܵܐ ܪܲܦܹܐ ܒܲܟ݂ܬܹܗ. ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ؟“ ܘܐܵܢܝܼ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܡܘܼܫܹܐ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܦܣܵܣܵܐ ܐܸܠܲܢ ܕܟܵܬܒܲܚ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܕܘܼܠܵܠܵܐ ܘܪܲܦܲܚ.“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܡܘܼܫܹܐ ܒܘܼܬ ܩܸܫܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܠܸܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ. ”ܐܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵ‌ܐ ܐܘܼܪܙܵܐ ܘܢܸܩܒ݂ܵܐ ܒܸܪܝܵܝ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ. ”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܒܸܬ ܫܵܒܹܩ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܠܒܵܒܘܼܗ‌ܝ ܘܠܝܸܡܹܗ ܘܒܸܬ ܬܵܒܹܥ ܠܒܲܟ݂ܬܹܗ. ”ܘܬܸܪܘܵܝ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܚܲܕ ܦܲܓ݂ܪܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܐܚܹܪܢܵܐ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܬܪܹܝ ܐܸܠܵܐ ܚܲܕ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܝܢܵܐ. ”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܙܘܼܘܸܓ ܠܹܗ، ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܦܵܪܹܫ ܠܹܗ.“
10 ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܼܗܘܵܘ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܡܸܢܹܗ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ. 11 ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܪܲܦܹܐ ܒܲܟ݂ܬܹܗ ܘܓܵܒܹܪ ܚܕܵܐ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ، ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܓܲܝܵܪܘܼܬܵ‌ܐ. 12 ”ܘܐܸܢ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܪܲܦܝܵܐ ܓܲܒ݂ܪܘܼܗ̇ ܘܓܵܒ݂ܪܵܐ ܚܲܕ ܐܚܹܪܢܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܲܝܵܪܘܼܬܵ‌ܐ.“
ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܘܟ݂ܐ ܝܠ̈ܕܐ ܙܥܘܪ̈ܐ
ܡܬ‌ܝ 19‏:13‏-15؛ ܠܘܩܐ 18‏:15‏-17
13 ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܝܵܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܕܡܲܬܸܒ݂ ܗܘܵܐ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ، ܐܝܼܢܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܢܓ̰ܝܼܘ ܠܗܘܿܢ ܒܐܵܢܝܼ ܕܡܲܝܬܘܼܝܵܝ ܝܗܘܵܘ. 14 ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ، ܟܪܝܼܒ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܫܒ݂ܘܿܩܘܼܢ ܝܵܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܐܵܬ‌ܝܼ ܠܟܸܣܠܝܼ ܘܠܵܐ ܡܲܟܠܹܝܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܕܝܼܵܝܗ‌ܝ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 15 ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܠܵܐ ܩܲܒܸܠܔ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܝܵܠܵܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܟܹܐ ܩܲܒܸܠܔ ܠܵܗ̇، ܠܹܐ ܥܵܒܹܪ ܓܵܘܘܼܗ̇.“ 16 ܘܫܩܝܼܠܵܝ ܠܹܗ ܓܵܘ ܕܪ̈ܲܥܢܵܢܘܼܗ‌ܝ ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ ܘܒܘܼܪܟ݂ܵܝ ܠܹܗ.
ܥܠܝܡܐ ܥܬܝܪܐ
ܡܬ‌ܝ 19‏:16‏-30؛ ܠܘܩܐ 18‏:18‏-30
17 ܟܲܕ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܒܐܘܼܪܚܵܐ، ܪܚܝܼܛ ܠܹܗ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܘܒܪܝܼܟ ܠܹܗ ܩܲܕܡܘܼܗ‌ܝ ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ: ”ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ، ܡܘܼܕܝܼ ܥܵܒ݂ܕܹܢ ܕܝܵܪܬܹܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ؟“ 18 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܒܸܩܪܵܝܝܼ ܝܘܸܬ ܛܵܒ݂ܵܐ؟ ܠܲܝܬ ܛܵܒ݂ܵܐ ܐܸܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ. 19 ”ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܬ: ܠܵܐ ܙܵܢܹܝܬ، ܠܵܐ ܓܵܢܒܹܬ، ܠܵܐ ܩܵܛܠܹܬ، ܠܵܐ ܝܵܗܒܹܬ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܕܘܼܓܠܵܐ، ܠܵܐ ܙܵܠܡܹܬ، ܡܝܲܩܸܪ ܠܒܵܒܘܼܟ݂ ܘܠܝܸܡܘܼܟ݂.“ 20 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܡܲܠܦܵܢܵܐ، ܐܲܢܹܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܢܛܝܼܪܵܝ ܝܘܸܢ ܡ̣ܢ ܝܵܠܕ݇ܘܼܬ‌ܝܼ.“ 21 ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܚܝܼܪܹܗ ܒܝܼܹܗ ܘܡܘܼܚܸܒ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܝܠܹܗ ܐܸܠܘܼܟ݂. ܙܹܠܔ݇ ܙܲܒܸܢ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ ܠܘܼܟ݂ ܘܗܲܒ݂ܠܔ ܠܹܗ ܠܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ، ܘܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܣܝܼܡܬܵ‌ܐ ܒܫܡܲܝܵܐ، ܘܫܩܘܿܠܔ ܙܩܝܼܦܘܼܟ݂ ܘܬܵ‌ܐ ܒܵܬܪܝܼ.“ 22 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܦܫܝܼܡ ܠܹܗ ܒܐܵܗܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ، ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܚܲܫܵܢܵܐ ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܥܘܼܬܪܵܐ ܪܵܒܵܐ.
23 ܗ̇ܝܓܵܗ ܚܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܟܡܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܥܘܼܬܪܵܐ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“ 24 ܐܝܼܢܵܐ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܔ ܗܹܡܸܙܡܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ. ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܡܸܢܕܪܸܫ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܒܢܘܿܢܝܼ̈، ܟܡܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܒܗܹܒ݂ܝܼ ܥܲܠܔ ܥܘܼܬܪܵܝܗ‌ܝ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 25 ”ܒܘܼܫ ܦܫܝܼܛܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܓܘܼܡܠܵܐ ܕܥܵܒ݂ܪܵܐ ܒܢܸܩܒܵܐ ܕܚܡܵܛܵܐ ܡ̣ܢ ܕܥܲܬܝܼܪܵܐ ܥܵܒܹܪ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“ 26 ܘܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܗܘܿܢ ܘܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ ܒܹܝܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܒܵܣ ܡܵܢܝܼ ܡܵܨܹܐ ܦܵܪܹܩ؟“ 27 ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܚܝܼܪܹܗ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܥܵܒܹܕ ܐܵܗܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܨܹܐ ܥܵܒܹܕ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ.“ 28 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܹܗ: ”ܗܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܲܢ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܲܢ ܒܵܬܪܘܼܟ݂.“ 29 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܟܠܔ ܐܢܵܫܵܐ ܕܫܵܒܹܩ ܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܝܲܢ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܝܲܢ ܚܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܝܲܢ ܒܵܒܵܐ ܝܲܢ ܝܸܡܵܐ، ܝܲܢ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܝܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܚܲܩܠܵܢܹ̈ܐ، ܒܘܼܬ ܕܝܼܝܼ ܘܒܘܼܬ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ، 30 ”ܒܸܬ ܩܲܒܸܠܔ ܚܲܕ ܒܡܵܐܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ، ܒܵܬܹ̈‌ܐ ܘܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܘܚܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܝܸܡܵܬܹ̈‌ܐ ܘܒܢܘܿܢܹ̈ܐ، ܘܚܲܩܠܵܢܹ̈ܐ، ܥܲܡ ܪܕܘܼܦܝܵܐ، ܘܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ. 31 ”ܪܵܒܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܐܚܵܪ̈ܵܝܹܐ، ܘܐܚܵܪ̈ܵܝܹܐ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ.“
ܓܗܐ ܐܚܪܬ‌ܐ ܝܫܘܥ ܡܚܒܘܪܐ ܒܘܬ ܡܘܬܗ
ܡܬ‌ܝ 20‏:17‏-19؛ ܠܘܩܐ 18‏:31‏-34
32 ܟܲܕ ܒܹܐܣܵܩܵܐ ܝܗܘܵܘ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܘܝܼܫܘܿܥ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܩܲܕܡܵܝܗ‌ܝ، ܥܲܓ̰ܒܝܼ ܗܘܵܘ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܙܵܕܥܝܼ ܗܘܵܘ ܐܵܢܝܼ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܗܘܵܘ ܒܵܬܪܹܗ. ܘܠܘܼܒܸܠܔ ܠܹܗ ܠܬܪܸܥܣܲܪ ܠܚܲܕ ܓܹܒܵܐ ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼ ܕܗܕܝܼܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܕܩܲܘܸܡ ܗܘܵܐ ܐܸܠܹܗ. 33 ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܗܵܐ ܒܹܐܣܵܩܵܐ ܝܘܲܚ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܘܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܣܘܼܦܝܵܐ ܠܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܠܣܵܦܪܹ̈ܐ، ܘܒܸܬ ܕܵܝܢܝܼ ܠܹܗ ܠܡܵܘܬܵ‌ܐ ܘܒܸܬ ܣܲܦܝܼ ܠܹܗ ܠܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ، 34 ”ܘܐܵܢܝܼ ܒܸܬ ܡܲܣܚܸܪܝܼ ܒܝܼܹܗ ܘܡܵܚܝܼ ܠܹܗ ܒܫܵܘܛܹ̈ܐ ܘܪܵܝܩܝܼ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܘܩܵܛܠܝܼ ܠܹܗ. ܘܒܝܵܘܡܵܐ ܕܬܠܵܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܩܵܐܹܡ.“
ܒܥܘܬ‌ܐ ܕܒܢܘܢ̈ܐ ܕܙܒ݂ܕܝ
ܡܬ‌ܝ 20‏:20‏-28
35 ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܙܲܒ݂ܕܲܝ، ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܲܠܦܵܢܵܐ، ܒܵܥܲܚ ܕܥܵܒ݂ܕܹܬ ܐܸܠܲܢ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܛܵܠܒܲܚ ܡܸܢܘܼܟ݂.“ 36 ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܒܵܥܹܝܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܹܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ؟“ 37 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܒܵܥܲܚ ܕܚܲܕ ܡܸܢܲܢ ܝܵܬܹܒ݂ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܘܼܟ݂ ܘܚܲܕ ܡ̣ܢ ܣܸܡܵܠܘܼܟ݂، ܒܚܸܩܪܘܼܟ݂.“ 38 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܬܘܿܢ. ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܫܵܬܹܝܬܘܿܢ ܟܵܣܵܐ ܕܐܵܢܵܐ ܫܵܬܹܢܹܗ، ܘܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵ‌ܐ ܕܒܝܼܘܼܗ̇ ܦܵܝܫܹܢ ܥܡܝܼܕܵܐ، ܥܵܡܕܝܼܬܘܿܢ؟“ 39 ܐܵܢܝܼ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܗܹܐ، ܟܹܐ ܡܵܨܲܚ.“ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܟܵܣܵܐ ܕܫܵܬܹܢܹܗ ܒܸܬ ܫܵܬܹܝܬܘܿܢ، ܘܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵ‌ܐ ܕܒܝܼܘܼܗ̇ ܦܵܝܫܹܢ ܥܡܝܼܕܵܐ، ܒܸܬ ܥܵܡܕܝܼܬܘܿܢ، 40 ”ܐܝܼܢܵܐ ܝܬܵܒ݂ܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܝܼ ܘܡ̣ܢ ܣܸܡܵܠܝܼ ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܐܵܢܵܐ ܝܵܗܒܹܢܵܗ̇، ܐܸܠܵܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܵܐ ܝܘܼܗܒܹܠܬܵ‌ܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܗܘܼܕܸܪܬܵ‌ܐ ܩܵܬܵܝܗ‌ܝ.“
41 ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܥܸܣܪܵܐ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ، ܟܪܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܔ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ. 42 ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܩܸܪܝܵܝ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܕܚܵܫܒ݂ܝܼ ܕܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܝܢܵܐ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܡܵܪܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܓܘܼܪ̈ܵܢܵܝܗ‌ܝ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ؟ 43 ”ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܡ̇ܢ ܕܒܵܥܹܐ ܗܵܘܹܐ ܓܘܼܪܵܐ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܗܵܘܹܐ ܥܵܒ݂ܕܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، 44 ”ܘܡ̇ܢ ܕܒܵܥܹܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܘܹܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ، ܗܵܘܹܐ ܥܲܒ݂ܕܵܐ ܕܟܠܵܝܗ‌ܝ. 45 ”ܣܵܒܵܒ ܐܘܼܦ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܕܐܢܵܫܹ̈ܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܠܹܗ ܚܸܠܡܲܬ، ܐܸܠܵܐ ܕܗ̇ܘ ܥܵܒܹܕ ܚܸܠܡܲܬ ܠܐܢܵܫܹ̈ܐ ܘܕܝܵܗܒܹܠܔ ܓܵܢܹܗ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܓܹܒܵܐ ܕܪܵܒܵܐ.“
ܒܣܡܬ‌ܐ ܕܚܕ ܣܡܝܐ
ܡܬ‌ܝ 20‏:29‏-34؛ ܠܘܩܐ 18‏:35‏-43
46 ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܐܝܼܪܝܼܚܘܿ. ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܐܝܼܪܝܼܚܘܿ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܟܸܢܫܵܐ ܪܵܒܵܐ، ܚܲܕ ܣܸܡܝܵܐ ܫܸܡܹܗ ܛܝܼܡܲܝ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܛܝܼܡܲܝ، ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܗܘܵܐ ܥܲܠܔ ܡܲܪܙܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܘܒܸܓܒ݂ܵܝܵܐ. 47 ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܢܵܨܪܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܡܲܩܘܘܼܚܹܐ ܘܠܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ، ܪܲܚܸܡ ܥܲܠܝܼ.“ 48 ܪܵܒܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܢܓ̰ܝܼܘ ܠܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ ܕܫܵܬܹܩ ܗܘܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ، ”ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ، ܪܲܚܸܡ ܥܲܠܝܼ.“ 49 ܟܠܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܕܡܲܝܬ‌ܝܼ ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ. ܘܩܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܗ̇ܘ ܣܸܡܝܵܐ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܗܘܝܼ ܠܸܒܵܢܵܐ، ܩܘܼܡ، ܒܸܩܪܵܝܘܼܟ݂ ܝܼܠܹܗ.“ 50 ܘܗ̇ܘ ܣܸܡܝܵܐ ܪܘܼܦܝܵܐ ܠܹܗ ܠܒ݂ܝܼܫܬܹܗ ܘܩܝܼܡ ܠܹܗ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ. 51 ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܒܵܥܹܝܬ ܕܥܵܒ݂ܕܹܢ ܐܸܠܘܼܟ݂؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܣܸܡܝܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܪܲܒܝܼ، ܒܵܥܹܝܢ ܕܚܵܙܹܝܢ.“ 52 ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܙܹܠܔ݇، ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܘܼܟ݂ ܩܵܡ ܒܵܣܡܵܐ ܠܘܼܟ݂.“ ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܒܵܬܪܹܗ ܒܐܘܼܪܚܵܐ.
10:4 ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ 24‏:1‏-4 10:6 ܒܪܝܬ‌ܐ 1‏:27 10:8 ܒܪܝܬ‌ܐ 2‏:24 10:19 ܡܦܩܢܐ 20‏:12‏-16؛ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ 5‏:16‏-20