9
ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܝܼܬ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܠܹܐ ܡܵܝܬ‌ܝܼ ܗܲܠܔ ܕܚܵܙܝܼ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ.“
ܫܚܠܦܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ ܥܠܔ ܛܘܪܐ
ܡܬ‌ܝ 17‏:1‏-13؛ ܠܘܩܐ 9‏:28‏-36
ܒܵܬܪ ܫܬܵ‌ܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ، ܠܘܼܒܸܠܔ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܥܲܡܹܗ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܠܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܘܡܘܼܐܣܩܵܝ ܠܹܗ ܠܛܘܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܝܗ‌ܝ. ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܫܘܼܚܠܸܦܵܐ ܩܲܕܡܵܝܗ‌ܝ. ܘܡܘܼܒܪܸܩ ܠܵܗ̇ ܠܒ݂ܝܼܫܬܹܗ ܘܡܘܼܚܘܸܪܵܗ̇ ܪܵܒܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܬܲܠܓܵܐ، ܗܵܕܵܐ ܕܐܘܼܦ ܚܲܕ ܡܲܚܘܸܪܵܢܵܐ ܓܵܘ ܕܘܼܢܝܹܐ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܗܘܵܐ ܠܡܲܚܘܘܼܪܹܐ. ܘܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܹܠܝܼܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡ ܝܼܫܘܿܥ. ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ: ”ܪܲܒܝܼ، ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܲܚ ܠܲܐܟ݂ܵܐ، ܘܥܵܒ݂ܕܲܚ ܬܠܵܬ ܡܛܲܠܠܹ̈ܐ، ܚܕܵܐ ܩܵܬܘܼܟ݂، ܘܚܕܵܐ ܩܵܐ ܡܘܼܫܹܐ، ܘܚܕܵܐ ܩܵܐ ܐܹܠܝܼܵܐ.“ ܠܵܐ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܡܘܼܕܝܼ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܗܘܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܓܵܘ ܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܘ. ܘܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܢܵܢܵܐ ܘܥܒ݂ܝܼܕ ܠܵܗ̇ ܛܸܠܵܢܝܼܬܵ‌ܐ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܩܵܠܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܥܢܵܢܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܒܪܘܿܢܝܼ ܡܘܼܚܸܒܵܐ، ܐܸܠܹܗ ܫܡܹܥܡܘܼܢ.“ ܘܡܸܢܫܸܠܬܵܢܹܐ ܚܝܼܪܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ، ܠܐܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ.
ܘܟܲܕ ܒܸܨܠܵܝܵܐ ܝܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ، ܦܩܝܼܕܵܝ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܕܠܐܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܐܵܡܪܝܼ ܒܘܼܬ ܡܸܢܕܝܼ ܕܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܗܲܠܔ ܕܩܵܐܹܡ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ. 10 ܘܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܵܗܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܓܵܘ ܠܸܒܵܝܗ‌ܝ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܲܩܪܝܼ ܗܘܵܘ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ܘܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܩܵܐܹܡ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ؟ 11 ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܕܐܹܠܝܼܵܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ؟“ 12 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܹܠܝܼܵܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܕܗܲܕܸܪ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ. ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܒܘܼܬ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܒܸܬ ܩܲܒܸܠܔ ܚܲܫܵܐ ܘܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܣܠܝܼܵܐ؟ 13 ”ܐܝܼܢܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܐܘܼܦ ܐܹܠܝܼܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܘܥܒ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܠܗܘܿܢ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ.“
ܒܣܡܬ‌ܐ ܕܚܕ ܫܐܕܢܐ
ܡܬ‌ܝ 17‏:14‏-20؛ ܠܘܩܐ 9‏:37‏-43
14 ܟܲܕ ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܟܸܢܫܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܵܝܗ‌ܝ، ܘܣܵܦܪܹ̈ܐ ܒܸܕܪܵܫܵܐ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ. 15 ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ، ܟܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، ܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܗܘܿܢ، ܘܪܚܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܘܕܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܫܠܵܡܵܐ ܐܸܠܹܗ. 16 ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡ̣ܢ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܒܸܕܪܵܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ؟“ 17 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܟܸܢܫܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܲܠܦܵܢܵܐ، ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܒܪܘܿܢܝܼ ܠܟܸܣܠܘܼܟ݂ ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܬ ܒܝܼܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܠܲܥܠܹܐ، 18 ”ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܟܹܐ ܕܵܒ݂ܩܵܐ ܠܹܗ، ܟܹܐ ܪܲܦܝܵܐ ܠܹܗ ܠܐܲܪܥܵܐ، ܘܟܹܐ ܓܲܒܓܸܒ ܦܘܼܡܹܗ، ܘܚܲܪܚܸܟ̰ܝܼ ܟܹܟܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܟܹܐ ܒܵܪܹܙ. ܛܠܝܼܒ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܟ݂ ܕܦܲܠܛܝܼ ܗܘܵܘ ܪܘܼܚܵܐ ܡܸܢܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܗܘܿܢ.“ 19 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܝܵܐ ܫܲܪܒܬܵ‌ܐ ܠܵܐ ܡܗܘܼܡܸܢܬܵ‌ܐ، ܗܲܠܔ ܐܝܼܡܲܢ ܒܸܬ ܗܵܘܹܝܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܗܲܠܔ ܐܝܼܡܲܢ ܒܸܬ ܛܵܥܢܹܢ ܝܘܼܩܪܵܘܟ݂ܘܿܢ؟ ܡܲܝܬܹܝܡܘܼܢ ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܝܼ.“ 20 ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ، ܘܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ، ܪܘܼܦܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ، ܘܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ ܥܲܪܒܘܼܛܹܐ، ܘܓܘܼܒܓܸܒ ܠܹܗ ܦܘܼܡܹܗ. 21 ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܒܵܒܘܼܗ‌ܝ: ”ܐܵܗܵܐ ܟܡܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܒܵܒܘܼܗ‌ܝ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܝܵܠܕ݇ܘܼܬܹܗ. 22 ”ܘܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܟܹܐ ܕܵܪܝܵܐ ܠܹܗ ܒܢܘܼܪܵܐ ܘܒܡ̈ܝܼܵܐ ܕܩܵܛܠܵܐ ܠܹܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܡܵܨܹܝܬ ܥܵܒ݂ܕܹܬ ܡܸܢܕܝܼ، ܗܲܝܸܪܲܢ ܘܪܲܚܸܡ ܥܲܠܲܢ.“ 23 ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܸܢ ܡܵܨܹܝܬ ܗܲܡܸܢܸܬ، ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܠܡ̇ܢ ܕܗܲܡܸܢ.“ 24 ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ ܒܵܒܵܐ ܕܝܵܠܵܕ݇ܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܘܸܢ، ܗܲܝܸܪ ܠܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵ‌ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬ‌ܝܼ.“ 25 ܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟܸܢܫܵܐ ܒܸܪܚܵܛܵܐ ܘܒܸܓ̰ܡܵܥܵܐ ܠܟܸܣܠܹܗ، ܢܓ̰ܝܼܘ ܠܹܗ ܒܗ̇ܝ ܪܘܼܚܵܐ ܛܲܡܐܹܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܘܼܗ̇: ”ܪܘܼܚܵܐ ܚܲܪܫܬܵ‌ܐ ܘܠܲܥܠܹܐ، ܒܸܦܩܵܕܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܟ݂ܝ ܕܦܵܠܛܲܬ‌ܝ ܡܸܢܹܗ ܘܠܵܐ ܥܵܒ݂ܪܲܬ‌ܝ ܐܚܹܪܢܵܐ ܒܝܼܹܗ.“ 26 ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܵܗ̇ ܗ̇ܝ ܪܘܼܚܵܐ ܪܵܒܵܐ، ܪܘܼܦܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ ܘܦܠܝܼܛ ܠܵܗ̇ ܡܸܢܹܗ، ܘܗܘܹܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܡܝܼܬܵ‌ܐ ܗ̇ܘ ܝܵܠܵܕ݇ܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܕܡܝܼܬܵ‌ܐ ܝܠܹܗ. 27 ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܒܐܝܼܕܹܗ ܘܡܘܼܩܸܡ ܠܹܗ. 28 ܐܝܼܡܲܢ ܕܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܢܲܦ̮ܫܵܝܗ‌ܝ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܲܢ ܐܲܚܢܲܢ ܕܦܲܠܛܲܚ ܡܸܢܹܗ ܫܹܐܕܵܐ؟“ 29 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܵܗܵܐ ܓܸܢܣܵܐ ܠܹܐ ܦܵܠܹܛ ܐܸܠܵܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܒܨܠܘܿܬܵ‌ܐ.“
ܝܫܘܥ ܡܢܕܪܫ ܡܚܒܘܪܐ ܒܘܬ ܡܘܬܗ ܘܩܝܡܬܗ
ܡܬ‌ܝ 17‏:22‏-23؛ ܠܘܩܐ 9‏:43‏-45
30 ܘܟܲܕ ܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ، ܥܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܓܠܝܼܠܵܐ ܘܠܵܐ ܒܥܹܐ ܠܹܗ ܕܐܢܵܫܵܐ ܝܵܕܹܥ ܗܘܵܐ. 31 ܣܵܒܵܒ ܡܲܠܘܼܦܹܐ ܝܗܘܵܐ ܠܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܣܘܼܦܝܵܐ ܒܐܝܼܕܵܬܹ̈‌ܐ ܕܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܒܸܬ ܩܵܛܠܝܼ ܠܹܗ. ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܦܵܐܹܫ ܩܛܝܼܠܵܐ، ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܬܠܵܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܩܵܐܹܡ.“ 32 ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܠܵܐ ܦܘܼܪܡܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܕܝܼ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܙܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܕܒܲܩܪܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ ܙܵܘܕܵܐ.
ܡܢܝ ܝܠܗ ܓܘܪܐ؟
ܡܬ‌ܝ 18‏:1‏-5؛ ܠܘܩܐ 9‏:46‏-48
33 ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܦܲܪܢܵܚܘܿܡ، ܘܟܲܕ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ، ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܕܪܵܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܗܘܵܘ ܒܐܘܼܪܚܵܐ؟“ 34 ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܠܵܐ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܒܸܕܪܵܫܵܐ ܝܗܘܵܘ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܚܲܕ ܥܲܡ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ܕܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ ܓܘܼܪܵܐ ܓܵܘܵܝܗ‌ܝ. 35 ܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ، ܘܩܪܹܐ ܠܹܗ ܠܬܪܸܥܣܲܪ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܡ̇ܢ ܕܒܵܥܹܐ ܗܵܘܹܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ، ܗܵܘܹܐ ܐܚܵܪܵܝܵܐ ܕܟܠܵܝܗ‌ܝ ܘܥܵܒ݂ܕܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ.“ 36 ܘܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܚܲܕ ܝܵܠܵܕ݇ܐ ܘܡܘܼܟܠܹܐ ܠܹܗ ܒܹܝܦܲܠܓܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܓܵܘ ܕܪ̈ܲܥܢܵܢܘܼܗ‌ܝ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: 37 ”ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܩܲܒܸܠܔ ܚܲܕ ܝܵܠܵܕ݇ܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܵܗܵܐ ܒܫܸܡܝܼ، ܐܸܠܝܼ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ، ܘܡ̇ܢ ܕܐܸܠܝܼ ܩܲܒܸܠܔ، ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܐܸܠܝܼ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܐܸܠܵܐ ܠܡ̇ܢ ܕܫܘܼܕܪܸܢܹܗ.“
ܡܢܟ݂ܣܬ‌ܐ ܒܘܬ ܫܒ݂ܛܝܘܬ‌ܐ
ܠܘܩܐ 9‏:49‏-50
38 ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ”ܪܲܒܝܼ، ܚܙܹܐ ܠܲܢ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܦܲܠܘܼܛܹܐ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܒܫܸܡܘܼܟ݂، ܐܝܼܢܵܐ ܡܘܼܟܠܹܐ ܠܲܢ ܐܸܠܹܗ ܣܵܒܵܒ ܠܵܐ ܬܒܝܼܥ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ.“ 39 ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܠܵܐ ܡܲܟܠܹܝܬܘܿܢ ܠܹܗ، ܣܵܒܵܒ ܠܲܝܬ ܚܲܕ ܕܥܵܒܹܕ ܕܘܼܡܵܪܵܐ ܒܫܸܡܝܼ ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܗܲܡܙܸܡ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܥܲܠܝܼ. 40 ”ܡ̇ܢ ܕܠܹܐ ܝܠܹܗ ܠܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܲܢ ܠܓܹܒܲܢ ܝܼܠܹܗ. 41 ”ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܡܲܫܬܹ‌ܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܵܣܵܐ ܕܡ̈ܝܼܵܐ ܒܫܸܡܝܼ ܣܵܒܵܒ ܝܼܬܘܿܢ ܕܡܫܝܼܚܵܐ، ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܹܐ ܛܵܠܹܩ ܦܘܼܪܥܵܢܹܗ.
ܓ̰ܘܪܒܐ ܠܚܛܝܐ
ܡܬ‌ܝ 18‏:6‏-9؛ ܠܘܩܐ 17‏:1‏-2
42 ”ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܡܲܚܛܹܐ ܠܚܲܕ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܗܲܡܸܢܝܼ ܒܝܼܝܼ، ܨܦܵܝܝܼ ܝܗܘܵܐ ܐܸܠܹܗ ܕܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܬܸܠܝܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܕܐܸܪܚܹܐ ܒܩܕܵܠܹܗ ܘܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܕܸܪܝܵܐ ܒܝܵܡܵܐ. 43 ”ܐܸܢ ܐܝܼܕܘܼܟ݂ ܡܲܚܛܝܼܵܐ ܠܘܼܟ݂، ܦܪܘܿܡ ܠܵܗ̇، ܣܵܒܵܒ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܕܫܸܠܵܐ ܥܵܒ݂ܪܹܬ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܕܗܵܘܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܬܲܪܬܹܝ ܐܝܼܕܵܬܹ̈‌ܐ ܘܐܵܙܹܠ݇ܬ ܠܓܹܗܲܢܵܐ. 44 ”ܐܲܝܟܵܐ ܕܬܸܘܸܠܥܬܘܼܗ̇ ܠܹܐ ܡܵܝܬܵ‌ܐ ܘܢܘܼܪܘܼܗ̇ ܠܹܐ ܟ̰ܵܡܹܥ. 45 ”ܘܐܸܢ ܐܲܩܠܘܼܟ݂ ܡܲܚܛܝܼܵܐ ܠܘܼܟ݂، ܦܪܘܿܡ ܠܵܗ̇، ܣܵܒܵܒ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܕܫܦܝܼܠܵܐ ܥܵܒ݂ܪܹܬ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܕܗܵܘܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܬܲܪܬܹܝ ܐܲܩܠܵܬܹ̈‌ܐ ܘܦܵܝܫܹܬ ܪܘܼܦܝܵܐ ܒܓܹܗܲܢܵܐ. 46 ”ܐܲܝܟܵܐ ܕܬܸܘܸܠܥܬܘܼܗ̇ ܠܹܐ ܡܵܝܬܵ‌ܐ ܘܢܘܼܪܘܼܗ̇ ܠܹܐ ܟ̰ܵܡܹܥ. 47 ”ܘܐܸܢ ܥܲܝܢܘܼܟ݂ ܡܲܚܛܝܼܵܐ ܠܘܼܟ݂، ܚܪܘܿܛ ܠܵܗ̇، ܣܵܒܵܒ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܒܚܕܵܐ ܥܲܝܢܵܐ ܥܵܒ݂ܪܹܬ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܠܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܬܲܪܬܹܝ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܘܦܵܝܫܹܬ ܪܘܼܦܝܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܓܹܗܲܢܵܐ. 48 ”ܐܲܝܟܵܐ ܕܬܸܘܸܠܥܬܘܼܗ̇ ܠܹܐ ܡܵܝܬܵ‌ܐ ܘܢܘܼܪܘܼܗ̇ ܠܹܐ ܟ̰ܵܡܹܥ. 49 ”ܣܵܒܵܒ ܟܠܔ ܚܲܕ ܒܢܘܼܪܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܡܠܸܚܵܐ، ܘܟܠܔ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܒܡܸܠܚܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܡܠܸܚܵܐ. 50 ”ܡܸܠܚܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܵܗ̇، ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܡܸܠܚܵܐ ܦܵܝܟܵܐ، ܒܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܡܲܡܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇؟ ܗܵܘܝܵܐ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܠܚܵܐ، ܘܚܹܝܡܘܼܢ ܒܫܠܵܡܵܐ ܚܲܕ ܥܲܡ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ.“
9:48 ܐܫܥܝܐ 66‏:24