8
ܬܪܣܝܬ‌ܐ ܕܐܪܒܥܐ ܐܠܦ̈ܐ
ܡܬ‌ܝ 15‏:32‏-39
ܒܐܵܢܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܡܸܢܕܪܸܫ ܟܸܢܫܵܐ ܪܵܒܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܠܲܝܬ ܗܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܠܹܐܟ݂ܵܠܵܐ. ܩܪܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܪܲܚܘܼܡܹܐ ܝܘܸܢ ܥܲܠܔ ܐܵܗܵܐ ܟܸܢܫܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܐܲܢܹܐ ܬܠܵܬܵ‌ܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܥܘܼܪܩܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܝܼ، ܘܠܲܝܬ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܵܟ݂ܠܝܼ. ”ܐܸܢ ܫܲܕܪܸܢܗܘܿܢ ܟܦܝܼܢܹܐ ܠܒܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܒܸܬ ܫܲܡܫܸܡܝܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ، ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܪܸܚܩܵܐ ܐܬܝܼܹܐ ܝܢܵܐ.“ ܘܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܡܵܨܹܐ ܐܢܵܫܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ ܡܲܣܒܸܥ ܒܠܲܚܡܵܐ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ؟“ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܟܡܵܐ ܠܲܚܡܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ؟“ ܘܐܵܢܝܼ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܫܲܒ݂ܥܵܐ.“ ܘܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܠܟܸܢܫܵܐ ܠܸܬܝܵܒ݂ܵܐ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܐܵܢܝܼ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܠܲܚܡܹ̈ܐ، ܘܒܘܼܪܸܟ݂ ܠܹܗ ܘܩܨܹܐ ܠܹܗ ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܕܡܲܬܒ݂ܝܼ ܗܘܵܘ. ܘܐܵܢܝܼ ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡ ܟܸܢܫܵܐ. ܘܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܢܘܼܢܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ. ܐܘܼܦ ܐܵܢܝܼ ܒܘܼܪܟ݂ܵܝ ܠܹܗ، ܘܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡ ܟܸܢܫܵܐ. ܐܟ݂ܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܘܣܒ݂ܝܼܥ ܠܗܘܿܢ، ܘܫܩܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܩܸܛܥܵܛܹ̈ܐ ܕܙܝܼܕ ܠܗܘܿܢ، ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܩܘܼܦܹ̈ܐ. ܘܐܵܢܝܼ ܕܐܟ݂ܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܡܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܒܥܵܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܝܗܘܵܘ. ܘܫܘܼܕܪܵܝ ܠܹܗ. 10 ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܣܝܼܩ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܓܵܡܝܼ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܐܲܬܪܵܐ ܕܕܲܠܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ.
ܦܪ̈ܝܫܐ ܒܛܠܒܐ ܢܝܫܢܩܐ
ܡܬ‌ܝ 16‏:1‏-4
11 ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܠܟܸܣܠܹܗ ܕܓ̰ܲܪܒܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ. ܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܸܕܪܵܫܵܐ ܥܲܡܹܗ، ܘܛܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܕܡܲܚܙܹܐ ܗܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ. 12 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܬܘܼܢܸܚ ܠܹܗ ܒܪܘܼܚܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܐܵܗܵܐ ܫܲܪܒܬܵ‌ܐ؟ ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܠܹܐ ܦܵܐܹܫ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܫܲܪܒܬܵ‌ܐ.“ 13 ܘܫܒ݂ܝܼܩܵܝ ܠܹܗ ܘܐܣܝܼܩ ܠܹܗ ܠܓܵܡܝܼ ܡܸܢܕܪܸܫ، ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܗ̇ܘ ܡܲܪܙܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ.
ܒܘܬ ܚܡܝܪܐ ܕܦܪ̈ܝܫܐ
ܡܬ‌ܝ 16‏:5‏-12
14 ܡܘܼܢܫܹܐ ܠܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܕܫܵܩܠܝܼ ܗܘܵܘ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܠܲܚܡܵܐ، ܘܐܘܼܦ ܓܵܘ ܓܵܡܝܼ ܠܲܝܬ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܠܲܚܡܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܚܕܵܐ ܓܸܪܕܲܝܵܐ. 15 ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܚܙܹܝܡܘܼܢ، ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܗܸܫܝܲܪ ܡ̣ܢ ܚܡܝܼܪܵܐ ܕܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܕܗܹܪܘܿܕܸܣ.“ 16 ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܚܫܝܼܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܒܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܕܐܡܝܼܪܹܗ ܐܵܗܵܐ ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܗܘܵܘ ܫܩܝܼܠܹܐ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܠܲܚܡܵܐ. 17 ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܠܲܚܡܵܐ ܠܲܝܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ؟ ܗܸܫ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܘܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܦܲܪܡܘܼܝܹܐ، ܗܸܫ ܠܸܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܸܫܝܵܐ ܝܠܹܗ؟ 18 ”ܐܝܼܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܘܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܸܚܙܵܝܵܐ، ܐܝܼܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܢܵܬܝܵܬܹ̈‌ܐ ܘܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܸܫܡܵܥܵܐ. ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܸܕܟ݂ܵܪܵܐ؟ 19 ”ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܨܹܐ ܠܝܼ ܐܵܢܝܼ ܚܲܡܫܵܐ ܠܲܚܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܲܡܫܵܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ، ܟܡܵܐ ܩܘܼܦܹ̈ܐ ܕܩܸܛܥܵܛܹ̈ܐ ܡܸܠܝܹܐ ܫܩܝܼܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܬܪܸܥܣܲܪ.“ 20 ”ܘܐܵܢܝܼ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܠܲܚܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܐܲܪܒܥܵܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ، ܟܡܵܐ ܣܵܠܹ̈ܐ ܡܸܠܝܹܐ ܡ̣ܢ ܩܸܛܥܵܛܹ̈ܐ ܫܩܝܼܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܫܲܒ݂ܥܵܐ.“ 21 ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܦܲܪܡܘܼܝܹܐ؟“
ܣܡܝܐ ܦܝܫܐ ܒܘܣܡܐ
22 ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܒܹܝܬ ܨܲܝܵܕܵܐ، ܘܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܚܲܕ ܣܸܡܝܵܐ، ܘܦܘܼܪܦܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܕܕܵܩܹܪ ܗܘܵܐ ܒܝܼܹܗ. 23 ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܗ̇ܘ ܣܸܡܝܵܐ ܘܦܘܼܠܸܛ ܠܹܗ ܠܒܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܡܵܬܵ‌ܐ، ܘܪܝܼܩ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܥܲܝܢܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܐܝܼܕܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ، ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ ܐܸܢ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܡܸܢܕܝܼ. 24 ܘܗ̇ܘ ܚܝܼܪܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܠܐܢܵܫܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܒܸܚܕܵܪܵܐ.“ 25 ܡܸܢܕܪܸܫ ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܐܝܼܕܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܥܲܠܔ ܥܲܝܢܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܒܣܝܼܡ ܠܹܗ ܘܚܝܼܪܹܗ ܘܚܙܹܐ ܠܹܗ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܒܨܸܦܝܘܼܬܵ‌ܐ. 26 ܘܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܒܲܝܬܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܠܵܐ ܥܵܒ݂ܪܹܬ ܠܡܵܬܵ‌ܐ، ܘܠܵܐ ܐܵܡܪܹܬ ܠܐܘܼܦ ܚܲܕ.“
ܡܘܕܝܬ‌ܐ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ
ܡܬ‌ܝ 16‏:13‏-20؛ ܠܘܩܐ 9‏:18‏-21
27 ܘܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܠܡܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܩܹܣܲܪܝܵܐ ܕܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ، ܘܒܐܘܼܪܚܵܐ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܝܼ ܕܐܵܢܵܐ ܝܼܘܸܢ؟“ 28 ܐܵܢܝܼ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܚܲܕܟܡܵܐ ܟܹܐ ܚܵܫܒ݂ܝܼ ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ، ܘܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܐܹܠܝܼܵܐ ܝܘܸܬ، ܘܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ.“ 29 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܒܘܼܩܸܪܹܗ: ”ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ، ܡܵܢܝܼ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܐܵܢܵܐ ܝܼܘܸܢ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܹܗ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܚܵܝܵܐ.“ 30 ܘܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܕܠܐܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܐܵܡܪܝܼ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ.
ܝܫܘܥ ܡܚܒܘܪܐ ܒܘܬ ܡܘܬܗ ܘܩܝܡܬܗ
ܡܬ‌ܝ 16‏:21‏-28؛ ܠܘܩܐ 9‏:22‏-27
31 ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܡܲܕܘܼܥܹܐ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܕܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܩܲܒܸܠܔ ܪܵܒܵܐ ܚܲܫܵܐ ܘܦܵܐܹܫ ܡܘܼܣܠܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܘܡ̣ܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܡ̣ܢ ܣܵܦܪܹ̈ܐ. ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܩܛܝܼܠܵܐ، ܘܒܝܵܘܡܵܐ ܕܬܠܵܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܩܵܐܹܡ. 32 ܘܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܵܗܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ. ܗ̇ܝܓܵܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܠܘܼܒܸܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܠܚܲܕ ܓܹܒܵܐ ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܡܲܢܟ݂ܘܼܣܹܐ ܐܸܠܹܗ. 33 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܕܝܼܪܹܗ ܘܚܝܼܪܹܗ ܒܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܡܘܼܢܟܸܣ ܠܹܗ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܪܚܘܿܩ ܡܸܢܝܼ ܣܵܛܵܢܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܘܸܬ ܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܒܘܼܬ ܡܘܼܕܝܼ ܕܝܼܠܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ.“
ܣܪܒ݂ܬ‌ܐ ܕܓܢܐ ܘܫܩܠܬ‌ܐ ܕܙܩܝܦܐ
ܡܬ‌ܝ 16‏:24‏-27؛ ܠܘܩܐ 9‏:23‏-26
34 ܘܩܪܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟܸܢܫܵܐ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܡ̇ܢ ܕܒܵܥܹܐ ܐܵܬܹ‌ܐ ܒܵܬܪܝܼ، ܣܵܪܹܒ݂ ܓܵܢܹܗ، ܘܫܵܩܹܠܔ ܙܩܝܼܦܹܗ، ܘܐܵܬܹ‌ܐ ܒܵܬܪܝܼ، 35 ”ܣܵܒܵܒ ܡ̇ܢ ܕܒܵܥܹܐ ܦܲܪܸܩ ܓܵܢܹܗ ܒܸܬ ܛܲܠܸܩ ܠܵܗ̇. ܘܡ̇ܢ ܕܛܲܠܸܩ ܓܵܢܹܗ ܒܘܼܬ ܕܝܼܝܼ ܘܒܘܼܬ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܒܸܬ ܦܲܪܸܩ ܠܵܗ̇، 36 ”ܣܵܒܵܒ ܡܘܼܕܝܼ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܸܢ ܩܵܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܟܠܵܗ̇ ܕܘܼܢܝܹܐ ܐܝܼܢܵܐ ܓܵܢܹܗ ܛܲܠܸܩ ܠܵܗ̇؟ 37 ”ܝܲܢ ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܝܵܗܒܹܠܔ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܒܵܕܵܠܔ ܕܓܵܢܹܗ؟ 38 ”ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܢܵܟܹܦ ܒܝܼܝܼ ܘܒܗܹܡܸܙܡܵܢܝܼ̈ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܫܲܪܒܬܵ‌ܐ ܚܲܛܵܝܬܵ‌ܐ ܘܓܲܝܵܪܬܵ‌ܐ، ܐܘܼܦ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܒܸܬ ܢܵܟܹܦ ܒܝܼܹܗ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܒܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܕܒܵܒܘܼܗ‌ܝ ܥܲܡ ܡܲܠܲܐܟ݂ܘܼ̈ܗ‌ܝ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ.“
8:18 ܐܪܡܝܐ 5‏:21؛ ܚܙܩܝܐܝܠܔ 12‏:2