7
ܝܫܘܥ ܡܢܟ݂ܘܣܐ ܠܦܪ̈ܝܫܐ
ܡܬ‌ܝ 15‏:1‏-20
ܗ̇ܝܓܵܗ ܓ̰ܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. ܘܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܒܐܝܼܕܵܬܹ̈‌ܐ ܛܲܡܐܹ̈ܐ، ܠܵܐ ܚܘܼܠܸܠܹܐ، ܣܵܒܵܒ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܐܸܢ ܒܛܝܼܠܵܐܝܼܬ ܠܵܐ ܚܲܠܸܠܝܼ ܐܝܼܕܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ ܠܹܐ ܐܵܟ݂ܠܝܼ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܼ ܒܸܢܛܵܪܵܐ ܠܣܲܦܝܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ. ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܬ‌ܝܼ ܡ̣ܢ ܫܘܼܩܵܐ، ܐܸܢ ܠܵܐ ܚܲܠܸܠܝܼ ܠܹܐ ܐܵܟ݂ܠܝܼ. ܘܪܵܒܵܐ ܣܲܦܝܵܢܘܼܝܵܬܹ̈‌ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܕܢܵܛܪܝܼ، ܐܲܝܟ݂ ܚܲܠܲܠܬܵ‌ܐ ܕܟܵܣܹ̈ܐ، ܘܬܲܠܸܡܝܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܢܚܵܫܵܐ. ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܟ݂ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܲܦܝܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ، ܐܸܠܵܐ ܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܝܢܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܒܐܝܼܕܵܬܹ̈‌ܐ ܠܵܐ ܚܘܼܠܸܠܹܐ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܝܵܐ ܡܲܫܦܸܪ̈ܵܢܹܐ، ܨܦܵܝܝܼ ܢܘܼܒܹܐ ܠܹܗ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܹܫܲܥܝܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ:
ܐܵܗܵܐ ܥܲܡܵܐ ܟܹܐ ܡܝܲܩܸܪ ܐܸܠܝܼ ܒܣܸܦܘܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܸܒܵܝܗ‌ܝ ܪܸܚܩܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܢܝܼ،
ܘܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ ܒܸܣܓ݂ܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܝܼ، ܟܲܕ ܡܲܠܘܼܦܹܐ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܕܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܠܦܵܢܘܼܝܵܬܹ̈‌ܐ. ”ܣܵܒܵܒ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܕܒ݂ܝܼܩ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܣܲܦܝܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ”ܘܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ܨܦܵܝܝܼ ܟܹܐ ܒܲܛܠܝܼܬܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܲܩܘܼܡܹܐ ܣܲܦܝܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ. 10 ”ܣܵܒܵܒ ܡܘܼܫܹܐ ܐܡܝܼܪܹܗ: ’ܡܝܲܩܸܪ ܠܒܵܒܘܼܟ݂ ܘܠܝܸܡܘܼܟ݂،‘ ܘܐܘܼܦ ܐܡܝܼܪܹܗ: ’ܡ̇ܢ ܕܨܲܥܸܪ ܠܒܵܒܵܐ ܝܲܢ ܠܝܸܡܵܐ، ܡܵܘܬܵ‌ܐ ܡܵܐܹܬ.‘ 11 ”ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ: ’ܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܐܵܡܹܪ ܠܒܵܒܘܼܗ‌ܝ ܝܲܢ ܠܝܸܡܹܗ، ܡܸܢܕܝܼ ܕܗܵܘܹܐ ܡܸܢܝܼ ܡܵܘܬܪܵܢܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂، ܩܘܼܪܒܵܢ ܝܼܠܹܗ، ܦܘܼܫܵܩܹܗ، ܡܵܘܗܲܒ݂ܬܵ‌ܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ، 12 ”ܐܚܹܪܢܵܐ ܠܹܐ ܫܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒܹܕ ܡܸܢܕܝܼ ܠܒܵܒܘܼܗ‌ܝ ܝܲܢ ܠܝܸܡܹܗ. 13 ”ܒܲܛܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܝܲܕ ܣܲܦܝܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܣܘܼܦܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.‘ ܘܪܵܒܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܢܹܐ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ.“
14 ܗ̇ܝܓܵܗ ܩܪܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܠܟܸܣܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܫܡܹܥܡܘܼܢ ܐܸܠܝܼ ܟܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܦܲܪܡܹܝܡܘܼܢ، 15 ”ܠܲܝܬ ܡܸܢܕܝܼ ܠܒܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܥܵܒܹܪ ܓܵܘ ܦܲܓ݂ܪܹܗ ܘܡܵܨܹܐ ܟ̰ܲܦܠܸܢ ܐܸܠܹܗ، ܐܸܠܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܵܠܹܛ ܡܸܢܹܗ، ܗ̇ܘ ܟܹܐ ܟ̰ܲܦܠܸܢܹܗ. 16 ”ܡ̇ܢ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܢܵܬܝܵܬܹ̈‌ܐ ܠܸܫܡܵܥܵܐ، ܫܵܡܹܥ.“ 17 ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܠܟܸܣ ܟܸܢܫܵܐ، ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܘܼܬ ܡܲܬܠܵܐ. 18 ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܦܲܪܡܘܼܝܹܐ، ܠܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܡ̣ܢ ܠܒܲܕܲܪ ܥܵܒܹܪ ܓܵܘ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܟ̰ܲܦܠܸܢܹܗ، 19 ”ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܥܵܒܹܪ ܓܵܘ ܠܸܒܹܗ، ܐܸܠܵܐ ܓܵܘ ܟܹܪ݇ܣܹܗ، ܘܟܹܐ ܦܵܠܹܛ ܠܒܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܦܲܓ݂ܪܹܗ؟ (ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܵܝ ܠܹܗ ܕܸܟ݂ܝܹܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܝܵܬܹ̈‌ܐ.) 20 ”ܐܝܼܢܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܵܠܹܛ ܡ̣ܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ، ܗ̇ܘ ܟܹܐ ܟ̰ܲܦܠܸܢ ܐܸܠܹܗ. 21 ”ܣܵܒܵܒ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܠܸܒܵܐ ܕܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܟܹܐ ܦܵܠܛܝܼ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ: ܓܲܝܵܪܘܼܬܵ‌ܐ، ܙܵܢܝܘܼܬܵ‌ܐ، ܓܹܢܵܒ݂ܘܼܬܵ‌ܐ، ܩܸܛܠܵܐ، 22 ”ܛܲܡܲܥܟܵܪܘܼܬܵ‌ܐ، ܒܝܼܫܘܼܬܵ‌ܐ، ܥܲܠܕܲܝܬܵ‌ܐ، ܫܪܝܼܚܘܼܬܵ‌ܐ، ܥܲܝܢܵܐ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ، ܓܘܼܕܵܦܵܐ، ܫܲܒ݂ܗܸܪܵܢܘܼܬܵ‌ܐ، ܣܲܟ݂ܠܘܼܬܵ‌ܐ. 23 ”ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ ܒܝܼܫܵܬܹ̈‌ܐ ܟܹܐ ܦܵܠܛܝܼ ܡ̣ܢ ܓܵܘܵܐ ܘܟ̰ܲܦܠܸܢܝܼ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ.“
ܡܫܝܚܐ ܘܒܟ݂ܬ‌ܐ ܟܢܥܢܝܬ‌ܐ
ܡܬ‌ܝ 15‏:21‏-28
24 ܘܩܝܼܡ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܬܚܘܼܡܵܐ ܕܨܘܿܪ ܘܨܲܝܕܘܿܢ. ܘܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܠܚܲܕ ܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܘܠܹܐ ܒܵܥܹܐ ܗܘܵܐ ܕܐܘܼܦ ܚܲܕ ܝܵܕܹܥ ܗܘܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܛܸܫܝܵܐ. 25 ܐܝܼܢܵܐ ܚܕܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܒܪܵܬܵ‌ܐ ܙܥܘܿܪܬܵ‌ܐ ܒܝܼܘܼܗ̇ ܪܘܼܚܵܐ ܛܲܡܐܹܐ، ܟܲܕ ܫܡܝܼܥ ܠܵܗ̇ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ، ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܘܢܦܝܼܠܔ ܠܵܗ̇ ܩܲܕܡ ܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ. 26 ܘܗ̇ܝ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ، ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܦܹܘܢܝܼܩܹܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ. ܘܦܲܪܦܘܼܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܒܝܼܹܗ ܕܦܲܠܸܛ ܗܘܵܐ ܫܹܐܕܵܐ ܡ̣ܢ ܒܪܵܬܘܼܗ̇. 27 ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܘܼܗ̇: ”ܫܒ݂ܘܿܩܝ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܕܣܵܒ݂ܥܝܼ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ، ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܨܦܵܝܝܼ ܠܸܫܩܵܠܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܕܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܘܠܸܕܪܵܝܹܗ ܩܲܕܡ ܟܲܠܒܹ̈ܐ.“ 28 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܝ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܵܗ̇ ܘܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ: ”ܗܹܐ ܡܵܪܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܟܹܐ ܐܵܟ݂ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܦܸܪ̈ܬܘܼܚܹܐ ܕܢܵܦܠܝܼ ܡ̣ܢ ܦܵܬܘܿܪܹ̈ܐ ܕܒܢܘܿܢܹ̈ܐ.“ 29 ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܘܼܗ̇ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܣܵܒܵܒ ܐܡܝܼܪܵܟ݂ܝ ܗܵܕܟ݂ܵܐ، ܙܹܠ݇ܝ، ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܫܹܐܕܵܐ ܡ̣ܢ ܒܪܵܬܵܟ݂ܝ.“ 30 ܘܟܲܕ ܐܙܝܼܠܔ ܠܵܗ̇ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܠܒܲܝܬܘܼܗ̇، ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܪܵܬܘܼܗ̇ ܥܲܠܔ ܫܘܝܼܬܵ‌ܐ، ܘܫܹܐܕܵܐ ܦܠܝܼܛܵܐ ܡܸܢܘܼܗ̇.
ܝܫܘܥ ܒܣܘܡܐ ܟܪܐ ܘܠܥܠܐ
31 ܘܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܨܘܿܪ، ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘܵܐ ܕܨܲܝܕܘܿܢ ܠܝܵܡܵܐ ܕܓܠܝܼܠܵܐ، ܓܵܘ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܥܸܣܪܲܬ ܡܕܝܼܢܵܬܹ̈‌ܐ. 32 ܘܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܚܲܕ ܕܝܼܗܘܵܐ ܚܲܪܫܵܐ ܘܦܸܠܬܸܟ، ܘܛܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܕܡܲܬܸܒ݂ ܗܘܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܐܝܼܕܹܗ. 33 ܘܦܘܼܠܸܛ ܠܹܗ ܠܒܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܟܸܢܫܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ، ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܨܸܒܥܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܢܵܬܝܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܒܵܬܪ ܕܪܝܼܩ ܠܹܗ، ܕܩܝܼܪܹܗ ܒܠܸܫܵܢܹܗ، 34 ܘܚܝܼܪܹܗ ܒܫܡܲܝܵܐ، ܬܘܼܢܸܚ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܸܬ݂ܦܲܬܲܚ،“ ܕܝܼܠܵܗ̇ ”ܦܘܼܫ ܦܬܝܼܚܵܐ.“ 35 ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܦܬܝܼܚܹܐ ܢܵܬܝܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܫܸܪܝܵܐ ܐܸܣܘܼܪܵܐ ܕܠܸܫܵܢܹܗ، ܘܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܒܨܸܦܝܘܼܬܵ‌ܐ. 36 ܘܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܲܕܥܝܼ ܠܐܘܼܦ ܚܲܕ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܟܡܵܐ ܕܗ̇ܘ ܦܵܩܹܕ ܗܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܚܒܸܪܝܼ ܗܘܵܘ. 37 ܪܵܒܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܥܲܓ̰ܒܝܼ ܗܘܵܘ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܛܵܒ݂ܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ، ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܕܫܵܡܥܝܼ، ܘܠܲܥܠܹ̈ܐ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼ.“
7:7 ܐܫܥܝܐ 29‏:13 7:10 ܡܦܩܢܐ 20‏:12؛ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ 5‏:16 7:10 ܡܦܩܢܐ 21‏:17؛ ܟܗ̈ܢܐ 20‏:9