6
ܝܫܘܥ ܓܘ ܢܨܪܬ
ܡܬ‌ܝ 13‏:53‏-58؛ ܠܘܩܐ 4‏:16‏-30
ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܹܗ، ܘܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪܹܗ. ܘܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ ܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܡܲܠܘܼܦܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ، ܘܪܵܒܵܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܥܲܓ̰ܒܝܼ ܗܘܵܘ، ܘܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܐܲܢܹܐ، ܘܡܘܼܕܝܼ ܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܘܼܗܒܹܠܬܵ‌ܐ ܐܸܠܹܗ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܒܐܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܹܗܘܵܝܵܐ ܝܢܵܐ؟ ”ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܢܲܓܵܪܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ، ܘܐܲܚܘܿܢܵܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܕܝܘܿܣܹܐ ܘܕܝܼܗܘܼܕܵܐ ܘܕܫܸܡܥܘܿܢ؟ ܘܠܹܐ ܝܢܵܐ ܚܵܬܘܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܠܟܸܣܠܲܢ؟“ ܘܬܲܪܩܸܠܝܼ ܗܘܵܘ ܒܝܼܹܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܠܲܝܬ ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܕܠܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܐܸܠܵܐ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܕܓܵܢܹܗ، ܘܓܵܘ ܚܸܙܡܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܓܵܘ ܒܲܝܬܹܗ.“ ܘܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܥܵܒܹܕ ܗܘܵܐ ܬܵܡܵܐ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܚܲܝܠܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠܔ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܪ̈ܝܼܥܹܐ ܘܒܘܼܣܡܵܝ ܠܹܗ. ܘܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܹܗ ܒܠܲܝܬܵܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܝܗ‌ܝ. ܘܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܓܵܘ ܡܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܹܐ ܟܲܕ ܡܲܠܘܼܦܹܐ.
ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܡܟܪܘܙܐ ܘܒܣܘܡܐ
ܡܬ‌ܝ 10‏:1، 5‏-15؛ ܠܘܩܐ 9‏:1‏-6
ܘܩܪܹܐ ܠܹܗ ܠܬܪܸܥܣܲܪ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܲܠܔ ܪ̈ܘܼܚܵܬܹ‌ܐ ܛܲܡܐܹ̈ܐ، ܘܫܘܼܕܪܵܝ ܠܹܗ ܬܪܹܝ ܬܪܹܝ. ܘܦܩܝܼܕܵܝ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܫܵܩܠܝܼ ܡܸܢܕܝܼ ܩܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܸܠܵܐ ܚܘܼܛܪܵܐ، ܠܵܐ ܬܲܪܡܵܠܵܐ، ܘܠܵܐ ܠܲܚܡܵܐ، ܘܠܵܐ ܙܘܼܙܵܐ ܒܟܸܣܝܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܐܸܠܵܐ ܕܠܵܒ݂ܫܝܼ ܟ̰ܵܪ̈ܘܿܚܹܐ، ܘܠܵܐ ܠܵܒ݂ܫܝܼ ܬܲܪܬܹܝ ܨܘܼܕܪ̈ܵܬܹ‌ܐ. 10 ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܠܐܲܝܢܝܼ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼܬܘܿܢ، ܬܵܡܵܐ ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܗܲܠܔ ܕܦܵܠܛܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܘܼܟܵܐ. 11 ”ܘܡ̇ܢ ܕܠܵܐ ܩܲܒܸܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܵܐ ܫܵܡܹܥ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܢܦܘܿܨܘܼܢ ܠܥܲܦܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܩܠܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ ܠܣܵܗܕܘܼܬܵܝܗ‌ܝ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܠܛܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ. 12 ܘܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܘܡܘܼܟܪܸܙ ܠܗܘܿܢ ܬܝܵܒ݂ܘܼܬܵ‌ܐ ܠܐܢܵܫܹ̈ܐ. 13 ܪܵܒܵܐ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܦܘܼܠܸܛ ܠܗܘܿܢ، ܘܪܵܒܵܐ ܡܪ̈ܝܼܥܹܐ ܡܫܝܼܚ ܠܗܘܿܢ ܒܡܸܫܚܵܐ، ܘܒܘܼܣܡܵܝ ܠܗܘܿܢ.
ܩܛܠܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ
ܡܬ‌ܝ 14‏:1‏-12؛ ܠܘܩܐ 9‏:7‏-9
14 ܟܲܕ ܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܡܲܠܟܵܐ ܒܘܼܬ ܝܼܫܘܿܥ، ܣܵܒܵܒ ܦܪܝܼܣܵܐ ܝܗܘܵܐ ܫܸܡܹܗ، ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܵܗܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ ܝܠܹܗ، ܩܝܼܡܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܒܝܼܹܗ.“ 15 ܐܝܼܢܵܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ ܕܐܹܠܝܼܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܕܢܒ݂ܝܼܵܐ ܝܠܹܗ، ܡܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ.
16 ܐܝܼܢܵܐ ܟܲܕ ܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܵܗܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܝܼܠܹܗ، ܗ̇ܘ ܕܐܵܢܵܐ ܦܪܝܼܡ ܠܝܼ ܪܹܝܫܹܗ، ܩܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ.“ 17 ܣܵܒܵܒ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܒܓܵܢܹܗ ܫܘܼܕܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܘܕܒ݂ܝܼܩܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܕܸܪܝܹܗ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܗܹܪܘܿܕܝܼܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܐܲܚܘܿܢܘܼܗ‌ܝ، ܕܓܒ݂ܝܼܪܘܼܗ̇ ܝܗܘܵܐ ܗܹܪܘܿܕܸܣ. 18 ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܐܵܡܹܪ ܗܘܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܠܗܹܪܘܿܕܸܣ: ”ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵ‌ܐ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܕܓܵܒ݂ܪܹܬ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܐܲܚܘܿܢܘܼܟ݂.“ 19 ܘܗܹܪܘܿܕܝܼܵܐ ܕܒ݂ܝܼܩܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܟܲܪܒܵܐ ܒܠܸܒܘܼܗ̇ ܐܸܠܹܗ، ܘܒܵܥܝܵܐ ܗܘܵܐ ܕܩܵܛܠܵܐ ܗܘܵܐ ܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܗܘܵܐ، 20 ܣܵܒܵܒ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܟܹܐ ܙܵܕܹܥ ܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܒܗ̇ܝ ܕܟܹܐ ܝܵܕܹܥ ܗܘܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܟܹܐ ܢܵܛܹܪ ܗܘܵܐ ܠܹܗ. ܘܟܲܕ ܫܵܡܹܥ ܗܘܵܐ ܠܹܗ، ܠܹܐ ܝܵܕܹܥ ܗܘܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܥܵܒܹܕ ܗܘܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܟܹܐ ܫܵܡܹܥ ܗܘܵܐ ܠܹܗ.
21 ܐܝܼܢܵܐ ܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܕܵܢܵܐ ܠܵܚܘܿܡܬܵ‌ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܒܹܝܬ ܝܲܠܕܵܐ ܕܗܹܪܘܿܕܸܣ ܐܝܼܡܲܢ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܡܸܫܬܘܼܬܵ‌ܐ ܠܓܘܼܪ̈ܵܢܘܼܗ‌ܝ ܘܠܪ̈ܲܒܲܝ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܚܲܝܠܵܘܵܬܹ̈‌ܐ ܘܠܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܓܠܝܼܠܵܐ. 22 ܘܥܒ݂ܝܼܪܵܗ̇ ܒܪܵܬܵ‌ܐ ܕܗܹܪܘܿܕܝܼܵܐ ܘܪܩܝܼܕ ܠܵܗ̇، ܘܫܦܝܼܪܵܗ̇ ܠܗܹܪܘܿܕܸܣ ܘܠܐܵܢܝܼ ܕܝܬܝܼܒܹܐ ܝܗܘܵܘ ܥܲܡܹܗ. ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܠܒܪܵܬܵ‌ܐ: ”ܛܠܘܿܒ ܡܸܢܝܼ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܵܣܡܵܐ ܠܵܟ݂ܝ، ܘܐܵܢܵܐ ܒܸܬ ܝܵܗܒܹܢܵܟ݂ܝ.“ 23 ܘܝܡܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܘܼܗ̇: ”ܡܸܢܕܝܼ ܕܛܵܠܒܲܬ‌ܝ ܡܸܢܝܼ ܒܸܬ ܝܵܗܒܹܢܵܟ݂ܝ، ܗܲܠܔ ܦܲܠܓܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬ‌ܝܼ.“ 24 ܘܗ̇ܝ ܦܠܝܼܛ ܠܵܗ̇ ܘܒܘܼܩܸܪܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܝܸܡܘܼܗ̇: ”ܡܘܼܕܝܼ ܛܵܠܒܵܢ؟“ ܘܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܐܸܠܘܼܗ̇ ܝܸܡܘܼܗ̇: ”ܛܠܘܿܒܝ ܪܹܝܫܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ.“ 25 ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܠܟܸܣ ܡܲܠܟܵܐ ܘܛܠܝܼܒ ܠܵܗ̇ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܒܵܥܝܵܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܕܝܵܗܒܹܬ ܠܝܼ ܓܵܘ ܡܵܐܢܵܐ ܪܹܝܫܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ.“ 26 ܦܫܝܼܡ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܪܵܒܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܘܼܬ ܡܵܘܡܵܬܹ̈‌ܐ ܕܝܡܹܐ ܠܹܗ ܘܒܘܼܬ ܐܵܢܝܼ ܕܝܬܝܼܒܹܐ ܝܗܘܵܘ ܥܲܡܹܗ ܠܣܘܼܦܪܵܐ، ܠܵܐ ܒܥܹܐ ܠܹܗ ܕܡܲܚܦܸܠܔ ܗܘܵܐ. 27 ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܢܵܛܘܿܪܵܐ ܘܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܕܡܲܝܬܹ‌ܐ ܗܘܵܐ ܠܪܹܝܫܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ. ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܘܦܪܝܼܡ ܠܹܗ ܪܹܝܫܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ. 28 ܘܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܪܹܝܫܹܗ ܓܵܘ ܡܵܐܢܵܐ ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܠܒܪܵܬܵ‌ܐ، ܘܗ̇ܝ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܵܗ̇ ܠܝܸܡܘܼܗ̇. 29 ܘܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܘܫܩܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܫܠܲܕܹܗ ܘܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ.
ܬܪܣܝܬ‌ܐ ܕܚܡܫܐ ܐܠܦ̈ܐ
ܡܬ‌ܝ 14‏:13‏-21؛ ܠܘܩܐ 9‏:10‏-17؛ ܝܘܚܢܢ 6‏:1‏-14
30 ܘܓ̰ܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܘܡܘܼܕܸܥ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܘܡܘܼܠܸܦ ܠܗܘܿܢ. 31 ܘܗ̇ܘ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܬܹܝܡܘܼܢ ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܠܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܲܢ ܘܡܲܢܝܸܚܘܼܢ ܚܲܕܟ̰ܵܐ،“ ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܪܵܒܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܘܒܹܐܬܵܝܵܐ، ܘܠܲܝܬ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܥܕܵܢܵܐ ܐܘܼܦ ܠܹܐܟ݂ܵܠܵܐ. 32 ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܓܵܡܝܼ ܠܕܘܼܟܵܐ ܡܘܼܫܲܡܸܪ ܒܢܲܦ̮ܫܵܝܗ‌ܝ. 33 ܘܚܸܙܝܵܝ ܠܗܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܟܲܕ ܒܹܐܙܵܠܵܐ، ܝܕܝܼܥܵܝ ܠܗܘܿܢ، ܘܪܚܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܠܬܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܕܝܼܢܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܡܛܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܝܼܵܝܗ‌ܝ. 34 ܘܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܓܵܡܝܼ ܘܚܙܹܐ ܠܹܗ ܠܟܸܢܫܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܸܡ ܠܹܗ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ، ܣܵܒܵܒ ܒܸܕܡܵܝܵܐ ܝܗܘܵܘ ܠܥܸܪ̈ܒܹܐ ܕܠܵܐ ܪܵܥܝܵܐ. ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܡܲܠܘܼܦܵܝ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ. 35 ܟܲܕ ܩܘܼܪܒܸܢܹܗ ܝܵܘܡܵܐ ܠܸܓܢܵܝܵܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܕܘܼܟܵܐ ܒܲܪܝܼܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܘܥܕܵܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇. 36 ܫܪܝܼ ܠܟܸܢܫܵܐ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܙܘܼܡܵܢܹ̈ܐ ܕܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܹܐ ܘܠܡܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ ܘܙܵܒ݂ܢܝܼ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܠܹܐܟ݂ܵܠܵܐ.“ 37 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܗܲܒ݂ܠܘܼܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼ ܠܹܐܟ݂ܵܠܵܐ.“ ܘܐܵܢܝܼ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܘܙܵܒ݂ܢܲܚ ܒܬܪܲܝܡܵܐܐ ܕܝܼܢܵܪܹ̈ܐ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵ‌ܐ ܘܝܵܗܒܲܚ ܠܗܘܿܢ ܕܐܵܟ݂ܠܝܼ؟“ 38 ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܙܹܠ݇ܡܘܼܢ ܘܚܙܹܝܡܘܼܢ ܟܡܵܐ ܠܲܚܡܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.“ ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ، ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܚܲܡܫܵܐ ܠܲܚܡܹ̈ܐ ܘܬܪܹܝ ܢܘܼܢܹ̈ܐ.“ 39 ܦܩܝܼܕܵܝ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼ ܠܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܣܝܼܥܵܬܹ̈‌ܐ ܥܲܠܔ ܓܸܠܵܐ ܩܝܼܢܵܐ. 40 ܘܝܬܝܼܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܒܣܝܼܥܵܬܹ̈‌ܐ ܕܡܵܐܐ ܡܵܐܐ، ܘܕܚܲܡܫܝܼ ܚܲܡܫܝܼ. 41 ܘܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܐܵܢܝܼ ܚܲܡܫܵܐ ܠܲܚܡܹ̈ܐ ܘܬܪܹܝ ܢܘܼܢܹ̈ܐ، ܘܚܝܼܪܹܗ ܒܫܡܲܝܵܐ، ܒܘܼܪܸܟ݂ ܠܹܗ، ܘܩܨܹܐ ܠܹܗ ܠܲܚܡܹ̈ܐ، ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼ ܩܲܕܡ ܟܸܢܫܵܐ. ܘܐܘܼܦ ܠܐܵܢܝܼ ܬܪܹܝ ܢܘܼܢܹ̈ܐ، ܦܠܝܼܥܵܝ ܠܹܗ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ. 42 ܐܟ݂ܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܘܣܒ݂ܝܼܥ ܠܗܘܿܢ. 43 ܘܫܩܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܬܪܸܥܣܲܪ ܩܘܼܦܹ̈ܐ ܡܸܠܝܹܐ ܡ̣ܢ ܩܸܛܥܵܛܹ̈ܐ ܕܠܲܚܡܵܐ ܘܕܢܘܼܢܹ̈ܐ. 44 ܘܐܵܢܝܼ ܕܐܟ݂ܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܲܚܡܹ̈ܐ ܚܲܡܫܵܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܝܗܘܵܘ.
ܝܫܘܥ ܒܚܕܪܐ ܥܠܔ ܡ̈ܝܐ
ܡܬ‌ܝ 14‏:22‏-33؛ ܝܘܚܢܢ 6‏:15‏-21
45 ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܡܘܼܥܒܸܕ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܕܐܵܣܩܝܼ ܗܘܵܘ ܠܓܵܡܝܼ ܘܐܵܙܠ݇ܝܼ ܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܝܼܹܗ ܠܗ̇ܘ ܡܲܪܙܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܠܒܹܝܬ ܨܲܝܵܕܵܐ، ܟܲܕ ܗ̇ܘ ܡܲܦܫܸܛ ܗܘܵܐ ܠܟܸܢܫܵܐ. 46 ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܫܘܼܕܪܵܝ ܠܹܗ، ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܛܘܼܪܵܐ ܠܨܲܠܘܼܝܹܐ.
47 ܟܲܕ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܪܲܡܫܵܐ، ܓܵܡܝܼ ܒܹܝܦܲܠܓܵܐ ܕܝܵܡܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܗ̇ܘ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܥܲܠܔ ܒܸܪܙܵܐ. 48 ܘܚܸܙܝܵܝ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܓ̰ܲܢܓ̰ܘܼܪܹܐ ܒܛܪܵܝܬܵ‌ܐ ܕܓܵܡܝܼ ܣܵܒܵܒ ܦܵܘܚܵܐ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܗ‌ܝ ܝܗܘܵܐ. ܘܒܒܲܕܠܵܐ ܕܐܲܪܒܥܵܐ ܕܠܲܝܠܹܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܵܝܗ‌ܝ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܥܲܠܔ ܝܵܡܵܐ ܘܒܥܹܐ ܠܹܗ ܕܥܵܒܹܪ ܗܘܵܐ ܠܗܘܿܢ. 49 ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܢܝܼ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܥܲܠܔ ܝܵܡܵܐ، ܚܫܝܼܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܕܚܸܙܘܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܡܘܼܩܘܸܚ ܠܗܘܿܢ، 50 ܣܵܒܵܒ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، ܘܙܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ. ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܠܸܒܵܢܹ̈ܐ، ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ، ܠܵܐ ܙܵܕܥܝܼܬܘܿܢ.“ 51 ܘܐܣܝܼܩ ܠܹܗ ܓܵܘ ܓܵܡܝܼ ܠܟܸܣܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܫܠܹܐ ܠܹܗ ܦܵܘܚܵܐ، ܘܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܗܘܿܢ ܒܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܪܵܒܵܐ، 52 ܣܵܒܵܒ ܠܵܐ ܦܘܼܪܡܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܵܢܝܼ ܠܲܚܡܹ̈ܐ، ܒܗ̇ܝ ܕܩܸܫܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܸܒܵܝܗ‌ܝ.
ܝܫܘܥ ܒܣܘܡܐ ܐܢܫ̈ܐ ܓܘ ܓܢܣܪ
ܡܬ‌ܝ 14‏:34‏-36
53 ܘܟܲܕ ܥܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܠܡܲܪܙܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܓܹܢܹܣܲܪ، ܘܓܪܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܠܡܲܪܙܵܐ. 54 ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܓܵܡܝܼ، ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܝܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܐܢܵܫܹ̈ܐ، 55 ܘܪܚܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܒܟܠܹܗ ܗ̇ܘ ܐܲܬܪܵܐ، ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܡܲܝܬܘܼܝܹܐ ܠܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܥܲܠܔ ܫܘܝܼܵܬܹ̈‌ܐ، ܟܠܔ ܐܲܝܟܵܐ ܕܫܵܡܥܝܼ ܗܘܵܘ ܕܬܵܡܵܐ ܝܗܘܵܐ. 56 ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܥܵܒܹܪ ܗܘܵܐ، ܓܵܘ ܡܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܝܲܢ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢܵܬܹ̈‌ܐ، ܝܲܢ ܓܵܘ ܙܘܼܡܵܢܹ̈ܐ، ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܝܼ ܗܘܵܘ ܡܪ̈ܝܼܥܹܐ ܓܵܘ ܫܘܼܩܹ̈ܐ، ܘܦܲܪܦܸܠܝܼ ܗܘܵܘ ܒܝܼܹܗ ܕܕܵܩܪܝܼ ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܫܸܦܘܼܠܵܐ ܕܠܒ݂ܝܼܫܬܹܗ. ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܕܵܩܪܝܼ ܗܘܵܘ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗܘܵܘ ܒܣܝܼܡܹܐ.
6:34 ܡܢܝܢܐ 27‏:17؛ ܐ ܡܠܟ̈ܐ 22‏:17؛ ܒ ܕܒܪܝܡܝܢ 18‏:16؛ ܚܙܩܝܐܝܠܔ 34‏:5