5
ܒܣܡܬ‌ܐ ܕܚܕ ܫܐܕܢܐ ܓܕܪܝܐ
ܡܬ‌ܝ 8‏:28‏-34؛ ܠܘܩܐ 8‏:26‏-39
ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܡܲܪܙܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܕܝܵܡܵܐ ܠܐܲܬܪܵܐ ܕܓܸܕܪ̈ܵܝܹܐ. ܘܟܲܕ ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܡܝܼ، ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܬܦܝܼܩ ܠܹܗ ܒܝܼܹܗ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܒܸܦܠܵܛܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܹ̈ܐ، ܒܝܼܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܛܲܡܐܹܐ. ܘܟܹܐ ܥܵܡܹܪ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܹ̈ܐ، ܘܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܗܘܵܐ ܐܵܣܹܪ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܐܘܼܦ ܒܫܸܫܠܵܬܹ̈‌ܐ. ܣܵܒܵܒ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܒܩܵܘܕܹ̈ܐ ܘܒܫܸܫܠܵܬܹ̈‌ܐ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܐܣܝܼܪܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܩܵܛܹܥ ܗܘܵܐ ܫܸܫܠܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܩܵܘܕܹ̈ܐ ܬܵܒܹܪ ܗܘܵܐ ܠܗܘܿܢ، ܘܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܗܘܵܐ ܙܲܒܛܸܢܹܗ. ܒܟܠܔ ܥܕܵܢܵܐ، ܒܠܲܝܠܹܐ ܘܒܐܝܼܡܵܡܵܐ، ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܘܓܵܘ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܹ̈ܐ، ܡܲܩܘܘܼܚܹܐ ܘܕܲܪܒܘܼܢܹܐ ܓܵܢܹܗ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ.
ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܪܸܚܩܵܐ، ܪܚܝܼܛ ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ ܘܒܪܝܼܟ ܠܹܗ ܩܲܕܡ ܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ. ܘܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܡܵܐ ܠܘܼܟ݂ ܡܸܢܝܼ، ܝܼܫܘܿܥ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ؟ ܡܲܡܘܼܝܘܼܟ݂ ܝܼܘܸܢ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܕܠܵܐ ܓ̰ܲܢܓ̰ܸܪܸܬ ܠܝܼ.“ ܣܵܒܵܒ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܦܠܘܿܛܝ ܡ̣ܢ ܐܢܵܫܵܐ، ܪܘܼܚܵܐ ܛܲܡܐܹܐ.“ ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ ܫܸܡܘܼܟ݂؟“ ܘܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ: ”ܫܸܡܝܼ ܠܸܓ݂ܝܘܿܢ ܝܼܠܹܗ، ܣܵܒܵܒ ܪܵܒܵܐ ܝܘܲܚ.“ 10 ܘܦܘܼܪܦܸܠܔ ܠܹܗ ܒܝܼܹܗ ܪܵܒܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܕܸܪܗܘܿܢ ܠܒܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܐܲܬܪܵܐ.
11 ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܬܵܡܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܒܸܩܪܵܐ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ ܕܚܙܘܼܪܹ̈ܐ ܒܸܪܥܵܝܵܐ، 12 ܘܦܘܼܪܦܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ ܐܵܢܝܼ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܫܲܕܸܪܲܢ ܓܵܘ ܚܙܘܼܪܹ̈ܐ ܕܥܵܒ݂ܪܲܚ ܓܵܘܵܝܗ‌ܝ.“ 13 ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܦܣܵܣܵܐ، ܘܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܛܲܡܐܹ̈ܐ ܘܥܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܓܵܘ ܚܙܘܼܪܹ̈ܐ، ܘܗ̇ܝ ܒܸܩܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܬܪܹܝ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܚܙܘܼܪܹ̈ܐ ܪܚܝܼܛ ܠܵܗ̇ ܠܫܩܝܼܦܵܐ ܘܢܦܝܼܠܔ ܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܝܵܡܵܐ، ܘܚܢܝܼܩ ܠܵܗ̇.
14 ܐܵܢܝܼ ܕܡܲܪܥܘܼܝܹܐ ܝܗܘܵܘ ܠܚܙܘܼܪܹ̈ܐ ܥܪܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܘܗܘܼܩܹܐ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܘܓܵܘ ܡܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ. ܘܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ. 15 ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ، ܘܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܒܝܼܹܗ ܠܸܓ݂ܝܘܿܢ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ، ܘܠܒ݂ܝܼܫܵܐ ܘܗܵܘܢܹܗ ܒܪܹܝܫܹܗ، ܘܙܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ. 16 ܘܐܵܢܝܼ ܕܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܗܘܼܩܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܐܢܵܫܹ̈ܐ ܡܘܼܕܝܼ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܒܝܼܹܗ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܘܐܘܼܦ ܠܚܙܘܼܪܹ̈ܐ. 17 ܘܦܘܼܪܦܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ ܕܫܲܢܹܐ ܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܬܚܘܼܡܵܝܗ‌ܝ.
18 ܘܟܲܕ ܐܣܝܼܩ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܓܵܡܝܼ، ܛܠܝܼܒ ܠܹܗ ܡܸܢܹܗ ܗ̇ܘ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܒܘܼܣܡܵܐ ܡ̣ܢ ܫܹܐܕܵܐ ܕܐܵܙܹܠܔ ܥܲܡܹܗ. 19 ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܠܵܐ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܕܐܵܙܹܠܔ ܗܘܵܐ ܥܲܡܹܗ، ܐܸܠܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܙܹܠܔ݇ ܠܒܲܝܬܘܼܟ݂ ܠܟܸܣ ܐܢܵܫܘܼ̈ܟ݂ ܘܗܲܩܝܼ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܕܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ، ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܪܘܼܚܸܡ ܠܹܗ ܥܲܠܘܼܟ݂.“ 20 ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ، ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܓܵܘ ܥܸܣܪܲܬ ܡܕܝܼܢܵܬܹ̈‌ܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ، ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܥܲܓ̰ܒܝܼ ܗܘܵܘ.
ܝܫܘܥ ܒܣܘܡܐ ܒܟ݂ܬ‌ܐ ܡܪܝܥܬ‌ܐ ܘܡܚܘܝܐ ܒܪܬ‌ܐ ܡܝܬܬ‌ܐ
ܡܬ‌ܝ 9‏:18‏-26؛ ܠܘܩܐ 8‏:40‏-56
21 ܟܲܕ ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܡܸܢܕܪܸܫ ܝܼܫܘܿܥ ܠܗ̇ܘ ܡܲܪܙܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܓ̰ܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ، ܘܗ̇ܘ ܥܲܠܔ ܡܲܪܙܵܐ ܕܝܵܡܵܐ ܝܗܘܵܐ. 22 ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ، ܫܸܡܹܗ ܝܘܿܐܵܪܵܫ، ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ، ܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܩܲܕܡ ܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ. 23 ܘܦܘܼܪܦܸܠܔ ܠܹܗ ܒܝܼܹܗ ܪܵܒܵܐ، ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܹܗ: ”ܒܪܵܬ‌ܝܼ ܙܥܘܿܪܬܵ‌ܐ ܩܲܕܡ ܡܵܘܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇. ܬܵ‌ܐ ܘܡܲܬܸܒ݂ ܐܝܼܕܘܼܟ݂ ܥܲܠܘܼܗ̇ ܕܦܵܝܫܵܐ ܒܣܝܼܡܬܵ‌ܐ ܘܚܵܝܵܐ.“ 24 ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܥܲܡܹܗ ܝܼܫܘܿܥ، ܘܟܸܢܫܵܐ ܪܵܒܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܗܘܵܘ ܒܵܬܪܹܗ، ܘܒܸܚܠܵܨܵܐ ܝܗܘܵܐ ܐܸܠܹܗ.
25 ܘܚܕܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܟܹܐ ܐܵܙܹܠܔ ܗܘܵܐ ܕܸܡܵܐ ܡܸܢܘܼܗ̇ ܩܵܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܫܸܢܹ̈ܐ، 26 ܘܪܵܒܵܐ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܸܪܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܪܵܒܵܐ ܐܵܣܝܹ̈ܐ، ܘܚܘܼܪܸܓ̰ܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܵܗ̇، ܘܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܗܘܝܼܬܵ‌ܐ ܨܦܵܝܝܼ، ܐܸܠܵܐ ܒܘܼܫ ܚܸܪܒܵܐ. 27 ܟܲܕ ܫܡܝܼܥ ܠܵܗ̇ ܒܘܼܬ ܝܼܫܘܿܥ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܡܓܵܘܵܐ ܕܟܸܢܫܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪܹܗ، ܘܕܩܝܼܪܵܗ̇ ܒܠܒ݂ܝܼܫܬܹܗ. 28 ܣܵܒܵܒ ܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܒܓܵܢܘܼܗ̇: ”ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܒܠܒ݂ܝܼܫܬܹܗ ܕܵܩܪܵܢ ܒܸܬ ܒܵܣܡܵܢ.“ 29 ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܒܪܝܼܙ ܠܵܗ̇ ܥܲܝܢܵܐ ܕܕܸܡܘܼܗ̇، ܘܪܥܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܒܦܲܓ݂ܪܘܼܗ̇ ܕܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܒܣܝܼܡܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܥܘܼܗ̇.
30 ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܒܓܵܢܹܗ ܕܚܲܝܠܵܐ ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܡܸܢܹܗ، ܦܬܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܟܸܣ ܟܸܢܫܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܡܵܢܝܼ ܕܩܝܼܪܹܗ ܒܠܒ݂ܝܼܫܬ‌ܝܼ؟“ 31 ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܸܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܸܢܫܵܐ ܒܸܚܠܵܨܘܼܟ݂ ܝܼܠܹܗ، ܘܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܬ: ’ܡܵܢܝܼ ܕܩܝܼܪܹܗ ܒܝܼܝܼ؟‘ “ 32 ܘܒܸܚܝܵܪܵܐ ܠܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܘܼܗ‌ܝ ܕܚܵܙܹܐ ܡܵܢܝܼ ܕܩܝܼܪܹܗ ܒܝܼܹܗ، 33 ܗ̇ܝ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ، ܒܸܙܕܵܥܵܐ ܘܪܲܬܪܘܼܬܹ‌ܐ، ܘܒܝܼܕܵܥܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܩܘܼܘܸܡ ܠܹܗ ܐܸܠܘܼܗ̇، ܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܘܢܦܝܼܠܔ ܠܵܗ̇ ܩܲܕܡ ܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ ܟܠܹܗ ܫܪܵܪܵܐ. 34 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܘܼܗ̇: ”ܒܪܵܬ‌ܝܼ، ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܟ݂ܝ ܩܵܡ ܡܲܚܝܼܵܐ ܠܵܟ݂ܝ، ܙܹܠ݇ܝ ܒܫܠܵܡܵܐ، ܘܦܘܼܫܝ ܒܣܝܼܡܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܥܵܟ݂ܝ.“
35 ܘܟܲܕ ܗ̇ܘ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܓܘܼܪܵܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܒܪܵܬܘܼܟ݂ ܡܝܼܬ ܠܵܗ̇، ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܐܚܹܪܢܵܐ ܥܲܓ̰ܘܼܙܹܐ ܝܘܸܬ ܠܡܲܠܦܵܢܵܐ؟“ 36 ܐܝܼܢܵܐ ܟܲܕ ܝܼܫܘܿܥ ܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܡܘܼܕܝܼ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܗܘܿܢ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܓܘܼܪܵܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ: ”ܠܵܐ ܙܵܕܥܹܬ، ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܗܲܡܸܢ.“
37 ܘܠܵܐ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܠܐܢܵܫܵܐ ܕܐܵܙܹܠܔ ܗܘܵܐ ܥܲܡܹܗ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂. 38 ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܗ̇ܘ ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ، ܘܚܙܹܐ ܠܹܗ ܫܓ݂ܘܼܫܝܵܐ، ܘܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܸܒܟ݂ܵܝܵܐ ܘܒܸܠܝܵܝܵܐ ܪܵܒܵܐ. 39 ܘܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܫܓ݂ܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܘܒܸܒܟ݂ܵܝܵܐ؟ ܒܪܵܬܵ‌ܐ ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܝܼܬܬܵ‌ܐ، ܐܸܠܵܐ ܕܡܝܼܟ݂ܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇.“ 40 ܘܓܚܝܼܟ ܠܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܦܘܼܠܸܛ ܠܹܗ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܠܘܼܒܸܠܔ ܠܹܗ ܠܒܵܒܵܐ ܕܒܪܵܬܵ‌ܐ ܘܠܝܸܡܘܼܗ̇ ܘܠܐܵܢܝܼ ܕܥܲܡܹܗ ܝܗܘܵܘ، ܘܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܝܼܗܘܵܐ ܒܪܵܬܵ‌ܐ. 41 ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܒܪܵܬܵ‌ܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܘܼܗ̇: ”ܛܠܝܼܬܵ‌ܐ ܩܘܼܡܝ،“ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܦܘܼܫܩܵܐ: ”ܒܪܵܬܵ‌ܐ، ܐܸܠܵܟ݂ܝ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ، ܩܘܼܡܝ.“ 42 ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܩܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܒܪܵܬܵ‌ܐ ܘܚܕܝܼܪܵܗ̇، ܘܗ̇ܝ ܒܲܪܬ ܬܪܸܥܣܲܪ ܫܸܢܹ̈ܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܗܘܿܢ ܥܘܼܓ̰ܵܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ. 43 ܘܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܩܸܘܝܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ ܕܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܵܐ ܝܵܕܹܥ ܐܵܗܵܐ. ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼ ܠܵܗ̇ ܡܸܢܕܝܼ ܠܹܐܟ݂ܵܠܵܐ.