4
ܡܬܠܐ ܕܙܪܥܢܐ
ܡܬ‌ܝ 13‏:1‏-9؛ ܠܘܩܐ 8‏:4‏-8
ܡܸܢܕܪܸܫ ܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܡܲܠܘܼܦܹܐ ܠܡܲܪܙܵܐ ܕܝܵܡܵܐ، ܘܓ̰ܡܝܼܥ ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܟ̰ܸܡ ܪܵܒܵܐ، ܗܵܕܵܐ ܕܗ̇ܘ ܐܣܝܼܩ ܠܹܗ ܘܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܓܵܘ ܓܵܡܝܼ، ܘܟܸܢܫܵܐ ܟܸܠܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܥܲܠܔ ܒܸܪܙܵܐ. ܘܡܲܠܘܼܦܵܝ ܝܗܘܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܒܡܲܬܠܹ̈ܐ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܒܡܲܠܲܦܬܹܗ: ”ܫܡܹܥܡܘܼܢ، ܗܵܐ، ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܙܵܪܥܵܢܵܐ ܠܸܙܪܵܥܵܐ. ”ܘܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܟܲܕ ܗ̇ܘ ܒܸܙܪܵܥܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ ܕܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܡܲܪܙܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ، ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܘܠܩܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ. ”ܘܐܚܹܪܢܵܐ ܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ ܟܹܐܦܵܢܬܵ‌ܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܲܝܬ ܗܘܵܐ ܥܲܦܪܵܐ ܪܵܒܵܐ، ܘܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܡܘܼܓ̰ܝܸܢܹܗ ܣܵܒܵܒ ܠܲܝܬ ܗܘܵܐ ܥܘܼܡܩܵܐ ܒܥܲܦܪܵܐ. ”ܘܟܲܕ ܙܪܝܼܩ ܠܹܗ ܫܸܡܫܵܐ، ܝܩܝܼܕ ܠܹܗ، ܘܣܵܒܵܒ ܠܲܝܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܥܸܩܪܵܐ، ܒܪܝܼܙ ܠܹܗ. ”ܘܐܚܹܪܢܵܐ ܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܓܵܘ ܟܸܬܘܹ̈ܐ. ܓܘܼܪܘܸܣ ܠܗܘܿܢ ܟܸܬܘܹ̈ܐ ܘܚܢܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، ܘܠܵܐ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ. ”ܘܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܢܦܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ ܫܲܡܝܼܢܬܵ‌ܐ ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܗܘܿܢ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ؛ ܐܣܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܘܓܘܼܪܘܸܣ ܠܗܘܿܢ ܘܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܕܬܠܵܬ‌ܝܼ، ܘܕܫܬ‌ܝܼ، ܘܕܡܵܐܐ.“ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܡ̇ܢ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܢܵܬܝܵܬܹ̈‌ܐ ܠܸܫܡܵܥܵܐ، ܫܵܡܹܥ.“
ܢܝܫܐ ܕܡܬܠ̈ܐ
ܡܬ‌ܝ 13‏:10‏-17؛ ܠܘܩܐ 8‏:9‏-10
10 ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܼܗܘܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ، ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܐܲܪ̈ܙܹܒܵܢܘܼܗ‌ܝ، ܥܲܡ ܬܪܸܥܣܲܪ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ، ܒܘܼܬ ܡܲܬܠܵܐ. 11 ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܐܪܵܙܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܠܒܲܕܲܪ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܐܡܝܼܪܹܐ ܒܡܲܬܠܹ̈ܐ، 12 ”ܩܵܐ ܕܚܙܵܝܵܐ ܚܵܙܝܼ ܘܠܵܐ ܝܵܕܥܝܼ، ܘܫܡܵܥܵܐ ܫܵܡܥܝܼ ܘܠܵܐ ܦܲܪܡܝܼ، ܕܠܵܐ ܕܵܝܪܝܼ ܘܦܵܝܫܝܼ ܦܘܼܚܠܹܐ.“
ܦܘܫܩܐ ܕܡܬܠܐ ܕܙܪܥܢܐ
ܡܬ‌ܝ 13‏:18‏-23؛ ܠܘܩܐ 8‏:11‏-15
13 ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܐܵܗܵܐ ܡܲܬܠܵܐ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܸܬ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܲܬܠܹ̈ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ؟ 14 ”ܙܵܪܥܵܢܵܐ ܕܙܪܝܼܥ ܠܹܗ، ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܙܪܝܼܥ ܠܹܗ. 15 ”ܘܐܲܢܹܐ ܝܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܢܦܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܡܲܪܙܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܙܪܝܼܥܬܵ‌ܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܠܗܹܡܸܙܡܵܢ، ܟܹܐ ܐܵܬܹ‌ܐ ܣܵܛܵܢܵܐ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܘܚܵܛܹܦ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܸܒܵܝܗ‌ܝ. 16 ”ܘܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܙܪܝܼܥܹܐ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ ܟܹܐܦܵܢܬܵ‌ܐ، ܐܵܢܝܼ ܝܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܠܗܹܡܸܙܡܵܢ، ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܘܒܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼ ܠܵܗ̇، 17 ”ܐܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬ ܠܗܘܿܢ ܥܸܩܪܵܐ ܒܓܵܢܵܝܗ‌ܝ، ܐܸܠܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܟܸܪܝܵܐ ܝܢܵܐ، ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܝܲܢ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܒܘܼܬ ܗܹܡܸܙܡܵܢ، ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܟܹܐ ܩܵܠܒܝܼ. 18 ”ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܙܪܝܼܥܹܐ ܓܵܘ ܟܸܬܘܹ̈ܐ، ܐܵܢܝܼ ܝܢܵܐ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܠܗܹܡܸܙܡܵܢ، 19 ”ܐܝܼܢܵܐ ܪܸܢܝܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ ܘܡܲܚܠܸܛܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܕܵܘܸܠܬܵ‌ܐ، ܘܫܲܗܘܲܬܝܵܬܹ̈‌ܐ ܕܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ، ܟܹܐ ܐܵܬ‌ܝܼ ܘܚܵܢܩܝܼ ܠܵܗ̇ ܗܹܡܸܙܡܵܢ، ܘܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܠܵܐ ܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ. 20 ”ܘܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܙܪܝܼܥܹܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܫܲܡܝܼܢܬܵ‌ܐ، ܐܲܢܹܐ ܝܢܵܐ ܕܟܹܐ ܫܵܡܥܝܼ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܘܩܲܒܠܝܼ ܠܵܗ̇ ܘܝܵܗܒ݂ܝܼ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ، ܒܬܠܵܬ‌ܝܼ، ܘܒܫܬ‌ܝܼ، ܘܒܡܵܐܐ.“
ܡܬܠܐ ܕܫܪܓ݂ܐ
ܠܘܩܐ 8‏:16‏-18
21 ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܡܲܠܗ‌ܝܼ ܫܪܵܓ݂ܵܐ ܘܡܲܬܒ݂ܝܼ ܠܵܗ̇ ܬܚܘܿܬ ܣܲܐܬܵ‌ܐ، ܝܲܢ ܬܚܘܿܬ ܫܘܝܼܬܵ‌ܐ؟ ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼ ܠܵܗ̇ ܥܲܠܔ ܡܢܵܪܬܵ‌ܐ؟ 22 ”ܣܵܒܵܒ ܠܲܝܬ ܡܸܢܕܝܼ ܛܸܫܝܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܓܸܠܝܵܐ، ܘܠܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܚܸܫܟܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܠܹܛ ܠܒܲܗܪܵܐ. 23 ”ܡ̇ܢ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܢܵܬܝܵܬܹ̈‌ܐ ܠܸܫܡܵܥܵܐ، ܫܵܡܹܥ.“ 24 ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܗܸܫܝܲܪ ܡܘܼܕܝܼ ܫܵܡܥܝܼܬܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܒܟܝܘܼܠܵܐ ܕܟܵܝܠܝܼܬܘܿܢ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܟܝܼܠܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܡܘܼܙܝܸܕܵܐ. 25 ”ܣܵܒܵܒ ܡ̇ܢ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܐܸܠܹܗ، ܘܡ̇ܢ ܕܠܲܝܬ ܠܹܗ ܐܘܼܦ ܗ̇ܘ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܫܩܝܼܠܵܐ ܡܸܢܹܗ.“
ܡܠܟܘܬ‌ܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ݂ ܒܪܙܪܥܐ ܓܪܘܘܣܐ
26 ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܟܹܐ ܕܵܡܝܵܐ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ ܠܐܢܵܫܵܐ ܕܙܪܝܼܥ ܠܹܗ ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ. 27 ”ܘܕܡܝܼܟ݂ ܠܹܗ ܒܠܲܝܠܹܐ ܘܩܝܼܡ ܠܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ، ܘܒܲܪܙܲܪܥܵܐ ܡܲܓ̰ܝܘܼܢܹܐ ܘܓܲܪܘܘܼܣܹܐ، ܘܗ̇ܘ ܠܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܝܠܹܗ ܓܲܪܘܘܼܣܹܐ. 28 ”ܣܵܒܵܒ ܐܲܪܥܵܐ ܒܓܵܢܘܼܗ̇ ܟܹܐ ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ، ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܒܘܼܠܵܐ، ܗ̇ܝܓܵܗ ܫܸܒܸܠܬܵ‌ܐ، ܘܒܚܲܪܬܵ‌ܐ ܚܸܛܝܼܬܵ‌ܐ ܡܠܝܼܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܫܸܒܸܠܬܵ‌ܐ. 29 ”ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܟܹܐ ܡܵܛܝܵܐ ܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ، ܟܹܐ ܕܵܪܹܐ ܡܲܓܠܵܐ ܓܵܘܘܼܗ̇ ܘܫܲܪܹܐ ܒܸܚܨܵܕܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܡܛܹܐ ܠܹܗ ܚܸܨܕܵܐ.“
ܡܬܠܐ ܕܕܢܕܟܬ‌ܐ ܕܚܪܕܠܔ
ܡܬ‌ܝ 13‏:31‏-32؛ ܠܘܩܐ 13‏:18‏-19
30 ܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܠܡܘܼܕܝܼ ܡܲܕܡܲܚ ܠܵܗ̇ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ؟ ܘܒܐܲܝܢܝܼ ܡܲܬܠܵܐ ܡܵܬܠܲܚ ܠܵܗ̇؟ 31 ”ܟܹܐ ܕܵܡܝܵܐ ܠܕܲܢܕܸܟܬܵ‌ܐ ܕܚܲܪܕܲܠܔ، ܗ̇ܝ ܕܐܝܼܡܲܢ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܙܪܝܼܥܬܵ‌ܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܒܘܼܫ ܙܥܘܿܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܲܪܙܲܪ̈ܥܹܐ ܕܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ. 32 ”ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܝܫܵܐ ܙܪܝܼܥܬܵ‌ܐ، ܟܹܐ ܓܲܪܘܸܣܵܐ ܘܗܵܘܝܵܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܝܲܪ̈ܩܹܐ، ܘܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܵܐ ܦܲܥܘܵܢܹ̈ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ ܫܵܪܝܼ ܬܚܘܿܬ ܛܸܠܵܢܝܼܬܘܼܗ̇.“
33 ܘܪܵܒܵܐ ܡܲܬܠܹ̈ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܡܐܲܝܟ݂ ܐܲܢܹܐ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܡܵܨܝܼ ܗܘܵܘ ܫܵܡܥܝܼ. 34 ܕܠܵܐ ܡܲܬܠܹ̈ܐ ܠܹܐ ܗܲܡܙܸܡ ܗܘܵܐ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܼܗܘܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܟܹܐ ܦܲܫܸܩ ܗܘܵܐ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ.
ܡܫܠܝܬ‌ܐ ܕܝܡܐ
ܡܬ‌ܝ 8‏:23‏-27؛ ܠܘܩܐ 8‏:22‏-25
35 ܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܒܪܲܡܫܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܥܵܒ݂ܪܲܚ ܠܗ̇ܘ ܡܲܪܙܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ.“ 36 ܘܫܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܘܠܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܒܓܵܡܝܼ، ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܗܘܵܐ. ܘܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܓܵܡܝܼܹ̈ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܥܲܡܹܗ. 37 ܘܩܝܼܡ ܠܹܗ ܦܵܘܚܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ، ܘܠܲܦܹ̈ܐ ܒܸܡܚܵܝܵܐ ܝܗܘܵܘ ܠܓܵܘ ܓܵܡܝܼ ܗܵܕܵܐ ܕܩܘܼܪܒܸܢܵܗ̇ ܠܸܡܠܵܝܵܐ. 38 ܝܼܫܘܿܥ ܕܡܝܼܟ݂ܵܐ ܝܗܘܵܐ ܥܲܠܔ ܣܦܵܕܝܼܬܵ‌ܐ ܒܚܲܪܬܵ‌ܐ ܕܓܵܡܝܼ. ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܘܡܘܼܪܥܸܫ ܠܗܘܿܢ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܪܲܒܝܼܲܢ، ܠܹܐ ܝܘܸܬ ܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܕܒܸܛܠܵܩܵܐ ܝܘܲܚ؟“ 39 ܩܝܼܡ ܠܹܗ، ܘܢܓ̰ܝܼܘ ܠܹܗ ܒܦܵܘܚܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܝܵܡܵܐ، ”ܫܠܝܼ، ܫܬܘܿܩ.“ ܘܟܠܹܐ ܠܹܗ ܦܵܘܚܵܐ، ܘܗܘܹܐ ܠܹܗ ܢܝܵܚܵܐ ܓܘܼܪܵܐ. 40 ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܙܵܕܘܿܥܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ؟ ܗܸܫ ܠܲܝܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ؟“ 41 ܘܙܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܪܵܒܵܐ، ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܚܲܕ ܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ: ”ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܕܐܘܼܦ ܦܵܘܚܵܐ ܘܝܵܡܵܐ ܡܲܨܝܘܼܬܹ‌ܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܹܗ؟“
4:12 ܐܫܥܝܐ 6‏:9‏-10