3
ܝܫܘܥ ܒܣܘܡܐ ܐܢܫܐ ܐܝܕܗ ܒܪܝܙܬ‌ܐ
ܡܬ‌ܝ 12‏:9‏-14؛ ܠܘܩܐ 6‏:6‏-11
ܡܸܢܕܪܸܫ ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ، ܘܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܐܝܼܕܹܗ ܒܪܝܼܙܬܵ‌ܐ. ܘܨܵܝܕܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ ܕܐܸܢ ܒܸܬ ܒܲܣܸܡ ܠܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ، ܩܵܐ ܕܩܵܒ݂ܠܝܼ ܗܘܵܘ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ. ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ ܐܝܼܕܹܗ ܒܪܝܼܙܬܵ‌ܐ: ”ܟܠܝܼ ܒܹܝܦܲܠܓܵܐ.“
ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡ̣ܢ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܬܵܡܵܐ: ”ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ ܝܲܢ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ، ܠܦܲܪܘܼܩܹܐ ܓܵܢܵܐ ܝܲܢ ܠܛܲܠܘܼܩܹܐ؟“ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܠܵܐ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ. ܘܚܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܒܟܲܪܒܵܐ ܘܒܦܵܫܲܡܬܵ‌ܐ ܥܲܠܔ ܩܸܫܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܠܸܒܵܝܗ‌ܝ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ: ”ܦܲܫܸܛ ܐܝܼܕܘܼܟ݂.“ ܘܦܘܼܫܛܵܐ ܠܹܗ ܐܝܼܕܹܗ، ܘܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇. ܗ̇ܝܓܵܗ ܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܣܘܼܙܓܸܪܗܘܿܢ ܥܲܡ ܗܹܪ̈ܘܿܕܸܣܵܝܹܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܩܵܛܠܝܼ ܠܝܼܫܘܿܥ.
ܝܫܘܥ ܒܣܘܡܐ ܟܢܫ̈ܐ
ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܫܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܓܹܒܵܐ ܕܝܵܡܵܐ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪܹܗ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܓܠܝܼܠܵܐ ܘܡ̣ܢ ܝܼܗܘܼܕ، ܘܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܘܡ̣ܢ ܐܲܕܘܿܡ، ܘܡ̣ܢ ܥܸܒ݂ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕܢܵܢ، ܘܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܹܐ ܕܨܘܿܪ ܘܨܲܝܕܘܿܢ، ܘܟܸܢܫܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܬ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ. ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܕܡܲܝܬ‌ܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ ܓܵܡܝܼ ܙܥܘܿܪܬܵ‌ܐ ܕܝܵܬܹܒ݂ ܗܘܵܐ ܓܵܘܘܼܗ̇ ܕܠܵܐ ܡܲܠܝܸܨܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ ܟܸܢܫܹ̈ܐ. 10 ܣܵܒܵܒ ܒܘܼܣܸܡ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ، ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܩܲܪܒܸܢܝܼ ܗܘܵܘ ܐܸܠܹܗ ܠܸܕܩܵܪܵܐ ܒܝܼܹܗ. 11 ܘܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܛܲܡܐܹ̈ܐ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، ܢܦܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡܘܼܗ‌ܝ ܡܲܩܘܘܼܚܹܐ ܘܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“ 12 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܩܲܫܝܵܐܝܼܬ ܦܩܝܼܕܵܝ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܓܵܠܝܼ ܗܘܵܘ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ.
ܓܒܝܬ‌ܐ ܕܬܪܥܣܪ ܬܠܡܝ̈ܕܐ
ܡܬ‌ܝ 10‏:1‏-4؛ ܠܘܩܐ 6‏:12‏-16
13 ܐܣܝܼܩ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܛܘܼܪܵܐ ܘܩܪܹܐ ܠܹܗ ܠܐܵܢܝܼ ܕܒܵܥܹܐ ܗܘܵܐ. ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ. 14 ܦܪܝܼܫ ܠܹܗ ܬܪܸܥܣܲܪ ܕܗܵܘܝܼ ܗܘܵܘ ܥܲܡܹܗ، ܕܫܲܕܸܪ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܕܡܲܟܪܸܙܝܼ ܗܘܵܘ، 15 ܘܕܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܠܦܲܠܘܼܛܹܐ ܫܹܐܕܹ̈ܐ. 16 ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ، ”ܟܹܐܦܵܐ.“ 17 ܘܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܠܝܘܿܚܲܢܵܢ ܐܲܚܘܿܢܘܼܗ‌ܝ، ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܙܲܒ݂ܕܲܝ، ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܫܸܡܵܐ، ”ܒܢܲܝ̈ ܪܲܓ݂ܫܝܼ،“ ܝܲܥܢܹܐ، ”ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܪܲܥܡܵܐ.“ 18 ܘܐܲܢܕܪܹܐܘܿܣ، ܘܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ، ܘܒܲܪ ܬܘܼܠܡܲܝ، ܘܡܲܬܲ‌ܝ، ܘܬܐܘܿܡܵܐ، ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܲܪ ܚܲܠܦܲܝ، ܘܬܲܕܲܝ، ܘܫܸܡܥܘܿܢ ܩܢܵܢܵܝܵܐ. 19 ܘܝܼܗܘܼܕܵܐ ܣܟܲܪܝܘܿܛܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܣܘܼܦܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ.
ܚܛܝܬ‌ܐ ܕܠܐ ܦܝܫܐ ܦܘܚܠܬ‌ܐ
ܡܬ‌ܝ 12‏:22‏-32؛ ܠܘܩܐ 11‏:14‏-23؛ 12‏:10
20 ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܘܡܸܢܕܪܸܫ ܓ̰ܡܝܼܥ ܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܗܘܿܢ ܗ̇ܘ ܘܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܐܵܟ݂ܠܝܼ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵ‌ܐ. 21 ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܚܸܙܡܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܕܠܲܒܠܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ ܣܵܒܵܒ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܫܘܼܕܸܢܹܗ.“ 22 ܘܐܵܢܝܼ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܕܨܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ: ”ܐܝܼܬ ܒܝܼܹܗ ܒܥܸܠܙܒ݂ܘܿܒ݂، ܘܒܚܲܝܠܵܐ ܕܓܘܼܪܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܦܲܠܘܼܛܹܐ ܝܠܹܗ ܫܹܐܕܹ̈ܐ.“
23 ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܩܸܪܝܵܝ ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ ܘܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܒܡܲܬܠܹ̈ܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܹܐ ܣܵܛܵܢܵܐ ܦܲܠܸܛ ܣܵܛܵܢܵܐ؟ 24 ”ܘܐܸܢ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܦܵܝܫܵܐ ܦܠܝܼܥܬܵ‌ܐ ܥܲܠܔ ܓܵܢܘܼܗ̇ ܠܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܟܵܠܝܵܐ. 25 ”ܘܐܸܢ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܥܲܠܔ ܓܵܢܹܗ ܦܵܐܹܫ ܦܠܝܼܥܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܟܵܠܹܐ. 26 ”ܘܐܸܢ ܣܵܛܵܢܵܐ ܩܵܐܹܡ ܠܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܓܵܢܹܗ ܘܦܵܐܹܫ ܦܠܝܼܥܵܐ، ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܟܵܠܹܐ، ܐܸܠܵܐ ܒܸܬ ܡܵܛܹܐ ܠܚܘܼܬܵܡܵܐ. 27 ”ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܥܵܒܹܪ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܘܣܵܠܹܒ ܠܡܸܢܕܝܼܹܗ، ܐܸܢ ܠܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܐܵܣܹܪ ܠܚܲܝܠܵܢܵܐ ܘܗ̇ܝܓܵܗ ܣܵܠܹܒ ܠܒܲܝܬܹܗ. 28 ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܚܛܝܼܵܬܹ̈‌ܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܦܘܼܚܠܹܐ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ، ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܓܘܼܕܵܦܹ̈ܐ ܕܓܵܕܦܝܼ ܠܗܘܿܢ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܦܘܼܚܠܹܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ، 29 ”ܐܝܼܢܵܐ ܡ̇ܢ ܕܓܵܕܹܦ ܥܲܠܔ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ، ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܗܲܠܔ ܥܵܠܲܡ، ܐܝܼܢܵܐ ܚܲܝܵܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܠܚܛܝܼܬܵ‌ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ.“ 30 ܣܵܒܵܒ ܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܪܘܼܚܵܐ ܛܲܡܐܹܐ ܐܝܼܬ ܒܝܼܹܗ.“
ܝܡܐ ܘܐܚܘܢܘܬ̈‌ܐ ܕܝܫܘܥ
ܡܬ‌ܝ 12‏:46‏-50؛ ܠܘܩܐ 8‏:19‏-21
31 ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܝܸܡܹܗ ܘܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܟܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܒܲܕܲܪ، ܘܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܗܘܵܐ. 32 ܘܟܸܢܫܵܐ ܕܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܗܘܵܘ ܠܟܸܣܠܹܗ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܗܵܐ ܝܸܡܘܼܟ݂ ܘܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼ̈ܟ݂ ܟܸܠܝܵܐ ܝܢܵܐ ܠܒܲܕܲܪ، ܘܒܸܛܠܵܒܘܼܟ݂ ܝܼܢܵܐ.“ 33 ܘܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܡܵܢܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܝܸܡܝܼ، ܘܡܵܢܝܼ ܝܢܵܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈؟“ 34 ܘܚܝܼܪܹܗ ܒܐܵܢܝܼ ܕܝܬܝܼܒܹܐ ܝܗܘܵܘ ܠܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܘܼܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܗܵܐ، ܝܸܡܝܼ، ܘܗܵܐ، ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈. 35 ”ܣܵܒܵܒ ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܥܵܒܹܕ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܐܲܚܘܿܢܝܼ، ܘܚܵܬ‌ܝܼ، ܘܝܸܡܝܼ.“