2
ܝܫܘܥ ܒܣܘܡܐ ܚܕ ܫܦܝܠܐ
ܡܬ‌ܝ 9‏:1‏-8؛ ܠܘܩܐ 5‏:17‏-26
ܡܸܢܕܪܸܫ ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟܦܲܪܢܵܚܘܿܡ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ، ܘܟܲܕ ܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܕܓܵܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ، ܓ̰ܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܗܵܕܵܐ ܕܠܲܝܬ ܗܘܵܐ ܕܘܼܟܵܐ، ܐܘܼܦ ܠܵܐ ܩܲܕܡ ܬܲܪܥܵܐ، ܘܗܲܡܙܸܡ ܗܘܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܗܹܡܸܙܡܵܢ. ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܘܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܚܲܕ ܫܦܝܼܠܵܐ، ܦܝܼܫܵܐ ܛܥܝܼܢܵܐ ܒܝܲܕ ܐܲܪܒܥܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ. ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܗܘܿܢ ܩܲܪܒܸܢܝܼ ܗܘܵܘ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܟܸܢܫܵܐ، ܓܘܼܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܐܓܵܪܹܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܼܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ، ܘܡܘܼܨܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܫܘܝܼܬܵ‌ܐ ܕܥܲܠܘܼܗ̇ ܝܗܘܵܐ ܗ̇ܘ ܫܦܝܼܠܵܐ. ܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܝܗ‌ܝ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܗ̇ܘ ܫܦܝܼܠܵܐ: ”ܒܪܘܿܢܝܼ، ܦܘܼܚܠܹܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܚܛܝܼܵܬܘܼ̈ܟ݂.“
ܐܝܼܢܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܕܝܬܝܼܒܹܐ ܝܗܘܵܘ ܬܵܡܵܐ، ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܗܘܵܘ ܒܠܸܒܵܝܗ‌ܝ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܒܸܓܕܵܦܵܐ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ؟ ܡܵܢܝܼ ܡܵܨܹܐ ܦܲܚܸܠܔ ܚܛܝܼܵܬܹ̈‌ܐ ܐܸܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ؟“ ܝܼܫܘܿܥ ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܒܪܘܼܚܹܗ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܗܘܵܘ ܒܓܵܢܵܝܗ‌ܝ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܠܸܒܵܘܟ݂ܘܿܢ؟ ”ܐܲܝܢܝܼ ܝܠܹܗ ܒܘܼܫ ܦܫܘܼܩܵܐ ܠܹܐܡܵܪܵܐ ܠܫܦܝܼܠܵܐ: ’ܦܘܼܚܠܹܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܚܛܝܼܵܬܘܼ̈ܟ݂،‘ ܝܲܢ ܠܹܐܡܵܪܵܐ: ’ܩܘܼܡ، ܫܩܘܿܠܔ ܫܘܝܼܬܘܼܟ݂ ܘܚܕܘܿܪ؟‘ 10 ”ܐܝܼܢܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ ܕܦܲܚܸܠܔ ܚܛܝܼܵܬܹ̈‌ܐ،“ ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܫܦܝܼܠܵܐ: 11 ”ܐܸܠܘܼܟ݂ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ: ܩܘܼܡ، ܫܩܘܿܠܔ ܫܘܝܼܬܘܼܟ݂ ܘܙܹܠܔ݇ ܠܒܲܝܬܘܼܟ݂.“ 12 ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܩܝܼܡ ܠܹܗ، ܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܫܘܝܼܬܹܗ ܘܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܩܲܕܡ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܟܠܵܝܗ‌ܝ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܥܲܓ̰ܒܝܼ ܗܘܵܘ ܟܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܫܲܒܚܝܼ ܗܘܵܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ، ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܗܲܪ ܠܹܐ ܝܘܲܚ ܚܸܙܝܹܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.“
ܡܬ‌ܝ ܒܬܒܥܐ ܠܝܫܘܥ
ܡܬ‌ܝ 9‏:9‏-13؛ ܠܘܩܐ 5‏:27‏-32
13 ܘܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܡܸܢܕܪܸܫ ܠܟܸܣ ܝܵܡܵܐ، ܘܟܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܗܘܵܘ ܠܟܸܣܠܹܗ، ܘܡܲܠܘܼܦܵܝ ܝܗܘܵܐ. 14 ܘܟܲܕ ܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ، ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܠܠܹܘܝܼ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܚܲܠܦܲܝ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܡܵܟ݂ܣܹ̈ܐ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܬܵ‌ܐ ܒܵܬܪܝܼ.“ ܘܩܝܼܡ ܠܹܗ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܒܵܬܪܹܗ.
15 ܟܲܕ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܣܘܼܦܪܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܠܹܘܝܼ، ܪܵܒܵܐ ܡܵܟ݂ܣܹ̈ܐ ܘܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܝܬܝܼܒܹܐ ܝܗܘܵܘ ܥܲܡ ܝܼܫܘܿܥ ܘܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܣܵܒܵܒ ܪܵܒܵܐ ܝܗܘܵܘ ܐܵܢܝܼ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪܹܗ. 16 ܐܝܼܢܵܐ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܝܼܫܘܿܥ ܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܥܲܡ ܡܵܟ݂ܣܹ̈ܐ ܘܚܲܛܵܝܹ̈ܐ، ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡ ܡܵܟ݂ܣܹ̈ܐ ܘܚܲܛܵܝܹ̈ܐ؟“ 17 ܟܲܕ ܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܐܵܗܵܐ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܠܐܵܣܝܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܒܚܘܼܠܡܵܢܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܡܪܝܼܥܹܐ ܝܢܵܐ. ܠܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܕܩܵܪܹܝܢ ܠܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܐܸܠܵܐ ܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ.“
ܒܘܩܪܐ ܒܘܬ ܨܘܡܐ
ܡܬ‌ܝ 9‏:14‏-17؛ ܠܘܩܐ 5‏:33‏-39
18 ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܕܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܝܼܗܘܵܘ ܨܝܼܡܹܐ، ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܕܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܟܹܐ ܨܵܝܡܝܼ ܐܝܼܢܵܐ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܕܝܼܘܼܟ݂ ܠܹܐ ܨܵܝܡܝܼ؟“ 19 ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܟܹܐ ܡܵܨܝܼ ܐܲܪ̈ܚܹܐ ܕܚܠܘܼܠܵܐ ܨܵܝܡܝܼ ܟܡܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܝܠܹܗ؟ ܠܵܐ، ܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܟܡܵܐ ܕܗ̇ܘ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܝܠܹܗ. 20 ”ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܬ ܐܵܬ‌ܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܐܹܫ ܫܩܝܼܠܵܐ ܚܸܬܢܵܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ، ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܸܬ ܨܵܝܡܝܼ.
21 ”ܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܚܵܐܹܛ ܥܵܪܵܝܬܵ‌ܐ ܚܲܕܬܵ‌ܐ ܥܲܠܔ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ ܒܠܝܼܬܵ‌ܐ، ܘܐܸܢ ܠܵܐ، ܒܸܬ ܓܵܪܫܵܐ ܥܵܪܵܝܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ، ܘܒܸܬ ܙܵܐܹܕ ܦܸܪܛܵܐ. 22 ”ܘܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܕܵܪܹܐ ܚܲܡܪܵܐ ܚܵܕܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܓܘܼܕܹ̈ܐ ܒܸܠܝܹ̈ܐ، ܘܐܸܢ ܠܵܐ، ܚܲܡܪܵܐ ܒܸܬ ܒܵܙܹܥ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܕܹ̈ܐ، ܘܓܘܼܕܹ̈ܐ ܒܸܬ ܚܵܪܒ݂ܝܼ ܘܚܲܡܪܵܐ ܫܵܦܹܟ݂؛ ܐܸܠܵܐ ܟܹܐ ܕܵܪܝܼ ܚܲܡܪܵܐ ܚܵܕܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܓܘܼܕܹ̈ܐ ܚܵܕܬܹ̈‌ܐ.“
ܒܪܘܢܐ ܕܐܢܫܐ ܡܪܐ ܕܫܒܬ‌ܐ ܝܠܗ
ܡܬ‌ܝ 12‏:1‏-8؛ ܠܘܩܐ 6‏:1‏-5
23 ܟܲܕ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܢܹ̈ܐ، ܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܸܫܠܵܓܵܐ ܫܸܒܠܹ̈ܐ. 24 ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ: ”ܚܙܝܼ، ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܠܹܐ ܝܠܹܗ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܒܫܲܒܬܵ‌ܐ؟“ 25 ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܗܵܐ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܩܸܪܝܹܐ ܡܘܼܕܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܕܵܘܝܼܕ ܐܝܼܡܲܢ ܕܗ̇ܘ ܘܐܵܢܝܼ ܕܥܲܡܹܗ ܣܢܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܘܟܦܝܼܢܗܘܿܢ؟ 26 ”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܝܼܗܘܵܐ ܐܲܒ݂ܝܼܬܵܪ ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ، ܘܠܲܚܡܵܐ ܕܦܵܬܘܿܪܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܟ݂ܝܼܠܔ ܠܹܗ، ܗ̇ܘ ܕܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵ‌ܐ ܐܸܠܹܗ ܠܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܠܟܵܗ̈ܢܹܐ. ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܘܼܦ ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܥܲܡܹܗ.“ 27 ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܫܲܒܬܵ‌ܐ ܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܵ‌ܐ ܩܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ، ܠܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܩܵܐ ܫܲܒܬܵ‌ܐ. 28 ”ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܡܵܪܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ ܝܠܹܗ.“
2:23 ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ 23‏:25 2:26 ܐ ܫܡܘܐܝܠܔ 21‏:1‏-6