Pauluse eni Sulate Nomore Lua ete Timotiuse
Lepate Menai
Pauluse eni sulate nomore lua ete Timotiuse meije, ileki hnauna boka kena iahnau Timotiuse. Timotiuse, Pauluse eni ebe kai ikerike loko Pauluse eni makerike peneka kai eri belu sa. Irue me kota Epsuse sa.
Pauluse iahnau Timotiuse leke itahane lale. Kai iahnaui leke inkwakwa kena lepae hnaune kena Tuhane Yesuse Kristuse rame. Ilulu loko Alla Eni Lepata rebe nabiaru esi lekiule kai Sou Misete bei Allare. Kai leke masike Timotiuse Isupu susate kai supu nasuke po iono kuru kena lepae Sou Misete bei Allare rame. Pauluse iahnau Timotiuse leke Sou Misete bei Alla rebe ipersaye Timotiuse kena ilepaele, iatetuke makete bei yake.
Pauluse iahnau Timotiuse titinai leke rare palani loko yelu rebe esi nati sae more yake. Le lepata meru esi guna sae mo kai eono tamata rebe ilenere inoake sala.
Pusue meru, Pauluse iahnaui leke ilulu Pauluse eni atate. Mere ihlaleke loko Kristuse elia, itahane lale elia, ioki Alla kai tamata makete elia kai masike isupu susate eti supu teta po itahane elia.
Kena sulate meije Pauluse ibeteke be lau mo isupu hukume matale reneka.
Isi
1. Hlamate (1:1-2)
2. Pauluse iahnau Timotise leke ihlaleke ktili (1:3-18)
3. Pauluse iakbere Timotiuse laleije leke ikerike Tuhane Eni makerike mimise (2:1-4:8)
4. Ikotie leke Timotiuse iluake lokoi nununu (4:9-15)
5. Masike Pauluse ime bui lalei kai lau mo isupu hukume matale neka, po ihlaleke loko Alla rame (4:16-18)
6. Hlamate mulini (4:19-22)
1
Hlamate
1:1-2
Auku nanae Timotiuse. Au okimu. Au Pauluse, au leki sulate meije. Alla Ibitike au kena Kristuse Yesuse Eni maka ulake lulu Alla Eni sukare. Au supu ulake kena lepae Alla Italuke be suke ite hlaleke loko Kristuse Yesuse leke supu rue kaiNi eti pela.
Timotiuse, au okimu lupe auku nanae le ahlaleke Yesuse. Au kotie bei Alla Amate kai Tuhane Kristuse Yesuse be,
“Alla Amate kai amiki Tuhane Kristuse Yesuse,
ono misete elake ete Timotiuse.
LaleMu noai kai Aono laleije ndene noma.”
Pauluse iahnau Timotiuse leke ihalaleke ktili
1:3-18
Au kotie trima kasi bei Alla le ahlaleke loko Kristuse Yesuse ktili. Au layani Alla meije kena lale ntoline saka akmena auku ntuana menaru esi layani eteIje. Pita kpetu au netemu kena au kotie loko Allare au kotie trima kasi eteI kai au sulapi amu nane rame. Laleku titinai kena tetumu le au nete loko ale kena aranire. Laleku titinai kena tetumu leke eono laleku ndina titinai. Au nete ahlaleke titinai loko Kristuse Yesuse, saka akmena lakwai esa kena ahlaleke lokoI mosare, upumu Loise kai inamu Eunike lekwe luasi hlaleke titinai lokoIje neka. Au rekware ale lekwe ahlaleke lokoIje neka. Hoko au anetemu leke ktiline rebe Alla Iono ete ale aono sasaisa neka kai Ibitikemu kena atapa ktili rame bei meije. Amu ktiline mere Alla Irilukele etemu baue au kena au tolae balaku ndete ulume. Aono loko amu makerike mere le Alla Iono Ro Misete kbasae ite peneka Iono ite rilama mo. Po Ro Misete mere Iono ite lalemaru ktili kena Eni makerike. Iono ite oki Alla kai tamata makete lekwe kai Iono ite tahane lale.
Hoko aasomi kena lepae hnaune kena iteki Tuhane ete tamata makete yake, kai aasomi le au rebe supu alese le lepae hnaune kenaIje yake. Po mise lesi asupu susate sakesa kai au kena lepae Sou Misete bei Alla. Alla Eni kbasare eono atahane lale kena supu susate. Alla Ihlamate ite kai Ibitike ite kena Eni tamata leke iteki dosa sae mo. Ihlamate ite kai Ibitike itere bei saisa rebe ite kerikele mo, po lulu laleI ruaI rebe Iono misete elake ete itere. Alla laleI kena Isuka ono misete elake ete ite baue Kristuse Yesuse kena nusa meije etola mosa. 10 Kai pamuli meije Alla Iaseluke Iono misete elake ete itere, baue Iono iteki Maka Hlamate Yesuse Kristuse Iluake. Yesuse Iono ite rilama le matale moneka le masike ite matare, po namake ite supu nanakwala beluke rebe eti pelare pulue moneka. Mere ite rekwae titinai bei Sou Misete.
11 Ete aure, Alla Ibitike au kena Eni maka ulake kai kuru kena lepae Sou Misete mere. 12 Hoko masike au supu susate le Sou Misete meije po au asomi mo le au rekwa Kristuse Yesuse titinai rebe au hlaleke lokoIje. Kai le au rekwa titinai be Sou Misete Irakae roma Iluake suike. Sou Misete mere Ipersaye au kena au lepaele. 13 Hnaune nkenale rebe alene bei au pende, alepaele rame. Kai ahlaleke lokoI kai oki Alla kai tamata saka Kristuse Yesuse Iono aktili kena onoe. 14 Araka Sou Misete rebe Alla Ipersaye ale kena alepaele leke tamata makete ono makete bei yake. Arakae le Alla Eni Ro Misete Ikerike kena ite lalemaru.
15 Arekwa peneka be tamata bokala bei otoi Asia* rebe esi hlaleke loko Yesuse esi tuli kai au moneka. Pigeluse kai Hermogenese luaise bei sie rebe tuli kai au more neka. 16 Po Onesiporuse kai eni luma toini esi ono laleku ndina rebai boka peneka masike au mei bui lalei le au lepae Sou Misete bei Alla kena Yesuse. Hoko au kotie loko Tuhane leke laleIje noasi noma. Onesiporuse iasomi le au mo masike au mei bui lalei. 17 Eleyo kena iluake mei kota Romare, inikwa loko au rame eti itetueku.
18 Au kotie loko Tuhane be, “Tuhane, kena petu rebe Ateu pakala ete pusue ami tamatare, laleMu noa Onesiporuse noma.” Kai arekwa mise titinai peneka be me kota Epsuse ilayani tamata mise titinai.
* 1:15 Otoi Asia pamuli meije esi kotiele Asia Tone mere kai Turki lekwe.