2
Tahane susate kena lepae sou kena Kristuse Yesuse
2:1-13
Hoko Timotiuse ale, auku anae, asupu lale ktiline baue Alla Iono misete elake ete ale le lalemu esa kai Kristuse Yesuse. Alene hnauna kena Yesuse rebe akmena au atetukelu me tamata bokalaru oasi peneka kai esi beteke be hnauna meru nkena. Suke aatetukelu ete tamata rebe esi kerike nkwakwa kai esi atetuke tekware. Aatetukesi leke esi atetuke hnauna meru ete tamata makete lekwe.
Kena alepae hnauna kena Kristuse Yesuse asupu susate, tahane neka lupe ami. Tahane lupe solalu misete itahane supu susate. Solalu rebe eni petu kena ikerike eni makerike, ikerike loko ruai eni yelu pela petu mo, le isuka eni elake laleije ndina. Kai tamata rebe ilulu klemane lekwe ilesi mo, sepo iono lulu klemane esi lalane mo. Kai tamata maka andinu rebe ikerike ktilire, ile mere pine suke isupu ndinure esi hasile akmena. Hoko anete loko auku lepata meiju me lalemu mimise, le Tuhane Iono aktili kena anati pusulu.
Anete loko Yesuse Kristuse rebe Imata kai Ikwana suike bei matale peneka. Irulu bei kamale Dauta. Mere Sou Misete kena Yesuse Kristuse rebe au lepaele. Bei au lepae Sou Misete meije eti au supu susate, kusu bui kai supu lo kena rante pesi saka tamata neune. Po atahane le masike au supu lo kena rante po esi lake rua au mo kena lepae Sou Misete bei Allare. 10 Hoko masike saisa eono po au tahane kena supu susate leke au tapa tamata rebe Alla Ililakesi pende. Au tahane leke esi supu hlamate bei Kristuse Yesuse lekwe, kai esi supu rue sakesa kaiNi ndete otoi hitate elake eti pela. 11 Atahane rame le lepate matai nkenale sae be,
“Sepo ite lake ite ruamaki atate bei ono neune kena akmenare mere saka ite mata sakesa kaiNi kena Imatare peneka, hoko ite rue sakesa kaiNi lekwe. Kai le ite tahane lale kena supu susate, namake ite pleta sakesa kaiNi lekwe.
12-13 Po sepo ite beteke be ite renaI mo, hoko Ibeteke be Irena ite mo lekwe. Masike ite tuli kaiNi mo, po Ituli kai ite rame, le Ilelike Eni atate mo.” Lepate meije tinai hoko lene lokole.
Pauluse iahnau Timotiuse kena kerike loko eni makerike mimise
2:14-26
14 Aanete amu jemate toini esi maka atetukaru loko saisa rebe eku au betekelu. Sebei Alla Isasike be alakesi ktili leke esi rare kai lomai loko lepata mataiju yake. Rare loko lepata mataiju eono misete ete sae mo po batuke eono jemate toini esi hlaleke loko Alla mise moneka. 15 Akerike loko amu makerike ktili leke Alla Iakumu be amise. Suke aasomi le amu makerike yake lupe tamata rebe esi atetuke tekwa more esi asomire. Hnauna nkenala kena Kristuse aatetuke titinai ete amu jemate toini esi maka atetukaru. 16 Lene loko tamata rebe suka lepa palani rebe natire sae more yake, kai lepa tiae loko Alla yake. Le sie rebe esi lepataru mise more esi ono saisa rebe Alla Isuka more tapa rame. 17 Lene loko tamata rebe esi lepataru mise more yake. Le esi lepata meru lei leke tamata bokala esi lenelu saka lakwai ekanoa ela. Bei sie meru Himeneuse kai Piletuse luaise tamata rebe lepa ele mere. 18 Esi atetuke hnaune nkenale moneka, esi atetuke be Alla Iono tamata matalaru esi kwana suike peneka. Hoko esi ono iteki tamata ilaru suka hlaleke hnaune nkenale moneka. 19 Po jemate toini esi hlaleke loko sou nkenale bei Allare sae isupu lelikele moneka. Jemate toini mere saka batu kena lukue lumare leke atia moneka. Kena batu mere leki lepate matai be, “Tuhane Irena Eni tamataru” Kai “Sie rebe esi koti Tuhane eni nane suke esi hleke bei ono neune.”
20 Luma elake esi pikanaru kai alata maketaru bokala mpe lale, leini esi ono bei mase kai perake, po leini lekwe esi ono bei ai kai tapele. Alata meru esi pake leini kena yelu pentine kai esi pake leini kena yelu piasa neka. 21 Hoko ile rebe ihleke bei ono pusue neune, ile mere rebe ikerike ete Alla mise. Ilupe pikane misete lakwai esa rebe luma upuije batuke ipake kena yelu pentine. Tamata mere iguna kai mise ete Alla lupe pikane eguna ete luma upuije kai emise kena supu pake kena sasaisa rebe misete. 22 Ahleke bei ono neuna, rebe kwete belukaru esi suka onore. Po atula leke ono lulu rebe Alla Isukare, ono lulu Eni lepataru, oki Alla kai pusue tamata, kai hlaleke loko hnauna nkenale. Aono amu lalemu ndene sakesa kai tamata rebe esi kotie bei Alla kena lale ntoline. 23 Alepa kai tamata nloene rebe esi rekwa sasaisa more yake. Tamata meru esi supu atetuke hnauna nkenale mise mimise mo. Le arekwa be batuke esi ono tamata esi rare kai lomai. 24 Po iteki makerike ete Tuhane rare kai lomai yake. Suke ntekwa ete pusue tamata. Suke irekwa be aatetuke kena misete kai tahane lale kaisi, 25 kai atetuke tamata ulu bua elakaru suke mamau leke kena petu makete Tuhane Iono lalesi kena esi hleke bei ono dosa, kai esi rekwa hnauna nkenale piseo. 26 Atetukesi mamau leke esi noake mise suike kai esi supu tie bei ro tiae esi elake esi kbasare.