10
Peter Cornelius-atherr
Caesarea tawen-itwek artwa anyent anenh, itnan Cornelius. Atyetyart ikwerenh irlkenty-rneman akngerrarl anenh ahelengkw 100. Rernem Italy-areny-rnem anenh. Cornelius ra artwa iylpareth anenh. Ra Akngeyek awelhenh, ikwerenh-rnem-then. Rernem Akngey-warl angkenh. Anew ikwerenh-then alerikw ikwerenh-rnem-then warrkenh ikwerenh-rnem-then akngerr ingwer-rnem-then, iylpareth-antey awelhenh. Rernem Akngeyek inkwerelhenh, rernem Jew-wenyarl. Arlta ingwerel 3 o’clock-apeny Cornelius-el altyerr arek. Ra aketh innga Akngey-kenh angel arek. Akngey-kenh angel arrer irremel Cornelius ikwer yangkelhek.
Cornelius aterirrek, angel renh ayernek, “Ilekek Atyetyart?”
Angel ranem renh ilek, “Akngeyel ngenh arek, ngarl ikwer angkenh, ntwarl man-weny-rnem-then ilek-ilek anthenh. Ntwanem lyert-antey angkakert-rnem thwena Joppa tawen-warl, Simon ikwer-anem yangkelhemel. Simon ra itna ingweran Peter. Simon Peter aneyel Simon yenp mpwarey-angker-itwek, apmer Joppa-itwek, kwaty impalthelarl warl artelhenh.” Alakenh angkek-penh angel ra kel alpek-anem. Cornelius warrkenh atherrek yangkelhek, artwa anyent ingwer-then, arnkwa ikwerenh arntarnt-arey-angker. Cornelius-el angel-kenh angka ikwer-rnem ilek. Ikwer-penhan ra renh-rnem Joppa tawen-warl thwenek.
Arlta ampepel rernem apetyenhel-antey apmer Joppa-warl. Peter nganek warl irrwerl-warl Akngey-warl angketyek. 10 Ra angayakwirrek, amern arlkwetyek iterrek. Ankwel renh atwek, ingwer-rnemel amern ampernenhel-antey. Ra ankwayntek, apelp-anem. 11-12 Ranem altyerr arek. Ra itnywenek, panty ilkwa atnwenth ingwerek-ingwer-akert, thip ingwerek-ingwer-then, ahernel alheyel-rnem-then alker-they atwarrerl-alhenty. 13 Ra awek, renharl ilek, “Peter-ay, aker atwemel arlkway!”
14 “Ingkartay, atha nthakenh aker apmwa yanh-rnem arlkwey-angenh!”
15 Ranem awelhek arrpemarl, renharl ilek, “Akngey angkek mwerr ntwa alhewer arlkwetyek, aker ilek-ilek ntwa alhewer arlkwetyek. Nhepenh apmwel-areth angkey-angenh. Akngeyel menty anthek, ntwa arlkwetyek.” 16 Irrpety-inger Akngeyel alakenh ilek. Ikwer-penhan Angel ra panty renh atnwenth ilek-ilek-akert alker-warl-anem akngeynek.
17 Peter ywarn-antey iterrek altyerr arek-penh. Artwa akngerr ingwer-rnem Cornelius-elarl thwenek, rernem arriw-ampenyel rtnek. Rernem nthwek Simon ikwer. 18 Rernem ingwer-rnem ayernenh Simon ikwer.
19 Peter ywarn iterrek, ra arek-penh. Itnweng Rlwartel-anem renh ilek, “Aray, artwa irrpety ingwer-rnem ngkweng nthwerl-apeyel. 20 Akemirra anamerl alhant ikwerenh-rnem-angkwarr! Atha renh-rnem ngkweng-warl thwenek.”
21 Peter-el renh-rnem ilek, “Ilekek atyeng arrantherr nthwerl-apeyel? Nhanyemap ayengan. Ilekek arrantherr apetyekan?”
22 Artwa rernem renh ilek, “Cornelius artwa irlkenty-akert atyetyartel anwenhantherr thwenek. Jew-rnem ingkerrenh akalty ra artwa arraty-angkwarr mwerr innga aneyel. Rantey arrpemarl Akngey renh iterl-areyel. Apmwerrkel Akngey-kenh angel apetyek ngkweng yangkelhetyek, ngenh awetyek.” 23 Peter-el renh-rnem ilek, “Ingwa anyentel arrantherr ayntetyek.”
Ingwepenh-anem rernem anperl-alhek, Joppa-areny-rnem-then. 24 Arlta ingwerelan rernem Caesarea tawen-warl irrey-alhek. Cornelius ra kel mpwelhek ikwerenh-rnem-akert. 25 Peter ra Cornelius-kenh warl-warl aylpenhek. Cornelius ra kwenirremel ikwer-itwek, ikwer inkwerelhek. 26 Peter-el renh ilek, “Atyeng inkwerelhey-angenh rtnerl-alha! Ayengan ahern-areny arwarl.” 27 Ratherr angkerrenhel, ra warl kwen-warl aylpek. Rap akngerr arek.
28 Ra renh-rnem ilek, “Arrantherr kel akalty. Artwa Jew-rnem artwa Jew-weny-rnem-kety arlkarirreyel. Akngey atyeng angkek, Jew-weny-rnemek irrpelthirrey-angenh anetyek. 29 Ayeng ikwer awelhek. Alakenh-anyem ayeng apetyek, Cornelius atyeng yangelhek-warl. Ayenh ilay, ilekek nga atyeng yangelhek?”
30 Cornelius-el renh ilek, “Apmwerrkel 3 o’clock-el-antey, artwa arnkwa arlter inngakert-anem atyeng-warl aremirrek. 31 Ra ayenh ilek, ‘Cornelius-ay, Akngeyel ngenh awek, ntwarl ikwer-warl angkek. Akngeyel ngenh arek, ngarl ikwer angkenh, ntwarl man-weny-rnem arntarnt-arenh. 32 Ntwanem thwena Simon Joppa tawen-warl, itnan ingweran ikweran Peter. Ra lyertan yenp mpwarey-angker-itwel aneyel, Simon ingwer-kenhan warl artelhenh kwaty impalth-itwek.’
33 Athanem angkakert thwenek, ngkweng yangkelhek. Anwantherr ngkweng inkwerelhem, ngarl anwekantherr-warl apetyek. Anwantherr-anem akarrirrek, Akngeyek arraty inkwerelhemel awelhetyek. Ingkart-kenh angkek, rarl thwenek renh iletyek.”
34 Peter-anem angkek, “Ayeng akalty Akngeyan Jew-rnemekant inkwerelhey-angenh. Ra ingkerrenhek inkwerelhem. 35 Rernem ikwer arraty awelhenty, ra ikwer-rnem inkwerelhem. 36 Arrantherr akalty, Jesus Christ-angkwarr Israel-kenh ingkerrenh anyentirremarl. Jesus ra Ingkart ingkerrenhek aneyel. 37 Arrantherr akalty Judea-itwek John-el renh-rnem ilek, rernem baptise inetyek Galilee-itwek, Judea-itwek. 38 Arrantherr akalty arrpemarl Akngeyel Itnweng Rlwart renh Jesus Nazareth-areny-warl thwenek, renh rlterrkilek. 39 Jesus ra apmer arrpanenh-itwek mwerrilek, ra arrenty-akert-rnem mwerrilek, Akngeyarl ikwer-itwek anek, Akngey-kenh Itnweng rlterrk-akert. Anwantherr arek ra ingwerek-ingwer Jew-rnem mwerrilek Jerusalem-itwek. Rernem renh ipmek atwek, arwerl iylpeyl-atherr-itwek. 40 Ingwa atherr-penh Akngeyel renh akemelhilek ipman ayntekarl-penh. Anwantherr renh aytarek arrpemarl. 41 Ingwer-rnemel renh arey-angenh-antey. Ikwer-itwek arlkwek-rnem-then antywek-rnem-then anwantherr ikwer akalty, awenng-they akemirrekarl-penh. 42 Jesus Christ-el anwenhantherr ilanthek, angka mwerr-angker akalty-anthetyek. Anwernantherr renh iletyek, Akngeyelarl renh arrernek, ra ikwerenh-rnem akngaketyek ingwer-rnem-they, ahern-areny ingkerrenh, itetharl aneyel-rnem-then ipmernem-then. 43 Akngey-kenh angkakert arrwekeleny-rnemel ilek, rerneman Akngey renh tnakenty Akngeyel kel apmwa ikwer-rnem-kety iwem.”
44 Peter ra angkenhelarl-antey Itnweng Rlwart ra ikwer-rnem-warl antelhek, Cornelius-rnem-warl. 45-46 Rernem angka ingwerek-ingwer-anem angkerrenh awerrey-angenhant-arey, Akngey ikwer inkwerelhek arrpemarl. Jesus-arl apenteyel irrpety Rernem apatek Akngeyelarl Itnweng Rlwart thwenek apmer arrpanenh-warl, artwa alethang-rnem-warl. 47 Peter angkek arrpemarl, “Itnweng Rlwart ra artwa nhernem-warl antelhek, rarl anwekantherr-warl antelhek-apeny. 48 Alakenhaym-they arrantherr arraty baptise inetyek.” Rernem Jesus Christ-kenh itnel kwatyel baptise-emelek. Ikwer-penhan arlta irrpety Peter ikwer-rnem-itwek anek, rernemarl renh ayernek-angkwarr.