9
Jesus aremirreyel Saul-ek
Saul ra ilkelhek, Ingkart-areny-rnem ywerrelhiletyek. Ranem Jew-rnem-kenh tyaty ilkwewarl alhek. Ra ilkelhenh Damascus ikwer-warl alhetyek, tyaty anyentam-anyent-warl alhetyek, Jesus-arl apenteyel-rnemek nthwetyek, artwa apek, arelh apek, anterrkwemel Jerusalem-warl akngeynetyek. Ra Atyetyart ilkwa renh ilek, “Pip ingkwernay, atyetyart Damascus tyaty-areny-rnemek, tawen-areny-rnemek, anwantherr Ingkart-areny-rnem anterrkwetyek.”
Saul-rnem kel Damascus-warl arrer-anem irrek. Lyenenty ilkwel renh alker-they artewentyel alhernek. Saul ranem ahern-warl aytnek. Ranem awek renharl itnewek, “Saul-ay, Saul-ay! Ilek ntwa ayenh atwetyek alwerneyel?”
Ra awek-penh Saul angkek, “Ingkartay, angwenh ngan?”
Ra ikwer ilelhek, “Ayengan Jesus-arl, ntwa ayenh atwetyek alwerneyel. Kel akemirremel tawen-warl alha, artwa anyentek-anem awelheyenh.”
Artwa rernem apatemel rtnenh, rernemarl awek-penh. Angkentyant rernem awek, ingwerenty ikwer-rnem-itwek aremirrey-angenh. Saul akemirrek, ywarn-antey arek, anngel arey-angenh, aparrng-anem. Artwa rernem-anem renh Damascus-warl atnwenhek. Arlta irrpetyel ra anenh, amern arlkwey-angenh, kwaty antywey-angenh.
10 Apmer Damascus ikwer-itwek, Jesus-kenh kwertengerl ingwer anenh, itnan ikwerenh Ananias. Ingkart ikwer yangkelhek, rarl altyerr arenh-angkwarr. “Ananias-ay!”
Ananias angkek, “Ilek Ingkartay?”
11 Ingkartel renh ilek, “Iwerr nhenh-warl alha, itnan ikwer Iwerr Arraty. Judas-kenh apmer-warl alha, ntwa Saul Tarsus-arenyek ayerna. Saul ra Ingkartek angkeyel. 12 Lyert ra altyerr arek, artwa ra apetyenh ikwer-warl, itnan ikwerenh Ananias. Ranem arek iltya ikwer-warl arrernek annga ikwerenh-angkwarr mwerrirreynek.”
13 Ananias arrkngert angkek, “Ingkartay, atha angka awek ingwer-rnem-they, Saul-elarl Ingkart-areny ingkerrenh alwernemel ipmek atwek apmer Jerusalem-itwek. 14 Atyetyart ilkwernemel renh thwenek pip-akert, Ingkart-areny ingkerrenh anterrkwetyek.”
15 Ingkartel renh ilek, “Kel alha, atha renh rlwanek, atha renh thweneyenh Jew-weny-rnem-warl, atyetyart ilkwernem-warl Israel-kenh-rnem-warl-then, ra renh-rnem angka atyenh akalty-anthetyek. 16 Ingwer-rnemel renh arntety antheyenh. Ra irrwampenty awelhemel atyeng warrkirreyenh.”
17 Ananias kel alhek. Iltya ikwerenh Saul akapwert arrernemel, “Saul-ay, Ingkart Jesus ngkweng aremirrek, ngarl iwerrel alhenh-warl. Rarl ayenh thwenek ngkweng-warl annga mwerriletyek. Itnweng antelheyenh ngkweng-warl.” 18 Ikwer-penhan Saul tywen anngethey irrnyapeny aytnek. Ra arek arrpemarl, mwerr-anem. Ra kel akemirrek. Ikwer-penhan Ananias-el renh kwatyel baptise-emelek. 19 Saul-el amern arlkwek, rlterrkirrek arrpemarl. Saul kwertengerl-rnem-itwek anenh apmer Damascus-itwek.
Saul-el renh-rnem akalty-antheyel apmer Damascus-itwek
20 Ikwer-penhan ra Jew-rnem-kenh tyaty ilkwewarl alhek, ingwer-rnem ilek, “Jesus Akngey-kenh alerikw inngarl aneyel.” 21 Rernem awek-penh rernem apatek. Rernem ilerrenh, “Artwa nhenhel Jesus-arl apenteyel-rnem alwernemel atwek. Ra arrpemarl nhewarl apetyek Jesus-arl apenteyel-rnem anterrkwetyek, atyetyart ilkwernem-warl akngeynetyek.”
22 Akngey-kenh Itnwengel Saul renh rlterrkilek, Jew Damascus-areny-rnem ikwer ywarn-antey irrpelthirrek. Ra renh-rnem ilek, “Jesus Akngey-kenh alerikw inngarl.”
23 Ingwer-ingeran, Jew-rnem angkerrenh renh ipmek atwetyek. 24 Jew-rnemel-anem tawen arriw-rnem-itwel ikwer mpwelhenh. Intem-antey Saul ikwer mpwelhenh, ingwel, arltel. Rernem ilkelhenh, renh anterrkwemel ipmek atwetyek. 25 Ingwa ingwerelan Saul-kenh-rnemel renh paketenp rwepel irrwerl-they atwarrelhilek. Aketh-warl-anem tyarlewek.
Saul alheyel apmer Jerusalem-warl
26 Saul alhek apmer Jerusalem-warl. Saul ra ilkelhenh angkakert ikwer-rnem-warl pweytirretyek. Rernem ikwerety aterirrekarl, ikwer irrpelthirrek, rarl ikwer-rnem ilelhek, ra Jesus-kenh kwertengerl anenh. 27 Barnabas-el-anem angkakert-rnem-warl atnwenhek. Renh-rnem ilek, “Saul-el Ingkart arek, rarl Damascus-warl alhenhel. Ingkart ra Saul-warl angkek. Saul-el renh-rnem akalty-anthek Jesus-kenh angkel, apmer Damascus ikwer-itwek.” 28 Saul ra angkakert-rnem-warl anyentirrek. Ra arternp, Ingkart Jesus-kenh akalty-anthenh. 29 Saul-then ilterrek, Jew arleng-areny Greece atnyenekarl-rnem-then. Rernem ilkelhek, rernem Saul renh ipmek atwetyek. 30 Jesus-arl apenteyel-rnem rernem renh Caesarea tawen-warl akngek, ingwer-rnemel renh atwekerr. Tarsus tawen-warl-anem thwenek.
31 Ikwer-penhan rernem mwerrant-arey-anem anenh, Galilee-areny-rnem-then Samaria-areny-rnem-then. Akngerr antelhek Ingkart-areny-rnem-warl. Itnweng Rlwartel renh-rnem rlterrkilek, Akngeyel arrpemarl renh-rnem anyentilek, rernem Ingkart-angkwarr arraty anetyek.
Peter-el Aeneas mwerrileyel, Tabitha renh ipmepenh itethileyel
32 Peter ra tawen ingwer-rnem-warl alhek, Ingkart-areny ingwer-rnem akalty-anthetyek Akngey-kenh angkek. Ra arrpemarl Lydda tawen-warl alhek inwekel. 33 Tawen ikwer-itwek artwa arntety ilkwa ayntek, itnan ikwerenh Aeneas. Ra aherrety 8-pelel pantyel ayntenh arlelp akngelhey-angenh. 34 Peter-el renh ilek, “Aeneas, Jesus Christ-el ngenh mwerrilek. Panty ngkwenh inerl-alhemel, kel alpa!” Aeneas kel akemirrekant. 35 Lydda tawen-areny-rnem-then apmer Sharon-areny-rnem-then rernem Ingkart tnakek.
36 Joppa tawen ikwerel kwertengerl arelh anyent anek itnan ikwerenh Tabitha. Greek-kenh itnan Dorcas-arl. Arelh ra ingkerrenhek inkwerelhek. Rantey arrpemarl amern-rnem-then arnkwernem-then anthey-angker. 37 Tabitha ranem arntetyirremel ilwek. Ikwerenhel-anem arrewaly renh lhewek, room irrwerleng-ampenyek arrernek. 38 Apmer Joppa Lydda-they arrer-antey anenh. Kwertengerl-rnemel awek Peter Lydda ikwer-itwek anenh. Rernem artwa atherr renh thwenek, Peter renh ikngwerl-alpetyek, “Anamerl apetyay!” Peter kel ikwer-atherr-angkwarr alhek. 39 Ratherr Peter renh atnwenhek room irrwerl-warl, arrewaly rarl ayntenh-warl. Inpert-rnem room ikwerel artnalhelhirrenh. Rernem Peter arnkwernem ikwer lwewarrernek, arelh wethelarl anthek itethankel. 40 Peter-el arelh ingkerrenh aketh-warl thwenek. Ampwethel alernelhemel, ra Akngey-warl angkek. Ikwer-penh ra arrewaly renh ilek, “Tabitha, kel akemirra!” Tabitha ranem annga rlkenhey-alpek. Peter aremel ra akemirrek. 41 Peter-el iltyethey renh anterrkwemel rnkernek. Ikwer-penhan Peter ra ingwer-rnemek-then inpert-rnemek-then yangkelhek, rernem arek Tabitha iteth-anem anerl-anenty. 42 Joppa-arenyel-rnem awek-penh rernem Ingkart renh tnakek. 43 Peter-anem Joppa tawen-itwek anek, artwa Simon-itwek. Simon ra yenp mpwarey-angker, warrkenh weth-lkwer.