8
1-3 Artwa mwerr irrpetyapel Stephen renh arrewaly inerl-alhek, renh arraty-angkwarr awenng-warl akwernetyek. Rernem ikwer amperrngirrek. Saul-el arek, rernemarl Stephen renh ipmek atwek. Ra inkwerelhek. Saul ra Jesus-arl apenteyel-rnem-kety arlkarirrenh, renh-rnem-anemarl atwetyek ra alwernek. Saul ilkelhek, Jesus-arl apenteyel-rnem ywerrelhiletyek. Ingkart-areny rernem aterel anterrek ikwerety, arlperrtyirremel alpek apmer ingwerek-ingwer-warl, apmer Judea-warl, apmer Samaria-warl. Angkakert rernemant-anem apmer Jerusalem-itwek anenh. Ra warl arrpanenh-warl alhek, arelh-rnem-then artwernem-then ra renh-rnem anterrkwek, tyayl-warl akwernemel.
Philip-el renh-rnem angka mwerr-angker akalty-antheyel apmer Samaria-el
Jesus-arl apenteyel-rnem apmer arrpanenh-warl arlperrtyirrek Jerusalem-they. Rernem apmer-areny-rnem akalty-anthey-alhek, angka Jesus-kenh. Philip apmer Samaria-warl alhek, tawen anyent-warl. Ranem ikwer-rnem angka anayntilek, Jesus anyent renhey-antey Akngeyelarl arrwekel weth alhelek awank-akerr, renh thwenetyek ahern nhewarl, ingkerrenh itethiletyek. Tawen-arenyel-rnem Philip-kenh angka awek. Rernem arek, Philip-elarl ilek-ilek mpwarenh. Rernem arek, rarl arrenty-akert-rnem mwerrilek. Arrenty-rnem ikwer-rnem-they artewentyel arlkemel tyerrelhek. Rernem arek, artwa lerrp-rnem mwerrirrekarl. Alakenh aremel, tawen-areny-rnem irrkngerney innganem anenh.
Tawen ikwerel artwa ingwer anenh, itnan Simon. Samaria-areny-rnemel renh apatemel arek, rarl ilek-ilek-angkwarr mpwarenh ahern-areny ngangker-akertel. Ranem tnakelhek. 10 Ingkerrenhel renh tnakenh, artwa apmwamwam-rnem-then, artwa atyetyart-rnem-then. Rernem angkerrenh, “Ranap nhenhey altyerr-apenyarl, rlterrk inngarl.” 11 Rernem Simon renh tnakenh, ilkwerl-alhek ywarn iterremel, rarl ilek-ilek-angkwarr itethilenh, arntety-rnem mwerrilemel. 12 Philip-el-anem tawen-areny-rnem akalty-anthemel ilek, “Akngey rant ingkerrenh-angkwarran arntarnt-areyel, Akngey rant Ingkart ingkerrenhek aneyel.” Ra renh-rnem Jesus-kenh angka ilek arrpemarl. Artwernem-then arelh-rnem-then Philip-warl apetyek, renh-rnem baptise-emeletyek. 13 Simon-el Akngey renh tnakek arrpemarl. Ranem Philip-warl apetyek, renh baptise-emeletyek. Ikwer-penhan ra Philip-angkwarr alhenh. Simon ra apatek Philip-el-arl ilek-ilek-angkwarr itethilenhek, arntety-rnem-then mwerrilenhek.
14 Jerusalem-itwek kwertengerl-rnemel awek, Samaria-areny-rnemelarl Akngey-kenh angka tnakek. Alakenh-anyem rernem Peter-then John-then thwenek, apmer Samaria-warl. 15 Samaria-itwek-anem ratherr Akngey renh ayernek Itnweng Rlwart renh Ingkartarl apenteyel-rnem-warl thwenetyek. 16 Itnweng Rlwart ra ikwer-rnem-warl antelhey-angenh-antey, Jesus-kenh itnangkwarr. Philip-el renh-rnem baptise-emelek itnan Jesus-angkwarrant. 17 Ratherr itep arrernek akapwert-warl. Itnweng Rlwart ranem ikwer-rnem-itwek anenh.
18 Simon-el arek kwertengerl ratherr iltya ikwer-atherrenh akapwert ikwer-rnem-warl arrernek, Itnweng Rlwart ikwer-rnem-warl antelhek-anem. 19 Ranem Peter-atherr man anthetyek ilkelhek. Ra alakenh angkek, “Ayenh rlterrkilay, athanem iltya ingkerrenhek arrernetyek Itnweng Rlwart ikwer-rnem-warl antelhetyek.”
20 Peter-el renh ilek, “Nthakenh ntwa Akngey-kenh rlterrk manel payemeley-angenh. Arrangkw-kety alha, Akngeyel ngenh atwekerr. 21 Nga Akngeyek apmwangkwarr iterreyel. Alakenhaym-they nga Akngey-warl anwekantherr-angkwarr alhey-angenh. 22 Kel apmwekety angkepirra Ingkart-warl, Ingkart ayernay akwerrng arratyiletyek apmwa ngkwengety iwetyek. 23 Ayeng akalty nga iwerr apmwangkwarr alheyel, apmwangkwarrant iterremel.”
24 Simon-el-anem renh-atherr ilek, “Ingkart ayernenherr-atherr, ra ayenh ipmek atwekerr, mpwelanth ayenh ilek-angkwarr-antey.”
25 Ratherr ingkerrenh Akngey-kenh angkek akalty-anthek arrpemarl. Ikwer-penhan ratherr Jerusalem-warl-anem alpek, Samaria ikwer-angkwarr. Ratherr tawen akely-rnem-itwek ingwer-rnem Akngey-kenh angka akalty-anthetyek.
Philip-then artwa Africa-areny-then
26 Ingwer-inger, Akngey-kenh angel-el-anem Philip renh ilek, “Antekerr alha, iwerr ilenh-warl, apmer arlpaw-angkwarrarl aynteyneyel-warl Jerusalem-they apmer Gaza-ek-atwety.” 27 Philip ra kel alhek. Ra artwa anyent Africa-areny arek. Artwa ra Ethiopia-areny Queen-kenh warrkenh, rarl man arntarnt-arenh, arelh ilkwekenh. Ra kel Akngeyek inkwerelhemel arraty apentenh apmer Jerusalem-itwek. 28 Ranem alpek pakey ikwerenhel anerl-aperl-anemel, Akngey-kenh angka angkakert Isaiah-kenh pipek reytemilenhey-alpenh, Akngey-kenh angka arrwekeleny-akert. 29 Akngey-kenh Itnwengel Philip renh ilek, “Pakey ilenh-angkwarr antelherl-alha!” 30 Pakey ikwerenh-angkwarr arerrirremel, Philip ra awek Akngey-kenh angkakert Isaiah reytimilerl-anenty. Philip-el renh ayernek, “Angka nhenh ntwa iterl-areyel?”
31 Artwa Africa-arenyel ilek, “Nthakenh atha iterl-areman, ingwerentyel atyeng anayntiley-angenh-antey?” Ra Philip renh ilek, “Atyeng-angkwarr apetya!” 32 Artwa ra angka nhanyem reytemilek, “Rernem artwa anyent renh akngek, yep-yep atwetyek-apeny. Alakenh-apeny renh atwetyek akngek. Ra akater anenh, angkey-angenh, rernemarl yep-yep alta aketyek-apeny. 33 Alerikw ikwerenh-rnem arrangkw, rernemarl renh arwa atwek-kety.”
34 Artwa ranem Philip renh ayernek, “Atyeng anayntila, rernem angwenh atwem, rernem yep-yep atwem-apeny? Angkakert arrwekeleny apek, artwa ingwerenty apek?” 35 Philip-el Isaiah-kenh pip renh-tangkwel anayntilek. Ikwer-penh angka mwerr-angker-angkwarr-anem Jesus-akert akalty-anthek. 36 Rernem alhenhelarl-antey, rernem kwaty arek. Artwa ranem Philip renh ayernek, “Aray, kwaty nhenhel ntwa ayenh baptise-emeletyek.”
38 Pakeyek-artwey renh-anem ra ilek, “Pakey rnkerna!” Ikwer-penh ratherr atwarrek kwaty ikwer-warl, Philip-el-anem renh baptise-emeletyek. 39 Ratherr kwaty ikwer-they tyerrelhek. Ingkart-kenh Itnwengel Philip renh akngek. Artwa Africa-arenyel renh arey-angenh arrpemarl. Ra apmer ikwerenh-warl irrkngerney innga alpek, aleth-antey ywerrenhek. 40 Philip aremirrek tawen Azotus-itwek. Tawen ingwer-rnem-warl alhek, Caesarea-ek-atwety, Jesus-kenh angka akalty-antherl-apayntetyek.