18
Paul alheyel tawen Corinth-warl
Paul tawen Athens-they anperl-alhek, tawen Corinth-warl alhek. Corinth ikwer-itwek ra Jew anyent arek itnan ikwerenh. Aquila apmer Pontus-areny. Anew ikwerenh Priscilla. Ratherr apmer Italy-el anenh, Rome tawen-itwek. Caesar Claudius-el. Jew-rnem ingkerrenh Rome-they irrentek. Ratherr Corinth-warl apetyek. Paul-anem ikwer-atherr-warl alhek. Paul-el awek Aquila ra kalikw arnwarney-angker arrpemarl, ikwer-apeny. Paul anewart ikwer-atherr-itwek anenh. Arlta arrpanenhel Paul-atherr Aquila-atherr ratherr kalikw arnwarnenh.
Arlta Saturday ikwerel ra tyaty-warl alhek Jew-rnem-then Greece-areny-rnem-then angkerretyek, rernem arraty-angkwarr apenterl-ayntetyek. Silas Timothy-atherr ratherr apmer Macedonia-they apetyek. Ikwer-penhan Paul ran ipmelhek-anem, kalikw arnwarney-angenh-anem anenh. Arlta arrpanenhel Jew-rnem akalty-anthenh. Ra renh-rnem ilek, “Jesus renhey-antey Akngeyel awank-akerr alhelek ahern nhenh-warl thwenetyek, ingkerrenh itethiletyek.” Jew-rnem Paul ikwer ahelirremel irrpelthirrenh. Paul-el ahern tertangkwelhilek arnkwa ikwerenh-they, renh-rnem ilek, “Akngeyel arrenhantherr irrenteyenh. Arrantherr atyeng awelhey-angenh-kety, atha arrenhantherr iwerl-alhemarl. Akngeyel arrenhantherr atweyenh, arrantherr ayenh ayntarrp-iley-angenh anetyek? Lyert ayeng Jew-weny-rnem-warl alhetyek, atha ikwer-rnemekant-anem angka mwerr-angker iletyek.”
Paul-anem alhek apmer ingwer-warl, Titius Justus-kenh-warl. Titius Justus-kenh apmer Jew-kenh tyaty akely-ampeny-itwek artelhekarl. Titius Justus Akngey ikwer inkwerelhenh. Artwa Crispus ra Jew-rnem-kenh tyaty-areny Atyetyart anenh, ikwerenh-rnem-then warrkenh ikwerenh-rnem-then, rernem Ingkart renh tnakenh. Corinth-areny-rnem akngerr rernem Paul renh awek-penh rernem renh tnakek-anem. Ikwer-penhan rernem baptise inek, ingkerrenhel.
Ingwa ingwerelan Paul-el altyerr arek, ranem awek Ingkartelarl renh ilek. “Paul-ay, aterirrey-angenh! Artewentyel renh-rnem akalty-antha! Akater nyerrirremel aney-angenh. Ayeng ngkweng-itwel aneyel. 10 Ingwer-rnemel ngenh nthakenh atwey-angenh aneyel. Akngerr ingwer-rneman atyenh-rnem nhel aneyel-antey, ngenh arntarnt-aretyek apmwernem-kety.” 11 Paul alkent 18-ek-atwety anenh, Corinth ikwer-itwek. Ra akngerr ingwer-rneman akalty-anthenh.
12 Gallio atyetyart Achaia-areny anenh. Jew-rnemel Paul renh anterrkwek, court-warl-anem akngemel. Rernem renh ayntarrp-ilenty-arrpantey ilek, 13 “Ra angka Akngey-kenh-arrpantey anwenhantherr akalty-antheyel. Ra apmwel-areth akalty-antheyel anwantherr ikwerenh-angkwarr apentetyek.”
14 Paul angketyek irrek, Gallio retangkwel Jew-rnem ilek, “Jew-rnemay! Artwa nhel apek apmwel-areth akalty-antheyel. 15 Ayeng nthakenh atyetyart aney-angenh angka arrekantherrenh-angkwarran. Ayengan arlarl. Nthakenh ayeng arrkngert angkey-angenh. Arrantherrant arratyilerretyek.” 16 Kel ranem Jew-rnem court-they tyarlewek. 17 Court-they tyerrelhemel, rernem-anem artwa Sosthenes aketh-ampenyek atwek. Sosthenes ra atyetyart Jew-rnem-kenh tyaty akely-itwek anenh. Gallio ra menty renh arek.
Paul Antioch tawen-warl alpeyel
18 Paul ra aleth-antey Jesus-arl apenteyel-rnem-itwek anenh, apmer Corinth-itwek. Ranem alpek. Priscilla Aquilla alpek arrpemarl apmer Syria-warl. Cenchreae tawen-itwek Paul ra alta akelhek akapwert ikwer-they, Akngey ikwer inkwerelhetyek, rarl renh mwerr arntarnt-arenh. 19 Ikwer-penhan rernem Ephesus tawen-warl apetyek. Paul-el Aquila-then Priscilla-then iwerl-alhek, ra anyent-anem alhek Jew-kenh tyaty akely-warl, rernem angkerrenh-warl. 20 Jew-rnemel renh ayernek, ra ikwer-rnem-itwek arleng-alenty anetyek. Ra ilkelhey-angenh ikwer-rnem-itwel anekerr. Ra arrkngert angkek. 21 Alhey-alentyel ra renh-rnem alhelek, “Ayeng arrekantherr-warl ngwelemant apey-alpeyenh, Akngeyarl ilkelhem-angkwarr.” Ra rtnwewarl-anem nganerl-alhek.
22 Caesarea tawen-warl irremel ra rtnwethey atwarremel Jerusalem-warl-anem anperirrek, tyaty-areny-rnem-itwek anetyek. Ikwer-penhan ra Antioch tawen-warl-anem anperirrek. 23 Antioch-itwek aleth anenh-penh ra Galatia-warl Phrygia-warl-anem alhek kwertengerl-rnem rlterrkilek.
Apollos-el apmer Ephesus-areny-rnem-then apmer Achaia-areny-rnem-then akalty-antheyel
24 Artwa Jew itnan Apollos ra Alexandria tawen-areny anenh. Apollos Ephesus tawen-warl apetyek. 25 Ra Akngey-kenh angka arrwekelenyek akalty anenh. Jesus-kenh angka iterl-arenh, angath-antey. Ranem aleny mwerr anenh, akalty-anthey-angker, ingwer-rnem akalty-anthek. Rant iterl-arenh angath-antey John Baptise-emeley-angker-penhant, angka lyerteny iterl-arey-angenh-antey akertek-atwety. 26 Artwa ranem tyaty akely-itwek arnkatyel ingwer-rnem akalty-anthek. Priscilla Aquilla-atherr ratherr awek-penh ratherr renh apmer-warl-anem atnwenhek. Ratherr-anem renh artewentyel akalty-anthek, ratherr-anem ikwer Akngey-kenh angka anayntilek, akertek-atwety.
27-28 Apollos ra iterrek anper-antey alhetyek. Jesus-arl apenteyel-rnem pip ikwer ingkwernek. Pip ikwerel rernem Achaia-areny-rnem Apollos-ek ra inkwerelhemel anetyek. Apollos-then Jew-rnem-then ilerrek Akngey-rnem-kenh angkethey. Rantey arrpemarl Akngey-kenh angka arrwekeleny anayntilek, Jesus ra Christ inngarl aneyel. Ingkart-areny Akngey-kenh angkek inkwerelhek, arnkaty-anem. Akngeyel kelarl renh-rnem rlterrkilek, rernem renh tnaketyek, arraty-angkwarr apenterl-ayntetyek.