19
Paul alheyel Ephesus-warl
Apollos Corinth tawen-itwek anenharl-antey, Paul Ephesus tawen-warl apetyek, Jesus-arl apenteyel ingwer-rnem anenh-warl. Ranem renh-rnem ayernek, “Itnweng Rlwart arrekantherr-warl apetyek, arrantherr Jesus renh tnakenharl-warl?”
“Arrangkwaw!” rernem ikwer ilelhek. “Itnweng Rlwartan angwenharl?”
Paul-el renh-rnem ayernek arrpemarl, “Angwenhel arrenhantherr baptise-emelek?”
Rernem ikwer ilelhek, “John-kenh kwertengerl-rnemel. Anwernantherr akaltyirrek John-angkwarrant.”
Paul-el renh-rnem ilek, “John-el anwenhantherr akalty-anthenh, Akngey-warl angkepirretyek. Rantey arrpemarl renh-rnem ilek, ‘Artwa ran ingkern-they apetyem, arrantherr renh tnaketyek.’ ” 5-7 Paul-el renh-rnem ilekarl-penh, Paul-el 12 renh-rnem itna Jesus-angkwarr baptise-emelek. Ikwer-penhan iltya ikwer-rnem-kenh arrernek Itnweng Rlwart ikwer-rnem-warl antelhek. Rernem angka ingwerek-ingwer angkerrenh. Ikwer-penhan rernem Akngey-kenh angka anayntilek ingwer-rnemek.
Paul alkent irrpetyek-atwety Jew-rnem-then angkerrenh, tawen Ephesus-itwek. Ra arnkatyel renh-rnem ilek, “Jesus Ingkart ingkerrenhek aneyel.” Jew ingwer-rneman ilkelhey-angenhan Jesus-kenh angkek awelheyek. Irrpelthirrenh ingwer-rnem-itwek. Alakenh Paul Jew-rnem-kety amentirrek. Jesus-kenh kwertengerl-rnem alhek Tyrannus-kenh warl ilkwewarl. Arlta arrpanenhel ra akngerr ingwer-rnem akaltyiletyek. 10 Ra alakenh aherrety atherrel akalty-anthenh. Kel Asia-areny ingkerrenhel-anem Akngey-kenh angka awek, Jew-el-rnem-then apmer Greece-arenyel-rnem-then.
Artwa Sceva-kenh alerikw-rneman
11 Akngeyel-anem Paul renh rlterrkilek, ilek-ilek mpwaretyek. 12 Arntetyel Paul-kenh arnkwa arnep-arnenty, ra kel mwerrirremarl. Artwa ra apek arrenty-akertarl aneyel, itnweng ikwer-they ywerremarl.
13 Jew irrpety apmer ingwer-rnem-warl alhenh, arrenty-akert-rnem mwerril-ayntetyek. Jew-rnem arrkernelhek arrenty-akert-rnem mwerriletyek Jesus-kenh itna itnewemel. Rernem itnweng apmwernem alakenh ilek, Jesus ikwerenh itnangkwarr. Paul-el ingwer-rnem akalty-anthek angka Jesus-akert. “Itna ikwerenhel-antey atha arrenhantherr ilem tyerrelhetyek.”
14 Jew-rnem-kenh atyetyart tyaty-areny anyent anenh, itnan ikwerenh Sceva. Artwa 7 alerikw ikwerenh-rnem. Artwa 7-pel renh-rnem irrkaty-angkwarr arrkernelhek, Jesus-kenh itnel itnweng apmwernem irrentetyek rlterrk ikwerenh-akertel. 15 Arrenty-akert angkenh, “Athan Jesus-then Paul-then iterl-areyelarl. Angwenharl arrantherr?”
16 Ikwer-penhan arrenty-akert-rnemel artwa 7-pel renh-rnem atwek. Artwa 7-pel warl-they tyerrelhemel aterel anterrek, arrkngwentemel anterrek, arnkweweny.
17 Ephesus-areny-rnemel awek-penh Jew-rnem-then Greece-areny-rnem-then rernem-anem aterirrek ikwer-rnem-kety. Rernem Ingkart Jesus renh tnakek. 18 Ikwer-penhan Jesus-arl apenteyel ingwer-rnem ilelhek rernemarl apmwangkwarr apentenh. 19 Jesus-arl apenteyel ingwer-rnem ilelhek, “Anwernantherr arwengkeltharl mpwarenh.” Rernem pip arwengkelth-akert akngetyek, rernem-anem ingkerrenhel-anem rwel arrtyek. Akngerr ingwer-rnemel arek. Pip arrwekel rernem man akngerrelarl payemelek. 20 Jesus-arl apenteyel ingwerel-rnem-anem akngerr ingwer-rnem akalty-anthek, Akngey-kenh rlterrk-akertel angka arlpimp-anem ilek, angka ingwerek-ingwer-warl.
Artwa Demetrius thilp mpwarey-angker
21 Ikwer-penh Paul iterrek Jerusalem-warl alhetyek apmer Macedonia-angkwarr Achaia-angkwarr. Ranem angkek, “Jerusalem-they atha apmer aretyek, Rome tawen.” 22 Paul-el Timothy-then Erastus-then Macedonia-warl arrwekel thwenek, ra apmer Asia-itwek anenh-kety.
23 Ephesus tawen-itwek rernem ilterrek, atwerretyek irrek, Jesus-kenh angkethey. 24 Artwa thilp mpwarey-angker tawen ikwer-itwek anenh, itnan ikwerenh Demetrius. Ra tyaty akely thilp-penh mpwarenh. Artemis-kenh tyaty-apeny altyerr-arrpantey-kenh, rernem iylpangk-ayntetyek, ikwer inkwerelhemel, kwenirremel, alkenh-arrpantey Ra tharlemilek man akngerrek, artwa ingwerel-rnem-then. 25 Demetrius ranem artwernem anyentilemel ilek, “Artwernemay, arrantherr akalty anwantherr man ilkwa ineyel warl renh-rnem tharlemilenty. 26 Arrantherr apek awek Paul-elarl ingwer-rnem ilpertilek apmer Asia-itwek, nhel Ephesus tawen-itwek-then. Ra renh-rnem ilek, ‘Artwa ra altyerr mpwaretyek arrangkw. Altyerr-arrpantey iltyelarl mpwarekarl arrangkwarl, inngewenyarl, arrangkwarl.’ 27 Paul-elarl akalty-antheyel-rnem rernem anwekantherr irrpeltherreyenh apmwangkwarr. Aray, lyert-anem apmer Asia-areny-rnem apmer arrpanenh-itwek rernem Artemis ikwer inkwerelheyel.”
Paul-el renh-rnem ilek, “Artemis Akngey-wenyarl inngewenyarl, arrangkwarl.”
28 Awekarl-penhan artwa ingwer-rnem ahelirrek. Rernem arlkek, “Artemis Ephesus-areny-rnem-kenh Akngey innga aneyenh.” 29 Ingkerrenh-anem tawen ikwerel-anem ilterrek. Gaius Aristarchus-atherr anterrkwek aketh-itwek anyentilek. Gaius-atherr Macedonia-areny-atherr Paul-angkwarr ilkwatherr alhek apmer-they.
30 Paul-anem ilkelhek ikwer-rnem-warl alhetyek ikwer-rnem-warl angketyek. Kwertengerl-rnem ikwer arrkngert angkek, 31 Apmer-areny artwamp irrpety Paul-kenh-anem anenh. Rernem ikwer-warl angka thwenek ikwer arrkngert angketyek, akngerr-kety, atwekerr.
32 Ephesus-areny-rnem akarrirrek, angkerretyek. Rernem-anem apatemel arlkek.
33 Jew-rnemel Alexander arrwekel-warl rnkernek, arrwekel-ampeny-itwek rtnetyek akngerr-itwek. Ingwer-rnem aleth-antey arlkenh, “Artemis Ephesus-areny-kenh altyerr inngan.” Alexander ikwer-rnem angkek akaterirretyek, ra ikwer-rnem-warl angketyek.
34 Ingwer-rnemel renh alhengk-arek ra Jew anenharl. Rernem aleth-antey ikwer arlkenh, “Artemis Ephesus-areny-kenh altyerr!”
35 Ikwer-penhan tawen-areny atyetyartel-anem akngerr akatelhilek, “Artwa Ephesus-areny-rnemay! Anantherr ingkerrenh akalty Artemis-kenh tyaty arraty arntarnt-areyel. Anantherr apwert aknganenty ikwerenh alker-theyarl aytnek arraty arntarnt-aretyek. Paul arlkarirrek, rernem altyerr anyent ikwerenh apentetyek, rernemarl arnwarnek. 36 Nhenh innga aneyel, arrantherr arternp awelhetyek, arrkngert angkey-angenh. 37 Arrantherr artwa yanh-rnem apalel anterrkwemel atnwenhey-alhek nhenh-warl. Rernem arrangkwarl, Rernem arlarl ampwal ilenhek, Artemis ikwer irrpelthirrey-angenharl. Rernem man anyelkel iney-angenh tyaty ilenh-rnem-they.
38 Demetrius thilp mpwarey-angker artwa rernem renh-rnem ayntarrp-iletyek. Artwa court-areny kel aneyel, rernem ikwer ilelhetyek. Rernem renh-rnem court-warl atnwenhey-alhemer, court-itwek ayntarrp-ilemel iletyek. 39 Angka ingwer arrantherr iterl-areyel kel arrantherr arratyilerretyek. 40 Roman kapmentel ikwer-penh aweyenh anwantherr angkewarl irreyenh anwantherr apalel arlkek-penh.”
41 Alakenh angkek-penh ra renh-rnem ilek, “Kel arrantherr arlperrtyirremel alpenherr-arey!”